Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP2/443-636/14-2/AD
z 4 września 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 6 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości zaliczenia kwoty z tytułu zwrotu w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych w podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości zaliczenia kwoty z tytułu zwrotu w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych w podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie kopalnictwa rud miedzi, produkcji miedzi, produkcji metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych. Z uwagi na przedmiot jej działalności, Spółka jest podatnikiem podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz gazem i w konsekwencji jest podatnikiem podatku akcyzowego. W związku z powyższym, Spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego; organami właściwymi dla tych podatków są:

 • w zakresie deklaracji Naczelnik Urzędu Celnego oraz
 • w zakresie płatności Dyrektor Izby Celnej.

Zarówno w odniesieniu do podatku od wydobycia niektórych kopalin, jak i podatku akcyzowego, Spółka zobowiązana jest składać deklaracje podatkowe za dany miesiąc i dokonać zapłaty podatku wynikającego z deklaracji, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.

Wraz z nowelizacją ustawy o VAT z października 2013 r. katalog wyrobów, których sprzedaż jest rozliczana na zasadach odwrotnego obciążenia został rozszerzony o szeroką grupę wyrobów stalowych, w tym produkty z miedzi i jej stopów. Z uwagi na powyższe, Spółka nie wykazuje obecnie podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży produktów, których produkcja i sprzedaż jest jej zasadniczą działalnością, co skutkuje wykazywaniem nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym w deklaracjach VAT-7. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym będzie miała zatem charakter stały. W konsekwencji Spółka regularnie wykazuje i będzie wykazywać (jak przewiduje) zwroty VAT w miesięcznych deklaracjach VAT-7.

Spółka planuje skorzystać z możliwości zaliczenia zwrotu podatku na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych na podstawie art. 76 § 1 w zw. z art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej. W szczególności Spółka rozważa złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki kwoty podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym (zwrotu VAT) lub jej części na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych w podatku od wydobycia niektórych kopalin lub podatku akcyzowym. Spółka planuje składanie takich wniosków wraz z deklaracją VAT-7 wykazującą zwrot VAT, do właściwego dla Spółki organu podatkowego, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej: US). Wniosek będzie zawierał szczegółowe wskazanie zobowiązania podatkowego, na poczet którego miałby zostać zaliczony zwrot VAT tj.:

 • rodzaj i wysokość podatku,
 • okres,
 • rodzaj deklaracji oraz
 • dane organu podatkowego właściwego ze względu na zobowiązanie podatkowe.

Jednocześnie Spółka zamierza poinformować organ podatkowy właściwy dla podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego, tj. Naczelnika Urzędu Celnego o wnioskowanym zaliczeniu zwrotu podatku VAT na poczet podatku od wydobycia niektórych kopalin / podatku akcyzowego poprzez złożenie razem z deklaracją podatku od wydobycia niektórych kopalin / deklaracją podatku akcyzowego kopii wyżej opisanego wniosku. Spółka zamierza przekazywać kopię takiego wniosku również do Dyrektora Izby Celnej – organu, na konto którego dokonywana jest zapłata podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego.

Stosując przedstawiony powyżej model, Spółka przewiduje, że wnioskowane zaliczenia zwrotów podatku VAT będą dokonywane następująco:

 • zwrot VAT za miesiąc X – deklaracja VAT-7 za miesiąc X składana będzie wraz z wnioskiem do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu X;
 • wniosek o zaliczenie zwrotu VAT za miesiąc X na poczet podatku od wydobycia niektórych kopalin/podatku akcyzowego (wynikającego ze złożonej deklaracji) za miesiąc X lub za miesiąc X+n (miesiąc według wskazania Spółki w złożonym wniosku).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w przypadku w którym Spółka nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie nadwyżki lub części nadwyżki kwoty naliczonego podatku VAT nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym (zwrotu VAT) za miesiąc X, na poczet bieżących (za miesiąc X) lub przyszłych (za miesiąc X+n) zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin lub podatku akcyzowego, a w konsekwencji powyższe zaliczenie spowoduje wygaśnięcie zobowiązania w podatku od wydobycia niektórych kopalin lub w podatku akcyzowym w tej części?
 2. Czy prawidłowym jest uznanie, iż zaliczenie na poczet podatku od wydobycia niektórych kopalin/podatku akcyzowego nastąpi z dniem złożenia deklaracji VAT wraz z wnioskiem o zaliczenie zwrotu VAT na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań, zawierającym szczegółowe wskazanie zobowiązania podatkowego, na poczet którego miałby zostać zaliczony zwrot VAT, co w konsekwencji oznaczać będzie wygaśnięcie w tym dniu zobowiązań w podatku od wydobycia niektórych kopalin lub w podatku akcyzowym, a tym samym brak wystąpienia zaległości podatkowych w tych podatkach?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku braku zaległości podatkowych, istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w okresie rozliczeniowym (zwrotu VAT) na poczet bieżących (za miesiąc X) i przyszłych (za miesiąc X+n) zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin/podatku akcyzowego, dla których właściwy jest inny organ podatkowy aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku VAT. W związku z powyższym, w przypadku dokonania takiego zaliczenia, uznać należy, że zobowiązanie podatkowe na poczet którego dokonano zaliczenia wygasło, a tym samym nie występuje zaległość podatkowa (w podatku, na poczet którego dokonano zaliczenia).

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczenie kwoty zwrotu podatku VAT na poczet innych zobowiązań następuje w momencie złożenia deklaracji VAT-7, w której wykazana zostanie kwota zwrotu podatku VAT wraz z wnioskiem o jego zaliczenie na poczet innych zobowiązań (w przypadku zaliczenia zwrotu VAT na poczet bieżących zobowiązań podatkowych), bądź w momencie wymagalności zobowiązania podatkowego (w przypadku zaliczenia zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych). Zaliczenie kwoty zwrotu podatku VAT na poczet innych zobowiązań spowoduje wygaśnięcie tych zobowiązań w momencie dokonania zaliczenia przy czym wygaśnięcie przyszłych zobowiązań podatkowych wskutek zaliczenia zwrotu podatku VAT nie nastąpi wcześniej niż powstanie tych zobowiązań. Wskutek zaliczenia nie wystąpią zatem zaległości podatkowe w podatku od wydobycia niektórych kopalin lub w podatku akcyzowym w części w jakiej wykazana zostanie kwota zwrotu podatku VAT do zaliczenia na poczet tych innych zobowiązań.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1

Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku.

Przepis art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu m.in. na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej przepisy art. 76 oraz art. 76a Ordynacji podatkowej (a więc również art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej) stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku. Przez zwrot podatku, zgodnie z art. 3 pkt 7 Ordynacji podatkowej, należy rozumieć między innymi zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o VAT.

Ze wspomnianych przepisów wynika, że kwota zwrotu VAT podlega zaliczeniu na poczet zobowiązań wskazanych w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. zaległości, zobowiązań bieżących lub przyszłych (przy czym zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych jest możliwe tylko w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie).

Ustawodawca w Ordynacji podatkowej nie wprowadza dodatkowych przesłanek warunkujących możliwość zaliczenia zwrotu VAT na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin bądź podatku akcyzowego (zarówno bieżących, jak i przyszłych zobowiązań z tego tytułu). W szczególności, bez znaczenia dla zaliczenia zwrotu podatku na poczet danego zobowiązania podatkowego jest właściwość rzeczowa organów podatkowych.

Należy także zauważyć, że przy konstrukcji art. 76 Ordynacji podatkowej ustawodawca posłużył się instytucją zobowiązania podatkowego – a więc wynikającego z obowiązku podatkowego zobowiązania podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie oraz miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z art. 6 Ordynacji podatkowej, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej.

W konsekwencji istnieje możliwość zaliczenia zwrotu podatku na poczet jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, niezależnie, czy stanowią one dochód Skarbu Państwa, czy województwa, powiatu lub gminy. Zatem przy zaliczaniu zwrotu przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują żadnych ograniczeń związanych z właściwością organów podatkowych. W ocenie Wnioskodawcy, dyspozycja art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej dotyczy ogólnie zaległości podatkowych, oraz bieżących i przyszłych zobowiązań, a żaden przepis prawa nie ogranicza możliwości dokonania zaliczenia w przypadku zaistnienia przesłanek powyższego artykułu. W przypadku zatem, gdy z prośbą o zaliczenie zwraca się podatnik i przedstawia dane dotyczące wysokości zobowiązania i dane organu podatkowego właściwego ze względu na dany podatek, występują przesłanki do zaliczenia tej nadpłaty (zwrotu podatku) na poczet przedmiotowych zobowiązań. Jeżeli fakt istnienia zobowiązania zostanie potwierdzony, to należy uznać, że brak jest przeszkód prawnych do zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet wskazanych zobowiązań podatkowych w podatku od wydobycia niektórych kopalin lub w podatku akcyzowym.

Podsumowując przepisy art. 76 w związku z art. 76b Ordynacji podatkowej przewidują w sposób wyczerpujący przesłanki do zaliczenia zwrotu podatku, a są nimi:

 • istnienie podatku do zwrotu,
 • w przypadku zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych – złożenie przez podatnika wniosku o zaliczenie zwrotu podatku w całości lub części na poczet takich zobowiązań podatkowych.

Zdaniem Spółki, w opisanej przez Spółkę sytuacji oba te warunki zostaną spełnione.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie do interpretacji wskazanych przepisów znajduje potwierdzenie m.in. we wskazanych niżej wyrokach sądów administracyjnych:

 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 20 stycznia 2012 r., sygn. akt I FSK 577/11, w którym sąd stwierdził, że: „(...) w świetle przepisów Ordynacji podatkowej istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy, aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku od towarów i usług. W takim przypadku Spółka winna złożyć wraz z deklaracją VAT-7 wykazującą podatek VAT do zwrotu, stosowny wniosek, opisujący charakter zobowiązania podatkowego oraz organ podatkowy właściwy dla tego zobowiązania. Organ podatkowy z urzędu bada tylko stan zobowiązań podatnika tylko w tym urzędzie w którym nadpłata lub zwrot powstał”,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Rzeszowie z 18 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 48/09, w którym sąd stwierdził, że: „W rozpoznawanej sprawie niewątpliwie przesłanki zaliczenia zwrotu wystąpiły, dlatego brak było podstaw do uchylenia się przez organ podatkowy od podjęcia działań w przedmiocie wniosku Podatnika, z uwagi na to, że zaliczenie zwrotu dotyczy zobowiązań podatkowych istniejących w innym organie podatkowym. Organy orzekające w niniejszej sprawie nie wskazały przepisów, z których wynikałoby, że warunkiem zaliczenia zwrotu podatku jest istnienie w tym samym urzędzie skarbowym (Urzędzie Skarbowym w R.) zarówno kwoty zwrotu podatku, jak i kwoty zaległych bądź bieżących zobowiązań podatkowych”.

Podobne stanowisko prezentował także Minister Finansów w interpretacjach indywidualnych wydawanych, m.in. interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-194/10/12-S/PS oraz interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 kwietnia 2009 r., nr IPPP3/443-103/09-2/SM.

Podsumowując, w ocenie Spółki, w przypadku, gdy nie posiada ona zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie zwrotu VAT (za miesiąc X) na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin lub podatku akcyzowego (za miesiąc X lub X+n). Tym samym dokonanie takiego zaliczenia, będzie oznaczać, iż poprzez zaliczenie doszło do wygaśnięcia zobowiązania (w tej części), a tym samym brak wystąpienia zaległości podatkowej (w podatku na poczet którego dokonano zaliczenia).

Ad. 2

Zgodnie z art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej (zdanie drugie) zaliczenie zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku. W konsekwencji należy uznać, że momentem zaliczenia zwrotu podatku VAT na podatek od wydobycia niektórych kopalin/podatek akcyzowy będzie dzień złożenia deklaracji VAT-7. Dzień złożenia deklaracji należy rozumieć jako dzień jej fizycznego wpływu do urzędu skarbowego.

W przypadku zaliczenia zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań zaliczenie to nastąpi w dniu wymagalności tych zobowiązań. W momencie zaliczenia zobowiązania podatkowego nastąpi również wygaśnięcie zobowiązania. Spółka uważa ponadto, iż w celu prawidłowego zaliczenia zwrotu podatku na poczet zobowiązań podatkowych, deklaracja VAT-7 powinna zostać złożona nie później niż w dniu upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego, którego ma dotyczyć zaliczenie.

Zaznaczyć należy również, że moment przekazania środków z urzędu skarbowego do izby celnej nie ma żadnego znaczenia dla wygaśnięcia zobowiązania z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin/podatku akcyzowego wskutek zaliczenia zwrotu podatku VAT. Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe wygasa bowiem w całości lub części wskutek zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku.

Zgodnie z art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy powinien wydać postanowienie o zaliczeniu zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących zobowiązań podatkowych. Na postanowienie to Spółce przysługuje zażalenie. Należy zauważyć, że postanowienie wydawane na podstawie powyższego przepisu ma charakter formalny, a samo zaliczenie zwrotu podatku jest czynnością materialno-techniczną. Postanowienie to wywołuje skutki wsteczne, gdyż objęte nim zobowiązanie podatkowe wygasa w dniu, na który zaliczenia dokonano, a nie w dniu, w którym wydano postanowienie, chociaż organ podatkowy ma obowiązek ocenić jakie zaległe lub bieżące zobowiązania podatkowe ciążą na podatniku na dzień rozstrzygania o zaliczeniu.

Wydając ww. postanowienie organ podatkowy stwierdza, że na dzień dokonania zaliczenia kwoty zwrotu przestaje istnieć określona zaległość lub bieżące zobowiązanie podatkowe. W przypadku złożenia przez podatnika wniosku o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, przedmiotowe postanowienie jest wydawane dopiero, gdy przyszłe zobowiązania zaistnieją jako zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w określonej wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego (w istocie zwrot podatku jest zatem zaliczany na poczet bieżących zobowiązań podatkowych).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, zaliczenie na poczet podatku od wydobycia niektórych kopalin/podatku akcyzowego nastąpi z dniem złożenia deklaracji VAT-7 wykazującej podatek VAT do zwrotu wraz z właściwym wnioskiem o zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych w tych podatkach lub z dniem wymagalności zobowiązań w tych podatkach, jeśli wniosek o zaliczenie zwrotu VAT dotyczy przyszłych zobowiązań podatkowych. Z tym też dniem dojdzie do wygaśnięcia zobowiązania w podatku na poczet którego wnioskowano o zaliczenie, co w praktyce oznaczać będzie brak zaległości podatkowej w podatku na poczet którego dokonano zaliczenia. Bez znaczenia natomiast dla ustalenia momentu zaliczenia zwrotu podatku są moment wydania postanowienia (zgodnie z art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej) oraz moment przekazania środków z US na konto właściwego organu (Izby Celnej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Stosownie natomiast do art. 6 ustawy, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Podatkami w rozumieniu Ordynacji podatkowej są również: zaliczki na podatki, raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe, co wynika z art. 3 pkt 3 cyt. ustawy.

Katalog czynności i zdarzeń skutkujących wygaśnięciem w całości lub w części zobowiązania podatkowego został zawarty w art. 59 ustawy. Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 4 ustawy, należy do nich m.in. zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku.

Pojęcie nadpłaty zostało wyjaśnione w art. 72 § 1 ustawy.

Zwrot podatku został zdefiniowany w art. 3 pkt 7 ustawy, jako zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Na mocy art. 76 § 1 ustawy, nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 2.

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku – na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot (art. 76 § 2 ustawy).

Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty płatnika lub inkasenta na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub inkasenta (art. 76 § 3 ustawy).

Jak stanowi art. 76a § 1 ustawy, w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowiednio.

Jak wynika natomiast z art. 76a § 2 ustawy, zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem:

 1. powstania nadpłaty – w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2;
 2. złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Zgodnie z art. 76b § 1 ustawy, przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, dzień złożenia deklaracji należy rozumieć jako dzień jej fizycznego wpływu do urzędu skarbowego.

Jak wynika z powołanych przepisów, w przypadku powstania prawa do zwrotu podatku, którego wysokość przekracza wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, organ podatkowy jest obowiązany dokonać następujących czynności:

 1. zaliczyć zwrot podatku z urzędu na zaległe zobowiązania podatkowe, odsetki za zwłokę, odsetki za zwłokę określone w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżące zobowiązania podatkowe,
 2. w braku zobowiązań, na które można by zaliczyć z urzędu zwrot podatku – dokonać z urzędu zwrotu podatku albo na wniosek podatnika zaliczyć kwotę zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zwrot podatku może zatem służyć uregulowaniu:

 1. zaległości podatkowych – tj. podatku niezapłaconego w terminie płatności, a także niezapłaconej w terminie płatności zaliczki na podatek, w tym również zaliczki, o której mowa w art. 23a ustawy, lub raty podatku (art. 51 § 1-2 ustawy). Zaliczenie zwrotu podatku na zaległości podatkowe jest dokonywane z urzędu i dotyczy tych zaległości, o których wiadomo organowi podatkowemu.
 2. bieżących zobowiązań podatkowych – tj. istniejących zobowiązań podatkowych, których termin płatności jeszcze nie upłynął (podatku, a także zaliczki na podatek, w tym również zaliczki, o której mowa w art. 23a ustawy, lub raty podatku, których termin zapłaty jeszcze nie upłynął). Zaliczenie zwrotu podatku na bieżące zobowiązania podatkowe jest dokonywane z urzędu, przy czym może ono dotyczyć wyłącznie takich bieżących zobowiązań podatnika, o których wiadomo organowi podatkowemu.
 3. przyszłych zobowiązań podatkowych – tj. zobowiązań, które na moment złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku, jeszcze nie powstały. Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań jest dokonywane na wniosek podatnika, przy czym wygaśnięcie zobowiązań wskutek takiego zaliczenia zwrotu podatku nie nastąpi wcześniej niż powstanie tych zobowiązań.

Należy przy tym podkreślić, że samo zaliczenie zwrotu podatku na zobowiązania podatkowe podatnika jest czynnością materialnotechniczną. Warunkiem formalnym tego zaliczenia jest natomiast wydanie stosownego postanowienia. Zgodnie bowiem z art. 76a § 1 w zw. z art. 76b ustawy, w sprawach zaliczenia zwrotu podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Wydając ww. postanowienie organ podatkowy stwierdza, że na dzień dokonania zaliczenia kwoty zwrotu przestaje istnieć określona zaległość lub bieżące zobowiązanie podatkowe. W przypadku złożenia przez podatnika wniosku o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, przedmiotowe postanowienie jest wydawane dopiero, gdy przyszłe zobowiązania zaistnieją jako zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w określonej wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego (w istocie zwrot podatku jest zatem zaliczany na poczet bieżących zobowiązań podatkowych).

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca będący podatnikiem podatku do towarów i usług zamierza skorzystać z możliwości zaliczenia zwrotu podatku wynikającego z deklaracji VAT-7 na poczet zobowiązań podatkowych w podatku od wydobycia niektórych kopalin lub w podatku akcyzowym. Wnioskodawca wraz z deklaracją VAT-7 złoży wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zaliczenie zwrotu nadwyżki kwoty podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym (zwrotu VAT) na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań w podatku od wydobycia niektórych kopalin lub podatku akcyzowym ze wskazaniem rodzaju i wysokości podatku, okresu, rodzaju deklaracji oraz danych organów podatkowych właściwych ze względu na zobowiązania podatkowe.

Zatem z informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że w analizowanej sprawie przysługuje mu zwrot podatku od towarów i usług, który zostanie wykazany w deklaracji VAT-7. Wnioskodawca chce jednak, aby kwota zwrotu podatku od towarów i usług została zaliczona na podstawie pisma złożonego przez Wnioskodawcę na poczet podatku od wydobycia niektórych kopalin lub podatku akcyzowego w celu uregulowania bieżących lub przyszłych zobowiązań w tych podatkach.

Podkreślić należy, że zaliczenie takie jest możliwe wyłącznie na wniosek podatnika. Organ podatkowy jest bowiem zobowiązany na podstawie art. 76 ustawy do zbadania z urzędu wyłącznie zobowiązań podatnika w tym urzędzie, w którym powstał zwrot podatku bądź nadpłata podatku. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że art. 76 § 1 ustawy dotyczy ogólnie zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań, które w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie przysługującej kwoty zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Dlatego też, w przypadku, gdy z prośbą o zaliczenie zwróci się podatnik i przedstawi wszelkie dane niezbędne do dokonania zaliczenia, tj. sprecyzuje zobowiązania na poczet których zaliczenie ma nastąpić oraz dane organu podatkowego, wówczas zaistnieją wszelkie przesłanki do dokonania zaliczenia, z zastrzeżeniem że w przypadku zaliczenia zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zaliczenie to nie nastąpi wcześniej niż powstanie tych zobowiązań.

Bez znaczenia pozostaje fakt, że organ podatkowy dokonując zwrotu podatku nie jest jednocześnie organem podatkowym władającym właściwym tytułem zobowiązania podatkowego dot. innego podatku, na poczet którego zostanie ten zwrot zaliczony. Jak już wskazano dla dokonania takiego zaliczenia niezbędne jest złożenie przez podatnika wraz z deklaracją VAT-7 wniosku o zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług wykazanej w tej deklaracji na poczet zobowiązań w podatku od wydobycia niektórych kopalin lub podatku akcyzowego.

Reasumując stwierdzić należy, że istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zwrotu) na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy, aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku od towarów i usług. W takim przypadku Wnioskodawca winien złożyć wraz z deklaracją VAT-7 wykazującą podatek VAT do zwrotu, stosowny wniosek, opisujący charakter zobowiązania podatkowego oraz organ podatkowy właściwy dla tego zobowiązania. Przepis art. 76 ustawy nakłada na organy obowiązek zaliczenia znanej mu nadpłaty (zwrotu) na znaną mu zaległość, nie nakłada natomiast obowiązku poszukiwania innych istniejących zaległości. W przypadku jednak, gdy z prośbą o zaliczenie zwróci się podatnik i przedstawi dane dotyczące wysokości zobowiązania i dane organu podatkowego, w którym ono widnieje, należy stwierdzić, że wystąpią przesłanki do zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań w podatku od wydobycia niektórych kopalin lub podatku akcyzowego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku braku zaległości podatkowych, istnieje możliwość zaliczenia kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin lub podatku akcyzowego. Zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań następuje w momencie złożenia deklaracji VAT-7, w której wykazana zostanie kwota zwrotu podatku od towarów i usług wraz z wnioskiem o jego zaliczenie na poczet innych zobowiązań (w którym wskazane zostaną zobowiązania, na poczet których ma zostać dokonane zaliczenie). Zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań spowoduje wygaśnięcie tych zobowiązań w momencie dokonania zaliczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaliczenia zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zaliczenie to nie nastąpi wcześniej niż powstanie tych zobowiązań.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj