Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP2/443-221/07-2/ISN
z 1 lutego 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPP2/443-221/07-2/ISN
Data
2008.02.01Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Ewidencja i identyfikacja podatników --> Rejestr podatników --> Przechowywanie dokumentacji

Ewidencja i identyfikacja podatników --> Rejestr podatników --> Utajnienie danych


Słowa kluczowe
Numer Identyfikacji Podatkowej


Istota interpretacji
Możliwość uzyskania nr NIP innego podatnika oraz możliwość przesłania do urzędu skarbowego niekompletnego formularza PIT-11.Wniosek ORD-IN 480 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 2 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jest:

  1. prawidłowe – w zakresie dotyczącym pytania nr 1,
  2. nieprawidłowe – w zakresie dotyczącym pytania nr 2.


UZASADNIENIE


W dniu 2 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jednym z przedmiotów działalności Wnioskodawcy jest działalność Agencji(…). Charakter takiej działalności wiąże się z zatrudnianiem osób na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia i udostępnianie tych osób użytkownikowi. Często pracownicy tymczasowi udostępnieni przez Agencję Użytkownikowi związani są umową przez krótki okres, np. 2 tygodnie. Zdarza się, iż przy zawieraniu umowy dana osoba nie ma przy sobie numeru NIP, gdyż NIP nie jest wymagany do zawarcia umowy o pracę. Pracownicy podpisują oświadczenie, iż dostarczą nr NIP w określonym terminie. Zdarza się jednak, że ostatecznie nie dostarczają tego numeru.

Agencja jako płatnik jest zobowiązana – na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobierać zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłacać je do właściwego Urzędu Skarbowego.

Z kolei na podstawie art. 39 ust. 1 wspomnianej ustawy w terminie do końca lutego kolejnego roku następującego po roku podatkowym, Agencja jest zobowiązana przesłać informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 lub 8B). W formularzu PIT-11/8B należy podać numer NIP podatnika. Jednak płatnik (Agencja Pracy Tymczasowej) nie ma możliwości podania tego numeru, gdyż go nie zna z przyczyn od niego niezależnych.

Biorąc powyższe pod uwagę płatnik (Agencja) nie może właściwie wypełnić formularza PIT 11/8B, ani też innych deklaracji, w których nr NIP pracownika jest wymagany.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy płatnik może uzyskać numer NIP podatnika od właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 15a ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przez złożenie do urzędu wniosku na formularzu NIP-5 lub w jakikolwiek inny sposób...
  2. Czy formularz PIT-11/8B może zostać przesłany przez płatnika do właściwego Urzędu Skarbowego dla podatnika, bez podania numeru NIP pracownika lub zleceniobiorcy...


Zdaniem Wnioskodawcy, nie może On uzyskać od właściwego Urzędu Skarbowego numeru NIP podatnika z uwagi na regulację art. 15 w zw. z art. 16 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w myśl których dane te stanowią tajemnicę skarbową. Właściwy Urząd Skarbowy dla podatnika nie powinien także udzielić informacji o numerze NIP płatnika w odpowiedzi na wniosek złożony na formularzu NIP-5. Na uzyskanie informacji o numerze NIP podatnika nie pozwala także wykładnia art. 15a. Katalog podmiotów określonych w art. 15 ust. 2 wskazanej ustawy, którym udostępnia się dane dotyczące numerów NIP jest zamknięty, a naruszenie tego przepisu skutkuje zastosowaniem art. 306 Ordynacji podatkowej. Jeżeli płatnik żądał od pracownika lub zleceniobiorcy podania numeru NIP w myśl art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wypełnił swój obowiązek i nie ponosi winy, gdy pracownik lub zleceniobiorca tego numeru nie podał płatnikowi. W związku z powyższym, płatnik realizując obowiązek określony w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może przesłać do właściwego Urzędu Skarbowego dla podatnika formularz PIT-11/8B bez podania numeru NIP podatnika i nie może z tego tytułu ponieść jakichkolwiek sankcji. Właściwy Urząd Skarbowy dla podatnika powinien ustalić numer NIP podatnika na podstawie innych danych zawartych w formularzu PIT-11/8B, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym pytania nr 1, nieprawidłowe w zakresie dotyczącym pytania nr 2.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru obowiązane są organy podatkowe lub celne. W myśl ust. 2 wyżej cytowanego artykułu, w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać NIP na żądanie:

  1. organów administracji rządowej i samorządowej;
  2. organów kontroli skarbowej;
  3. przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli;
  4. banków;
  5. stron czynności cywilnoprawnych;
  6. płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Art. 11 ust. 3 ustawy stanowi, że płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, obowiązani są żądać od podatników podania NIP i przekazywać go organom podatkowym.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy, dokumentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowywana w urzędach skarbowych.

Na mocy art. 13 ust. 3 ustawy, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest do potwierdzenia faktu nadania NIP podmiotowi, który nim się posługuje. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia, mająca interes prawny w złożeniu wniosku.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, są objęte tajemnicą skarbową.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się wyłącznie:


 nbsap  1) sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego Żandarmerii Wojskowej – w związku prowadzonym postępowaniem,
    1a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych;
    1b) jednostkom organizacyjnym kontroli skarbowej – w celu realizacji ich zadań ustawowych;
    1c) komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych przepisach – w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;
    2) naczelnym i centralnym organom administracji rządowej – w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;
    3) podatnikowi – w zakresie dotyczącym jego numeru;
    4) służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb wynikających z przepisów statystyce publicznej;
    5) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do realizacji zadań i celów określonych w ustawach;
    6) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – w celu wykonywania obowiązków, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
    7) organom prowadzącym urzędowe rejestry na ich wniosek zawierający dane niezbędne do Identyfikacji podatników – w zakresie NIP – w związku z realizacją ich zadań ustawowych.

W myśl art. 15a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału, dotyczące podatników stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.


Ad.1)

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest na wniosek zainteresowanego potwierdzić jedynie fakt nadania NIP podatnikowi, który nim się posługuje. Wobec czego nie ma możliwości uzyskania z urzędu skarbowego informacji o numerze NIP innego podatnika, ani nie ma możliwości otrzymania z urzędu skarbowego samego numeru NIP.

Ponadto biorąc pod uwagę „Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej – NIP-5”, stwierdza się, iż już sama nazwa tego formularza wskazuje na to, jakie informacje składając ww. formularz otrzymamy.


Ad.2)

Odnośnie realizacji obowiązku płatnika wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) tut. Organ stwierdził, iż płatnik nie może przesłać do właściwego urzędu skarbowego niekompletnej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11). Z konstrukcji oraz objaśnień formularza PIT-11 wynika, iż „pola jasne wypełnia płatnik (…)”. Do jasnych pól, które ma obowiązek wypełnić płatnik należy m.in. pole nr 20 (Numer Identyfikacji Podatkowej). Pole to zawarte jest w rubryce C. DANE PODATNIKA, C1. DANE IDENTYFIKACYJNE.


Podsumowując, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy, płatnicy podatków obowiązani są żądać od podatników podania NIP i przekazywać go organom podatkowym. Płatnik winien dokonać wszelkich starań, aby wypełnić powyższy obowiązek.


Ponadto tut. Organ zwraca uwagę, że w formularzach dotyczących dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2007 r. nie funkcjonuje formularz PIT-11/8B.


W przedmiocie pozostałych pytań wydano odrębne rozstrzygnięcie z dnia 1 lutego 2008 r. nr ILPB1/415-173/07-2/RP.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj