Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP1/443-184/07-3/GD
z 21 listopada 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP1/443-184/07-3/GD
Data
2007.11.21Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek akcyzowy --> Przepisy ogólne --> Przepisy wstępne --> Objaśnienie pojęć

Podatek akcyzowy --> Przepisy szczegółowe --> Napoje alkoholowe --> Napoje alkoholowe

Podatek akcyzowy --> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi --> Składy podatkowe --> Działalność w składzie podatkowym


Słowa kluczowe
akcyza
podatek akcyzowy
produkcja
skład podatkowy
wyroby akcyzowe zharmonizowane


Istota interpretacji
Przy zawieszenia poboru akcyzowego nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy wówczas, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, a stawka podatku akcyzowego dla tych wyrobów jest zerowa, należy uznać, że w takim przypadku produkcja tych wyrobów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.Wniosek ORD-IN 960 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.09.2007r. (data wpływu 12.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie działalności prowadzonej w składzie podatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej j podatku akcyzowego w zakresie działalności prowadzonej w składzie podatkowym. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 15.10.2007r.W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka planuje rozpocząć produkcję środków czystości, obejmujących m.in. płyny do prania, płyny do mycia podłóg oraz płyny do mycia i utrzymania czystości łazienek i kuchni. Do produkcji tych wyrobów Spółka będzie wykorzystywała alkohol etylowy skażony, którego udział w gotowych produktach ma wynosić nie więcej niż 1,2% objętości. Wyroby te, oznaczone symbolami PKWiU 24.51.20 i 24.51.32 zostały wymienione wśród wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w poz. 26 i 27 załącznika nr 2 ustawy o podatku akcyzowym. Jednakże z uwagi na fakt, że zawartość alkoholu w tych wyrobach nie przekracza 1,2 % objętości nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi w rozumieniu art. 67 w związku z art. 72 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Natomiast alkohol etylowy skażony, który Spółka zamierza wykorzystywać od produkcji środków czystości podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego na mocy § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. z 2006, Nr 72, poz. 500 ze zm. – dalej jako: „rozporządzenie w sprawie zwolnień”).W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Mając na uwadze opisany stan faktyczny, Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie jej stanowiska polegającego na tym, że produkcja środków czystości zawierających w swoim skaldzie alkohol etylowy skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie odrębnych przepisów, którego zawartość w wyrobie gotowym nie przekracza 1,2% objętości nie musi się odbywać w składzie podatkowym.

Zdaniem wnioskodawcy

Środki czystości jako wyroby akcyzowe zharmonizowane.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, olej opałowy i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym w poz. 26 zostały wymienione substancje ograniczone powierzchniowo czynne ( poza mydłem ), zawierające w swoim składzie alkohol etylowy klasyfikowane do kodu PKWiU 24.51.20, natomiast w poz. 27 tego załącznika zostały wymienione środki piorące i środki czyszczące, zawierające w swoim składzie alkohol etylowy klasyfikowane do kodu PKWiU 24.51.32.

Z uwagi na powyższe środki czystości, których produkowanie planuje Spółka mogą zostać uznane za wyroby akcyzowe zharmonizowane, jednakże w ocenie Spółki, z uwagi na zawartość alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % objętości, nie są one takimi wyrobami.

Art. 67 ustawy o podatku akcyzowym zawiera legalną definicję napojów alkoholowych. Zgodnie z powołanym artykułem „ do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się piwo, wino, napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy”. Z kolei zgodnie z art. 72 ust. 1 ww. ustawy, definiuje alkohol etylowy jako ”wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone odpowiedni symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodem CN 2208 i 2207, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należące do innego grupowania PKWiU i kodu CN oraz napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony spirytus oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10 i 15. 92.11 oraz kodami CN 2208 i 2207 10 00, także wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 22% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93,12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205. Zdaniem Spółki, środki czystości, które zamierza produkować Spółka, a w których zawartość alkoholu etylowego nie przekracza 1,2 % objętości nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym definicji legalnej alkoholu etylowego zamieszczonej w art. 72 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Z tego względu nie będą się one mieściły w zakresie przedmiotowym definicji legalnej napojów alkoholowych określonej w art. 67 cytowanej ustawy. To z kolei prowadzi do wniosku, że nie będą się one mieściły w zakresie przedmiotowym definicji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z art. 2 pkt 2 ww. ustawy. Dlatego, też zdaniem Spółki produkcja środków czystości zawierających w swoim składzie alkohol etylowy skażony środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie odrębnych przepisów, w ilości nie przekraczającej 1,2 % objętości nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Nawet jeżeli przedmiotowe środki czystości będą uznane za wyroby akcyzowe zharmonizowane to zdaniem Spółki ich produkcja nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza składem podatkowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym przez skład podatkowy należy rozumieć miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Natomiast w myśl art. 30 ust. 1 tej ustawy w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Z powyższych przepisów wynika, że instytucja składu podatkowego umożliwia zastosowanie zawieszenia poboru akcyzy do produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Co do zasady zatem, dzięki możliwości zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, instytucja ta umożliwia podatnikom przesunięcie w czasie momentu zapłaty akcyzy, a jednocześnie poprzez sformalizowanie zasad jego funkcjonowania gwarantuje władzom podatkowym odpowiedni poziom kontroli nad produkcją lub magazynowaniem wyrobów objętych z reguły wysokimi stawkami akcyzy. Dlatego też, w ocenie Spółki, nieuzasadnionym jest produkowanie w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, w stosunku do których nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy.

Środki czystości jako wyroby akcyzowe nie podlegające procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka wskazuje, że zgodnie z § 2a rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy, procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub produkcji paliw silnikowych lub opałowych i objętych jednocześnie stawką 0 podatku akcyzowego.

Spółka wyjaśnia, że:

  1. środki czystości zawierające w swoim składzie alkohol etylowy zostały wymienione w poz. 28 i poz. 29 załącznika do rozporządzenia w sprawie procedury;
  2. wskazane wyżej środki nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. z 2004r., Nr 87, poz. 825 z późn zm. ); w konsekwencji na podstawie §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia i zgodnie z treścią poz. 29 tego załącznika, stwierdzić należy, że wyroby te są objęte 0 stawką podatku akcyzowego oraz
  3. środki czystości, które będą wytwarzane przez Spółkę będą zużywane do celów innych niż napędowe, opałowe lub produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że środki czystości zawierające w swym składzie alkohol etylowy należą do grupy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji brak jest uzasadnienia, aby wyroby te były produkowane w składzie podatkowym.

Zwolnienie skażonego alkoholu etylowego od podatku akcyzowego.

Do produkcji środków czystości Spółka zamierza wykorzystywać alkohol etylowy skażony środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na postawie odrębnych przepisów. Zdaniem Spółki po spełnieniu warunków określonych w § 18 rozporządzenia w sprawie zwolnień, Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego w stosunku do nabywanego skażonego alkoholu etylowego. Z konstrukcji powołanego przepisu wynika, że Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku również wtedy, gdy nie będzie posiadała zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ( Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zm. ), podmiot nabywający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zobowiązany jest do potwierdzenia ich odbioru na administracyjnym dokumencie towarzyszącym i odesłania karty 3 tego dokumentu prowadzącemu skład podatkowy. W momencie odesłania tej karty zostaje też zakończona procedura zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów. Skażony alkohol etylowy, który będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności, będzie miał status wyrobu akcyzowego zharmonizowanego, w stosunku do którego procedura zawieszenia poboru akcyzy została zakończona.

Podsumowanie.

Zdaniem Spółki środki czystości, z uwagi na zawartość alkoholu w ilości nie przekraczającej 1,2% objętości nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, dlatego też ich wytwarzanie nie musi odbywać się w skaldzie podatkowym. Zdaniem Spółki produkcja wyrobów akcyzowych, w stosunku do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy, wówczas gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych – nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Takie stanowisko zajął Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów w piśmie z dnia 06.12.2004r. nr PA-VI-03/109.8/04/1640. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Celnej w Krakowie pismo nr 35-WPA-9116-106/05 z dnia 30.05.2005r., w którym organ ten uznał, że produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ( paliw silnikowych ) z komponentów, w stosunku do których została zakończona procedura zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się poza składem podatkowym. Rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Celnej w Krakowie dotyczyła innego niż przedstawiony przez Spółkę stanu faktycznego, jednak organ podatkowy zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się poza składem podatkowym. Warunkiem jest jedynie okoliczność nie podlegania surowców i wyrobu finalnego procedurze zawieszania poboru akcyzy. Zdaniem Spółki taka okoliczność ma miejsce w przypadku, zarówno w przypadku skażonego alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji środków czystości jak i samych środków czystości wytwarzanych przez Spółkę.

Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na przytoczenie w treści niniejszego pisma argumenty natury prawnej oraz systemowej, Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska, co do braku konieczności produkcji środków czystości zawierających swoim składzie skażony alkohol etylowy środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie odrębnych przepisów w ilości nie przekraczającej 1,2% objętości w składzie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn zm. ), wyroby akcyzowe zharmonizowane to: paliwa silnikowe, oleje opałowe gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do przedmiotowej ustawy. W pozycji nr 26 i nr 27 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym wymienione są odpowiednio:

  • substancje organiczne powierzchniowo czynne (poza mydłem), zawierające w swym składzie alkohol etylowy (symbol PKWiU ex 24.51.20, kod CN ex 3402 ) - organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, nawet nie zawierające mydła, inne niż te objęte pozycją 3401, zawierające w swym składzie alkohol etylowy,
  • środki piorące i środki czyszczące, zawierające w swym składzie alkohol etylowy, ( symbol PKWiU ex 24.51.32, kod CN ex 3402) - organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, nawet nie zawierające mydła, inne niż te objęte pozycją 3401, zawierające w swym składzie alkohol etylowy.

Z uwagi na powyższe wyroby, których produkcję planuje Spółka, oznaczone symbolami PKWiU ex 24.51.32 i PKWiU ex 24.51.20 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi.

Co do zasady zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Skład podatkowy, zgodnie z art. 2 pkt 12 wyżej powoływanej ustawy o podatku akcyzowym to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami.

W myśl § 2a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania ( Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm. ) nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 2b ust. 1. W załączniku do ww. rozporządzenia, w którym zawarto pełny wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy, umieszczono również w poz. 28 substancje organiczne powierzchniowo czynne (poza mydłem), zawierające w swym składzie alkohol etylowy (symbol PKWiU ex 24.51.20, kod CN ex 3402 ), w poz. nr 29 środki piorące i środki czyszczące, zawierające w swym składzie alkohol etylowy ( symbol PKWiU ex 24.51.32, kod CN ex 3402). Zgodnie z §2a ust.2 w/w rozporządzenia w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w ust. 1, produkowanych i przemieszczanych na terytorium kraju, do których stosuje się stawkę podatku akcyzowego inną niż stawka 0, z wyjątkiem wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, nie stosuje się ust. 1.

Substancje organiczne powierzchniowo czynne (poza mydłem), zawierające w swym składzie alkohol etylowy (symbol PKWiU ex 24.51.20, kod CN ex 3402 ) oraz środki piorące i środki czyszczące, zawierające w swym składzie alkohol etylowy ( symbol PKWiU ex 24.51.32, kod CN ex 3402) nie są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzania Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego ( Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn zm. ), dlatego też zgodnie z poz. 29 przedmiotowego załącznika do wyrobów tych stosowana jest stawka podatku w wysokości 0%.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn zm. ) zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów odrębnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z 2002 r. Nr 166, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808) i wykorzystywany do wytwarzania produktów nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Aby można było skorzystać z wyżej wymienionego zwolnienia należy spełnić warunki określone w § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego:

  1. podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający alkohol etylowy, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupiony alkohol zostanie zużyty do celów, o których mowa w ust. 1;
  2. podmiot uprawniony do zwolnienia, wykorzystujący wyprodukowany w zakresie swojej działalności gospodarczej alkohol etylowy do celów, o których mowa w ust. 1, będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o ilości i sposobie wykorzystania zwolnionego alkoholu etylowego;
  3. podmiot uprawniony posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór alkoholu etylowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o nie zaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
  4. nabycie alkoholu etylowego nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;
  5. podmiot korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania wyrobów zwolnionych.

2a. Warunki określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do zwolnień, o których mowa w ust. 1a i 1b.

2b. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się do organów wojskowych.

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania ( Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn zm. ) procedura zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy, zostaje zakończona w momencie zwrotu administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę upoważnionego do nabycia zwolnionych od akcyzy wyrobów.

W związku z faktem, iż w stosunku do ww. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w poz. 28 i 29 załącznika do rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy wówczas, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, a stawka podatku akcyzowego dla tych wyrobów jest zerowa, należy uznać, że w takim przypadku produkcja tych wyrobów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj