Interpretacja Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów
1438/DF1/415-115/250/05/AS
z 31 sierpnia 2005 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1438/DF1/415-115/250/05/AS
Data
2005.08.31Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Dochody opodatkowane ryczałtem


Słowa kluczowe
kapitały pieniężne
walutowa transakcja terminowa


Pytanie podatnika
Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu zbycia terminowej transakcji walutowej stanowi dochód w rozumieniu art. 30b ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 22.06.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 05.07.2005r. (data wpływu do Urzędu 18.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 17 ust. 1 pkt. 10, art. 19 ust. 1, art. 30b ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.06.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Pismem z dnia 05.07.2005r. (data wpływu do Urzędu 18.07.2005r.) uzupełniono wniosek, wyczerpująco przedstawiając stan faktyczny sprawy.

Z treści wniosku i załączonych dokumentów wynika, iż w 2004r. za pośrednictwem banku uzyskał Pan dochody z tytułu dokonywania walutowych transakcji terminowych typu forward, jak również nierzeczywistych transakcji walutowych typu spot, rozliczanych różnicą kursową. W rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zadeklarował Pan ww. dochody jako dochody z kapitałów pieniężnych, opodatkowując je stawką podatku dochodowego wynoszącą 19%. Rozliczenia dochodów w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dokonał Pan na podstawie wyciągów bankowych z rachunków, bowiem do chwili sporządzenia zeznania nie otrzymał Pan od banku imiennej informacji PIT-8C. W dalszym ciągu bank konsekwentnie odmawia wystawienia ww. informacji. Zdaniem banku realizowane w ramach zawartej umowy transakcje stanowią rzeczywistą sprzedaż i zakup walut, a otrzymywane przez Pana z tego tytułu wynagrodzenie nie stanowi dochodu z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z Pana opinią wyrażoną we wniosku, terminowe transakcje walutowe stanowią pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 5a pkt. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 10 ww. ustawy zalicza się do przychodów z kapitałów pieniężnych. A zatem otrzymywane przez Pana wynagrodzenie z tytułu zbycia terminowej transakcji walutowej stanowi dochód w rozumieniu art. 30b ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy.

W związku z powyższym zdaniem Pana, bank był zobowiązany na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wystawienia i przesłania Panu imiennej informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzonej według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza, iż stanowisko Pana wyrażone we wniosku jest prawidłowe.

Uzyskane przychody z tytułu realizacji terminowych transakcji walutowych oraz opcji walutowych stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z treścią ww. przepisu, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Z kolei art. 5a pkt. 13 ww. ustawy, w uzupełnieniu tej definicji wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych oznacza to prawa, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe.

Zasady opodatkowania tych dochodów określone są w art. 30b oraz art. 45 ust. 1a pkt. 1 i ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym bank nie występuje w roli płatnika podatku w momencie wypłacenia kwot z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Natomiast stosownie do art. 39 ust. 3 ww. ustawy, bank zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania podatnikowi, w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym, imiennej informacji o wysokości dochodu (PIT-8C).

W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w pismach z dnia 16.06.2005r. i 05.07.2005r.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa - interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj