IPPP1/443-203/12-2/AP, Dyrektor - IPPP1/443-203/12-3/AP">

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP1/443-203/12-3/AP
z 18 maja 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP1/443-203/12-3/AP
Data
2012.05.18


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku


Słowa kluczowe
akcja promocyjna
konkursy
nagrody
obniżenie podatku należnego
odliczanie podatku naliczonego
odliczenie podatku
podatek naliczony
przekazanie nieodpłatne
przekazanie towarów


Istota interpretacji
Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Wnioskodawcę zwycięzcom konkursu?Wniosek ORD-IN 674 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 5 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych zwycięzcom konkursu - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych zwycięzcom konkursu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca Spółka X Spółka jawna, zwana dalej również „Agencją” reprezentowana przez Wspólników, A i B, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług m.in. z zakresu public relations, czyli mających na celu promocję produktów i marki Zleceniodawców oraz budowanie i utrwalanie ich pozytywnego wizerunku.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Agencja w 2011 r. zawarła umowę o współpracy ze Spółką Y, zwaną dalej również „Klientem”, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta kompleksowej usługi z zakresu public relations polegającej na stworzeniu mechaniki i poprowadzeniu oraz koordynacji akcji promocyjnej pod nazwą „T…”. Zgodnie z treścią umowy zawartej przez strony, Agencja za wynagrodzeniem określonym w umowie zobowiązała się w szczególności do:

 1. organizacji i poprowadzenia wszystkich etapów akcji promującej Klienta pod nazwą „T...”;
 2. opracowania regulaminu oraz przeprowadzenia i nadzoru nad realizacją organizowanego w ramach ww. akcji promocyjnej konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, zwanego dalej również „Konkursem”;
 3. prowadzenia sekretariatu Konkursu, infolinii Konkursu, adresów email Konkursu i ich obsługi;
 4. opracowania strategii komunikacji Public Relations akcji promocyjnej „T...”;
 5. prowadzenia biura prasowego akcji promocyjnej „T...”;
 6. pozyskania partnerów merytorycznych i współpracy z nimi;
 7. pozyskania podwykonawców, organizowania i nadzorowania współpracy z podwykonawcami;
 8. koordynowania działań związanych ze stroną internetową akcji promocyjnej, w tym w szczególności opracowania mechanizmu, wdrożenia i obsługi Konkursu za pośrednictwem strony internetowej mechanizmów głosowania przez internautów;
 9. organizacji konkursów dodatkowych; powiązanych z Konkursem w mediach lokalnych;
 10. dystrybucji materiałów informacyjnych o Konkursie;
 11. organizacji obrad jury Konkursu;
 12. zakup i dystrybucja nagród dla laureatów Konkursu, zgodnie z przedstawioną przez Klienta koncepcją i kosztorysem;
 13. innych działań szczegółowych związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej „T...”.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zwanym dalej również „Regulaminem”, celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i wychowanków.

Organizatorem Konkursu jest Agencja, a Fundatorem nagród – Klient. Uczestnikami Konkursu są uczniowie i wychowankowie szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, wchodzący w skład tzw. Zespołów projektowych, których zadaniem jest nakręcenie dowolną techniką krótkiego filmu o tematyce z zakresu ochrony środowiska pod kierunkiem Pedagoga (Opiekuna Zespołu). Prace konkursowe zgłaszane są do Konkursu za pośrednictwem strony internetowej po uzyskaniu wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami zgód i zezwoleń od rodziców i opiekunów uczniów (wychowanków) oraz po spełnieniu innych wymogów prawnych (takich jak np. zgłoszenie bazy danych do GIODO itp.).

Konkurs jest dwuetapowy i przyznawane są w nim nagrody. W etapie I na prace zgłoszone przez Zespoły projektowe za pośrednictwem strony internetowej głosują internauci, wyłaniając na podstawie największej liczby oddanych głosów 15 zwycięskich Zespołów projektowych. Spośród 85 zespołów, które kolejno po 15 zwycięskich zespołach etapu I otrzymały największą liczbę punktów od internautów, jury złożone z ekspertów powołanych przez Organizatora Konkursu wybiera kolejną 15-tkę zwycięskich zespołów. W konsekwencji laureatami w Konkursie będzie 30 Zespołów projektowych, które zostaną nagrodzone wg poniższych zasad.

Zgodnie z Regulaminem 30 zwycięskich, wybranych w Etapie I i Etapie II Zespołów projektowych, otrzyma:

 1. nagrodę dla Szkoły w postaci pracowni multimedialnej o wartości ok 12.000 zł;
 2. nagrody indywidualne dla członków zwycięskich Zespołów projektowych (w tym dla Opiekuna zespołu), tj. czytniki książek elektronicznych o wartości do 760 zł.

W Konkursie przyznana zostanie również Nagroda Grand Prix, którą będzie ekologiczny event dla całej szkoły, którą reprezentował Zespół projektowy. Wartość nagrody Grand Prix wynosi ok. 35.000 zł.

Ponadto przyznana zostanie również nagroda specjalna Prezesa Y w postaci laptopa o wartości rynkowej maksymalnie 2.000 zł oraz nagrody specjalne dodatkowe w postaci czytników książek elektronicznych o wartości do 760 zł dla członków Zespołów projektowych wyróżnionych przez przedstawicieli Fundatora (Klienta).

Rozliczenia pomiędzy Klientem a Agencją dokonywane są na podstawie faktur VAT w ten sposób, że w okresie obowiązywania umowy Agencja otrzymuje wynagrodzenie netto, do którego doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką, na które składa się:

 1. kwota określona w umowie, stanowiąca wynagrodzenie za prowadzenie akcji promocyjnej, płatna miesięcznie w stałej wysokości;
 2. ryczałt na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia biura prasowego, płatny co miesiąc w stałej wysokości.

Ponadto Agencja - na podstawie zawartej z Klientem umowy o współpracy, zgodnie z kosztorysem akcji promocyjnej i w ramach ustalonego w umowie budżetu, obciąża Klienta na podstawie faktur VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatku:

 1. zaakceptowanymi przez Klienta przed wystawieniem faktury kosztami tzw. „zewnętrznymi” akcji promocyjnej, tj. kosztami usług podwykonawców (koszty techniczne) i kosztami dodatkowymi związanymi z wykonywaniem przez Agencję poszczególnych obowiązków wynikających z umowy o współpracy; koszty techniczne zawierają zaakceptowaną przez strony marżę Agencji; faktury na koszty zewnętrzne wystawiane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych i zawierają jedną pozycję zbiorczą nazwaną „koszty zewnętrzne projektu T… (nazwa miesiąca),
 2. zaakceptowanymi przez Klienta przed wystawieniem faktury kosztami zakupu i dystrybucji nagród wybranych przez Klienta, jako Fundatora tych nagród zgodnie z Regulaminem Konkursu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Wnioskodawcę zwycięzcom konkursu...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do odliczania podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych zwycięzcom Konkursu opisanego w stanie faktycznym.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podobne zdanie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 5 stycznia 2009 r. znak IBPP1/443-1/09/AS. Organ ten stwierdził, że odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które następnie są wydawane w ramach akcji reklamowych i promocyjnych w formie nieodpłatnie przekazanych słuchaczom nagród, należy kierować się przepisem art. 86 ust. 1 ustawy i jeśli nie zachodzą ograniczenia tego prawa określone w art. 88 ustawy, to można odliczyć VAT naliczony od nabytych towarów.

Ze stanu faktycznego wynika, że nabywanie nagród jest niezbędne do wykonania przez Wnioskodawcę usługi z zakresu public relations podlegającej opodatkowaniu VAT. Bez nabycia nagród Wnioskodawca nie mógłby wykonać tej usługi. W związku z tym zakupy nagród służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanej, potwierdzonej fakturą VAT.

Przyjąć zatem należy, że Wnioskodawca dokonując zakupu nagród związanych bezpośrednio z wykonywaniem czynności opodatkowanej podatkiem VAT, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze potwierdzającej nabycie przedmiotowych nagród.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT)

Powyższe regulacje wskazują, iż odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. do czynności zwolnionych od podatku VAT lub czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług, i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis art. 88 określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Z powyższego wynika, iż w przypadku, gdy istnieje związek zakupionych towarów, przeznaczonych na nagrody dla uczestników akcji promocyjnej, ze sprzedażą opodatkowaną, to nabywcy tych towarów przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy ich nabyciu.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zawarła umowę o współpracy ze Spółką Y, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta kompleksowej usługi z zakresu public relations polegającej na stworzeniu mechaniki i poprowadzeniu oraz koordynacji akcji promocyjnej pod nazwą ‚„T...”. Zgodnie z treścią umowy zawartej przez strony, Agencja za wynagrodzeniem określonym w umowie zobowiązała się w szczególności do organizacji i poprowadzenia wszystkich etapów akcji promującej Klienta, w tym m.in. do zakupu i dystrybucji nagród dla laureatów Konkursu, zgodnie z przedstawioną przez Klienta koncepcją i kosztorysem. Organizatorem Konkursu jest Agencja, a fundatorem nagród – Klient. Uczestnikami Konkursu są uczniowie i wychowankowie szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. Rozliczenia pomiędzy Klientem a Agencją dokonywane są na podstawie faktur VAT w ten sposób, że w okresie obowiązywania umowy Agencja otrzymuje wynagrodzenie netto, do którego doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką, na które składa się kwota określona w umowie, stanowiąca wynagrodzenie za prowadzenie akcji promocyjnej, płatna miesięcznie w stałej wysokości oraz ryczałt na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia biura prasowego, płatny co miesiąc w stałej wysokości. Ponadto Agencja obciąża Klienta na podstawie faktur VAT zgodnie zobowiązującą stawką podatku zaakceptowanymi przez Klienta przed wystawieniem faktury kosztami tzw. „zewnętrznymi” akcji promocyjnej, tj. kosztami usług podwykonawców (koszty techniczne) i kosztami dodatkowymi związanymi z wykonywaniem przez Agencję poszczególnych obowiązków wynikających z umowy o współpracy; koszty techniczne zawierają zaakceptowaną przez strony marżę Agencji; faktury na koszty zewnętrzne wystawiane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych i zawierają jedną pozycję zbiorczą nazwaną „koszty zewnętrzne projektu T… (nazwa miesiąca), a także zaakceptowanymi przez Klienta przed wystawieniem faktury kosztami zakupu i dystrybucji nagród wybranych przez Klienta, jako fundatora tych nagród zgodnie z Regulaminem Konkursu.

W tym miejscu wskazać należy, iż w wydanej w niniejszej sprawie interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-203/12-2/AP stwierdzono, że wydanie przez Wnioskodawcę towarów uczestnikom akcji promocyjnej w ramach świadczonej usługi marketingowej uznać należy za odpłatną dostawę towarów, a w konsekwencji za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka ma zatem obowiązek naliczania podatku VAT należnego z tytułu wydań nagród laureatom konkursu w ramach świadczenia ww. usługi.

Z powyższego wynika, że nabyte w tym celu (tj. w celu przekazania w ramach prowadzonej akcji promocyjnej) towary służą czynnościom opodatkowanym.

Tym samym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu przekazywanych w ramach akcji promocyjnych towarów w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienić należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego stanu faktycznego jedynie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nagród wydawanych zwycięzcom konkursu. W zakresie pytania Wnioskodawcy dotyczącego opodatkowania nagród wydawanych laureatom konkursu organizowanego w ramach świadczonej usługi marketingowej wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj