Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB4/415-268/09-4/PJ
z 2 czerwca 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB4/415-268/09-4/PJ
Data
2009.06.02Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Ustalenie podstawy opodatkowania


Słowa kluczowe
kredyt
pozwolenie na budowę
ulga odsetkowa
ulga podatkowa
zakończenie budowy


Istota interpretacji
Wnioskodawczyni przysługuje prawo do ulgi odsetkowej, natomiast za rok rozpoczęcia inwestycji ( poz. 34 PIT – 2K), rozumianej jako rok uzyskania pozwolenia na budowę, należy przyjąć rok 2005.Wniosek ORD-IN 553 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07.04.2009 r. (data wpływu 16.04.2009 r.) oraz w piśmie z dnia 12.05.2009 r. (data wpływu 18.05.2009 r., data nadania 14.05.2009 r. ) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 28.04.2009 r. (data nadania 28.04.2009 r., data odbioru 11.05.2009 r.) Nr IPPB4/415-268/09-2/JP, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. „ulgi odsetkowej” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2009 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. „ulgi odsetkowej”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2005 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zakupiła dom w stanie surowym zamkniętym (dom z cegły nie otynkowany z drzwiami, częściowo pokryty dachem i osadzonymi oknami). Na zakup domu małżonkowie otrzymali kredyt w wysokości 350.000 zł, również w 2005 r. W tym samym roku małżonkowie rozpoczęli budowę tego domu (pozwolenie na budowę dostali w 2005 r.). Zakończenie budowy domu nastąpiło w 2008 r. (otrzymano dokument o oddaniu budynku do użytkowania).

Dom został nabyty od osób fizycznych („prywatnych”), którzy pozwolenie na budowę otrzymali w 2000 r., ale budowę przerwali i odsprzedali budynek w stanie surowym.

Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi odsetkowej.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 12.05.2009 r. (data wpływu 18.05.2009 r., data nadania 14.05.2009 r. ) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 28.04.2009 r. (data nadania 28.04.2009 r., data odbioru 11.05.2009 r.) Nr IPPB4/415-268/09-2/JP Wnioskodawczyni uzupełniła stan faktyczny o następujące informacje:

 • umowa kredytowa została podpisana 28.10.2005 r.,
 • odsetki zaczęto spłacać od 28.10.2005 r.,
 • kredyt został udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego,
 • zapłacone odsetki od kredytu nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały zwrócone w żadnej formie, nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • Wnioskodawczyni nie korzystała i nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe,
 • Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem gruntu,
 • pierwszy raz Wnioskodawczyni zamierza skorzystać z ulgi odsetkowej za rok 2008, wraz z mężem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Co należy rozumieć przez rynek pierwotny i wtórny...
 2. Czy dom został zakupiony na rynku pierwotnym...
 3. Czy przysługuje ulga odsetkowa...
 4. Jaki rok powinien być wpisany w poz. 34 PIT 2K...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dom został zakupiony na rynku pierwotnym, gdyż budynek nie był oddany do użytkowania, „były to jedynie ściany z drzwiami i dachem”.

Budowa była prowadzona od 2005 r. (w roku tym Wnioskodawczyni otrzymała pozwolenie na budowę) do 2008 r. (w roku tym została zakończona budowa, otrzymano stosowny dokument).

Zdaniem Wnioskodawczyni przysługuje prawo do ulgi odsetkowej.

W poz. 34 PIT 2K wpisano rok 2005, tzn. rok w którym Wnioskodawczyni otrzymała pozwolenie na budowę.

Takie informacje, z którymi się jednocześnie zgadza, Wnioskodawczyni uzyskała dzwoniąc do biura KIP (0801-055-055).

Zdaniem Wnioskodawczyni zakupu dokonano na rynku pierwotnym, co potwierdza fakt, iż zakupiony budynek był w stanie surowym zamkniętym, nie nadającym się do zamieszkania, nie był oddany do użytkowania, budowę należało kontynuować.

Rynek wtórny dotyczy zakupu budynku, który posiada dokument o oddaniu do użytkowania, czyli zdaniem Wnioskodawczyni jest to gotowy budynek, przygotowany do zamieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588). Przepis ten stanowi, iż podatnikowi , któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w latach 2002 – 2006, od podstawy obliczenia podatku ustalonej na podstawie regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.


Stosownie do art. 26b ust. 2, odliczenie o którym mowa wyżej, stosuje się jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym, uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne i zostało potwierdzone określonym w przepisie prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
 5. do zeznania o którym mowa w art. 45, składanego za rok w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki o których mowa w ust. 1:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku,
  3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych między innymi na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach mieszkaniowych.

W przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłaconych do tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki).

Zgodnie z art. 26b ust. 5 cytowanej ustawy, odliczenia z tytułu omawianej ulgi można dokonać najwcześniej za rok podatkowy, w którym zostanie zakończona dana inwestycja. Jeżeli odsetki, o których mowa zostały zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, wówczas - zgodnie z przepisem art. 26b ust. 6 - mogą być one odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki.

Stosownie zaś do przepisu art. 26b ust. 7 ww. ustawy, przedmiotowe odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki - w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym dokonano pierwszego odliczenia.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej unormowania prawne, uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w 2005 r. Wnioskodawczyni uzyskała wraz z mężem kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu budynku mieszkalnego w budowie oraz dokończenie budowy. Ponadto w treści wniosku wskazała Pani również, iż w 2005 r. uzyskali Państwo pozwolenie na budowę.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż odliczeniu podlegają jedynie odsetki od kredytu zaciągniętego na kontynuację budowy budynku mieszkalnego. Nie mieszczą się natomiast w zakresie analizowanej ulgi odsetki od kredytu udzielonego na zakup nieruchomości wraz z nieukończonym budynkiem mieszkalnym. Zakupu rozpoczętej budowy, budynku mieszkalnego nie można utożsamiać z wydatkami poniesionymi przez podatnika na budowę budynku mieszkalnego, ponieważ jest to zakup nakładów częściowo poniesionych na budowę przez poprzedniego inwestora (osobę fizyczną). W konsekwencji, kwota spłaconych odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup rozpoczętej inwestycji nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w przedmiotowej sprawie możliwość dokonania odliczeń z tytułu spłaty odsetek, przy spełnieniu pozostałych ww. warunków, będzie odnosiła się wyłącznie do tej części kredytu, która została przeznaczona na kontynuację budowy budynku mieszkalnego.

Stosownie do art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ww. ustawy, odliczenie odsetek stosuje się, jeżeli inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenia na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku. Oznacza to, że trzyletni okres wymagany do zakończenia inwestycji, o którym mowa w cyt. wyżej art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) liczony jest od momentu w którym to podatnikowi udzielono pozwolenia na budowę.

Rok rozpoczęcia budowy, jak również rok jej zakończenia, podatnik jest zobowiązany wykazać w składanym oświadczeniu o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT – 2K).

W przypadku przedmiotowej inwestycji, za rok rozpoczęcia inwestycji ( poz. 34 PIT – 2K), rozumianej jako rok uzyskania pozwolenia na budowę, należy przyjąć rok 2005.

Odnosząc się do pytania nr 1 i 2, które dotyczą pojęć „rynku pierwotnego oraz „rynku wtórnego” należy przywołać definicję prawa podatkowego zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, która stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

W trybie wydawania interpretacji określonym w art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma uprawnień do interpretowania przepisów innych niż prawa podatkowego.

W zakresie przepisów prawa podatkowego nie zdefiniowano zarówno pojęcia „rynku pierwotnego, jak również „rynku wtórnego”.

Pojęcia te są potocznie używane na potrzeby określenia, czy dana inwestycja spełnia przesłankę zakupu nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego.

W przypadku zakupu gruntu z poczynionymi nakładami w postaci wybudowanego budynku w stanie surowym zamkniętym, mamy do czynienia z kontynuowaniem inwestycji budowlanej, gdyż przesłanka zakończenia inwestycji, a tym samym uznania budynku za nowo wybudowany nie zachodzi.

Podstawą do rozpatrywania prawa do ulgi w myśl art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawo wynikające z tytułu budowy budynku mieszkalnego.

Prawo do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego nie jest ograniczone do przypadków zakupu gruntu bez naniesień, jak również nie wprowadzono ograniczeń o charakterze podmiotowym, uzależniających prawo do ulgi od rodzaju podmiotu od którego zakupuje się nieruchomość gruntową w celu budowy lub kontynuacji budowy budynku mieszkalnego.

Reasumując, o ile wszystkie warunki wynikające z powołanych przepisów zostały spełnione, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do ulgi odsetkowej, natomiast za rok rozpoczęcia inwestycji ( poz. 34 PIT – 2K), rozumianej jako rok uzyskania pozwolenia na budowę, należy przyjąć rok 2005.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj