Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-320/14/AP
z 16 czerwca 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 marca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu poniesienia kosztu z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu poniesienia kosztu z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia za zgodą i w porozumieniu z pracownikami wprowadziła aneks do regulaminu wynagrodzeń mówiący, że z uwagi na trudną sytuację finansową przesunięty zostanie o 4 lata termin wypłat należnych nagród jubileuszowych z 2011 r. Żadnych naliczeń w koszty z tego tytułu w roku 2011 ani w latach następnych nie dokonano. Nie uległa zatem zmianie podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, który został naliczony prawidłowo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uprawniona jest taka interpretacja prawa podatkowego, przy której nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom w latach 2011 - 2013 wypłacone w porozumieniu i za zgodą załogi /aneks do regulaminu wynagrodzeń/ po 4 latach tj. w latach 2014 - 2016 będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich wypłaty czyli w tym roku podatkowym w którym zostały poniesione?

Zdaniem Wnioskodawcy, nagroda jubileuszowa z racji okoliczności i przyjętego systemu obliczania (ujętym w regulaminie wynagrodzeń) na podstawie art. 15 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu.

Art. 16 ust. l pkt 57 ww. ustawy stwierdza, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat świadczeń i innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z tym artykułem za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i w tej grupie znajdują się nagrody jubileuszowe, a w związku z tym będą stanowiły koszt uzyskania przychodu jedynie w momencie dokonanej wypłaty, tzw. kasowa zasada, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodów są zaliczane tylko w tym roku podatkowym w którym zostały poniesione.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W związku z powyższą definicją do kosztów uzyskania przychodów można również zaliczyć tzw. koszty pracownicze. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracownika.

W myśl art. 15 ust. 4g updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.

Z treści cytowanych przepisów updop wynika, że wynagrodzenia, ponoszone na rzecz pracownika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w miesiącu, za który są należne, jednak pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy lub umowy o pracę.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, w aneksie do regulaminu wynagrodzeń wprowadzono zapis, że z uwagi na trudną sytuacje finansową Spółdzielni termin wypłaty należnych nagród jubileuszowych przesunięto o 4 lata.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wydatki poniesione na wypłatę nagród jubileuszowych stanowić będą koszty uzyskania przychodów, potrącane zgodnie z art. 15 ust. 4g updop.

Skoro bowiem w przedmiotowej sprawie nagrody jubileuszowe zostały/zostaną wypłacone w obowiązującym w terminie (wynikającym z przyjętego w Spółdzielni regulaminu wynagradzania) to momentem uznania ich za koszt uzyskania przychodu, będzie rok, za który nagrody były należne (tj. w niniejszej sprawie odpowiednio lata 2011-2013).

Jedynie należności, co do których nie został określony termin wypłaty (termin przewidziany w przepisach prawa pracy, umowie lub innym stosunku prawnym łączącym strony) bądź zostały wypłacone po terminie stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadzie kasowej, tj. z chwilą ich faktycznej wypłaty, dokonania lub postawienia do dyspozycji (art. 16 ust. 1 pkt 57 updop).

Reasumując, stanowisko Spółdzielni w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nagrody jubileuszowe należnych za lata 2011 - 2013 a wypłacone w terminie wynikającym z aneksu do regulaminu wynagrodzeń (tj. 2014-2016) jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku Spółdzielnia dołączyła aneks do regulaminu wynagradzania. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego (np. dokonania szczegółowej analizy zapisów zawartych w dokumentach) w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj