Interpretacja Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim
PP-443/5/05
z 11 marca 2005 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP-443/5/05
Data
2005.03.11Autor
Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim


Temat
Podatek od towarów i usług


Słowa kluczowe
pas drogowy
zajęcie pasa drogowego
zwolnienia z podatku od towarów i usług


Pytanie podatnika
Czy opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?


Urząd Gminy w X jest podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością statutową, związaną z gospodarowaniem mieniem komunalnym, polegającą na wydzierżawianiu składników mienia komunalnego (lokale, grunty).

Jednostka pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku:

- prowadzenia robót w pasie drogowym, niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg,

- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż ww.

Pobieranie opłat z tytułu ww. czynności odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.).

Opłaty te naliczane będą w drodze indywidualnych decyzji Wójta Gminy, wg ustalonych dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego.

Powołując się na treść przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.), wnioskująca strona uważa, że do opłat za zajęcie pasa drogowego nie powinien być doliczany podatek VAT, ze względu na fakt, że ustalenie nałożenia opłaty odbywa się na mocy decyzji administracyjnej organu gminy (Wójta Gminy). Nie jest to czynność, zdaniem wnioskodawcy, wykonywana na podstawie umowy cywilno - prawnej i jest zadaniem realizowanym na podstawie odrębnej ustawy tj. ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim odpowiadając na zapytanie podatnika, wyjaśnia, że zgodnie z art. 18 ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (art. 18a).

Z kolei przepis art. 19 stanowi, że organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg jest zarządcą drogi.

Zarządcami dla poszczególnych kategorii dróg są:

1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych

2) zarząd województwa dla dróg wojewódzkich

3) zarząd powiatu dla dróg powiatowych

4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) dla dróg gminnych.

Zgodnie natomiast z art. 40 ust. 1 ww. ustawy - zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie, o którym mowa wyżej dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punkcie 1-3.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Opłatę nalicza i pobiera w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dn. 11.03.2004 r., podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługi rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT- każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy, w tym również:

1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej

2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji

3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W sprawie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego przez Urząd Gminy, bez naliczania podatku VAT nie ma zastosowania przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem działalność jednostki w zakresie wydawania, na mocy decyzji administracyjnej, odpłatnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele wymienione w art. 40 ustawy o drogach publicznych korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na mocy § 8 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z 2004 r. z poźn. zm.).

Powołany przepis stanowi, że zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj