Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IP-PB3-423-867/08-2/JB
z 8 sierpnia 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IP-PB3-423-867/08-2/JB
Data
2008.08.08Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Zasięg terytorialny

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Zakres regulacji

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku --> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów


Słowa kluczowe
Anglia
certyfikat rezydencji
fundusz
Luksemburg
Niderlandy
odsetki od pożyczki
opodatkowanie
podatek dochodowy
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania


Istota interpretacji
Czy odsetki, które Spółka zamierza spłacić do Funduszu podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z UPO Polska-Wielka Brytania w odniesieniu do Inwestorów A w wysokości 5%, pod warunkiem przedstawienia Spółce przez tych inwestorów certyfikatów rezydencji? Czy odsetki, które Spółka zamierza spłacić do Funduszu podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z właściwymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Polskę z państwami, których rezydentami podatkowymi są wspólnicy Inwestorów B, pod warunkiem przedstawienia przez tych wspólników certyfikatów rezydencji, a w przypadku gdy Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, którego rezydentem podatkowym jest wspólnik Inwestora B, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pdop? Czy odsetki, które Spółka zamierza spłacić do Funduszu podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z UPO Polska-Holandia w odniesieniu do Inwestorów C w wysokości 5%, pod warunkiem przedstawienia Spółce przez tych inwestorów certyfikatów rezydencji? Czy odsetki, które Spółka zamierza spłacić do Funduszu podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z właściwymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Polskę z państwami, których rezydentami podatkowymi są inwestorzy Inwestora D, pod warunkiem przedstawienia przez tych inwestorów certyfikatów rezydencji, a w przypadku gdy Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, którego rezydentem podatkowym jest inwestor Inwestora D, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pdop.Wniosek ORD-IN 648 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia sposobu opodatkowania odsetek z tytułu pożyczki, wypłacanych Funduszowi z siedzibą w Luksemburgu, który nie posiada osobowości prawnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Luksemburgu z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii oraz Królestwem Niderlandów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia sposobu opodatkowania odsetek z tytułu pożyczki wypłacanych Funduszowi z siedzibą w Luksemburgu, który nie posiada osobowości prawnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Luksemburgu z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii oraz Królestwem Niderlandów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka uzyskała finansowanie swojej działalności w formie pożyczki udzielonej w dniu 31 października 2005 r., w kwocie 7.783.104 EUR przez C E I F (dalej: „Fundusz”) z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz został utworzony jako „f……”, co oznacza, że zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego Fundusz nie posiada osobowości prawnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Luksemburgu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Spółkę, inwestorami w Funduszu są podmioty (dalej łącznie jako „Inwestorzy”), które można podzielić w następujący sposób:

  1. podmioty będące rezydentami podatkowymi Wielkiej Brytanii, podlegające tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, co może zostać potwierdzone poprzez przedstawienie certyfikatów rezydencji wydanych przez właściwe organy administracji podatkowej Wielkiej Brytanii - (dalej; „Inwestorzy A”);
  2. podmioty utworzone zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii mające w świetle obowiązujących ich przepisów prawnych status „nominee company”. Oznacza to, iż taki podmiot podejmuje czynności i działa zawsze w imieniu i na rzecz swoich wspólników (jest swego rodzaju „agentem”/”pośrednikiem” wspólników). Wszelkie kwoty otrzymane przez taki podmiot (np. odsetki od polskiej spółki) stanowią korzyść wspólników i są przekazywane wspólnikom. W związku z posiadaniem statusu‚„nominee company”, dochody takiego podmiotu z tytułu odsetek oraz wszelkich inwestycji dokonywanych na rzecz wspólników, nie stanowią podstawy opodatkowania „nominee company”. Podmioty o statusie „nominee company”, nie mogą uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej wystawionego przez właściwe organy administracji podatkowej Wielkiej Brytami - (dalej: „Inwestorzy B”);
  3. podmioty (fundusze emerytalne z siedzibą w Holandii) utworzone zgodnie z prawem holenderskim, które co do zasady podlegają opodatkowaniu w Holandii od całości swoich dochodów. Fundusze emerytalne z siedzibą w Holandii mogą potwierdzić swoją rezydencję podatkową poprzez przedstawienie certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe organy administracji podatkowej Holandii (dalej: „,Inwestorzy C”);
  4. podmiot będący funduszem inwestycyjnym utworzonym zgodnie z prawem Luksemburskim jako „fonds comunn de placement” z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz taki jak wyżej wskazano nie posiada osobowości prawnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Luksemburgu. W związku z faktem, iż fundusz nie jest traktowany jako jednostka podlegająca opodatkowaniu w Luksemburgu, właściwe organy administracji podatkowej Luksemburga nie mogą wydać certyfikatu rezydencji podatkowej dla takiego funduszu - (dalej: „Inwestor D”).

Spółka zamierza dokonać spłaty do Funduszu odsetek naliczonych od ww. pożyczki. Właścicielami odsetek (które będą spłacane przez Spółkę) w sensie ekonomicznym („beneficial owner”) będą jednak Inwestorzy, z tym że (i) w przypadku odsetek w części odpowiadającej inwestorom B, a więc mającym status „nominee company”, ekonomicznymi właścicielami („beneficial owner”) odsetek w sensie prawnym są wspólnicy tych inwestorów, natomiast (ii) w odniesieniu do Inwestora D, ekonomicznymi właścicielami odsetek będą jego inwestorzy, w proporcji do posiadanych udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy odsetki, które Spółka zamierza spłacić do Funduszu podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z UPO Polska-Wielka Brytania w odniesieniu do Inwestorów A w wysokości 5%, pod warunkiem przedstawienia Spółce przez tych inwestorów certyfikatów rezydencji...
  2. Czy odsetki, które Spółka zamierza spłacić do Funduszu podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z właściwymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Polskę z państwami, których rezydentami podatkowymi są wspólnicy Inwestorów B, pod warunkiem przedstawienia przez tych wspólników certyfikatów rezydencji, a w przypadku gdy Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, którego rezydentem podatkowym jest wspólnik Inwestora B, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pdop...
  3. Czy odsetki, które Spółka zamierza spłacić do Funduszu podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z UPO Polska-Holandia w odniesieniu do Inwestorów C w wysokości 5%, pod warunkiem przedstawienia Spółce przez tych inwestorów certyfikatów rezydencji...
  4. Czy odsetki, które Spółka zamierza spłacić do Funduszu podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z właściwymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Polskę z państwami, których rezydentami podatkowymi są inwestorzy Inwestora D, pod warunkiem przedstawienia przez tych inwestorów certyfikatów rezydencji, a w przypadku gdy Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, którego rezydentem podatkowym jest inwestor Inwestora D, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pdop.

Ad.1.Zdaniem Spółki, pod warunkiem uzyskania certyfikatów rezydencji Inwestorów A, odsetki płacone do Funduszu, w części przypadającej Inwestorom A, a więc będących rezydentami podatkowymi Wielkiej Brytanii, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 5% na podstawie UPO Polska-Wielka Brytania.

O zasadności stanowiska Spółki w tym zakresie świadczą następujące argumenty. Art. 1 ust. 2 ustawy o pdop stanowi, iż przepisy ustawy mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. W ocenie Spółki, Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jako „jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej”. Stosowanie do treści art. 3 ust. 2 ustawy o pdop, podatnicy, jeśli nie mają na terenie Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od tych dochodów, które osiągają na terenie Polski (ograniczony obowiązek podatkowy). Fundusz nie posiada na terenie Polski siedziby ani zarządu.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 (tj. objętych jedynie ograniczonym obowiązkiem podatkowym, tak jak Fundusz), przychodów z tytułu odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów, chyba że umowa w sprawie zapobieżania podwójnemu opodatkowaniu zawarta z państwem miejsca siedziby lub zarządu ww. podatnika stanowi inaczej.

Ponieważ Fundusz jest podmiotem z siedzibą w Luksemburgu, należy dokonać analizy postanowień Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527; dalej: „UPO Polska-Luksemburg”).

Art. 1 UPO Polska-Luksemburg stanowi, iż „Niniejsza konwencja dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach”. Zgodnie z art. 4 tejże Umowy „W rozumieniu niniejszej konwencji określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w tym Państwie„.

Mając na uwadze, iż Fundusz nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Luksemburgu, nie jest rezydentem podatkowym Luksemburga. W konsekwencji UPO Polska- Luksemburg nie będzie mieć zastosowania wobec Funduszu.

Spółka podkreśla, iż problem podobny do omawianego w niniejszym wniosku pojawił się na tle opodatkowania spółki osobowej (status Funduszu w świetle UPO Polska-Luksemburg jest zbliżony do spółki osobowej, o ile nie podlega ona według prawa wewnętrznego danego państwa opodatkowaniu podatkiem dochodowym). Zgodnie z prawem wielu państw (w tym Polski) spółka osobowa jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast dochód spółki osobowej podlega podziałowi pomiędzy wspólników i jest dodawany do ich dochodów z innych źródeł, a następnie opodatkowany. W opisanej powyżej sytuacji, spółka osobowa nie mogłaby skorzystać z ochrony umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ponieważ nie jest rezydentem państwa, w którym ma siedzibę (tak J. B „Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”, wyd. C.H. B, W 2002, str. 77). W przypadku spółki osobowej, z uwagi na fakt, iż „jej dochody” są dla celów podatkowych traktowane jak dochody poszczególnych wspólników, każdy wspólnik z osobna (zasada tzw. „przejrzystości podatkowej”, ang. fiscally transparency) podlega opodatkowaniu w odniesieniu do przysługującej mu części takich dochodów (stosownie do wielkości posiadanego wkładu w spółce). „Tym samym, jeżeli taki wspólnik udowodni, że jako osoba w rozumieniu danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podlega jej postanowieniom, przypadająca mu część dochodów będzie opodatkowana zgodnie z jej postanowieniami” (J. B, j/w).

A zatem w przypadku spółki osobowej, problem zostaje rozwiązany poprzez zastosowanie umowy właściwej dla danego wspólnika. Spółka zwraca uwagę, że powyższe znajduje również potwierdzenie w Komentarzu OECD do Modelowej Konwencji, gdzie wskazuje się, iż „w przypadku, gdy dane państwo nie uznaje spółki osobowej za podatnika i traktuje ją jako „przejrzystą podatkowo” (ang. fiscally transparent), opodatkowując wspólników od ich udziału w dochodzie spółki, spółka jako taka nie podlega opodatkowaniu i z tego względu, nie może zostać uznana za rezydenta tego Państwa. W takim przypadku, jako że dochód spółki niejako „przepływa” do wspólników zgodnie z prawem krajowym tego Państwa, to wspólnicy są podmiotami, które podlegają opodatkowaniu od tego dochodu i z tego powodu, są podmiotami właściwymi do domagania się korzyści wynikających z konwencji zawartych przez Państwa, których są rezydentami”.

Na poparcie własnego stanowiska, Spółka powołuje się również, na pismo Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z dnia 12 czerwca 2006 r., DD/PB4/AS/ML-8213-84- 7/06) z treści którego wynika, że „również umowy, których stroną jest Polska stanowią odwzorowanie Modelowej Konwencji OECD. Zarówno tekst Modelowej Konwencji jak i brzmienie Komentarza do niej zostały wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w niej postanowień”.

W ocenie Spółki, Fundusz posiada pewne cechy wspólne ze spółką osobową m.in. Fundusz nie jest podatnikiem podatku dochodowego, natomiast Inwestorzy (z zastrzeżeniem Inwestorów B i Inwestora D) podlegają opodatkowaniu w państwach, w których mają siedzibę w zakresie dochodu Funduszu, który przypada na danego Inwestora (zasada „przejrzystości podatkowej”).

W związku z powyższym, dochody osiągane przez Fundusz z tytułu odsetek, które będą wypłacone przez Spółkę, powinny zostać potraktowane w oparciu o tę samą zasadę, jaką stosuje się do opodatkowania spółki osobowej. W rezultacie należy co do zasady dokonać analizy właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską a państwami, w których Inwestorzy są rezydentami podatkowymi.

Spółka podkreśla ponadto, iż ww. stanowisko w odniesieniu do podatkowego traktowania Funduszu zostało wyrażone również przez Ministra Finansów w postanowieniu z dnia 27 marca 2006r., NrPB-4-6/4/AK-033-079/17-11871/05 w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie postanowień UPO Polska-Luksemburg.

Art.11 ust. 1 UPO Polska-Wielka Brytania stanowi, że „odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”. Jednakże zgodnie z ust. 2, „takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek”. Aby ten przepis mógł znaleźć zastosowanie, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, odsetki powinny być wypłacane (ang. „paid”) rezydentowi Wielkiej Brytanii, a po drugie, rezydent ten powinien być właścicielem odsetek („beneficial owner”). W ocenie Spółki, oba powyższe warunki są spełnione.

Zwrot „wypłacane” („paid”) użyty w ust. 1 powinien być rozumiany jak najszerzej. W Komentarzu OECD do Konwencji Modelowej wskazuje się, że „zwrot „wypłacane” (ang. paid) ma bardzo szerokie znaczenie, ponieważ pojęcie zapłaty oznacza spełnienie zobowiązania do postawienia środków do dyspozycji wierzyciela w sposób wymagany umową lub zwyczajem”. Dlatego też Spółka jest zdania, że przekazanie pieniędzy Funduszowi, w którym podmiot będący rezydentem Wielkiej Brytanii jest inwestorem uprawnionym do części odsetek, spełnia warunek „postawienia środków do dyspozycji wierzyciela”.

Ponadto, w opinii Spółki, należy uznać Inwestorów A za właścicieli w sensie ekonomicznym („beneficial owner”) odsetek. W świetle omawianego stanu faktycznego, warunek ten jest spełniony, ponieważ odsetki są ekonomicznie własnością Inwestorów A.

W świetle powyższych rozważań, aby postanowienia UPO Polska-Wielka Brytania zostały zastosowane w sposób zgodny z celami Umowy oraz ogólnie przyjętymi zasadami stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również w zgodzie z językowym rozumieniem zwrotów zawartych w Umowie, art. 11 UPO Polska-Wielka Brytania powinien zostać zastosowany w odniesieniu do części odsetek przypadających Inwestorom A. Dlatego też, ta część odsetek powinna zostać opodatkowana podatkiem w wysokości 5%, pod warunkiem przedstawienia Spółce przez Inwestorów A certyfikatów rezydencji.

Ad.2.

Zdaniem Spółki, pod warunkiem uzyskania certyfikatów rezydencji podmiotów w imieniu i na rzecz, których działają Inwestorzy B, odsetki płacone do Funduszu, w części przypadającej Inwestorom B, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości określonej przez właściwe postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z państwami, których rezydentami podatkowymi są podmioty, na rzecz których działają Inwestorzy B. W przypadku, gdy Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, którego rezydentem podatkowym jest podmiot, na rzecz którego działają Inwestorzy B, wówczas Spółka będzie obowiązana do pobrania podatku w odniesieniu do tych podmiotów zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pdop.

O zasadności stanowiska Spółki w tym zakresie świadczą następujące argumenty. Jak Spółka powyżej wykazała, Fundusz jest „transparentny podatkowo” („fiscally transparent”) i jako taki nie podlega opodatkowaniu. Z tego też względu dochód Funduszu z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę „przepływa” do Inwestorów i to Inwestorzy są podmiotami, które podlegają opodatkowaniu od tego dochodu. W rezultacie należy dokonać analizy właściwej urnowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem, w którym dany Inwestor jest rezydentem podatkowym.

W odniesieniu do dochodów z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę (oraz wszelkich innych inwestycji dokonywanych na rzecz wspólników), Inwestorzy B nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Wielkiej Brytanii. Mając na uwadze treść postanowień UPO Polska- Wielka Brytania (por. art.1 w zw. art. 4 ust.1 UPO Polska-Wielka Brytania), Inwestorzy B nie mogą zostać uznani na potrzeby UPO Polska-Wielka Brytania za rezydentów podatkowych Wielkiej Brytanii w zakresie dochodów z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę. W takiej sytuacji (uwzględniając treść art. 1 UPO Polska-Wielka Brytania), umowa ta nie powinna znajdować zastosowania wobec Inwestorów B.

Ponadto, Spółka pragnie podkreślić zbliżony status spółek osobowych i Inwestorów B, jako podmiotów posiadających status „nominee company”. W konsekwencji, dochody Inwestorów B z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę powinny - dla celów zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - zostać potraktowane analogicznie jakby otrzymującym je była spółka osobowa. W takiej sytuacji, należałoby dokonać analizy postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską oraz państwami, których rezydentami podatkowymi są wspólnicy inwestorów B.

Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, że nawet gdyby uznać Inwestorów B za rezydentów podatkowych Wielkiej Brytanii w odniesieniu do dochodów z tytułu odsetek, to Inwestorzy B pełniliby w danym przypadku rolę „pośrednika” („intermediary, such as an agent or nominee” wg Komentarz OECD do Konwencji Modelowej), przekazującego uzyskane odsetki ich „ekonomicznemu właścicielowi” („beneficial owner”) - wspólnikom. W związku z powyższym, Inwestorzy B nie byliby uprawnieni do korzystania z obniżonych stawek podatku u źródła z art. 11 ust. 2 UPO Polska-Wielka Brytania (por. treść punktu 12.1 Komentarza OECD do art. 10 Konwencji Modelowej). Jednocześnie przy ustalaniu zasad opodatkowania odsetek wypłacanych przez Spółkę należałoby wziąć pod uwagę także treść punktu 12.2 Komentarza OECD do art. 10 Konwencji Modelowej. Zgodnie z jego treścią „(..) ograniczenie opodatkowania w Państwie źródła pozostaje w mocy w przypadku, gdy pośrednik (...) mający siedzibę w Umawiającym się Państwie lub w Państwie trzecim, występuje pomiędzy beneficjentem a płatnikiem, a beneficjent jest rezydentem drugiego Umawiającego się Państwa (...).”

W świetle powyższego oraz biorąc pod uwagę treść punktu 12.2 Komentarza OECD do art. 10 Konwencji Modelowej należałoby zatem stwierdzić, iż w przypadku, gdy pomiędzy polską spółką wypłacającą odsetki („płatnikiem”) a wspólnikami Inwestorów B („beneficjentami”) występuje pośrednik z państwa trzeciego (tu: Inwestorzy B z siedzibą w Wielkiej Brytanii), to zastosowanie powinny znaleźć postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z państwami, których wspólnicy są rezydentami podatkowymi. Zastosowanie ograniczonych stawek podatku u źródła będzie oczywiście uzależnione od dostarczenia Spółce certyfikatów rezydencji podatkowej przez podmioty w imieniu i na rzecz których działają Inwestorzy B.

Spółka zwraca uwagę, iż podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Ministra Finansów w postanowieniu z dnia 11 kwietnia 2007 r. (sygn. DD5-7-033-6- 323/MN/07/7312/06) w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie postanowień UPO Polska- Wielka Brytania.

Natomiast, w przypadku, gdy podmioty, na rzecz których działają Inwestorzy B są rezydentami podatkowymi państw, z którymi Polska nie podpisała umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wówczas do opodatkowania odsetek, które Spółka zamierza spłacić, znajdą zastosowanie postanowienia art. 21 ust. 1 ustawy o pdop.

Ad.3.Zdaniem Spółki, pod warunkiem uzyskania certyfikatów rezydencji Inwestorów C, odsetki płacone do Funduszu, w części przypadającej Inwestorom C, a więc będących rezydentami podatkowymi Holandii, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 5% na podstawie UPO Polska-Holandia.

O zasadności stanowiska Spółki w tym zakresie świadczą następujące argumenty. Jak Spółka powyżej wykazała, Fundusz jest „transparentny podatkowo” („fiscally transparent”) i jako taki nie podlega opodatkowaniu. Z tego też względu dochód Funduszu z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę „przepływa” do Inwestorów i to Inwestorzy są podmiotami, które podlegają opodatkowaniu od tego dochodu. W rezultacie należy dokonać analizy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem, w którym dany Inwestor jest rezydentem podatkowym.

Zgodnie art. 11 ust. 1 UPO Polska-Holandia, odsetki wypłacane rezydentowi Holandii podlegają opodatkowaniu w Holandii. Jednakże, odsetki takie mogą być również opodatkowane w Polsce, ale jeśli osoba uprawniona do odsetek, jest rezydentem Holandii, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek. Dlatego też, jeśli Inwestorzy C, pod warunkiem, że zostaną uznani za ekonomicznych właścicieli („beneficial owner”) odsetek, przedstawią Spółce certyfikat rezydencji, będzie ona obowiązana do pobrania podatku u źródła w wysokości 5% od odsetek przypadających tym inwestorom.

Ad.4. Zdaniem Spółki, pod warunkiem uzyskania certyfikatów rezydencji podmiotów w imieniu i na rzecz, których działa Inwestor D, odsetki płacone do Funduszu, w części przypadającej Inwestorowi D, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości określonej przez właściwe postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z państwami, których rezydentami podatkowymi są podmioty, na rzecz których działa Inwestor D. W przypadku, gdy Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, którego rezydentem podatkowym jest podmiot, na rzecz którego działa Inwestor D, wówczas Spółka będzie obowiązana do pobrania podatku w odniesieniu do tych podmiotów zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pdop.

Spółka powyżej wykazała, iż Fundusz jest „transparentny podatkowo” („fiscally transparent”) i jako taki nie podlega opodatkowaniu. Z tego też względu dochód Funduszu z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę „przepływa” do Inwestorów i to Inwestorzy są podmiotami, które podlegają opodatkowaniu od tego dochodu. W rezultacie należy dokonać analizy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem, w którym dany Inwestor jest rezydentem podatkowym.

Dodatkowo uwzględniając fakt, iż Inwestor D jest funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu utworzonym i działającym w oparciu o te same zasady na podstawie, których został utworzony i funkcjonuje Fundusz, uwagi Spółki przedstawione powyżej w pkt 1 zachowują w pełni aktualność w odniesieniu do Inwestora D.

A zatem, zdaniem Spółki, powinna ona w odniesieniu do opodatkowania odsetek wypłacanych przez Spółkę do Inwestora D (podmiotu „przejrzystego podatkowo”) zastosować postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z państwami, których rezydentami podatkowymi są inwestorzy Inwestora D, pod warunkiem, iż są oni właścicielami odsetek. Zastosowanie ograniczonych stawek podatku u źródła będzie oczywiście uzależnione od dostarczenia Spółce przez wspólników Inwestorów B certyfikatów rezydencji podatkowej.

Natomiast w odniesieniu do tych inwestorów Inwestora D, którzy są rezydentami podatkowymi państw, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zdaniem Spółki powinna ona stosować dla opodatkowania mających być wypłaconych odsetek do Funduszu wyłącznie właściwe postanowienia ustawy o pdop, tj. zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj