Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-655/14/AP
z 11 września 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 maja 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 3 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania zwrotu kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania zwrotu kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-655/14/AP wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 3 września 2014 r.


We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest spółką prawa handlowego powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Jedynym właścicielem - udziałowcem Spółki - jest Gmina X. Spółka działa na lokalnym rynku przewozowym świadcząc usługi komunikacji miejskiej w mieście i gminach ościennych. Spółka otrzymuje od Gminy X oraz Gminy Y zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych. Zwolnienia i ulgi są uchwalane odrębnie przez każdą Gminę. Z każdą z Gmin Spółka ma podpisaną umowę o zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych, która określa, że wysokość zwrotu jest ustalana w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie zrealizowanych przez Spółkę przewozów osób uprawnionych. Podstawą rozliczenia jest faktura wystawiana na koniec każdego miesiąca z datą płatności na kolejny miesiąc. Jednostkowy zwrot stosowania zwolnienia lub ulgi przewozowej stanowi różnicę pomiędzy ceną biletu pełnopłatnego a biletu, do którego ma zastosowanie zwolnienie lub ulga. Wartość zwrotu stosowania zwolnień lub ulg przewozowych za dany okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) stanowi iloczyn zrealizowanych przez Spółkę przewozów osób uprawnionych oraz wielkość przysługujących im zwolnień lub ulg. Usługi przewozowe są świadczone przez Spółkę na rzecz pasażerów, a zwolnienia lub ulgi przysługują pasażerom na podstawie stosownych uchwał gmin.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego zostały zawarte również we własnym stanowisku w sprawie, gdzie wskazano, że zwrot kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych nie jest dotacją.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymany na podstawie wystawianej na koniec każdego miesiąca faktury zwrot kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych powinien być traktowany jak przychód podatkowy w momencie wystawienia faktury, tj. na koniec każdego miesiąca, czy w momencie zapłaty za fakturę?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 3, 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; zwanej dalej PDOP), datą powstania przychodu z działalności gospodarczej, w tym przypadku wartość zwrotu kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych jest data wystawienia faktury (ostatni dzień miesiąca).

Na podstawie art. 12 ust. 1 PDOP, przychodami są w szczególności m.in. otrzymane pieniądze, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14. Art. 12 ust. 3 PDOP stanowi, że za przychody z działalności gospodarczej uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Art. 12 ust. 3a PDOP określa, że za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się datę wystawienia faktury albo otrzymania należności z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e. Art. 12 ust. 3c PDOP określa datę powstania przychodu w usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych i jest to ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż raz w roku. Jeżeli nie ma zastosowania ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstanie przychodu uważa się datę otrzymania zapłaty.

W tym przypadku, zdaniem Spółki, ma zastosowanie ust. 3c w związku z tym nie można przyjąć, że dniem powstania przychodu jest dzień otrzymania zapłaty.

Należy wskazać, że zwrot kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych nie jest dotacją, która jest przychodem w momencie wpływu środków na rachunek bankowy, a następnie zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 47 PDOP (winno być art. 17 ust. 1 pkt 47 PDOP). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej nr BA.I.3014-64/04 z dnia 19 kwietnia 2007 r., gmina realizując zadania własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego może zawrzeć z przewoźnikiem umowę w sprawie przewozu osób, ustalając jednocześnie warunki zwrotu poniesionych kosztów z tytułu stosowania ulg określonych uchwałą rady gmin. Wydatki na dopłaty z tytułu ulgowych przejazdów nie mogą być w świetle obowiązujących przepisów prawnych przekazywane w formie dotacji celowej. Gmina realizując zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego może przeznaczyć środki finansowe na wyrównywanie przewoźnikom utraconych dochodów z tytułu stosowania tych ulg i ten wydatek będzie zapłatą za określoną usługę.

Należy uznać, iż Gmina pośrednio przez Spółkę dopłaca do biletu indywidualnego pasażera. Gmina sama ustala ulgi i zwolnienia przewozowe dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, Spółka jest jedynie pośrednikiem w realizacji tych uchwał.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 28 sierpnia 2014 r. Znak MKS/DOA/074/08/2014 (data wpływu do tut. BKIP 3 września 2014 r.), Wnioskodawca wyjaśnił, że datą uzyskania przychodu z tytułu otrzymania zwrotu kosztów stosowanych zwolnień i ulg przewozowych jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, tj. do daty uzyskania przychodu ma zastosowanie art. 12 ust. 3c PDOP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Ogólną zasadę ustalania momentu uzyskania przychodu związanego z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, określa przepis art. 12 ust. 3a ww. ustawy. Stanowi on, że za datę powstania tego przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Ustawodawca przewidział także szczególną sytuację, gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Zastosowanie ma wówczas przepis art. 12 ust. 3c ww. ustawy, zgodnie z którym za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku usług o charakterze ciągłym, gdy strony uzgodnią, że regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań będzie obejmować kolejne wyodrębnione umownie okresy świadczenia tych usług w czasie trwania umowy.

Ponadto, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d – zgodnie z art. 12 ust. 3e ww. ustawy – za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest spółką prawa handlowego powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego. Spółka działa na lokalnym rynku przewozowym świadcząc usługi komunikacji miejskiej w mieście i gminach ościennych. Spółka otrzymuje od Gminy X oraz Gminy Y zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych. Z każdą z Gmin Spółka ma podpisaną umowę o zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych, która określa, że wysokość zwrotu jest ustalana w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie zrealizowanych przez Spółkę przewozów osób uprawnionych. Podstawą rozliczenia jest faktura wystawiana na koniec każdego miesiąca. Zwrot kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych nie jest dotacją.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że stanowisko Spółki, zgodnie z którym momentem powstania przychodu z tytułu zwrotu kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych jest ostatni dzień ustalonego z Gminą okresu rozliczeniowego (w niniejszej sprawie jest to również dzień wystawienia faktury), jest prawidłowe.

Wskazać jednakże należy, że wydając niniejszą interpretację indywidualną przyjęto za Spółką, że „zwrot kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych nie jest dotacją” oraz że „Gmina realizując zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego może przeznaczyć środki finansowe na wyrównywanie przewoźnikom utraconych dochodów z tytułu stosowania tych ulg i ten wydatek będzie zapłatą za określoną usługę” (elementy stanu faktycznego).

Wydając interpretację indywidualną tut. Organ jest bowiem związany wskazanym przez Wnioskodawcę zakresem (pytanie) wynikającym z przedstawionego opisu stanu faktycznego i na bazie tych elementów dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jeżeli więc Spółka, przedstawiając tut. Organowi, do interpretacji kwestię prawną zawartą w pytaniu stwierdziła, że w przedstawionym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z dotacją, okoliczność tę przyjęto jako element stanu faktycznego, który nie podlega modyfikacji Organu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj