Interpretacja Urzędu Skarbowego w Polkowicach
PD/415/P/12/04
z 14 października 2004 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PD/415/P/12/04
Data
2004.10.14Autor
Urząd Skarbowy w Polkowicach


Temat
Ewidencja i identyfikacja podatników --> Rejestr podatników


Słowa kluczowe
przechowywanie dokumentów
wspólnota mieszkaniowa


Pytanie podatnika
Gdzie powinny znajdować się w przypadku zmiany zarządcy oryginały dokumentów (faktury, ewidencje) Wspólnot Mieszkaniowych za okres zarządzany przez ustępującego zarządcę ?
Czy u niego, czy też powinien je przekazać nowemu zarządcy i kto wówczas odpowiada za błędy, które mogły wystąpić w okresie zarządzania byłego zarządcy ?


Wspólnoty mieszkaniowe – jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – objęte są przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Art. 9 ust. 1 ustawy wskazuje, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a – 16m ustawy,
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze. zm.), zarząd wspólnoty mieszkaniowej obowiązany jest prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów.
Ponieważ ustawa o własności lokali nie reguluje wprost kwestii przechowywania dokumentów, należy szukać odniesienia do innych aktów prawnych i stosować je w drodze analogii.

Zatem, zgodnie z zapisami art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 1995 r. Nr 142, poz. 702 ze zm.) to „Zgłoszenie identyfikacyjne podatników nie będących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno - prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, (...)”.
Z zapisu cytowanego artykułu wynika, iż to sam podatnik wskazuje gdzie będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa dotycząca jego działalności. Ustawa o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w art. 9 ust. 1 pkt 2 określa, iż obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, przez dokonanie zgłoszenia aktualizującego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, mają nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
Ponadto, wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązana jest stosować także przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), gdzie art. 86 § 1 stanowi, iż: „Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego”.
Natomiast, jak stanowi art. 9 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.), za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto m. in. na podstawie umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj