Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP1/443-1051/08-2/AW
z 3 lipca 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP1/443-1051/08-2/AW
Data
2008.07.03Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania


Słowa kluczowe
obrót
podstawa opodatkowania
rabaty


Istota interpretacji
dokumentowanie przyznawanych klientom biorącym udział w programie lojalnościowym rabatów oraz prawo do zmniejszenia wartości obrotu o przyznane rabatyWniosek ORD-IN 544 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.05.2008r. (data wpływu 02.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania przyznawanych klientom biorącym udział w programie lojalnościowym rabatów oraz prawa do zmniejszenia wartości obrotu o przyznane rabaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania przyznawanych klientom biorącym udział w programie lojalnościowym rabatów oraz prawa do zmniejszenia wartości obrotu o przyznane rabaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi program lojalnościowy skierowany do konsumentów nabywających towary lub usługi w sieci kawiarni należących do Spółki. Za dokonanie, w dowolnej kawiarni należącej do Spółki, każdego zakupu, Uczestnik programu otrzymuje punkty (nazywane ..........). Liczba uzyskanych przez uczestnika punktów jest uzależniona od wartości brutto zakupionych przez uczestnika produktów albo usług, tj. od ceny zapłaconej przez uczestnika za dany zakup. Zależność ta polega na istnieniu stałych przeliczników pomiędzy kwotą wydaną na towary lub usługi oferowane przez Spółkę, a liczbą punktów przyznanych uczestnikowi. I tak przykładowo każde wydane przez uczestnika 10 zł oznacza możliwość uzyskania od 5 do 8 punktów.

Punkty naliczane są bezpośrednio po dokonaniu zakupu na specjalnej karcie magnetycznej otrzymanej od Spółki przez każdego uczestnika (karty pozostają własnością Spółki). Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów uczestnicy mogą wymieniać je na nagrody. Obok nagród rzeczowych w programie przewidziano również nagrody w postaci rabatów na zakupy wybranych towarów lub usług w kawiarniach Spółki. Uczestnik programu sam wybiera jakiej wysokości rabat chce uzyskać, przy czym za każdy zgromadzony wcześniej punkt uczestnikowi przyznawany jest rabat w kwocie 1 gr. Tak więc jeżeli np. dany towar dostępny w kawiarni Spółki i objęty sprzedażą w ramach programu lojalnościowego, kosztuje 10 zł to uczestnik może np. zakupić go z rabatem 50% (czyli płacąc jedynie 5 zł), jeżeli posiada zgromadzone na swojej karcie magnetycznej co najmniej 500 punktów, przy czym w trakcie transakcji z karty uczestnika odejmowanych jest 500 punktów (jeden punkt za każdy z 500 groszy rabatu).

Udzielenie rabatu dokumentowane jest przez obniżenie kwoty uwidocznionej na paragonie fiskalnym lub fakturze. W przypadku, w którym uczestnik programu dokonuje jednorazowo zakupu kilku produktów (np. kawy w cenie 7 zł i ciastka w cenie 3 zł) udzielany rabat obejmuje proporcjonalnie wszystkie produkty. I tak w przypadku wykorzystania rabatu w kwocie 5 zł (50%) na paragonie fiskalnym lub fakturze rabat przedstawiany jest w następujący sposób: kawa 3,5 zł, ciastko – 1,5 zł. W każdym przypadku minimalna cena, jaką uczestnik programu musi zapłacić za każdy z produktów wynosi 1 gr., tj. nie dochodzi do sytuacji, w której któryś z produktów jednorazowo nabywanych przez uczestnika byłby wydawany nieodpłatnie, a na paragonie fiskalnym lub fakturze ta pozycja byłaby pominięta lub jej wartość wynosiła 0 zł. Przykładowo w przypadku nabycia dwóch produktów za kwotę 10 zł (np. kawa – 7 zł, ciastko – 3 zł) maksymalny rabat udzielony przez Spółkę wynosi 9 zł 98 gr. Uzyskanie takiego rabatu wymaga dokonania przez uczestnika wymiany 998 zgromadzonych wcześniej punktów. Na paragonie fiskalnym lub fakturze rabat ten jest przedstawiany w następujący sposób: kawa – 1 gr, ciastko – 1 gr.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Spółka może oferować uczestnikom programu lojalnościowego, w zamian za uzyskane w programie punkty, rabat na zakup poszczególnych towarów lub usług w kawiarniach Spółki, w dowolnej wysokości w tym również w wysokości 99% ceny zakupu towaru lub usługi...

Czy przyjęty przez Spółkę sposób dokumentowania udzielonych rabatów jest prawidłowy...

Czy w powyższej sytuacji obrót Spółki będzie zmniejszony o kwoty udzielonych uczestnikom rabatów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót. Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont). Tak więc w punktu widzenia ustawy o VAT rabaty, aby obniżały obrót muszą być:

  1. prawnie dopuszczalne,
  2. udokumentowane,
  3. określone kwotowo.

Zdaniem Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym brak ograniczeń prawnych odnośnie kwoty udzielonego rabatu, a więc udzielenie rabatu należy uznać za prawnie dopuszczalne. W granicach prawa, podatnik ma prawo swobodnie kształtować swoje operacje gospodarcze, w tym również stosować duże upusty cenowe lub rabaty w celu osiągnięcia zaplanowanych przez niego korzyści ekonomicznych. Nie ulega wątpliwości, że jakiekolwiek rabaty nie mogą służyć obejściu prawa i unikania opodatkowania, dlatego zawsze powinny być uzasadnione ekonomicznie i odpowiadać oczekiwanym korzyściom. Celem organizowanego przez Spółkę programu lojalnościowego jest promocja kawiarni należących do spółki, zachęcenie do nabywania sprzedawanych przez te kawiarnie towarów i korzystania z usług oferowanych w tej sieci kawiarni, czego konsekwencją ma być zwiększenie sprzedaży.

Rezultatem programu ma być lojalizacja klientów i zachęcenie ich do stałego nabywania produktów w sieci kawiarni należących do Spółki, bowiem im większe kwoty klient przeznacza na zakup w kawiarni, tym więcej może zdobyć punktów, które z kolei umożliwiają uzyskanie rabatów przy kolejnych zakupach dokonywanych w kawiarniach Spółki. Wedle dokonanych przez Spółkę szacunków ekonomicznych wzrost obrotów, będący wynikiem lojalizacji klientów będzie istotnie większy, niż sumaryczna kwota udzielonych rabatów. Zarazem jednoznaczne powiązanie kwoty udzielanego rabatu z wysokością wcześniej dokonanych zakupów zapewnia rentowność tego segmentu działalności Spółki. Z tego względu w ocenie Spółki udzielenie rabatu w zamian za punkty, np. w wysokości 30%, 70%, czy 99% może być uznane za uzasadnione ekonomicznie, a co za tym idzie – przy spełnieniu pozostałych przesłanek zastosowania art. 29 ust. 4 ustawy o VAT – prowadzące do zmniejszenia obrotu.

Przyjęte przez Spółkę stanowisko było już kilkakrotnie potwierdzane przez organy podatkowe, przykładowo w interpretacji Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2007r. (sygn. ZP/443-68/07) organ podatkowy, na analogiczne pytanie dotyczące dopuszczalności na gruncie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, rabatów w wysokości 99 % albo prowadzących do zapłacenia przez klienta tylko 1 grosza stwierdził, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży z dużym rabatem będzie faktyczna cena (tj. cena promocyjna w wysokości np. 1 grosza), o ile taki rabat będzie uzasadniony względami ekonomicznymi i spodziewanymi korzyściami, a podatnik będzie posiadał dokumentację pozwalającą to zweryfikować.

Takie same podejście zaprezentował również Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku – Białej w interpretacji z dnia 3 listopada 2006r. (sygn. pp/443-112/06/AZ-70760) jak również Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole w interpretacji z dnia 28 lutego 2005r. (sygn. US-PP 0090/1/6/3/05).

Przyjęty przez Spółkę sposób dokumentowania udzielonego rabatu oznacza jego uwidocznienie wprost w wystawionych dokumentach sprzedaży: fakturze lub paragonie fiskalnym i polega na zmniejszeniu uwidocznionej kwoty do zapłaty przez klienta. Spółka nie planuje jakiegokolwiek innego sposobu dokumentowania udzielonych rabatów, w szczególności nie stosuje w tym względzie żadnych odrębnych wydruków. W ocenie Spółki taki sposób dokumentowania rabatów, wskazuje na kwotę, o jaką pomniejszany jest obrót, jest wystarczający na gruncie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, co zostało również potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 lutego 2008r. (nr IP-PP2-443-20/08-2/BM).

Podstawowym założeniem prowadzonego programu lojalnościowego jest istnienie stałego przelicznika pomiędzy punktami a kwotą udzielonego rabatu (każdy zgromadzony punkt oznacza możliwość uzyskania rabatu w kwocie 1 gr.). W każdym więc przypadku rabat wyrażony jest kwotowo. W tym stanie rzeczy w ocenie Spółki spełnione są wszystkie przesłanki zastosowania art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj