Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB2/436-530/13-2/EL
z 18 grudnia 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2013r. (data wpływu 26.09.2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.09.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Nabywca) planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od E. Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) nieruchomość położoną - kompleks biurowy funkcjonujący pod nazwą „L.” (dalej: Nieruchomość).

Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję przed końcem 2013 r. lub w 2014 r. Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji obejmuje:

 • prawo użytkowania wieczystego działki gruntu (o nr ewidencyjnym 24/1), dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: Grunt),
 • prawo własności posadowionych na Gruncie czterech budynków biurowych przy…(dalej: Budynki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. wewnętrznym patio, urządzeniami kanalizacyjnymi, ścieżkami, rampą wjazdową i ogrodzeniem (dalej łącznie: Infrastruktura).

Sprzedający, będący użytkownikiem wieczystym Gruntu, wytworzył Nieruchomość we własnym zakresie, tj. poniósł całość nakładów w związku z budową Budynków wraz z Infrastrukturą. Ostatecznie, Budynki wraz z Infrastrukturą zostały oddane do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, która została wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w dniu 5 grudnia 2008 r.

Sprzedający odliczył podatek VAT naliczony w związku z nabywaniem towarów i usług związanych z wybudowaniem Budynków wraz z Infrastrukturą. Działalność Sprzedającego polega na wynajmie powierzchni biurowej w kompleksie L.

Po wybudowaniu Budynków, każdy z nich został w całości oddany do użytkowania w zakresie znajdujących się w Budynkach powierzchni przeznaczonych do wynajęcia na podstawie umów najmu, przy czym od momentu oddania najemcy do użytkowania ostatniej części powierzchni Budynków nieoddanej uprzednio do użytkowania upłynęło ponad 2 lata. W umowach najmu wskazano, że w okresie najmu najemcom będzie przysługiwało również prawo do korzystania z części wspólnych Budynków, a także powierzchni (Infrastruktury) znajdujących się na terenie całego kompleksu L. przeznaczonych do wspólnego użytku przez wszystkich najemców. Jednakże, nie wszystkie części wspólne Budynków (np. pomieszczenia techniczne) zostały wskazane w umowach najmu jako będące przedmiotem najmu.

W okresie po wybudowaniu Budynków, Sprzedający dokonał ich ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, jednak nakłady na wspomniane ulepszenia są mniejsze niż 30% wartości początkowej Budynków (warunek ten będzie spełniony również na moment sprzedaży Nieruchomości, o której mowa poniżej). W przypadku Infrastruktury, Sprzedający nie dokonywał ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obecnie Sprzedający planuje dokonać sprzedaży Nieruchomości (tj. prawa własności Budynków wraz z Infrastrukturą oraz prawa użytkowania wieczystego Gruntu) oraz rzeczy ruchomych związanych z przedmiotową Nieruchomością, potrzebnych do korzystania z Nieruchomości, a także licencji (o ile są one prawnie przenoszalne) do programów wykorzystywanych do należytej obsługi Nieruchomości. Dodatkowo, z mocy prawa w wyniku planowanej sprzedaży na Nabywcę przejdą również prawa i obowiązki z umów najmu Nieruchomości, których stroną jest Sprzedający (w tym również depozyty wpłacone przez najemców, tytułem zabezpieczenia zobowiązań najemców z tytułu najmu). Nabywcy zostanie przekazana dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza Budynków wraz z Infrastrukturą (w szczególności projekty budowlane z majątkowymi prawami autorskimi do nich), jak również dokumenty gwarancji od wykonawców Budynków wraz z Infrastrukturą (w zakresie, w jakim dokumenty gwarancji wystawione zostały imiennie na Sprzedającego, zostanie dokonana odpowiednia cesja praw z tych dokumentów na Nabywcę). Na Nabywcę zostaną przeniesione również kaucje oraz zobowiązania Sprzedającego z tytułu gwarancji udzielonych Sprzedającemu przez generalnego wykonawcę Nieruchomości.

W ramach planowanej Transakcji Sprzedający nie zamierza, co do zasady, dokonywać przeniesienia na Nabywcę innych składników majątkowych Sprzedającego niż wskazane powyżej, w tym w szczególności niedotyczących Nieruchomości. W związku z planowaną Transakcją na Nabywcę nie zostaną przeniesione w szczególności:

 • firma (nazwa przedsiębiorstwa) Sprzedającego,
 • umowy o zarządzanie Nieruchomością, ubezpieczenie Nieruchomości, umowy serwisowe dotyczące Nieruchomości (związane z funkcjonowaniem i obsługą Budynków, np. sprzątanie, ochrona) i umowy o dostawy mediów do Nieruchomości (dalej łącznie: Umowy Serwisowe),
 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego,
 • środki pieniężne należące do Sprzedającego, inne niż kaucje najemców wspomniane powyżej,
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych kredytów związanych z przedmiotową Nieruchomością,
 • instrumenty finansowe,
 • wyposażenie i środki trwałe biura Sprzedającego,
 • licencje na oprogramowanie, nabyte przez Sprzedającego, które nie są związane bezpośrednio z funkcjonowaniem i obsługą Nieruchomości,
 • księgi handlowe Sprzedającego,
 • umowy i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej Sprzedającego (Nabywcy zostanie przekazana jedynie dokumentacja techniczna i prawna związana z Nieruchomością oraz jej wynajmem, wspomniana powyżej).

Ze względu na fakt, iż na Nabywcę nie zostaną przeniesione Umowy Serwisowe, Nabywca zawrze nowe umowy z dostawcami świadczącymi usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego.

Sprzedający nie zatrudnia żadnych pracowników.

Nieruchomość nie stanowi formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez nią działalności. Po przeprowadzeniu planowanej Transakcji, Nieruchomość nie będzie stanowiła formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę.

Zarówno Sprzedający jak i Nabywca będą na moment sprzedaży Nieruchomości czynnymi podatnikami VAT.

Sprzedający i Nabywca zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy całej Nieruchomości. Przed dniem Transakcji Sprzedający i Nabywca złożą właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w części podlegającej zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem powierzchni, podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców).

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający zamierza wystawić na Nabywcę fakturę z wykazanym podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 18.12.2013 r. została wydana interpretacja indywidualna Nr IPPP2/443-1046/13-2/JW

Zdaniem Wnioskodawcy, Nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 lit a) ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT.

Jak wskazano powyżej - zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli strony Transakcji dokonają wyboru opodatkowania Transakcji VAT i spełnią wymogi przewidziane w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, to sprzedaż Nieruchomości będzie w całości opodatkowana VAT. W konsekwencji, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 lit a) ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
 3. umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 4. (uchylone),
 5. umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje nabyć nieruchomość od spółki L. Sp. z o.o. (Sprzedający) położoną w Warszawie - kompleks biurowy funkcjonujący pod nazwą „L.” (dalej: Nieruchomość).Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję przed końcem 2013 r. lub w 2014 r. Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji obejmuje: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu (dalej: Grunt) oraz prawo własności posadowionych na Gruncie czterech budynków biurowych przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Warszawie (dalej: Budynki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. wewnętrznym patio, urządzeniami kanalizacyjnymi, ścieżkami, rampą wjazdową i ogrodzeniem (dalej łącznie: Infrastruktura). Sprzedający, będący użytkownikiem wieczystym Gruntu, wytworzył Nieruchomość we własnym zakresie, tj. poniósł całość nakładów w związku z budową Budynków wraz z Infrastrukturą. Ostatecznie, Budynki wraz z Infrastrukturą zostały oddane do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, która została wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w dniu 5 grudnia 2008 r. Sprzedający odliczył podatek VAT naliczony w związku z nabywaniem towarów i usług związanych z wybudowaniem Budynków wraz z Infrastrukturą. Działalność Sprzedającego polega na wynajmie powierzchni biurowej w kompleksie L.. Po wybudowaniu Budynków każdy z nich został w całości oddany do użytkowania w zakresie znajdujących się w Budynkach powierzchni przeznaczonych do wynajęcia na podstawie umów najmu, przy czym od momentu oddania najemcy do użytkowania ostatniej części powierzchni Budynków nieoddanej uprzednio do użytkowania upłynęło ponad 2 lata. W umowach najmu wskazano, że w okresie najmu najemcom będzie przysługiwało również prawo do korzystania z części wspólnych Budynków, a także powierzchni (Infrastruktury) znajdujących się na terenie całego kompleksu L. przeznaczonych do wspólnego użytku przez wszystkich najemców. Jednakże, nie wszystkie części wspólne Budynków (np. pomieszczenia techniczne) zostały wskazane w umowach najmu jako będące przedmiotem najmu. W okresie po wybudowaniu Budynków, Sprzedający dokonał ich ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, jednak nakłady na wspomniane ulepszenia są mniejsze, niż 30% wartości początkowej Budynków. W przypadku Infrastruktury, Sprzedający nie dokonywał ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obecnie Sprzedający planuje dokonać sprzedaży Nieruchomości (tj. prawa własności Budynków wraz z Infrastrukturą oraz prawa użytkowania wieczystego Gruntu) oraz rzeczy ruchomych związanych z przedmiotową Nieruchomością, potrzebnych do korzystania z Nieruchomości, a także licencji (o ile są one prawnie przenoszalne) do programów wykorzystywanych do należytej obsługi Nieruchomości. Dodatkowo, z mocy prawa w wyniku planowanej sprzedaży na Nabywcę przejdą również prawa i obowiązki z umów najmu Nieruchomości, których stroną jest Sprzedający (w tym również depozyty wpłacone przez najemców, tytułem zabezpieczenia zobowiązań najemców z tytułu najmu). Na Nabywcę zostaną przeniesione również kaucje oraz zobowiązania Sprzedającego z tytułu gwarancji udzielonych Sprzedającemu przez generalnego wykonawcę Nieruchomości. W ramach planowanej Transakcji Sprzedający nie zamierza, co do zasady, dokonywać przeniesienia na Nabywcę innych składników majątkowych Sprzedającego niż wskazane powyżej, w tym w szczególności niedotyczących Nieruchomości. Ze względu na fakt, iż na Nabywcę nie zostaną przeniesione Umowy Serwisowe, Nabywca zawrze nowe umowy z dostawcami świadczącymi usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego. Nieruchomość nie stanowi formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez nią działalności. Po przeprowadzeniu planowanej Transakcji Nieruchomość nie będzie stanowiła formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę. Zarówno Sprzedający jak i Nabywca będą na moment sprzedaży Nieruchomości czynnymi podatnikami VAT.

W interpretacji indywidualnej z dnia 18.12.2013 r. Nr IPPP2/443-1046/13-2/JW dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odnosząc się do pytania Nr 1 złożonego wniosku potwierdził stanowisko Spółki w trybie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa uznające, że: „ (…) W zakresie dostawy budynków, budynków, budowli lub ich części zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Podsumowując powyższe, w związku z tym, że Sprzedający i Nabywca Nieruchomości złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy o VAT, planowana Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie w całości podlegać opodatkowaniu VAT. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, planowane zbycie Gruntu (tj. prawa wieczystego użytkowania gruntu wchodzącego w skład Nieruchomości) będzie podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach właściwych dla dostawy Budynków wraz z Infrastrukturą znajdujących się na tym Gruncie, tj. do dostawy Gruntu również będzie miała zastosowanie podstawowa stawka VAT o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, w wysokości obowiązującej w chwili dokonania Transakcji. Podsumowując, do planowanej sprzedaży Nieruchomości będzie miało zastosowanie opodatkowanie VAT według podstawowej stawki VAT, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, w wysokości obowiązującej w chwili dokonania Transakcji.”

Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, że jeżeli Strony wybiorą opcję opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym wypadku od nabycia powyższej Nieruchomości Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj