Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB1/415-504/13-2/TW
z 26 lipca 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2013 r. (data wpływu 29 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wydawanych nagród – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wydawanych nagród.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka X zajmuje się działalnością handlową, a w szczególności sprzedażą towarów, takich jak materace i poduszki marki X. W dobie rosnącej konkurencji konieczne jest prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych, mających na celu wypromowanie firmy jako nowego podmiotu na rynku oraz marki towarów, a tym samym osiągnięcie przewagi nad innymi firmami w branży i wzrost sprzedaży bezpośredniej.

Firma w ramach reprezentacji i reklamy zorganizowała promocję „Najlepsi sprzedawcy” z wykorzystaniem bonów. Promocja jest zorganizowana w okresie trzech miesięcy (od 01.04.2013 do 30.06.2013) i podzielona na edycje obejmujące jeden pełny miesiąc kalendarzowy. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które w czasie trwania Edycji Promocji doprowadzą do sprzedaży określonych w Regulaminie Produktów firmy klientom końcowym. Promocja polega na tym, że Uczestnicy, którzy w czasie trwania danej Edycji Promocji doprowadzą do sprzedaży Produktów klientom końcowym, otrzymają od Organizatora nagrodę w postaci Kuponów Premiowych Y. Wartość stanowiących w Edycji nagrodę Kuponów Premiowych jest uzależniona od wartości sprzedanych przez Uczestnika w danej Edycji Produktów i stanowi 1,2% wartości tych Produktów, przy czym tak obliczana wartość zaokrąglana jest do pełnych 10 zł w górę - gdy końcówka obliczonej wartości mieści się w przedziale 5,01 zł - 9,99 zł albo w dół - gdy końcówka obliczonej wartości mieści się w przedziale 0,01 zł – 5 zł. Firma X (Organizator) weryfikuje prawo Uczestnika do nagrody w Edycji Promocji na podstawie zestawienia sprzedaży Produktów w salonach sprzedaży Dystrybutora, z podziałem na poszczególnych uczestników.

Zgodnie z regulaminem, uczestnik promocji jest zobowiązany do promowania produktów, a warunkiem otrzymania nagrody jest doprowadzenie do sprzedaży produktów klientom końcowym.

Ustalenie uprawnień uczestnika promocji do uzyskania nagrody następuje po zamknięciu każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie zestawienia sprzedaży towarów w salonach sprzedaży dystrybutora z podziałem na poszczególnych uczestników. Okres rozliczeniowy na potrzeby niniejszej promocji to czas edycji, który wynosi 1 miesiąc kalendarzowy. Nagrody w postaci kuponów premiowych zostaną wydawane uczestnikom do 80 (osiemdziesięciu) dni od dnia zakończenia danej edycji promocji, w której ustalono uprawnienia uczestnika do uzyskania nagrody.

W danej edycji uczestnik promocji może jednorazowo otrzymać nagrodę o wartości nie większej niż 200 zł w postaci kuponów premiowych firmy Y. Uczestnicy, którzy otrzymają bony nie podpisują żadnych umów z organizatorem promocji. Bony upoważniają do nabywania towarów i usług w placówkach handlowych, które mają umowy z firmą dystrybującą bony.

Ponadto świadczenia w postaci bonów nie są dokonywane na rzecz pracowników firmy X lub osób pozostającej z nią w stosunku cywilnoprawnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy przeprowadzenie promocji doprowadzi do powstania przychodu dla osób otrzymujących bony (uczestników promocji), w szczególności czy przekazanie bonów w zamian za polecenie i zareklamowanie towarów handlowych Spółki prowadzi do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu...
  2. Czy otrzymane nieodpłatne świadczenie, stanowi dochód wolny od podatku dla uczestników (osób fizycznych), co oznacza brak obowiązku sporządzenia przez organizatora informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C) i przekazania jej podatnikowi i urzędowi skarbowemu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione przez Spółkę działania mają charakter promocji i reklamy. Z definicji słownikowej wynika, iż promocja to m.in. działania zmierzające do zwiększenia popularności firmy i jej produktów, do zwiększenia sprzedaży jakiegoś towaru, np. poprzez reklamowanie, lansowanie.

W ocenie Wnioskodawcy, nieodpłatne świadczenie związane ze skorzystaniem przez posiadacza z uprawnienia, jakim jest bon, korzysta ze zwolnienia od podatku w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a cyt. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 (tzw. przychód z innych źródeł) otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200,00 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają wprost definicji pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty za które się nie płaci, a więc takie które jest bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003). Uczestnicy zorganizowanej promocji nie dokonują żadnej opłaty za otrzymane nagrody.

Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, jako jednorazową wartość nagrody należy przyjąć wartość nagrody należnej za dany okres trwania edycji promocji, tzn. za okres jednego miesiąca.

Podsumowując, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C, w związku z tym, że nagrody wydawane Uczestnikom w ramach Promocji, których jednorazowa wartość nie będzie przekraczała kwoty 200 zł, stanowią - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy - dochód wolny od podatku dla Uczestników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym,

Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca w ramach reprezentacji i reklamy zorganizował promocję która przeznaczona jest dla osób fizycznych, które w czasie trwania Edycji Promocji doprowadzą do sprzedaży określonych w Regulaminie Produktów firmy klientom końcowym. Promocja polega na tym, że Uczestnicy, którzy w czasie trwania danej Edycji Promocji doprowadzą do sprzedaży Produktów klientom końcowym, otrzymają od Organizatora nagrodę w postaci Kuponów Premiowych Y. Wartość stanowiących w Edycji nagrodę Kuponów Premiowych jest uzależniona od wartości sprzedanych przez Uczestnika w danej Edycji Produktów i stanowi 1,2% wartości tych produktów

Zgodnie z regulaminem, uczestnik promocji jest zobowiązany do promowania produktów, a warunkiem otrzymania nagrody jest doprowadzenie do sprzedaży produktów klientom końcowym.

W danej edycji uczestnik promocji może jednorazowo otrzymać nagrodę o wartości nie większej niż 200 zł w postaci kuponów premiowych, Uczestnicy, którzy otrzymają bony nie podpisują żadnych umów z organizatorem promocji.

Ponadto świadczenia w postaci bonów nie są dokonywane na rzecz pracowników firmy X lub osób pozostającej z nią w stosunku cywilnoprawnym.

Aby stwierdzić, czy przedmiotowe świadczenie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy, należy rozstrzygnąć czy jest ono otrzymane przez uczestników akcji promocyjnej w związku z promocją lub reklamą Wnioskodawcy.

Przyjmując definicję promocji i reklamy, za reklamę uważa się rozpowszechnianie informacji o towarach i ich zaletach, natomiast promocja obejmuje rozmaite czynności zwłaszcza reklamowe, wystawiennicze, podjęte dla poinformowania o walorach oferowanego produktu. Promocja i reklama ma co do zasady na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Jednakże zasadą jest, iż reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu, a nie do uczestników promocji tj. osób, które w czasie trwania danej Edycji Promocji doprowadzą do sprzedaży produktów Wnioskodawcy klientom końcowym.

Zatem, wbrew stanowisku Wnioskodawcy, nie sposób uznać, że wartość takiego świadczenia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać przy tym należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno–reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np.: kalendarze, upominki i drobne prezenty), czy też wykonuje usługi wchodzące w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż nieodpłatne świadczenie to świadczenie stanowiące przysporzenie tylko po stronie obdarowanego, nie związane z żadnym wzajemnym zobowiązaniem „obdarowanego” na rzecz „darczyńcy”.

Wbrew stanowisku Wnioskodawcy - nie można uznać za nieodpłatne świadczenia wskazanych we wniosku nagród w postaci bonów, które od Niego będą otrzymywać Uczestnicy akcji promocyjnej.

Nagrody te będą bowiem formą odpłatności za działania Uczestników promocji, gdzie warunkiem otrzymania nagrody jest doprowadzenie do sprzedaży produktów klientom końcowym, tym bardziej iż, jak wskazał Wnioskodawca wysokość nagrody uzyskanej przez ww. Uczestnika będzie uzależniona od wartości sprzedanych przez Uczestnika w danej Edycji Produktów i stanowi 1,2% wartości tych Produktów.

W związku z tym zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy nie będzie miało zastosowania w przypadku nagród przedstawionych we wniosku.

W konsekwencji, przychód który zostanie uzyskany przez uczestników akcji promocyjnej z tytułu nagrody w postaci bonów, będzie stanowił dla Uczestnika podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji (PIT-8C) wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, przeprowadzenie akcji promocyjnej doprowadzi do powstania przychodu dla osób otrzymujących bony (uczestników promocji) w zamian za polecenie i zareklamowanie towarów handlowych Wnioskodawcy. Otrzymania nieodpłatnego świadczenia nie stanowi dochodu wolnego od podatku dochodowego dla uczestników (osób fizycznych), co oznacza obowiązek sporządzenia przez organizatora informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C) i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji stanowisko tut. Organu oparte zostało na założeniu, iż odbiorcami ww. świadczeń związanych z akcją promocyjną są osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej - dla których otrzymanie świadczeń stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Podkreślić bowiem należy, ze zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jak wynika wprost z jego treści – dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem jeżeli obdarowanym nagrodą zostanie uczestnik prowadzący działalność gospodarczą, a obdarowanie nastąpi w związku z tą działalnością, wartość tego świadczenia będzie stanowiła dla niego – w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. W tym przypadku Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, albowiem przepis art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie tu zastosowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj