Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
IPTPP2/443-461/13-4/JS
z 18 września 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2013 r. (data wpływu 13 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku udzielenia premii pieniężnej przez Producenta, udokumentowanej notą księgową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku udzielenia premii pieniężnej przez Producenta, udokumentowanej notą księgową.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2013 r. (data wpływu 13 września 2013 r.) poprzez doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

X Spółka z o.o. (Spółka) jest polską spółką prawa handlowego należącą do Grupy. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów poprzez sieć placówek handlowych – supermarketów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Obecnie Spółka prowadzi supermarkety pod marką handlową „…” i „…”. Spółka nabywa towary handlowe od Dostawców i Producentów w oparciu o zawarte umowy handlowe.

Wnioskodawca zawiera umowy handlowe z Producentami artykułów, których produkty posiada w swojej ofercie handlowej, ale nie nabywa tych produktów bezpośrednio od Producentów. Dostawcami produktów Producenta do Spółki jest Dystrybutor, z którym Spółka posiada odrębną umowę na dostawę towarów.

Na podstawie zawartej z Producentem umowy handlowej Spółce przysługuje premia pieniężna od Producenta w przypadku przekroczenia określonej wartości zakupów netto produktów Producenta przez Spółkę w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku, kiedy Spółka nie osiągnie określonej w umowie wartości zakupów produktów Producenta (wartość progowa), premia Spółce nie przysługuje. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych świadczeń na rzecz Producenta poza nabyciem określonego wolumenu towarów z jego oferty. Do obliczenia premii, wartość zakupów netto produktów Producenta jest obliczana na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających nabycie produktów Producenta przez Spółkę, bez względu na wskazanego sprzedawcę/dostawcę tych produktów, wystawionych w danym okresie rozliczeniowym. Wartość premii jest obliczana jako określony procent od wartości zakupów produktów Producenta w danym okresie rozliczeniowym.

Dostawcą produktów Producenta do Spółki jest Dystrybutor, z którym Spółka posiada odrębną umowę na dostawę towarów. Umowa Spółki z Producentem nie jest w żaden sposób powiązana z umową, jaką zawarła Spółka z Dystrybutorem przedmiotowych produktów, która stanowi przedmiot odrębnych negocjacji i uzgodnień między stronami, w tym przypadku Spółką i Dystrybutorem. Faktury na zakup towarów są wystawiane przez Dystrybutora. Na podstawie tych faktur (wystawionych przez Dystrybutora) Wnioskodawca dokonuje pomniejszenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów.

Spółka otrzymała indywidualną interpretację prawa podatkowego w sprawie opodatkowania VAT uzyskanych od Producenta premii pieniężnych, wydaną 14 maja 2013 roku, sygnatura IPTPP2/443-126/13-4/JS, w której Organ upoważniony do wydawania interpretacji – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, stwierdził: „otrzymywane przez Wnioskodawcę premie pieniężne z tytułu osiągnięcia określonej wartości zakupów produktów Producenta w danym okresie rozliczeniowym, które nie są związane ze świadczeniem wzajemnym oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie powinny być dokumentowane fakturami”. Ponadto Organ stwierdził: „w związku z przekazaniem przez Producenta na rzecz Wnioskodawcy premii pieniężnych w przedmiotowej sprawie dojdzie do pomniejszenia ustalonej ceny produktów przez sprzedającego. W przypadku kiedy Wnioskodawca otrzyma bezpośrednio od producenta zwrot części ceny zakupionego produktu wówczas dla zainteresowanego nastąpi rzeczywiste obniżenie ceny produktu. Wówczas podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży nie jest dystrybutor, który otrzyma od Wnioskodawcy cenę należną w pełnej wysokości, ale Producent, który dokonał sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie, tj. udzielił rabatu. U Producenta nastąpi zatem obniżenie wartości obrotu. W związku z tym Producent posiada prawo do korekty obrotu i należnego od niego podatku. W takim kształcie sprawy udzielany rabat staje się de facto rabatem, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy”.

Mając na uwadze otrzymaną interpretację, otrzymane od Producenta premie pieniężne, stanowiące de facto rabat pośredni, nie podlegają VAT i w związku z tym zostaną udokumentowane notami księgowymi wystawionymi przez Spółkę na Producenta (nota obciążeniowa) lub wystawionymi przez Producenta na Spółkę (nota uznaniowa), w zależności jak strony uregulują w umowie handlowej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że otrzymywane od Producenta premie pieniężne, o których mowa we wniosku Spółki, są związane z czynnościami zakupu przez Spółkę określonych ilości towarów Producenta, ale nie od niego, a od Dystrybutora zajmującego się dystrybucją towarów Producenta na rynku. Czynności dostawy towarów od Dystrybutora są udokumentowane wystawianymi przez Dystrybutora fakturami, opodatkowanymi podatkiem VAT z zastosowaniem stawek podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego towaru. Towary, które nabywa Spółka to artykuły … (ang. …, to artykuły szybkozbywalne i szybkorotujące, należą do nich przede wszystkim: artykuły spożywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza, wyroby tytoniowe, alkohole), oferowane do sprzedaży klientom Spółki w supermarketach „…” i „…”. Dostawa artykułów podlega opodatkowaniu w stawce podstawowej (23%) lub obniżonej (8% lub 5%).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy otrzymywane od Producenta premie pieniężne są związane z opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług czynnościami zakupu przez Spółkę określonych ilości towarów Producenta od Dystrybutora.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji przyznania Spółce przez Producenta premii pieniężnej i wystawienia z tego tytułu przez Wnioskodawcę lub Producenta noty księgowej zaistnieje obowiązek pomniejszenia przez Spółkę kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur wystawionych przez Dystrybutora, w odniesieniu do tych towarów, w stosunku do których została przyznana Spółce premia pieniężna przez Producenta?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Niego premii pieniężnej od Producenta, stanowiącej w opinii organu udzielony rabat pośredni, i wystawienia z tego tytułu przez Wnioskodawcę lub Producenta noty księgowej nie będzie skutkowało w Spółce obowiązkiem pomniejszenia kwoty podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia od Dystrybutora towarów, w odniesieniu do których została przyznana Spółce przez Producenta premia pieniężna.

Stanowisko prezentowane przez Spółkę zostało oparte na dwóch zasadniczych przesłankach:

 • w przedstawionym stanie faktycznym Producent udzielający Spółce premii pieniężnej (stanowiącej, w powyżej cytowanej opinii organu, rabat) nie może wystawić Spółce faktury korygującej,
 • podstawą obniżenia podatku naliczonego przez Spółkę jest wyłącznie dokument w postaci faktury korygującej.

Stanowisko Spółki znajduje uzasadnienie w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, dotyczących obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

 1. zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124;
 2. kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 3. zgodnie z art. 86 ust. 10a w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia;

oraz przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”:

 1. zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę;
 2. faktura korygująca, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, powinna zawierać: numer i datę wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6 (datę jej wystawienia, numer, nazwy, adresy i numery NIP sprzedawcy i nabywcy, datę dostawy towarów) oraz nazwę towarów objętych rabatem, kwotę i rodzaj udzielonego rabatu i kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Zatem, na podstawie wyżej przedstawionych przepisów prawa podatkowego, wystawienie faktury korygującej może dotyczyć wyłącznie podmiotów, które zawarły wcześniej transakcję udokumentowaną fakturą, bowiem faktura korygująca nie jest dokumentem samoistnym, ale stanowi dokument wtórny do faktury. Nie można wystawić faktury korygującej w sytuacji, kiedy między kontrahentami nie miała miejsca dostawa towaru i w konsekwencji nie było wystawionej faktury. W przedstawionym stanie faktycznym, ze względu na brak bezpośredniej transakcji (zakupu towarów) pomiędzy Producentem a Spółką udokumentowanej fakturą, Producent nie może wystawić faktury korygującej w związku z udzieleniem Wnioskodawcy rabatu pośredniego (premii pieniężnej). W przedstawionej sytuacji dokumentem właściwym do udokumentowania transakcji przyznania premii pieniężnej jest nota księgowa. Spółka w celu udokumentowania kwoty przyznanej premii pieniężnej będzie wystawiała na Producenta noty księgowe lub otrzymywała od Producenta noty uznaniowe.

Spółka nabywa towar Producenta od Dystrybutora, z którym posiada odrębną umowę handlową. Porozumienie Spółki z Producentem w sprawie przysługującej Spółce od Producenta premii pieniężnej nie dotyczy w żaden sposób Dystrybutora, któremu Spółka płaci za towar zgodnie z warunkami handlowymi zawartymi w umowie z Dystrybutorem. Spółka odlicza podatek naliczony z faktur otrzymanych od Dystrybutora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmniejszenie odliczenia podatku naliczonego mogłoby mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdyby Spółka otrzymała faktury korygujące od Dystrybutora, co w przedstawionej sytuacji nie będzie miało miejsca.

Powołane przepisy ustawy w zakresie podatku naliczonego nie przewidują możliwości zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w sytuacji otrzymania rabatu na podstawie innych dokumentów niż faktura korygująca. Jak wykazano powyżej, pomiędzy Spółką a Producentem nie dochodzi do bezpośredniej transakcji związanej z dostawą towarów, zatem faktu przyznania rabatu nie można potwierdzić fakturą korygującą. Przyznawane Spółce rabaty będą dokumentowane notami księgowymi, zaś jak wykazano powyżej, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy aktów wykonawczych nie nakładają obowiązku obniżenia kwoty podatku naliczonego na podstawie noty księgowej.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca uprzejmie prosi o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10a ustawy, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W myśl art. 29 ust. 4b ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

 1. eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
 2. dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku

Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.), w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

W myśl § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest polską spółką prawa handlowego należącą do Grupy. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów poprzez sieć placówek handlowych – supermarketów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Spółka nabywa towary handlowe od Dostawców i Producentów w oparciu o zawarte umowy handlowe. Wnioskodawca zawiera umowy handlowe z Producentami artykułów, których produkty posiada w swojej ofercie handlowej, ale nie nabywa tych produktów bezpośrednio od Producentów. Dostawcami produktów Producenta do Spółki jest Dystrybutor, z którym Spółka posiada odrębną umowę na dostawę towarów.

Na podstawie zawartej z Producentem umowy handlowej Spółce przysługuje premia pieniężna od Producenta w przypadku przekroczenia określonej wartości zakupów netto produktów Producenta przez Spółkę w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku, kiedy Spółka nie osiągnie określonej w umowie wartości zakupów produktów Producenta (wartość progowa), premia Spółce nie przysługuje. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych świadczeń na rzecz Producenta poza nabyciem określonego wolumenu towarów z jego oferty. Do obliczenia premii, wartość zakupów netto produktów Producenta jest obliczana na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających nabycie produktów Producenta przez Spółkę, bez względu na wskazanego sprzedawcę/dostawcę tych produktów, wystawionych w danym okresie rozliczeniowym. Wartość premii jest obliczana jako określony procent od wartości zakupów produktów Producenta w danym okresie rozliczeniowym.

Umowa Spółki z Producentem nie jest w żaden sposób powiązana z umową, jaką zawarła Spółka z Dystrybutorem przedmiotowych produktów, która stanowi przedmiot odrębnych negocjacji i uzgodnień między stronami, w tym przypadku Spółką i Dystrybutorem. Faktury na zakup towarów są wystawiane przez Dystrybutora. Na podstawie tych faktur (wystawionych przez Dystrybutora) Wnioskodawca dokonuje pomniejszenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów.

Otrzymane od Producenta premie pieniężne, stanowiące de facto rabat pośredni, nie podlegają VAT i w związku z tym zostaną udokumentowane notami księgowymi wystawionymi przez Spółkę na Producenta (nota obciążeniowa) lub wystawionymi przez Producenta na Spółkę (nota uznaniowa), w zależności jak strony uregulują w umowie handlowej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że otrzymywane od Producenta premie pieniężne są związane z opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług czynnościami zakupu przez Spółkę określonych ilości towarów Producenta od Dystrybutora.

Wskazać należy, że w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-126/13-4/JS z dnia 13 maja 2013 r., wydanej dla Wnioskodawcy, tut. Organ m.in. stwierdził, że otrzymywane przez Wnioskodawcę premie pieniężne, z tytułu osiągnięcia określonej wartości zakupów produktów Producenta w danym okresie rozliczeniowym, które nie są związane ze świadczeniem wzajemnym oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie powinny być udokumentowane fakturami. Ponadto Organ uznał, że w związku z przekazaniem przez Producenta na rzecz Wnioskodawcy premii pieniężnych w przedmiotowej sprawie dojdzie do pomniejszenia ustalonej ceny produktów przez sprzedającego. W przypadku kiedy Wnioskodawca otrzyma bezpośrednio od Producenta zwrot części ceny zakupionego produktu wówczas dla Zainteresowanego nastąpi rzeczywiste obniżenie ceny produktu. Wówczas podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży nie jest Dystrybutor, który otrzymał od Wnioskodawcy cenę należną w pełnej wysokości, ale Producent, który dokonał sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie, tj. udzielił rabatu. U Producenta nastąpi zatem obniżenie wartości obrotu. W związku z tym Producent posiada prawo do korekty obrotu i należnego od niego podatku. W takim kształcie sprawy udzielany rabat staje się de facto rabatem, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Ponadto należy dodać, że ze względu na brak bezpośredniej transakcji pomiędzy Producentem a Wnioskodawcą udokumentowanej fakturą VAT, faktu przyznania przez Producenta premii pieniężnej, stanowiącej rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, nie można potwierdzić fakturą korygującą określoną w § 13 i § 14 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Zatem, faktura korygująca może dotyczyć tylko Producenta i bezpośredniego nabywcy – Dystrybutora, uczestniczących w pierwotnej transakcji. Nie można bowiem wystawić faktury korygującej na podatnika, który odkupił towar od nabywcy.

Zatem, skoro w omawianym przypadku Producent nie może wystawić faktury korygującej na Wnioskodawcę, dla obniżenia podstawy opodatkowania VAT nie znajdzie zastosowania art. 29 ust. 4a ustawy, gdyż odnosi się on wyłącznie do tych przypadków, w których wystawiono fakturę korygującą do pierwotnej faktury.

Niemniej jednak, treść art. 29 ust. 4 ustawy wyraźnie wskazuje, że obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Skoro, wskazane w tym przepisie zastrzeżenie ust. 4a i 4b ustawy nie znajdzie zastosowania – w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 4 ustawy, jako podstawa do obniżenia przez Producenta obrotu w omawianym przypadku.

Niewątpliwie art. 29 ust. 4 ustawy pozostaje w zgodzie z art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), który określa podstawę opodatkowania i przewiduje uprawnienie do jej obniżenia w przypadku każdorazowego, faktycznego zmniejszenia obrotu. Zatem wystarczającą przesłanką do ustalenia podstawy opodatkowania jest zaistnienie samego faktu zmniejszenia obrotu, bez konieczności wykazywania go (dokumentowania) w jeden konkretny sposób. Mając to na uwadze wydaje się, że zarówno wystawienie faktury korygującej, jak również noty stanowi prawidłowy sposób udokumentowania udzielonego rabatu. Jednakże zarówno przywołane przepisy ustawy jak i dyrektywy wyraźnie wskazują, iż rzeczywiste kwoty rabatów mają być udokumentowane – podatnik winien przedstawić dowód rzeczywistej kwoty poniesionych kosztów.

Konstrukcja podstawy opodatkowania w ustawie o podatku od towarów i usług, odpowiadająca w swej istocie konstrukcji określonej w Dyrektywie 2006/112/WE Rady, oparta jest na założeniu proporcjonalności VAT do ceny towarów i usług. Każda bowiem transakcja podlega podatkowi od towarów i usług obliczonemu w sposób proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika jako świadczenie wzajemne za dostarczone towary lub usługi z uwzględnieniem stawki, jaka ma zastosowanie do dostawy lub świadczenia takich towarów i usług.

Ponadto należy mieć na uwadze, iż konstrukcja podstawy opodatkowania pozwala zrealizować fundamentalną zasadę neutralności podatku VAT. Ekonomiczny ciężar podatku VAT, co do zasady, powinien bowiem ponosić konsument, a nie podatnik. W ślad zatem za obniżeniem ceny transakcyjnej w formie rabatu powinno następować obniżenie podstawy opodatkowania tej transakcji, aby zachowana została zasada proporcjonalności podatku VAT do ceny towarów i usług. Jeśli podstawa opodatkowania przewyższa kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, przynajmniej w części poniesie on ekonomiczny ciężar podatku, co naruszałoby zasadę neutralności tego podatku. Zwrócił na to uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-317/94 Elida Gibbs, stwierdzając, że podstawą opodatkowania dla producenta jako podatnika musi być kwota odpowiadająca cenie, po jakiej sprzedał on towary hurtownikom lub detalistom, pomniejszona o wartość rabatów na podstawie których wypłacone zostało wynagrodzenie ostatecznym nabywcom towarów.

Również w sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec C-427/98, Trybunał dopuścił możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w wyniku udzielenia przez podatnika rabatu potransakcyjnego nie bezpośredniemu nabywcy towaru, bez konieczności wystawienia faktury korygującej.

Należy także wskazać, że rzeczywisty obrót gospodarczy winien mieć odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji. Do obowiązków uczestników obrotu gospodarczego należy uwiarygodnienie dokonanych transakcji. Podmiot przyznający premię pieniężną powinien posiadać dla celów dowodowych dokumenty świadczące o przyznaniu tej premii na rzecz finalnego odbiorcy – w tym przypadku Wnioskodawcy. Posiadanie takich dokumentów jest warunkiem potwierdzającym prawo do obniżenia podatku należnego po stronie sprzedawcy.

Jeżeli zatem premia pieniężna została przyznana przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie mogą wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dochodzi do zmiany ceny. Nie jest również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie dochodzi do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury. Tym samym przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik przyznający premię pieniężną może tę premię udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota.

W przedmiotowej sprawie wystawiona nota jest pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwia udokumentowanie premii pieniężnej. Zatem na podstawie noty Producent jest w stanie określić kwotę udzielonej Wnioskodawcy premii i w związku z tym posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu przyznanej Wnioskodawcy premii pieniężnej od nabytych produktów.

W konsekwencji powyższego należy zatem stwierdzić, że skoro Producent na podstawie noty może obniżyć kwotę wykazanego przez siebie podatku VAT należnego, tym samym Wnioskodawca na podstawie noty, dokumentującej wartość przyznanej premii pieniężnej, winien obniżyć swój podatek VAT naliczony o kwoty podatku VAT wynikające z wystawionej noty księgowej.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla kontrahentów Wnioskodawcy.

Zaznacza się, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj