Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-939/13/AK,IBPBI/2/423-1403/13/AK
z 6 listopada 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 19 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 lipca 2013 r.), uzupełnionym 23 i 28 października 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych sprzedaży towaru dodatkowego w przypadku sprzedaży wiązanej z towarem podstawowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych sprzedaży towaru dodatkowego w przypadku sprzedaży wiązanej z towarem podstawowym. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 października 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-939/13/AK, IBPP1/443-659/13/ES wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 23 i 28 października 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, głównie w zakresie sprzedaży maszyn rolniczych. W związku z wykonywaną działalnością, w celu intensyfikacji sprzedaży zamierza wprowadzić sprzedaż promocyjną z bonifikatą w postaci "transakcji wiązanych”. Przedmiotowa sprzedaż wprowadzona byłaby na podstawie zarządzenia właściciela firmy (kierownika jednostki) i obowiązywałaby w określonym przedziale czasowym – co ma związek z sytuacją rynkową. Z założeń sprzedaży wiązanej wynika, iż firma oferuje klientom produkt podstawowy o wyższej cenie (ciągnik rolniczy lub sprzęt rolniczy) oraz jednocześnie oferuje drugi produkt (powiązany) w niższej cenie, niż gdyby klienci kupowali go odrębnie (pług, brona, siewnik).

W przypadku sprzedaży wiązanej kalkulacja przedstawia się następująco:

1.produkt podstawowy - ciągnik rolniczy:

 • cena zakupu - 200.000,00 zł,
 • marża handlowa (8%) - 6.000,00 zł,
 • cena sprzedaży netto - 216.000,00 zł.

2.produkt dodatkowy (promocyjny) - siewnik:

 • cena zakupu - 8 000,00 zł,
 • bonifikata (rabat transakcyjny) - 7.200,00 zł,
 • cena sprzedaży netto - 800,00 zł.


Razem cena sprzedaży netto - 216.800,00 zł.

Bez sprzedaży wiązanej kalkulacja przedstawia się następująco:


1.ciągnik rolniczy:

 • cena zakupu - 200.000,00 zł,
 • marża handlowa (4%) - 8.000,00 zł,
 • cena sprzedaży netto - 208.000,00 zł,

2.siewnik:

 • cena zakupu - 8.000,00 zł,
 • marża handlowa (10%) - 800,00 zł,
 • cena sprzedaży netto - 8.800,00 zł.


Razem cena sprzedaży netto - 216.800,00 zł.

Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży towarów w ramach sprzedaży wiązanej oraz rozliczenie podatkowe odbywałoby się na tych samych zasadach, co sprzedaż obu produktów odrębnie, przy czym sprzedaż ta mogłaby się odbywać na jednej fakturze w dwóch odrębnych pozycjach wystawionej dla tego samego klienta lub na dwóch fakturach odrębnych, dlatego, że klient niejednokrotnie życzy sobie, aby faktura zakupu ciągnika była oddzielna.

W związku z rozdzieleniem fakturowania towaru podstawowego i dodatkowego (w sprzedaży wiązanej) na fakturze dokumentującej sprzedaż siewnika wpisane byłyby następujące dane:

 • cena po upuście (netto) - 800,00 zł,

z adnotacją w treści faktury - sprzedaż wiązana-promocyjna towaru do faktury nr...

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania (ostatecznie sformuowane w uzupełnieniu wniosku z 23 października 2013 r., które wpłynęło do tut. BKIP 28 października 2013 r.):

Czy sprzedaż towaru dodatkowego (w sprzedaży wiązanej z towarem podstawowym) poniżej ceny zakupu, mimo znacznego obniżenia ceny w stosunku do jej wartości rynkowej, nie będzie stanowiła zaniżenia przychodu ze sprzedaży a co za tym idzie, nie będzie prowadziła do zaniżenia podatku dochodowego od osób prawnych (art. 12 ust. 3 i art. 14 ustawy o p.d.o.p.)? (pytanie Nr 1)

Czy dopuszczalne jest dokumentowanie sprzedaży w tym samym okresie rozliczeniowym temu samemu odbiorcy towaru podstawowego i towaru po cenie promocyjnej noszącej cechy rabatu transakcyjnego dwiema oddzielnymi fakturami tj. jednej dla towaru podstawowego oraz drugiej dla towaru w cenie promocyjnej przy wskazaniu w treści faktury dotyczącej towaru promocyjnego adnotacji: „w ramach sprzedaży wiązanej do faktury o numerze (...) odpowiadającym numerowi faktury obejmującej towar podstawowy (art. 12 ust. 3 i art. 14 ustawy o p.d.o.p.)? (część pytania Nr 3 dot. podatku dochodowego od osób prawnych )

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży promocyjnej w postaci "transakcji wiązanych", stosowanie upustów dla towarów dodatkowych uzasadnione jest celem, którym jest zwiększenie dochodu osiąganego przez Wnioskodawcę; ponadto jest dozwolone, bowiem ma ścisły związek ze sprzedażą towaru podstawowego, zaś łączna podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych nie jest zaniżona (art. 12 ust. 3 w zw. z art. 14 ustawy o p.d.o.p.). Powyższą argumentację uzasadnia kalkulacja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokumentowanie sprzedaży promocyjnej na rzecz tego samego odbiorcy dwiema fakturami w tym samym okresie rozliczeniowym, z których treści wynika, iż sprzedaż towaru w cenie promocyjnej jest sprzedażą wiązaną z towarem podstawowym jest dopuszczalne i jest zgodne z art. 12 ust. 3 w zw. z art. 14 ustawy o p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm., dalej „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast art. 12 ust. 3 updop wskazuje, iż za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zatem przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Przepis art. 14 ust. 1 updop stanowi, iż przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Stosownie do art. 14 ust. 3 updop, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej (…)

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, głównie w zakresie sprzedaży maszyn rolniczych. W związku z wykonywaną działalnością, w celu intensyfikacji sprzedaży zamierza wprowadzić sprzedaż promocyjną w postaci "transakcji wiązanych”. Przedmiotowa sprzedaż wprowadzona byłaby na podstawie zarządzenia właściciela firmy (kierownika jednostki) i obowiązywałaby w określonym przedziale czasowym – co ma związek z sytuacją rynkową. Z założeń sprzedaży wiązanej wynika, iż firma oferuje klientom produkt podstawowy o wyższej cenie (ciągnik rolniczy lub sprzęt rolniczy) oraz jednocześnie oferuje drugi produkt powiązany w niższej cenie, niż gdyby klienci kupowali go odrębnie (pług, brona, siewnik)

Jak wskazano we wniosku stosowanie sprzedaży promocyjnej w postaci "transakcji wiązanych” ma uzasadnienie biznesowe – Wnioskodawca zamierza zintensyfikować sprzedaż.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przy sprzedaży towaru dodatkowego (w sprzedaży wiązanej z towarem podstawowym), o ile działania takie są prawnie dopuszczalne w świetle odrębnych przepisów prawa nie będących przedmiotem niniejszej interpretacji, przychodem z tytułu promocyjnej sprzedaży będzie cena netto po jakiej towar dodatkowy zostanie sprzedany.

Odnosząc się natomiast do części pytania 3 dot. podatku dochodowego od osób prawnych tj. czy dopuszczalne jest dokumentowanie sprzedaży w tym samym okresie rozliczeniowym temu samemu odbiorcy towaru podstawowego i towaru po cenie promocyjnej noszącej cechy rabatu transakcyjnego dwiema oddzielnymi fakturami tj. jednej dla towaru podstawowego oraz drugiej dla towaru w cenie promocyjnej przy wskazaniu w treści faktury dotyczącej towaru promocyjnego adnotacji: „w ramach sprzedaży wiązanej do faktury o numerze (...) odpowiadającym numerowi faktury obejmującej towar podstawowy (art. 12 ust. 3 i art. 14 ustawy o p.d.o.p.) wskazać należy, że kwestia ta nie jest regulowana przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a fakt udokumentowania sprzedaży wiązanej dwiema odrębnymi fakturami nie ma wpływu na sposób ustalania przychodu podatkowego.

Kwestie wystawiania faktur regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 360) i w tym zakresie wydano odrębną interpretację indywidualną.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań 2 i 3 (w części dot. podatku od towarów i usług) wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj