Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB3/423-359d/08/DK
z 28 października 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPB3/423-359d/08/DK
Data
2008.10.28Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
dofinansowanie
dotacja
koszt
koszty dotacji
koszty przyznania dotacji
nabycie
program pomocowy
usługi doradcze
wniosek
źródło finansowania


Istota interpretacji
Czy koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji, tj.:

- aktualizacja koncepcji techniczno-ekonomicznej pn. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w K. dla etapu II obejmującej zasoby systemu ciepłowniczego Spółki;
- studium wykonalności;
- ocena oddziaływania projektu na środowisko;
- wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych;

będą stanowić koszty uzyskania przychodu?Wniosek ORD-IN 3 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 roku (data wpływu 4 lipca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – uzupełnionym pismami z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.) oraz z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.) – dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 4 lipca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – uzupełniony pismami z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.) oraz z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.) – dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe


W dniu 11 grudnia 2006 r. Spółka zawarła z firmą doradczą umowę wraz z aneksami przedłużającymi przedmiot wykonania umowy, w której wykonawca zobowiązał się sporządzić poniższą dokumentację:


 • aktualizację koncepcji techniczno-ekonomicznej pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w K. dla etapu II” obejmującej zasoby systemu ciepłowniczego Spółki;
 • studium wykonalności;
 • ocenę oddziaływania projektu na środowisko;
 • wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych.


Trzy pierwsze dokumenty stanowią materiał decyzyjny dla Zarządu Spółki, Koncepcja, studium wykonalności oraz ocena oddziaływania na środowisko ma za zadanie wskazanie możliwości poprawy funkcjonowania systemu ciepłowniczego na terenie miasta Koszalina. Projekt ten obejmuje: stopień modernizacji źródeł ciepła, możliwość zastosowania paliw odnawialnych w istniejących kotłach, stopień modernizacji sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych w celu uzyskania wyższego stopnia automatyki. Opracowanie studium wykonalności ma za zadanie stwierdzenie celowości realizacji projektu oraz powiązanie jego wykonalności od strony organizacyjnej, technicznej ekonomicznej i finansowej. Ocena wpływu projektu na środowisko przyrodnicze konieczna jest do zweryfikowania czy po realizacji projektu spełnione będą przez Spółkę zaostrzone standardy środowiskowe. Projekt „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w K. dla etapu II”, jest wieloetapowym i wieloletnim procesem inwestycyjnym, składającym się z całego szeregu zadań, dlatego też wymaga niezbędnej oceny celowości jego realizowania. Celem opracowania koncepcji techniczno-ekonomicznej jest wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania, którego wdrożenie zmierzać będzie do zabezpieczenia w przyszłości przychodów i zapewnienia ich ewentualnego wzrostu poprzez zwiększenie potencjału produkcyjnego. Zamierzeniem projektu ma być realizacja zadań inwestycyjnych, które przyniosą wymierne korzyści w postaci obniżenia strat na przesyle ciepła oraz stopniowy rozwój Spółki. Zatem opracowanie koncepcji, studium wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko jest bezpośrednio związane z wyznaczeniem kierunku rozwoju Spółki, czyli jest dla Zarządu Spółki materiałem decyzyjnym.

Natomiast wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych jest dokumentacją konieczną do pozyskania niezbędnego dla Spółki źródła finansowania opracowanego projektu.

W 2008 roku Spółka otrzymała fakturę VAT z tytułu zaliczki na poczet realizacji przedmiotu ww. umowy, która została zaewidencjonowana w księgach rachunkowych jako „Zaliczki przekazane na poczet dostaw”. W roku 2008 przewiduje się zakończenie realizacji umowy, a tym samym rozliczenie wypłaconej zaliczki w 2007 roku i wystawienie przez wykonawcę faktury VAT ostatecznie rozliczającej realizację umowy.


Dodatkowo w związku z wezwaniami z dnia 19 sierpnia 2008 r. oraz z dnia 19 września 2008 r. do uzupełnienia przedmiotowego wniosku Spółka w pismach z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.), oraz z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.) wskazała, iż zawarta umowa pomiędzy Spółką a firmą doradczą zawiera dwa podstawowe cele:


 • opracowanie materiału decyzyjnego dla Zarządu Spółki,
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie wraz z dokumentami aplikacyjnymi.


Materiał decyzyjny dla Zarządu Spółki obejmuje wskazanie dalszych kierunków rozwoju istniejącego systemu ciepłowniczego. Ze względu na to, iż usprawnienie istniejącego systemu ciepłowniczego wymaga zaangażowania wysokich środków finansowych to opracowanie ma również wskazywać na możliwości pozyskania źródeł finansowania uwzględniając również fundusze unijne (bezzwrotne). Materiał ten wykorzystywany jest przy opracowywaniu Planu rozwoju Spółki oraz przy podawaniu danych do Urzędu Miasta K. do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta K. Opracowanie zawiera:


 • aktualizację koncepcji techniczno-ekonomicznej,
 • studium wykonalności projektu,
 • raport oddziaływania na środowisko, który został wykonany dla wybranego wariantu do realizacji w latach 2007-2020, w celu określenia skutków, jakie inwestycje mogą powodować w środowisku oraz jakie środki należy zastosować przy ewentualnych zagrożeniach.


Na dzień dzisiejszy firma doradcza opracowała niżej wymienione wnioski o dofinansowanie:


 • do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla projektu pn. Likwidacja kotłowni oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej ogrzewanych przez nią budynków zlokalizowanych na terenie J.W. przy ul. W. w K.”


Dla celów tego projektu została sporządzona dokumentacja aplikacyjna w zakresie:


 • wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami,
 • studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną projektu.


Po rozstrzygnięciu konkursu projekt otrzymał zbyt niską ocenę i Spółka nie uzyskała dofinansowania. Realizacja powyższego projektu jest elementem strategicznym dla zabezpieczenia przyszłych przychodów Spółki. W związku z tym Spółka pozyskała zwrotną pożyczkę z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza na projekt pn. „Modernizacji instalacji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych w "M." Sp. z o.o.”. Na dzień dzisiejszy konkurs nie został rozstrzygnięty. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Spółki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instytucja wdrażająca) należy opracować wniosek szczegółowy z załącznikami, studium wykonalności, ocenę oddziaływania na środowisko (raport). Będą to dokumenty o innym zakresie niż dokumentacja stanowiąca materiał decyzyjny dla Zarządu Spółki.


Spółka wskazała, iż w ramach umowy firma doradcza opracować ma wnioski o dofinansowanie w miarę pojawiania się nowych konkursów. Na dzień dzisiejszy zostały opracowane wnioski do:


 • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.


Spółka zamierza ubiegać się również o dofinansowanie do projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013:


Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie w tym:


 • Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
 • Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MŚP w nowe technologie
 • Poddziałanie 1.1.4 Inwestycje MŚP w zakresie ochrony środowiska.


Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska


 • Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią
 • Poddziałanie 4.1.3 Energia odnawialna: biomasa
 • Poddziałanie 4.1.5 Efektywność energetyczna, kogeneracja i zarządzanie energią
 • Działanie 4.4 Ochrona powietrza.


Ponadto Spółka wskazała, iż zamierza składać wnioski do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działań IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Powyższe wnioski również będą przygotowane w ramach zawartej umowy z dnia 11 grudnia 2006 r., na podstawie podpisanego do ww. umowy aneksu.

Dodatkowo Jednostka zauważyła, iż dokumenty sporządzone jako materiał decyzyjny dla Zarządu Spółki nie będą stanowiły załączników do wniosków o dofinansowanie. Każdy składany wniosek o dofinansowanie jest zgodny z kierunkiem i strategią działania Spółki. W przypadku decyzji, w zakresie pozyskania bezzwrotnego źródła finansowania, firma doradcza sporządzi odrębne dokumenty, które zostaną wykorzystane jako załączniki do wniosków o dofinansowanie.


W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.


Czy koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji, tj.:


 • aktualizacja koncepcji techniczno-ekonomicznej pn. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w K. dla etapu II obejmującej zasoby systemu ciepłowniczego Spółki;
 • studium wykonalności;
 • ocena oddziaływania projektu na środowisko;
 • wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych;


będą stanowić koszty uzyskania przychodu...


Zdaniem Spółki możliwość zakwalifikowania wydatków dotyczących wykonania dokumentacji w koszty uzyskania przychodu daje przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych, gdyż ich celem jest osiągnięcie przychodów oraz zabezpieczenie źródła przychodów, jak również koszty te nie są ujęte w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyszczególnione wydatki będą pokryte w całości ze środków własnych Spółki i nie będą podlegały refundacji w przypadku otrzymania dofinansowania. Poniesienie kosztów związanych z opracowaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej, studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko jest materiałem decyzyjnym dla Zarządu Spółki, który zdaniem Jednostki stanowi koszt mieszczący się w ramach definicji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokumenty będące przedmiotem wykonania ww. umowy stanowią dla Spółki podstawę do wyznaczenia prawidłowego kierunku planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Branża ciepłownicza z uwagi na swój specyficzny charakter wymaga ciągłego odtwarzania i unowocześniania posiadanego majątku trwałego. Bez prawidłowo funkcjonującego systemu ciepłowniczego, czyli bieżącego wyznaczenia priorytetowych kierunków jego rozwoju, prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza nie przynosiłaby korzyści finansowych. Dlatego też bardzo ważne jest podejmowanie przez Zarząd ciągłej analizy stanu faktycznego i wyznaczanie dalszych kierunków rozwoju Spółki.

Zlecone do wykonania omówione wcześniej materiały decyzyjne będą podstawą do realizacji programu inwestycyjnego zmierzającego do optymalizacji funkcjonowania systemu ciepłowniczego bez względu na źródło ich finansowania. Należy podkreślić, iż tworzony projekt pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w K.” będzie wdrożony i stopniowo realizowany nawet w przypadku nieotrzymania dofinansowania z funduszu unijnych. Jednak w przypadku finansowania z własnych środków realizacja procesu inwestycyjnego wydłuży się w czasie. Realizacja projektu optymalizacji nie zostanie zaniechana z uwagi na to, iż jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania systemu ciepłowniczego będącego podstawą osiąganych przez Spółkę przychodów. Natomiast opracowanie wniosku oraz innych dokumentów aplikacyjnych do Regionalnego Programu Operacyjnego stanowią dla Spółki dodatkowy koszt związany z pozyskaniem źródła finansowania planowanego do realizacji projektu inwestycyjnego. Koszt ten jest tożsamy z kosztami pozyskania kredytów lub pożyczek bankowych. Czyli według Spółki również mieści się w definicji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie Spółka nadmienia, że koszty pozyskania bezzwrotnego źródła finansowania zamiast zwrotnego (kredytu bankowego) jest zabezpieczeniem źródła przychodów z uwagi na bezpośredni ich wpływ na podniesienie konkurencyjności świadczonych przez Spółkę usług. Pozyskanie bezzwrotnego źródła finansowania na realizowane nakłady inwestycyjne umożliwia Spółce zabezpieczenie swej konkurencyjności z jednej strony poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług oraz z drugiej strony w wyniku kalkulacji taryfy dla ciepła nie uwzględniającej kosztów amortyzacji wyłączanych z kosztów uzyskania przychodu z tytułu uzyskanego dofinansowania.

W związku z powyższym koszt opracowania wniosku jest kosztem mieszczącym się w ramach definicji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli kosztem podniesienia konkurencyjności świadczonych przez Spółkę usług zabezpieczających źródło przyszłych przychodów.

Dlatego też w ocenie Jednostki poniesienie kosztu wykonania ww. usługi doradczej jest dla Spółki strategicznym elementem podejmowania dalszych działań związanych z prowadzoną działalnością, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia pozycji Spółki na rynku lokalnym, stanowiąc tym samym zapewnienie uzyskiwania przez nią przychodów bądź nawet ich zwiększenia.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na zagadnienie dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozostałe zagadnienia przedstawione we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego zostaną rozpatrzone odrębnymi pismami.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja zawarta w cytowanym przepisie obejmuje zarówno te wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. Nie ma przy tym znaczenia, czy oczekiwany w chwili poniesienia wydatku skutek rzeczywiście zaistniał. Istotna jest jedynie obiektywna ocena celowości danego wydatku.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka wskazała, iż będzie ponosić wydatki związane z opracowaniem wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ocenie tut. organu przedmiotowe wydatki nie wiążą się bezpośrednio z uzyskiwanymi przychodami, tym niemniej należy zauważyć, iż związane są z funkcjonowaniem Spółki i jako takie stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Reasumując należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez Spółkę na opracowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji przepisów prawa podatkowego.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj