Interpretacja Opolskiego Urzędu Skarbowego
PD-415-17/MM/06
z 12 marca 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD-415-17/MM/06
Data
2007.03.12Autor
Opolski Urząd Skarbowy


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Dochody opodatkowane ryczałtem


Słowa kluczowe
dywidendy
podatek dochodowy od osób fizycznych
zryczałtowany podatek od towarów i usług


Pytanie podatnika
Czy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z ustawą ustala się w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty dywidend?


P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Banku w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawione w piśmie z dnia 13 grudnia 2006 r. jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 13 grudnia 2006 r. (data wpływu do tut. urzędu 21.12.2006 r.) Bank zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Bank przedstawił następujący stan faktyczny:

Bank zgodnie z obowiązującymi w latach 1995-1997 przepisami przeznaczał część zysku na dopisanie dywidend do udziałów posiadanych przez udziałowców nie pobierając podatku. Podatek ten był pobierany dopiero w momencie wypłaty dywidend do rąk udziałowcówWątpliwości Banku dotyczą zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. – zwanej dalej „ustawą”). Zdaniem Banku w takim przypadku wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z ustawą ustala się w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty dywidend.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje:

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych płatnicy - zobowiązani są do pobrania 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (art.41 ust. 4 ustawy). Pobrany zryczałtowany podatek dochodowy spółka powinna przekazać w terminie do dnia 20-go następnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla swej siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r.). Dochodów (przychodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz kwot tego podatku udziałowcy nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Bank wypracował zysk za lata obrotowe 1995-1997 natomiast podatek od wypłaconych dywidend pobierał dopiero w momencie wypłaty dywidend. Mając na uwadze wyżej powołane uregulowania prawne równowartość kwot przekazanych z podziału zysku na dywidendy, stanowi dla udziałowców będących osobami fizycznymi dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w powołanych przepisach, zaś obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie z chwilą dokonania wypłaty lub postawienia do dyspozycji udziałowca pieniędzy lub wartości pieniężnych. Decydujące znaczenie w tym przypadku będzie więc miała data wypłaty dywidendy a nie data (rok) wypracowania zysku, z którego dywidenda została wypłacona. Reasumując przeznaczenie wypracowanego przez Bank zysku na wypłatę dywidend spowoduje powstanie u udziałowców dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wysokość podatku ustalana jest na moment dokonania wypłat dywidend (od 2004 r. stawka podatku wynosi 19%). Bank zaś jako płatnik jest zobowiązany do pobrania tego podatku w terminie wypłaty lub postawienia do dyspozycji udziałowca pieniędzy lub wartości pieniężnych i odprowadzenia do dnia 20-go następnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla swej siedziby wraz z deklaracją PIT-8A dla wypłat dokonanych do 31.12.2006 r. Natomiast dla wypłat dokonywanych po 01.01.2007 r. nie istnieje obowiązek po stronie płatnika składania miesięcznych deklaracji a jedynie roczne deklaracje według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 1a ustawy).

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki, natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Jednostki – do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów. Na podstawie art. 14a § 4 i art. 236 § 2 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj