Interpretacja Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów
US33/NG/GF/411/VI/4/04
z 23 marca 2004 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US33/NG/GF/411/VI/4/04
Data
2004.03.23Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
odszkodowania


Pytanie podatnika
Czy zobowiązany jestem do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowania otrzymanego z tytułu szkody poniesionej na skutek decyzji organu administracyjnego wydanej z naruszeniem prawa?


W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.02.2004 r.) w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) oraz mając na uwadze przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny uprzejmie informuje. Zgodnie z przepisem art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) dalej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są: otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady wynikają wprost z przepisów innych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw z wyjątkiem:

  1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zsadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
  5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
  7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Z przedstawionego w piśmie z dnia 05. 02.2004 r. stanu faktycznego wynika, że jest Pan prawnym następcą zmarłego S. S.. Stanowiące własność S.S. przedsiębiorstwo Zakłady Przemysłowe „ Z” położone w Z, powiat kielecki, orzeczeniem Ministra Przemysłu Lekkiego Nr 60 z dnia 09 kwietnia 1951 r. ( ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 44 poz 579 ) przeszło na własność Skarbu Państwa. Zarządzeniem Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 7 sierpnia 1951 r. ustanowiony został z dniem 21 sierpnia 1951r przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem Zakłady Przemysłowe „Z”, własność S.S.

Decyzją z dnia 14 stycznia 2002 r. Nr BOL – 0241/112/99/R/JK/51/02 były Minister Gospodarki stwierdził nieważność orzeczenia z dnia 9 kwietnia 1951 r. Ministra Przemysłu Lekkiego oraz zarządzenia z 7 sierpnia 1951 r. Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Stosownie do wniosku Pana K.S. następcy prawnego S.S. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej decyzją Nr BOL – 0241/11/02/JK/144/04 z dnia 26 stycznia 2004 r. na podstawie art. 160 § 3 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z § 1 tego przepisu przyznał Panu K.S. odszkodowanie w wysokości 1.078.486,00 zł z tytułu rzeczywistej szkody poniesionej na mieniu przedsiębiorstwa Zakłady Przemysłowe „Z” własność S.S., w związku z jego bezprawnym przejęciem na własność Skarbu Państwa.

Art. 160 § 1 K.p.a. stanowi, że stronie która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Na podstawie § 3 art. 160 K.p.a. odszkodowanie przysługuje od organu, który wydał decyzję z naruszeniem przepisu art. 156 § 1, chyba że winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie ponosi inna strona postępowania dotyczącego tej decyzji;w tym ostatnim przypadku roszczenie o odszkodowanie służy w stosunku do strony winnej powstania tych okoliczności.

Odszkodowanie powyższe przyznano w oparciu o art. 160 K.p.a. zatem należy przyjąć, że zasada ustalania przedmiotowego odszkodowania wynika wprost z przepisów prawa administracyjnego a tym samym ma tu zastosowanie art. 21 ust 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych którego wypłacone odszkodowanie jest wolne od podatku dochodowego.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj