Interpretacja Urzędu Skarbowego w Tczewie
PP/443–25-2/06
z 28 grudnia 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443–25-2/06
Data
2006.12.28Autor
Urząd Skarbowy w Tczewie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku


Słowa kluczowe
podatek od towarów i usług
sprzedaż zwolniona
znak opłaty skarbowej


Pytanie podatnika
Czy sprzedaż znaków opłaty skarbowej i sądowej przez kancelarię na rzecz swoich klientów jest zwolniona z podatku od towarów i usług


POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2006r. (pismo złożono osobiście w Urzędzie Skarbowym w Tczewie w dniu 26.10.2006r. )

o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług znaków opłaty skarbowej i sądowej

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Działalność Kancelarii Radcy Prawnego polega na reprezentowaniu klientów przed różnymi organami i instytucjami. W ramach tej działalności sporządzane są pisma, do których załączane są znaki opłaty skarbowej i sądowej. Zgodnie z umowami zawartymi z klientami, Kancelaria we własnym imieniu zakupuje znaki opłaty skarbowej i sądowej, a następnie obciąża klientów taką ich wartością jaka została poniesiona do konkretnego pisma wymagającego wniesienia opłaty. Kancelaria wystawia fakturę VAT ujmując powyższe wydatki związane z zakupem znaków opłaty sądowej i skarbowej ze stawką zwolnioną od podatku VAT.

Podatnik pyta czy w prawidłowy sposób fakturuje w/w wydatki oraz czy stosuje prawidłową stawkę podatku VAT?

Zdaniem Podatnika w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, skarbowych i innych znaków tego typu.

Organ podatkowy zajmując stanowisko w przedmiotowej sprawie stwierdził, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W art. 43 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu.

W myśl art. 106 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami Faktura VAT.

Mając na uwadze, iż Podatnik obciąża klientów za wniesioną opłatę skarbową wartością taką, jaka została poniesiona do konkretnego pisma, organ podatkowy potwierdza, iż taka dostawa korzysta na mocy art. 43 ust. 1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

A zatem Podatnik winien wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż znaków opłaty skarbowej lub sądowej nie naliczając w niej podatku VAT, gdyż przedmiotowa sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj