Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP3/4512-29/15/LŻ
z 23 kwietnia 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla czynności związanych z budową udostępnianiem i przekazaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla czynności związanych z budową udostępnianiem i przekazaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu 27 marca 2015 r. znak: IBPP3/4512-29/15/LŻ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Miasto (dalej: „Gmina”, „Wnioskodawca”) jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Od 2013 r. Gmina realizuje projekt budowy (dalej: „Inwestycja”) przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (dalej: „Oczyszczalnie”, „POŚ”) na posesjach należących do mieszkańców (dalej: „Mieszkańcy”, „Zainteresowani”) Gminy. Mieszkańcy dobrowolnie przystępują do programu budowy POŚ poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w programie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie miasta dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. POŚ służą mieszkańcom jako miejsca, do których odprowadzane są i w których oczyszczane są ścieki.

Wnioskodawca nie przeprowadza samodzielnie robót budowlanych związanych z powstaniem POŚ, lecz:

#61485; przeprowadza badania geotechniczne gruntów, na których zostają posadowione POŚ;

#61485; dokonuje wyboru wykonawcy zadania (dalej: „Wykonawca”), polegającego na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu oczyszczalni.

Wykonawca wystawia faktury z wykazanym podatkiem VAT, wskazując Gminę jako nabywcę.

Z zainteresowanymi zostały zawarte umowy użyczenia, na mocy których mieszkańcy nieodpłatnie udostępnili wydzielone części swoich nieruchomości na rzecz Gminy celem umożliwienia budowy oczyszczalni. Jednocześnie zgodnie z treścią ww. umów użyczenia wybudowane POŚ stanowić będą własność mieszkańców od dnia uruchomienia oczyszczalni. Ponieważ grunt będzie pozostawał w użyczeniu, faktyczne władztwo nad oczyszczalnią przez okres nie dłuższy niż 10 lat pozostanie po stronie Gminy.

Mieszkańcy wpłacają na rzecz Gminy kwoty pokrywające koszty przeprowadzenia rozpoznania terenu i wykonania badań geologicznych. Gdy budowa konkretnej POŚ wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zainteresowani pokrywają również ten wydatek. Kwoty wpłacane przez mieszkańców Gmina traktuje jako zaliczki na poczet sprzedaży i opodatkowuje je stawką podstawową.

Po indywidualnym ustaleniu ostatecznego kosztu POŚ finansowe aspekty inwestycji zostaną doprecyzowane w odrębnej umowie lub w aneksie do zawartej już umowy pomiędzy mieszkańcami a Gminą. Gmina planuje pobór opłat z tytułu „zwrotnego udostępniania” zainteresowanym oczyszczalni znajdujących się na gruntach stanowiących ich własność, ale będących w użyczeniu Gminy (a więc w posiadaniu zależnym Gminy) przez okres nie dłuższy niż 10 lat. Ostatnia wpłata mieszkańców na rzecz Gminy nie będzie stanowić opłaty za „zwrotne udostępnianie”, lecz będzie stanowić zapłatę za „dostawę” oczyszczalni na rzecz zainteresowanych (w związku z zakończeniem pierwotnie zawartej umowy użyczenia wydzielonych części nieruchomości mieszkańców na rzecz Gminy).

Wnioskodawca w piśmie uzupełniającym odpowiedział na pytania:

1.Czy Gmina uzależnia budowę oczyszczalni ścieków na nieruchomości mieszkańca od dokonanej wpłaty...

Wnioskodawca wskazał, że nie.

Zgodnie z zapisami umowy mieszkaniec jest obowiązany do dokonania płatności. Gmina uzależnia więc budowę oczyszczalni m.in. od podjęcia przez mieszkańca zobowiązania do dokonania wpłaty (przez zawarcie umowy z Gminą), a nie od jej faktycznego dokonania. W przypadku braku wpłaty Wnioskodawca będzie dochodzić swych należności na drodze cywilnej, natomiast nie będzie miał możliwości „cofnięcia” wykonanych prac związanych z powstaniem oczyszczalni ścieków

2.Czy jeżeli mieszkaniec nie podpisze z Gminą umowy (przez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w programie) i nie dokona wpłaty, to nie będzie uczestniczył w projekcie i na jego nieruchomości nie zostanie wybudowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków...

Wnioskodawca wskazał, że tak.

Brak zgłoszenia lub niepodpisanie umowy z Gminą stanowią okoliczności wykluczające z udziału w projekcie. W takiej sytuacji mieszkaniec może wybudować na swojej posesji przydomową oczyszczalnię ścieków wyłącznie bez udziału Gminy.

3.Proszę o jednoznaczne wskazanie, do czego zgodnie z umowami zobowiązuje się mieszkaniec – właściciel nieruchomości, na której budowana będzie przydomowa biologiczna oczyszczalnie ścieków, a do czego Gmina... (czy Gmina zobowiązuje się do budowy, udostępniania i przekazania oczyszczalni na rzecz mieszkańców, a mieszkańcy do wniesienia opłat – informacje te wynikają z treści pytania i własnego stanowiska, a powinny wynikać wprost z opisu stanu faktycznego).

Gmina zobowiązuje się do:

#61485; przeprowadzenia badań geotechnicznych gruntów, na których zostają posadowione oczyszczalnie;

#61485; wyboru wykonawcy zadania, który projektuje, dostarcza, montuje i uruchamia oczyszczalnię;

#61485; odpłatnego udostępniania mieszkańcom oczyszczalni przez okres nie dłuższy niż 10 lat (dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie Wnioskodawca udziela poniżej, w odpowiedzi na pytanie nr 6);

#61485; dokonania dostawy oczyszczalni na rzecz mieszkańców po zakończeniu wskazanego wyżej okresu (dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie Wnioskodawca udziela poniżej, w odpowiedzi na pytanie nr 6).

Odnosząc się wprost do pytania Organu, powyższe oznacza, że przy braku okoliczności wskazanych w treści umowy (np. niemożności wykonania oczyszczalni z przyczyn geotechnicznych) Gmina zobowiązuje się do budowy, udostępniania i przekazania oczyszczalni na rzecz mieszkańców. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z postanowieniami umowy Wnioskodawca wywiązuje się ze swego zobowiązania w znacznej części pośrednio, tj. np. prace projektowe i budowlano-montażowe faktycznie wykonuje wyłoniony przez Gminę wykonawca.

Mieszkańcy zobowiązują się w szczególności do:

#61485; nieodpłatnego udostępnienia wydzielonych części swoich nieruchomości na rzecz Gminy przez okres nie dłuższy niż 10 lat;

#61485; pokrycia kosztów przeprowadzenia rozpoznania terenu i wykonania badań geologicznych oraz ewentualnie kosztów uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jeśli takie pozwolenie okazuje się konieczne dla zgodnej z prawem realizacji inwestycji;

#61485; użytkowania oczyszczalni zgodnie z jej przeznaczeniem;

#61485; wnoszenia na rzecz Gminy opłat z tytułu udostępniania oczyszczalni przez okres nie dłuższy niż 10 lat (dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie Wnioskodawca udziela poniżej, w odpowiedzi na pytanie nr 6)

#61485; wniesienia na rzecz Gminy opłaty z tytułu dostawy oczyszczalni (dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie Wnioskodawca udziela poniżej, w odpowiedzi na pytanie nr 6).

4.Czy świadczenie dokonywane na rzecz mieszkańców w oparciu o umowę cywilnoprawną na wykonanie przez Gminę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ma charakter świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy wskazane świadczenie ma charakter świadczenia usług.

Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe stanowi element oceny prawnej, a nie stanu faktycznego, ponieważ wymaga dokonania interpretacji art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią pola 61. formularza ORD-IN, na którym Gmina złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jest przepisem stanowiącym przedmiot interpretacji tut. Organu.

5.Czy wpłaty mieszkańców traktowane będą jako zaliczki na poczet usługi polegającej na wybudowaniu na nieruchomości mieszkańca przydomowych oczyszczalni ścieków...

Wnioskodawca wskazał, że nie.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3, mieszkańcy będą na rzecz Gminy dokonywać trzech rodzajów płatności:

#61485; pokrywających koszty rozpoznania terenu, wykonania badań geologicznych itp.;

#61485; stanowiących opłatę z tytułu udostępniania oczyszczalni na rzecz mieszkańców przez okres nie dłuższy niż 10 lat;

#61485; stanowiących zapłatę za dostawę oczyszczalni, która nastąpi wraz z wygaśnięciem umów użyczenia gruntu przez mieszkańców na rzecz Gminy.

6.Proszę o wyjaśnienie, co Wnioskodawca rozumie przez sformułowanie utytego w opisie sprawy „zwrotnego udostępniania”...

Pojęcie „zwrotnego udostępniania” rozumiane jest przez Wnioskodawcę jako udostępnianie mieszkańcowi przez Gminę oczyszczalni, która znajduje się na gruncie będącym własnością mieszkańca, lecz będącym w użyczeniu na rzecz Wnioskodawcy.

Zgodnie z zasadą superficies solo cedit za właściciela oczyszczalni należy uznać właściciela gruntu, czyli mieszkańca. W momencie powstania oczyszczalni oraz w kolejnych latach grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia, pozostaje we władaniu Gminy. Konsekwentnie i zgodnie z postanowieniami umowy władztwo nad oczyszczalnią sprawuje w tym okresie Wnioskodawca. W rozumieniu ustawy o VAT nie dochodzi więc do faktycznego przeniesienia prawa do rozporządzania oczyszczalnią jak właściciel.

Niemniej intencją stron jest, aby mieszkaniec korzystał z oczyszczalni od momentu jej oddania do używania. Z tego względu Gmina udostępnia mieszkańcowi oczyszczalnię i pobiera za to wynagrodzenie. Zaistniała sytuacja jest więc podobna do tzw. „podnajmu”, z tym, że „podnajemca” i właściciel to ta sama osoba

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wraz z wygaśnięciem umowy nieodpłatnego użyczenia gruntu na rzecz Gminy, posadowiona nań oczyszczalnia będzie stanowić własność mieszkańca, który będzie posiadał pełne prawo do rozporządzania nią jak właściciel. W rezultacie ostatnia płatność mieszkańca na rzecz Gminy będzie opłatą za oczyszczalnię, a nie za możliwość okresowego nią dysponowania.

7.Proszę o wskazanie symbolu PKWiU określonego zgodnie z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1293, ze zm.), która obowiązuje dla celów VAT od 1 stycznia 2011 r. dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, będących przedmiotem wniosku, (informacja ta została podana w treści własnego stanowiska, a nie opisu stanu faktycznego)

Zdaniem Wnioskodawcy czynności wykonane przez Wnioskodawcę stanowią usługę mieszczącą się w grupowaniu PKWiU 37.00 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Gmina pragnie przy tym podtrzymać swoją opinię, że powyższe stanowi element oceny prawnej, a nie stanu faktycznego, ponieważ właściwa klasyfikacja statystyczna możliwa jest do dokonania w oparciu o interpretację przepisów powołanego przez Organ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późniejszymi zmianami) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy wykonywane przez Gminę czynności związane z budową, udostępnianiem i przekazaniem POŚ na rzecz Mieszkańców w zamian za dokonane wpłaty podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT...
  2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na realizację Inwestycji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1 Wykonywane przez Gminę czynności związane z budową, udostępnianiem i przekazaniem POŚ na rzecz mieszkańców w zamian za dokonane wpłaty podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT.

Ad 2 Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na realizację Inwestycji.

Uzasadnienie stanowiska Gminy

Ad 1

Gmina jako podatnik VAT

Definicja podatnika na gruncie ustawy o VAT została zawarta w przepisie art. 15 ust. 1, zgodnie z którym podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że w określonych sytuacjach spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT.

Powyższe oznacza, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te są podatnikami VAT. W przypadku więc, gdy gminy realizują swoje zadania:

#61485; w oparciu o reżim publicznoprawny, tj. w ramach uprawnień i narzędzi przyznanych im z mocy prawa (np. gdy wydawane są decyzje administracyjne, pobierane opłaty o charakterze publicznym) - nie będą traktowane jako podatnicy VAT,

#61485; na podstawie umów cywilnoprawnych (np. sprzedaż nieruchomości, dzierżawa), tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej – będą traktowane jako podatnicy VAT. W powyższym zakresie, niezależnie od swoich celów i zadań, gminy postępują bowiem analogicznie jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego Gmina wykonuje czynności związane z oczyszczalniami w zamian za dokonywane przez mieszkańców wpłaty. Wpłaty te są dokonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Umowy są podpisywane przez mieszkańców dobrowolnie. W konsekwencji, w opinii Gminy, działa ona w tym zakresie jako podatnik VAT, gdyż jej działanie objęte jest wyjątkiem wskazanym w przepisie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Gmina wykonując przedmiotowe czynności w zamian za wpłaty mieszkańców działa na takich samych zasadach jak inni przedsiębiorcy zawierający umowy cywilnoprawne dot. odpłatnych świadczeń.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że Gmina wykonując czynności związane z budową, udostępnianiem i przekazaniem POŚ na rzecz mieszkańców w zamian za dokonane wpłaty działa w charakterze podatnika VAT.

Działania Gminy jako odpłatne świadczenie usług

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Gminy, czynności związane z budową, udostępnianiem i przekazaniem POŚ na rzecz mieszkańców za wynagrodzeniem są świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że czynności związane z budową, udostępnianiem i przekazaniem POŚ na rzecz mieszkańców w zamian za dokonane wpłaty, powinny być uznane za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Gmina pragnie wskazać, że Minister Finansów wydawał już interpretacje w podobnych sprawach, tj. np. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi:

#61485; z 7 stycznia 2014 r. o sygnaturze IPTPP2/443-793/13-6/AW;

#61485; z 23 grudnia 2013 r. o sygnaturze IPTPP1/443-791/13-2/MG;

#61485; z 11 grudnia 2013 r. o sygnaturze IPTPP1/443-731/13-4/RG;

a także w interpretacji indywidualnej tut. Organu z dnia 28 stycznia 2013 r. o sygn. IBPP4/443-466/12/LG, w których wskazane zostało, że świadczenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców w zamian za wpłaty, stanowią odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zastosowanie właściwej stawki VAT

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Z powyższego wynika, że odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług wskazanych w treści załącznika nr 3 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu VAT z zastosowaniem stawki wynoszącej 8%.

Poz. 142 załącznika nr 3 ustawy o VAT wskazuje, że stawkę 8% należy stosować do opodatkowania usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod pozycją 37 (Symbol PKWiU 2008 - ex 37). Celem ustalenia, czy dla świadczonych przez Gminę usług znajduje zastosowanie stawka 8%, należy więc rozstrzygnąć, czy usługi te mieszczą się w stosownym grupowaniu działu 37 PKWiU.

Zgodnie z treścią schematu klasyfikacji PKWiU, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków znajdują się w grupowaniu 37.00.11.0. Jak zostało wskazane w przedstawionym stanie faktycznym, POŚ służą mieszkańcom jako miejsca, do których odprowadzane są i w których oczyszczane są ścieki. Należy więc uznać, że czynności wykonywane przez Gminę są usługami związanymi z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków powyższego grupowania. W konsekwencji stanowią one usługi, o których mowa w poz. 142 załącznika nr 3 ustawy o VAT, a więc podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.

Należy przy tym podkreślić, że Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wielokrotnie (m.in. w piśmie z 11 października 2012 r. – por. interpretacja indywidualna wydana 1 marca 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-1174/12/RSz) zajmował stanowisko, zgodnie z którym „wykonanie przez właściciela sieci kanalizacyjnej przyłącza kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W rezultacie bezspornym jest, że rozstrzygającym aspektem sprawy jest związek świadczonych usług z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, a nie czynności techniczne niezbędne do ich wykonania (jak np. przygotowanie ekspertyz, prace projektowe czy roboty ziemne). W konsekwencji należy uznać, że Wnioskodawca prawidłowo dokonał klasyfikacji czynności wykonywanych przez Gminę.

W świetle powyższego Gmina stoi na stanowisku, że wykonywane przez nią odpłatne świadczenie usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, składające się z czynności związanych z budową, udostępnianiem i przekazaniem POŚ na rzecz mieszkańców w zamian za dokonane wpłaty, podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.

Stanowisko Wnioskodawcy w analogicznych sprawach potwierdził Minister Finansów m.in. w treści interpretacji indywidualnych wydanych:

#61485; 3 grudnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-823/13/RSz;

#61485; 9 września 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-522/13-2/MN;

#61485; 9 sierpnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP1/443-394/13-5/MK;

#61485; 5 marca 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-1183/12/WN;

#61485; 1 marca 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-1174/12/RSz;

#61485; 11 maja 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/443-68/12-6/KG.

Podsumowując Wnioskodawca jest zdania, że wykonywane przez Gminę za wynagrodzeniem czynności związane z budową, udostępnianiem i przekazaniem POŚ na rzecz mieszkańców stanowią podlegające opodatkowaniu obniżoną stawką VAT odpłatne świadczenie usług przez Gminę.

Ad 2

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanej powyżej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu, których został naliczony podatek, są następnie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, w celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku należy rozstrzygnąć, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

#61485; zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz

#61485; pozostają w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Zdaniem Gminy, w analizowanej sytuacji spełnione zostały obie ze wskazanych powyżej przesłanek. W szczególności:

  1. w odniesieniu do analizowanej transakcji Gmina jest podatnikiem VAT oraz
  2. poniesione przez Gminę wydatki mają bezpośredni związek z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi

Oczyszczalnie są przedmiotem czynności opodatkowanych Gminy (do jakich zaliczają się przedmiotowe czynności związane z budową, udostępnianiem i przekazaniem POŚ na rzecz mieszkańców wykonywane za wynagrodzeniem). Zatem, w ocenie Gminy, mając na uwadze fakt, że w analizowanym przypadku spełnione zostały przesłanki zdefiniowane w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Gmina pragnie podkreślić, że stanowisko odmienne od przedstawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku. Wspomniana zasada jest rozumiana jako stosowanie podatku VAT na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia/odliczenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego naruszają neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Odnośnie zasady neutralności VAT wypowiadały się już wielokrotnie zarówno polskie sądy administracyjne, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że „prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

Gmina pragnie podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykorzystaniem przydomowych oczyszczalni ścieków przez gminy do czynności opodatkowanych zostało potwierdzone w licznych interpretacjach wydawanych w imieniu Ministra Finansów, na gruncie zbliżonych stanów faktycznych, tj. przykładowo w interpretacjach:

#61485; Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. ITPP2/443-1531/12/EK;

#61485; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 stycznia 2014 r., sygn. IPTPP2/443-793/13-7/AW;

#61485; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2013 r., sygn. IPTPP1/443-791 /13-3/MG;

#61485; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. IPTPP1/443-731/13-4/RG;

#61485; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. IBPP3/443-970/13/LŻ.

Reasumując, zdaniem Gminy, w związku z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz mieszkańców, którzy wnoszą stosowne wpłaty, Gminie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Ponadto art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139) stwierdza że, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Jednocześnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399) stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Z powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje projekt budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na posesjach należących do mieszkańców Gminy. Wykonawca wystawia faktury z wykazanym podatkiem VAT, wskazując Gminę jako nabywcę. Z mieszkańcami zostały zawarte umowy, w których Gmina zobowiązuje się do budowy, udostępniania i przekazania oczyszczalni na rzecz mieszkańców. Mieszkańcy zobowiązują się w szczególności do nieodpłatnego udostępnienia wydzielonych części swoich nieruchomości na rzecz Gminy przez okres nie dłuższy niż 10 lat, pokrycia kosztów przeprowadzenia rozpoznania terenu i wykonania badań geologicznych oraz ewentualnie kosztów uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jeśli takie pozwolenie okazuje się konieczne dla zgodnej z prawem realizacji inwestycji, użytkowania oczyszczalni zgodnie z jej przeznaczeniem. Gmina zobowiązuje się do budowy, udostępniania i przekazania oczyszczalni na rzecz mieszkańców. Zgodnie z zapisami umowy mieszkaniec jest obowiązany do dokonania płatności. Gmina uzależnia więc budowę oczyszczalni m.in. od podjęcia przez mieszkańca zobowiązania do dokonania wpłaty (przez zawarcie umowy z Gminą).

Należy podkreślić, że aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towarów lub usługodawcą a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem i przekazanym za nie wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest dana czynność, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dokonującego dostawy lub świadczącego usługę.

W przedmiotowej sprawie czynnością jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, będzie wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, na poczet której mieszkaniec jest obowiązany do dokonania płatności, zgodnie z zawartą z mieszkańcem umową cywilnoprawną.

Rzeczywisty charakter podejmowanych przez Wnioskodawcę czynności bezsprzecznie wskazuje, że działania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które uzależnione są od podjęcia przez mieszkańca zobowiązania do dokonania wpłaty (przez zawarcie umowy z Gminą), realizowane są w ramach cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego.

W konsekwencji, uznać należy, że Wnioskodawca nie działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej lub urząd obsługujący organ władzy publicznej i tym samym przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączenie z kategorii podatników nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Z treści wniosku wynika, że mieszkańcy będą na rzecz Gminy dokonywać trzech rodzajów płatności:

#61485; pokrywających koszty rozpoznania terenu, wykonania badań geologicznych itp.;

#61485; stanowiących opłatę z tytułu udostępniania oczyszczalni na rzecz mieszkańców przez okres nie dłuższy niż 10 lat;

#61485; stanowiących zapłatę za dostawę oczyszczalni, która nastąpi wraz z wygaśnięciem umów użyczenia gruntu przez mieszkańców na rzecz Gminy.

W tym kontekście, należy stwierdzić, że wpłaty mieszkańców pozostają w bezpośrednim związku z świadczeniem realizowanym na rzecz tychże mieszkańców. Nie można uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne pozostają „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności.

Wobec powyższego wnoszone przez indywidualnych użytkowników wpłaty stanowią w istocie zapłatę za budowę, udostępnianie i przekazanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca zgodnie z zapisami umowy mieszkaniec jest obowiązany do dokonania płatności. Zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym.

Zatem ww. wpłaty określone umową są należnością dla Wnioskodawcy z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnianiem oraz za późniejsze przekazanie oczyszczalni, a więc są należnościami z tytułu odpłatnego świadczenia usługi.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że czynności będące przedmiotem wniosku, za które Wnioskodawca otrzyma wpłaty od mieszkańców stanowiące wkład w budowę, w udostępnianie i przekazanie przydomowych oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią zapłatę z tytułu czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wykonywanych przez Wnioskodawcę będącego w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług.

Odnośnie określenia stawki podatku VAT na usługę polegająca na wykonaniu, udostępnianiu i przekazaniu przydomowych oczyszczalni ścieków stwierdzić należy, że stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności stawki obniżone oraz zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 23%.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał dla wykonywanych czynności PKWiU 37.00 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% zawarto, m.in. w poz. 142 usługi klasyfikowane do PKWiU ex 37 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Odnosząc zatem przywołany powyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie usługi oczyszczania ścieków, są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0, to usługi te podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy.

Odnośnie kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklaracje VAT-7. Jednocześnie w związku z powyższymi ustaleniami Wnioskodawca nabywając towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji występuje w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – przedmiotowe zakupy służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, które wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z mieszkańcami.

Mając zatem na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupy dokonywane w ramach realizacji inwestycji dotyczącej budowy, udostępnianiu i przekazaniu przydomowych oczyszczalni ścieków są związane z usługami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług realizowanymi na rzecz mieszkańców. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi związane z budową udostępnianiem i przekazaniem przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach mieszkańców.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj