Interpretacja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
PDFI/415-37/06
z 17 sierpnia 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDFI/415-37/06
Data
2006.08.17


Referencje


Autor
Urząd Skarbowy w Oświęcimiu


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych


Słowa kluczowe
apteka
bonifikaty
przychód z działalności gospodarczej


Pytanie podatnika
Czy można zastosować bonifikatę przy sprzedaży, pomniejszając na koniec miesiąca przychód o kwotę bonifakaty z całego miesiąca, wynikającej z zestawienia komputerowego?


POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 30.05.2006 r. (wpływ 02.06.06 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30.05.2006 r. (wpływ 02.06.06 r.) zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego, przedstawionego w piśmie wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej leków (apteka). Na zakupione leki udzielana jest pacjentowi bonifikata, polegająca na obniżce o 1 zł ostatecznej kwoty przypadającej do zapłaty. Kwota bonifikaty uwidoczniona jest w odrębnej pozycji na paragonie fiskalnym.
W związku z powyższym pytanie skierowane do organu podatkowego brzmi:
-Czy można zastosować bonifikatę przy sprzedaży pomniejszając na koniec miesiąca przychód o kwotę bonifikaty z całego miesiąca, wynikającej z zestawienia komputerowego?

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu stwierdza, co następuje:
Pojęcie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zostało określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - dalej updof.
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 14 ust. 1 updof - za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.Bonifikata to zmniejszenie pierwotnej ceny towaru lub usługi ze względu na przewidywaną lub faktyczną stratę kontrahenta lub stałe powiązania pomiędzy stronami, wielkość zakupów, itp. okoliczności. Ustalenie ceny sprzedaży jest zależne, co do zasady, od woli stron, podobnie jak udzielenie bonifikat i upustów.
Zatem, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz cytowany przepis art. 14 ust. 1 updof należy stwierdzić, iż wartość udzielonych stałym klientom apteki bonifikat pomniejsza przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Przepisy prawa podatkowego nie precyzują jednoznacznego sposobu dokumentowania udzielanych bonifikat. Tym samym, sporządzone przez Panią wydruki stanowią podstawę do pomniejszenia przychodu.Podsumowując, przychodem z działalności gospodarczej - w przedstawionej sytuacji - będzie kwota należna z tytułu sprzedaży leków, pomniejszona o udzieloną bonifikatę oraz należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy jw. - interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
W sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

POUCZENIE:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 u.O.p.).


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj