Interpretacja Urzędu Celnego I w Warszawie
441000-PAI-9100I-28A/06/2948/EU
z 16 października 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
441000-PAI-9100I-28A/06/2948/EU
Data
2006.10.16Autor
Urząd Celny I w Warszawie


Temat
Podatek akcyzowy --> Przepisy szczegółowe --> Napoje alkoholowe


Słowa kluczowe
akcyza
alkohol etylowy
wyroby akcyzowe


Pytanie podatnika
Czy sos do potraw (kod CN 2103 90 90, PKWiU 15.87.12-70.00) produkowany z koniaku spożywczego klasyfikowanego do kodu CN 2103 90 90 jest wyrobem akcyzowym?


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 07.08.2006r. (data wpływu do Urzędu – 17.08.2006r.), uzupełnionym pismami z dnia 30.08.2006r. (data wpływu do Urzędu – 01.09.2006r.) i 20.09.2006r.

postanawiam

udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie ustalenia czy sos do potraw klasyfikowany do kodu CN 2103 90 90 i o symbolu PKWiU 15.87.12-70.00, zawierający w swoim składzie koniak spożywczy klasyfikowany do kodu CN 2103 90 90 jest wyrobem akcyzowym, za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.08.2006r. do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie wpłynął wniosek XXXX (zwanej dalej Spółką) o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, w którym Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi produkcja przetworów spożywczych. W ramach swojej działalności Spółka planuje rozpocząć produkcję sosu do potraw zawierającego koniak spożywczy klasyfikowany do kodu CN 2103 90 90, który zawiera w swoim składzie 1% soli oraz 1% pieprzu oraz zgodnie z deklaracją producenta nie nadaje się do picia.

Spółka zamierza samodzielnie nabywać wewnątrzwspólnotowo koniak spożywczy od francuskiego producenta jako towar nieakcyzowy.

Wyrób gotowy w postaci sosu do potraw klasyfikowany będzie do kodu CN 2103 90 90 oraz symbolu PKWiU 15.87.12-70.00 i nie będzie zawierał alkoholu etylowego w rozumieniu art. 67 ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pytanie Podatnika:

Czy sos do potraw (kod CN 2103 90 90, PKWiU 15.87.12-70.00) produkowany z koniaku spożywczego klasyfikowanego do kodu CN 2103 90 90 jest wyrobem akcyzowym?

Stanowisko podatnika:

Zdaniem Spółki ww. sos z koniakiem spożywczym z kodu CN 2103 90 90 nie stanowi wyrobu akcyzowego. W rezultacie produkcja tego wyrobu nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Na podstawie art. 2 pkt 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe dzielą się na wyroby akcyzowe zharmonizowane, do których zalicza się: paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyroby akcyzowe niezharmonizowane, do których zaliczają sie wyroby akcyzowe inne niż wyroby akcyzowe zharmonizowane.

Stosownie do brzmienia art. 67 ustawy o podatku akcyzowym do napojów alkoholowych należą: piwo, wino napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy.

Na podstawie art. 72 ustawy o podatku akcyzowym alkoholem etylowym są ,,wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN oraz napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony spirytus oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10 i 15.92.11 oraz kodami CN 2208 i 2207 10 00, a takze wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającego 22% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205”.

Zdaniem Spółki koniak spożywczy klasyfikowany do kodu CN 2103 90 90 nie stanowi alkoholu etylowego w rozumieniu art. 67 ustawy o podatku akcyzowym, ani też żadnego innego wyrobu akcyzowego. W konsekwencji sos do potraw produkowany z użyciem koniaku spożywczego nie stanowi wyrobu akcyzowego.

Jednocześnie Spółka pragnie zaznaczyć, iż analizowany art. 72 ustawy o podatku akcyzowym został oparty na brzmieniu art. 20 Dyrektywy Rady 92/83 EWG z dnia 19 października 1992r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Przepis ten zawiera analogiczną w brzmieniu definicję alkoholi etylowych. Ponadto powszechnie akceptowana w Unii Europejskiej interpretacja ww. przepisu ogranicza zakres produktów uznawanych za alkohole etylowe jedynie do wyrobów klasyfikowanych do kodów CN 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 oraz wszelkich innych wyrobów o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% obj. nadających się do spożycia przez ludzi jako napój alkoholowy w rozumieniu potocznym.

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyjaśnia:

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) wyrobami akcyzowymi są wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 2 ww. ustawy wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy.

Stosownie do art. 72 ustawy alkoholem etylowym w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN oraz napoje zwierające rozcieńczony lub nierozcieńczony spirytus oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10 i 15.92.11 oraz kodami CN 2208 i 2207 10 00, a także wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 22% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205.

Z powyższej definicji wynika, że wszelkie inne wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy o zawartości przekraczającej 1,2% objętości należy traktować jako alkohol etylowy w szerokim tego słowa znaczeniu. Z szerokiej gamy wyrobów uznawanych za alkohol etylowy należy wyłączyć te wyroby, które zawierają więcej niż 1,2% objętości alkoholu etylowego sensu stricto, jednakże są one zaklasyfikowane do innego rodzaju wyrobów alkoholowych (np. piwo, wino). Ponadto do alkoholu etylowego należy zaliczyć inne wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy w ilości przekraczającej 22% objętości.

W konsekwencji alkoholem etylowym jest zarówno alkohol etylowy zawarty w innym wyrobie wskazanym powyżej, jak również inne wyroby, które zawierają w swoim składzie alkohol etylowy, pomimo iż wyroby tego rodzaju mogą być zaklasyfikowane do innej grupy wyrobów, a w niektórych przypadkach w ogóle nienadających się do spożycia.

Do tak rozumianej grupy alkoholi etylowych należy zaliczyć również m.in.: sosy i przetwory z sosów, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niewymienione, zawierające w swym składzie alkohol etylowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), natomiast stosownie do ust. 2 tego artykułu do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).

Pozycja CN 2103 zgodnie z Notami wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich opublikowanymi w Dz. Urz. UE Nr C 50 z dnia 28 lutego 2006 r. obejmuje sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąkę, mączkę z gorczycy oraz gotową musztardę. Do pozycji tej zaliczane są przetwory zazwyczaj bardzo pikantne, stosowane do przyprawiania pewnych potraw (mięsa, ryb, sałatek itd.) i otrzymywane z różnego rodzaju składników jaj, warzyw, mięsa, owoców, mąki, skrobi, oleju, octu, cukru, przypraw korzennych, gorczycy aromatów itd.). Przykładami produktów objętych niniejszą pozycją są: majonezy, sosy sałatkowe, typu dressing, sosy sojowe, grzybowe, bolognaise, Worcester, ketchup pomidorowy i inne sosy pomidorowe, sól selerowa i produkty objęte działem 22 (inne niż produkty objęte pozycją 2209) przeznaczone do celów kulinarnych i niezdatne do konsumpcji jako napoje (np. wino i koniak do celów kulinarnych).

Aby opisany przez Spółkę koniak spożywczy był klasyfikowany do pozycji CN 2103 musi on stanowić produkt objęty pozycją 2208 przeznaczony do celów kulinarnych i niezdatny do konsumpcji jako napój.

W związku z tym należy stwierdzić, że sos do potraw zawierający w swym składzie alkohol etylowy pochodzący z ww. koniaku spożywczego stanowi wyrób akcyzowy zharmonizowany.

Ww. towary wymienione zostały w poz. 21 zał. Nr 2 do ustawy (Wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych), a zatem sosy o symbolu PKWiU 15.87.12-70.90 zawierające alkohol etylowy produkowane z wykorzystaniem koniaku spożywczego z pozycji CN 2103 i sprzedawane w kraju są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zgodnie z definicją zawartą w ww. art. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Sosy o symbolu PKWiU ex 15.87.12-70., zawierające w swym składzie alkohol etylowy, zostały wymienione w poz. 16 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm. – zmiana stawek podatku dla napojów alkoholowych w Dz. U. Nr 279, poz. 2763) i zgodnie z zapisem w nim zawartym stawka akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju wynosi 4.550,00 zł (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol).

Zaznaczyć należy, że symbol ex zamieszczony przy symbolu PKWiU oznacza, że stawka akcyzy jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3 załącznika Nr 1 do ww. rozporządzenia.

Ponieważ do PKWiU 15.87.12-70. klasyfikuje się sosy i przetwory z nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niesklasyfikowane, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają tylko te sosy i przetwory do sosów, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, które zawierają w swym składzie alkohol etylowy – bez względu na stopień zawartości tego alkoholu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlega sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju. Za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, zgodnie z ust. 2 pkt 9 tego artykułu, uważa się również zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Wobec powyższego, w przypadku zakwalifikowania do symbolu PKWiU 15.87.12-70.00 wyprodukowanych przez Spółkę sosów do potraw zawierających w swoim składzie alkohol etylowy pochodzący z koniaku spożywczego, należy stwierdzić, że wyroby te podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Powyższej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj