Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB2/415-753/13/RS
z 8 listopada 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2013 r. (data wpływu 8 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielenia pracownikom rabatów - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 8 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielenia pracownikom rabatów.


We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym na podstawie przepisu art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium RP (nieograniczony obowiązek podatkowy), jest również zarejestrowany jako podatnik VAT UE czynny. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż odzieży w sieci sklepów na terytorium Rzeczypospolitej oraz poza granicami kraju a także w sklepach internetowych. Niniejszy stan faktyczny dotyczy wyłącznie sprzedaży prowadzonej na terytorium Polski.

Spółka planuje wprowadzić nowy model sprzedaży rabatowej, przeznaczony dla pracowników Spółki, kontrahentów i ich pracowników oraz osób świadczących na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. W oparciu o posiadaną bazę adresów e-mail, która po wprowadzeniu modelu będzie podlegała stałej aktualizacji i rozbudowie, Spółka stworzy listę dystrybucyjną na potrzeby akcji rabatowych. Spółka planuje wysyłać na te adresy kody rabatowe ze wskazaniem warunków skorzystania z rabatu to jest w szczególności: na wartość udzielanego rabatu, kwotę zakupów od której udzielany jest rabat oraz termin realizacji kodów. Osoba, która otrzyma kody, będzie mogła je wydrukować i przedstawić w sklepie w formie wydruku bądź udać się do sklepu z telefonem a pracownik sklepu wprowadzi kod w momencie zapłaty za towar. Skorzystanie przez konkretną osobę z otrzymanych kodów nie będzie uzależnione od spełnienia jakichkolwiek innych, poza okazaniem kodu, warunków, jak również nie będzie w żaden sposób ewidencjonowane tzn. model zakłada, że osoby, które otrzymały kod będą mogły same skorzystać z udzielonego rabatu, jak również przekazać kod innym osobom (rodzinie, znajomym) według własnego uznania, będą mogły również w ogóle z rabatu nie korzystać. W przypadku przekazania kodu innej osobie nie zmienią się warunki udzielenia rabatu przy zakupach towaru.

Celem wprowadzenia modelu jest dotarcie do szerokiego kręgu osób i zachęcenie ich do zakupów w sieci sklepów Wnioskodawcy a co za tym idzie zwiększenie obrotów Spółki. Z uwagi na fakt, że Spółka zatrudnia wielu pracowników, a także współpracuje z wieloma podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych, które to podmioty również zatrudniają pracowników, oddźwięk przeprowadzanych akcji rabatowych będzie bardzo szeroki, zwłaszcza, że kody rabatowe będą mogły być udostępniane rodzinie i znajomym co przyczyni się znacząco do popularyzacji marki i zwiększenia obrotów Spółki. Wynika to z faktu, iż osoby którym udzielono rabatu chętniej i częściej odwiedzają sklepy i wówczas dokonują zakupów o większej wartości.

Model nie zakłada różnicowania warunków udzielanych rabatów w ramach danej akcji rabatowej, skierowanej do wskazanej powyżej grupy osób. Każda osoba otrzymująca kody rabatowe w ramach modelu tj. pracownik Spółki (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, kontrahent Spółki czy pracownik kontrahenta otrzyma kod rabatowy uprawniający do dokonania zakupów z rabatem na tych samych warunkach. Jednakowa będzie w szczególności wartość udzielanego rabatu, kwota od której rabat przysługuje, ilość otrzymanych w ramach danej akcji kodów rabatowych, termin ich ważności.


Wobec powyższego zadano następujące pytanie.


Czy w związku z wprowadzeniem modelu adresowanego do szerokiego grona odbiorców – pracowników Spółki, osób świadczących na rzecz Spółki usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne, kontrahentów Spółki i ich pracowników, udzielane w ramach poszczególnych akcji rabatowych rabaty będą stanowiły dla pracowników Spółki przychód wynikający z przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako częściowo nieodpłatne świadczenie wynikające ze stosunku pracy, od którego Spółka będzie zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...


Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie pracownikom rabatu na zakupy w sieci jego sklepów, w tym także w sklepie internetowym na zasadach opisanych w stanie faktycznym nie spowoduje powstania po stronie pracownika przychodu na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w związku z tym Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od udzielanego pracownikowi rabatu.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wartość świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2b ustawy, w myśl których jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Odwołując się zatem do art. 11 ust. 2, wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy" są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy- wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Wnioskodawca uważa, że analiza art. 11 ust. 2b ww. ustawy, w kontekście ust. 2 i 2a, pozwala stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie mowy o częściowo nieodpłatnym świadczeniu w sytuacji, gdy oferowany pracownikom rabat od ceny rynkowej towaru nie będzie odbiegać od rabatu udzielonego od tej samej ceny rynkowej pozostałym uczestnikom akcji. Dla każdego uczestnika akcji rabatowej zapłacona kwota będzie odzwierciedlała wartość towaru. Skoro wysokość rabatów, które będą udzielane w ramach modelu będzie identyczna dla każdego uczestnika akcji rabatowej a zasady uczestnictwa w nim będą jednolite dla wszystkich uczestniczących w modelu osób, to brak jest podstaw dla kwestionowania rynkowości udzielanych w ten sposób rabatów.

Wnioskodawca stwierdza, że „rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza: „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996). W praktyce udzielenie rabatu polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów.

„Ceną” - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050 ze zm.) - jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, nabywca za tę samą kwotę nabywa większą ilość towaru. W rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu wszystkich towarów, w tym także tych wydanych jako rabat, a udzielony rabat nie stanowi dla nabywcy przychodu. W myśl art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za „pracownika” w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

Wnioskodawca wskazuje, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa w modelu tylko do pracowników Spółki, bowiem krąg osób uprawnionych do korzystania z kodów rabatowych będzie potencjalnie nieograniczony. Wynika to z faktu, iż kody rabatowe będą przekazywane nie tylko pracownikom Spółki, ale również podmiotom ze Spółką współpracującym i ich pracownikom (na tych samych zasadach), przy czym dokonać zakupu przy użyciu kodów rabatowych będzie mógł nieograniczony krąg osób.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z poglądami organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba nie związana z pracodawcą (wyrok NSA z dnia 26 marca 1993 r. sygn. akt III SA 2219/92).

Wnioskodawca zauważa, że ww. orzeczenie jest cytowane w aktualnych wyrokach sądów administracyjnych jak również przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych dotyczących analogicznych stanów faktycznych. Przedstawiony przez Wnioskodawcę model zakłada, że korzystać z rabatu będą nie tylko pracownicy i osoby związane ze Spółką na podstawie jakichkolwiek stosunków cywilnoprawnych ale też pracownicy kontrahentów czyli osoby w ogóle niezwiązane ze Spółką.

Według Wnioskodawcy, skutkiem skorzystania z udzielonego rabatu w ramach modelu jest obniżenie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. Do realizacji prawa do obniżenia ceny dochodzi dopiero w momencie dokonywania zakupów z użyciem kodów rabatowych a nie w momencie otrzymania kodu czy nawet jego wydrukowania. Tak więc wskutek przeprowadzania przez Spółkę akcji rabatowych w ramach modelu nie będzie dochodziło do wydania nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników, ale do dokonywania przez nich zakupu towaru z rabatem – na tych samych zasadach, które będą obowiązywały osoby nie będące pracownikami. W konsekwencji, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu jak również nie powstanie obowiązek Spółki do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, korzystanie na jednakowych warunkach z akcji rabatowych w ramach modelu przez pracowników Spółki, osoby nie pozostające z Wnioskodawcą w stosunku pracy ale innym stosunku cywilnoprawnym jak również osoby niezwiązane z Wnioskodawcą (pracownicy kontrahentów Spółki) wskazane w opisie staniu faktycznego, będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników, w tym również dla pracowników.

Znajduje to – zdaniem Wnioskodawcy – oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych, tj. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1683/09 utrzymanym w mocy wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1142/10. W wyroku tym wydanym na gruncie zbliżonego stanu faktycznego, gdzie programem rabatowym objęci byli tylko pracownicy Wnioskodawcy i pracownicy kontrahentów Wnioskodawcy sąd stwierdził, że z punktu widzenia art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ewentualna korzyść, jaką odniosą pracownicy Spółki lub podmiotu z nią współpracującego, którzy skorzystają z programu, nie będzie stanowić przychodu (dochodu) - nie jest świadczeniem w naturze, świadczeniem pieniężnym ponoszonym za pracownika ani żadnym innym świadczeniem nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym. W niniejszej sprawie zasadniczą okolicznością faktyczną jest właśnie to, że - jak podała Spółka - analogiczne programy rabatowe są organizowane stale jako handlowe narzędzie zwiększenia obrotu, zaś kryterium podmiotowe, według którego programy te są konstruowane (tzn. określenie jego adresatów) następuje jedynie w wyniku oszacowania skuteczności realizowanego w danym czasie programu.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca powołuje się na interpretacje indywidualne wydawane w imieniu Ministra Finansów przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 r., nr IPPB2/415-789/10-4/MK, z dnia 18 maja 2011 r., nr IPPB2/415-263/11-2/AS, z dnia 17 lutego 2010 r., nr IPPB2/415-714/09-3/MK, z dnia 11 lutego 2011 r., nr IPPB2/415-997/10-2/MG, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2009 r., nr ITPB2/415-1093/08/TJ, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r., nr ILPB1/415-255/11-2/AGr.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak wynika ze zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, Spółka planuje wprowadzić nowy model sprzedaży rabatowej, przeznaczony dla pracowników Spółki, kontrahentów i ich pracowników oraz osób świadczących na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. W oparciu o posiadaną bazę adresów e-mail, która po wprowadzeniu modelu będzie podlegała stałej aktualizacji i rozbudowie, Spółka stworzy listę dystrybucyjną na potrzeby akcji rabatowych. Spółka planuje wysyłać na te adresy kody rabatowe ze wskazaniem warunków skorzystania z rabatu to jest w szczególności: na wartość udzielanego rabatu, kwotę zakupów od której udzielany jest rabat oraz termin realizacji kodów. Osoba, która otrzyma kody, będzie mogła je wydrukować i przedstawić w sklepie w formie wydruku bądź udać się do sklepu z telefonem a pracownik sklepu wprowadzi kod w momencie zapłaty za towar. Skorzystanie przez konkretną osobę z otrzymanych kodów nie będzie uzależnione od spełnienia jakichkolwiek innych, poza okazaniem kodu, warunków, jak również nie będzie w żaden sposób ewidencjonowane tzn. model zakłada, że osoby, które otrzymały kod będą mogły same skorzystać z udzielonego rabatu, jak również przekazać kod innym osobom (rodzinie, znajomym) według własnego uznania, będą mogły również w ogóle z rabatu nie korzystać. W przypadku przekazania kodu innej osobie nie zmienią się warunki udzielenia rabatu przy zakupach towaru.

Celem wprowadzenia modelu jest dotarcie do szerokiego kręgu osób i zachęcenie ich do zakupów w sieci sklepów Wnioskodawcy a co za tym idzie zwiększenie obrotów Spółki. Z uwagi na fakt, iż Spółka zatrudnia wielu pracowników a także współpracuje z wieloma podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych, które to podmioty również zatrudniają pracowników, oddźwięk przeprowadzanych akcji rabatowych będzie bardzo szeroki, zwłaszcza, że kody rabatowe będą mogły być udostępniane rodzinie i znajomym co przyczyni się znacząco do popularyzacji marki i zwiększenia obrotów Spółki. Wynika to z faktu, iż osoby którym udzielono rabatu chętniej i częściej odwiedzają sklepy i wówczas dokonują zakupów o większej wartości.

Model nie zakłada różnicowania warunków udzielanych rabatów w ramach danej akcji rabatowej, skierowanej do wskazanej powyżej grupy osób. Każda osoba otrzymująca kody rabatowe w ramach modelu tj. pracownik Spółki (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, kontrahent Spółki czy pracownik kontrahenta otrzyma kod rabatowy uprawniający do dokonania zakupów z rabatem na tych samych warunkach. Jednakowa będzie w szczególności wartość udzielanego rabatu, kwota od której rabat przysługuje, ilość otrzymanych w ramach danej akcji kodów rabatowych, termin ich ważności.

Rabat, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996). W praktyce udzielenie rabatu polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów.

Ceną natomiast, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 w ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050 ze zm.) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, nabywca za tę samą kwotę nabywa większą ilość towaru. W rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu wszystkich towarów, w tym także tych wydanych jako rabat, a udzielony rabat nie stanowi dla konsumenta przychodu.

W opisanej we wniosku sytuacji, skutkiem uzyskania rabatu jest obniżenie ceny zakupu towarów w sieci sklepów Wnioskodawcy. Ponadto, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa w ww. akcji wyłącznie do pracowników Spółki, gdyż akcja rabatowa skierowana będzie również do kontrahentów i ich pracowników, osób świadczących na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatem krąg uprawnionych do zakupów z rabatem będzie potencjalnie nieograniczony. W sytuacji, gdy grono beneficjentów – podmiotów korzystających z rabatów nie będzie ograniczone wyłącznie do pracowników, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u uczestników programu, nie powstanie.

W konsekwencji, korzystanie na jednakowych warunkach z akcji rabatowych przez pracowników Spółki wraz z innymi uprawnionymi, także tymi niezwiązanymi ze Spółką, jest neutralne podatkowo dla pracowników Spółki.

Zatem, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu a Spółka nie będzie zobowiązana w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj