Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB4/415-875/14-2/JK
z 2 lutego 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


W styczniu 2013 r. Wnioskodawczyni została zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu. W tym też miesiącu okazało się, że jest w ciąży. W okresie luty – sierpień 2013 r. Wnioskodawczyni przebywała na zwolnieniach lekarskich, za które otrzymywała zasiłek chorobowy z ZUS, następnie od 19 sierpnia 2013 r. zasiłek macierzyński.


We wrześniu 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację z ZUS o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia. W dniu 23 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję z ZUS, z której wynika, że nie podlegała ubezpieczeniu jako pracownik. Jednocześnie ZUS zobowiązał Wnioskodawczynię do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Kwotę należną 21.865,94 zł Wnioskodawczyni zwróciła przelewem dnia 27 grudnia 2013 r. W lutym 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS PIT-11, w którym nie ujęto zwrotu nienależnych świadczeń, informacja zawierała wyłącznie kwoty wypłaconych świadczeń w ciągu 2013 r. W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni zwróciła się do ZUS pismem o sporządzeniu korekty PIT-11, która będzie wskazywała jednoznacznie, że zwrócono świadczenia w 2013 r. Niestety ZUS nie skorygował PIT-11, tylko wystawił zaświadczenie, że zwrócone świadczenie uwzględni w PIT-11 za 2014 r.


Nie zgadzając się z podstawą ZUS w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2013 r. Wnioskodawczyni odliczyła od podstawy opodatkowania kwotę zwróconego świadczenia, tj. 21.865,94 zł. W październiku 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała wezwanie z Urzędu Skarbowego o skorygowanie błędnie złożonego zeznania PIT-36 za 2013 r.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


W którym zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni powinna ująć zwrócone świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?


Zdaniem Wnioskodawczyni, zwrot nienależnie pobranego świadczenia odliczony jest od podstawy opodatkowania za ten rok, w którym został dokonany.


Według Wnioskodawczyni niewłaściwa jest postawa ZUS, gdyż to z zaniedbania pracowników tego Urzędu nie został zarejestrowany zwrot świadczeniam którego dokonała 27 grudnia 2013 r., a przecież do 31 grudnia 2013 r. było jeszcze kilka dni na zaewidencjonowanie zwrotu w rejestracji ZUS i wystawienie prawidłowego PIT-11 za 2013 r.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.


W myśl art. 410 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

W sytuacji dokonania w roku podatkowym zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, rozliczenie tego zwrotu następuje poprzez zastosowanie jednego z dwóch rozwiązań. Zgodnie z art. 34 ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.


W sytuacji natomiast, gdy zwrócone nienależnie pobrane świadczenia nie zostały uwzględnione przez płatnika i odliczone od dochodu przy poborze zaliczek, w roku, w którym zwrócono świadczenie, wówczas w informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego lub w rocznym obliczeniu podatku płatnik zamieszcza odpowiednie informacje o kwocie dokonanego zwrotu.


Wówczas znajduje zastosowanie art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, zgodnie z którym podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.


Stosownie zaś do art. 26 ust. 7h ustawy, kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.


Zatem w sytuacji, gdy płatnik nie może dokonać – na podstawie art. 34 ust. 10 ustawy – potrącenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia, a podatnik dokona takiego zwrotu poprzez wpłatę dla płatnika z własnych środków – będzie mu wtedy przysługiwało, wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy, prawo do pomniejszenia dochodu przed opodatkowaniem o kwotę dokonanego na rzecz płatnika zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na podstawie wystawionego przez płatnika dowodu dokonania owego zwrotu.


Należy podkreślić, że zarówno art. 34 ust. 10, jak i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy sytuacji, w której zwracane przez podatnika nienależnie pobrane świadczenia uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego też zwrot ten dokonywany w kwocie brutto, tj. łącznie z pobranymi zaliczkami na podatek dochodowy – gwarantuje odzyskanie przez podatnika kwoty tych zaliczek.


Z treści wniosku wynika, że w styczniu 2013 r. Wnioskodawczyni została zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu. W tym też miesiącu okazało się, że jest w ciąży. W okresie luty – sierpień 2013 r. Wnioskodawczyni przebywała na zwolnieniach lekarskich, za które otrzymywała zasiłek chorobowy z ZUS, następnie od 19 sierpnia 2013 r. zasiłek macierzyński. W dniu 23 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję z ZUS, z której wynika, że nie podlegała ubezpieczeniu jako pracownik. Jednocześnie ZUS zobowiązał Wnioskodawczynię do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Kwotę należną 21.865,94 zł Wnioskodawczyni zwróciła przelewem dnia 27 grudnia 2013 r.


Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że dokonany przez Wnioskodawczynię w 2013 r. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegał odliczeniu od dochodu osiągniętego w 2013 roku, a nie od dochodu osiągniętego w 2014 roku. W przypadku zaś, gdy kwota odliczenia przekroczyła kwotę dochodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię w 2013 r., kwota ta będzie mogła zostać odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj