Interpretacja Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
PSUS/PB-RI-PDP/423-9/P/17/07/MB/10691
z 30 stycznia 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PSUS/PB-RI-PDP/423-9/P/17/07/MB/10691
Data
2007.01.30Autor
Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku --> Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą


Słowa kluczowe
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
zakład


Pytanie podatnika
Czy biorąc pod uwagę Rozdział IV art. 23 oraz art. 7 „Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu ”, należy w deklaracji CIT-2:
- dochód uzyskany przez „Zakład” w Holandii połączyć z dochodem uzyskanym w Polsce,
- obliczyć od w/w dochodu podatek wg. stawek obowiązujących w Polsce,
- odjąć od tak wyliczonego podatku zapłacony w Holandii podatek, nie więcej jednak niż przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w Holandii wg. stawek polskich?
Jeżeli sposób postępowania jak wyżej jest prawidłowy to czy strata „Zakładu” w Holandii zmniejsza dochód do opodatkowania w Polsce?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2006 r. który wpłynął w dniu 30 października 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie „b”) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2006 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 15 listopada 2006 r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Braki formalne we wniosku zostały uzupełnione w dniu 21 listopada 2006 r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie.

  • Stan faktyczny opisany przez Wnioskodawcę:

W zapytaniu o interpretację prawa podatkowego Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: ”Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlano – montażowych w Holandii za pośrednictwem zarejestrowanego tam „Zakładu”. W świetle Konwencji podpisanej miedzy Polską a Królestwem Niderlandów „W sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu” dochód wytworzony przez ten „Zakład” podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Holandii wg. holenderskich przepisów i tam płacony.”

  • Pytanie Wnioskodawcy:

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy biorąc pod uwagę Rozdział IV art. 23 oraz art. 7 „Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu ”, należy w deklaracji CIT-2:

  • dochód uzyskany przez „Zakład” w Holandii połączyć z dochodem uzyskanym w Polsce,
  • obliczyć od w/w dochodu podatek wg. stawek obowiązujących w Polsce,
  • odjąć od tak wyliczonego podatku zapłacony w Holandii podatek, nie więcej jednak niż przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w Holandii wg. stawek polskich?

Jeżeli sposób postępowania jak wyżej jest prawidłowy to czy strata „Zakładu" w Holandii zmniejsza dochód do opodatkowania w Polsce?

  • Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 20 ust. 1 stanowi, że w celu obliczenia należnego podatku dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei art. 7 ust. 2 ustawy definiuje pojęcie dochodu. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Ustawodawca różnicuje wynik operacji w zależności czy wynik jest dodatni (dochód) czy ujemny (strata). Zakładając że ustawodawca jest racjonalny i konsekwentny, należy uznać że występujące w dalszej części ustawy pojęcie dochodu jest różnicą przychodu i kosztów uzyskania przychodu gdy przychód jest większy od kosztów uzyskania przychodu. Pojęcie straty nie mieści się w tym zakresie. Zatem łączenie dochodu zgodnie z art. 20 ustawy będzie odnosiło się wyłącznie do dodatniej różnicy przychodów i kosztów uzyskania przychodu i w konsekwencji nie można łączyć straty poniesionej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dochodem uzyskanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strata poniesiona przez zakład w Holandii nie zmniejszy dochodu osiąganego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ocena prawna stanowiska pytającego.

W związku z opisanym powyżej stanem faktycznym, wskazać należy, iż na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 osiągają również dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, dochody te łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

W myśl art. 7 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Z treści wyżej przytoczonych przepisów wynika jednoznacznie iż z dochodem mamy do czynienia w sytuacji, w której suma przychodów jest większa od sumy kosztów ich uzyskania.

Zatem zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może z dochodami uzyskanymi na terytorium RP połączyć jedynie ewentualną nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, wygenerowaną przez „Zakład” w Holandii. Poniesiona przez zagraniczny „Zakład” Spółki strata nie będzie więc miała wpływu na wysokość dochodu Spółki podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez Spółkę, iż strata poniesiona przez „Zakład” w Holandii nie zmniejszy dochodu osiąganego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest prawidłowe.

W zakresie pytania „a)” zostanie wydane odrębne postanowienie.

Postanowienie niniejsze - na podstawie art. 143 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj