Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP2/4512-1-679/15-2/AW
z 7 grudnia 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka dzielona”). Jednocześnie, Spółka dzielona jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest w szczególności produkcja wyrobów z papieru i tektury, w tym projektowanie i produkcja opakowań kartonowych (dalej: Działalność podstawowa). Wnioskodawca prowadzi także działalność dodatkową (nieprzemysłową) obejmującą przede wszystkim dzierżawę gruntów rolnych oraz prowadzi inwestycję polegającą na urządzeniu parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego). Po zakończeniu umowy dzierżawy planowane jest prowadzenie na dotychczas wydzierżawianych gruntach działalności rolniczej. Planowane jest też uzyskiwanie innych przychodów, w tym z tytułu prowadzenia parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego), ze sprzedaży biletów i organizacji imprez (dalej: Działalność dodatkowa).

Działalność dodatkowa prowadzona jest samodzielnie (niezależnie od Działalności podstawowej) przez wydzielony w strukturze Wnioskodawcy i zarejestrowany w KRS oddział, sporządzający samodzielne sprawozdanie finansowe, (dalej „Oddział”). Natomiast Działalność podstawowa prowadzona jest przez zakład główny Wnioskodawcy (dalej: „Zakład główny”).

W związku z powyższym zarówno Oddział, jak i Zakład główny mają wydzielone odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych każdego z nich.

Posiadają więc przyporządkowane, oddzielnie dla Oddziału i Zakładu głównego:

 1. Aktywa, w szczególności: majątek trwały, należności długo i krótkoterminowe oraz środki pieniężne;
 2. Pasywa, w szczególności: kapitały (w przypadku oddziału kapitał wydzielony) oraz zobowiązania długo i krótkoterminowe;
 3. Przychody i koszty;
 4. Prawa i obowiązki z umów związanych z realizacją zadań gospodarczych;
 5. Rachunki bankowe.

Zakład główny i Oddział mają też przyporządkowanych im pracowników, ze wskazaniem im w umowach o pracę miejsca świadczenia pracy. Ponadto w Oddziale jest powołana osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw Oddziału, która w Oddziale pełni obowiązki analogiczne do obowiązków zarządu Wnioskodawcy w zakresie Działalności podstawowej. Osoba ta nie wchodzi w skład zarządu Wnioskodawcy.

Zakład główny i Oddział sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe, a Wnioskodawca na podstawie tych sprawozdań sporządza łączne sprawozdanie finansowe.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym zarówno Zakład główny, jak i Oddział mogą funkcjonować całkowicie niezależnie.

Wnioskodawca podjął decyzję o całkowitym rozdzieleniu Działalności podstawowej od Działalności dodatkowej, co pozwoli na kontynuację działalności Zakładu głównego oraz Oddziału w niezależnych podmiotach (spółkach). W związku z tym, planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki dzielonej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie Zakładu głównego Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą, jednocześnie będącą w dniu podziału głównym udziałowcem Spółki dzielonej (dalej: „Udziałowiec”). Udziałowiec jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jak również zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny. Oprócz Udziałowca, udziałowcem Spółki dzielonej będzie jeszcze jeden wspólnik (dalej: Wspólnik Mniejszościowy). W ramach podziału wspólnicy Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału Wspólnik Mniejszościowy obejmie co najmniej jeden udział w Udziałowcu. Natomiast Udziałowiec, jako wspólnik Spółki dzielonej, nie obejmie żadnych udziałów, z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 § 1 KSH, tj. zakaz obejmowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością własnych udziałów.

W wyniku podziału Spółki dzielonej, w Spółce dzielonej pozostanie Oddział, prowadzący Działalność dodatkową. Udziałowiec przejmie natomiast Zakład główny, prowadzący Działalność podstawową.

Po dokonaniu podziału, Udziałowiec będzie nieprzerwanie kontynuował Działalność podstawową Spółki dzielonej, natomiast Spółka dzielona będzie nieprzerwanie kontynuowała Działalność dodatkową.

Odnośnie przeniesienia ksiąg i dokumentów związanych z prowadzoną przez Zakład główny Działalnością podstawową, należy wskazać, że Spółka dzielona dokona ich przeniesienia w takim zakresie, w jakim nie uchybi to ciążącym na Spółce dzielonej obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej.

Planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów rozwoju Działalności dodatkowej a także (2) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w spółkach grupy.

Udziałowiec na moment podziału będzie posiadał na podstawie tytułu własności ponad 10% udziałów w Spółce dzielonej.

Zarówno Udziałowiec, jak i Spółka dzielona nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy Zakład główny należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i z tego względu, po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek w VAT, w związku z przejęciem Zakładu głównego przez Udziałowca przy podziale Spółki dzielonej?
 2. Czy Zakład główny należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i z tego względu Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego w związku z przejęciem Zakładu głównego przez Udziałowca przy podziale Spółki dzielonej?

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Zakład główny należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, i tego względu po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek w VAT w związku z przejęciem Zakładu głównego przez Udziałowca przy podziale Spółki dzielonej.
 2. Zakład główny należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, i z tego względu Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego w związku z przejęciem Zakładu głównego przez Udziałowca przy podziale Spółki dzielonej.

Ad. 1)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Natomiast na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się „do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zdefiniowane zostało pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jest tożsama, co do treści, z odpowiadającą jej definicją znajdującą się w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Z tego powodu argumenty Wnioskodawcy przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania w zakresie podatku CIT, a dotyczące kwalifikacji Zakładu głównego oraz Oddziału jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, znajdują zastosowanie także na gruncie ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał tam następujące elementy:

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-l37/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/l0-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu zarówno do Zakładu głównego, jak i Oddziału, wszystkie ww. przesłanki są spełnione:

Zakład główny oraz Oddział jako zorganizowane zespoły składników majątkowych

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawa wyodrębnienia w ramach Zakładu głównego oraz Oddziału składników materialnych i niematerialnych jest prowadzenie przez te jednostki odrębnych rodzajów działalności gospodarczej tj. prowadzenie przez Zakład główny działalności podstawowej polegającej w szczególności na produkcji wyrobów z papieru i tektury, w tym na projektowaniu i produkcji opakowań kartonowych (dalej: Działalność podstawowa) oraz prowadzenie przez Oddział działalności dodatkowej (nieprzemysłowej) obejmującej przede wszystkim dzierżawę gruntów rolnych oraz prowadzenie inwestycji polegającej na urządzeniu parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego), z tym, iż po zakończeniu umowy dzierżawy planowane jest prowadzenie przez Oddział na dotychczas wydzierżawianych gruntach działalności rolniczej oraz uzyskiwanie innych przychodów, w tym z tytułu prowadzenia parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego), ze sprzedaży biletów i organizacji imprez (dalej: Działalność dodatkowa).

Składniki materialne i niematerialne tworzące Zakład główny oraz Oddział stanowią odrębne zespoły, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwiają wykonywanie zadań, do których są przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Zakładu głównego oraz Oddziału nastąpiło nieprzypadkowo, ale ze względu na funkcje, jakie pełnią dla prowadzonych przez Zakład Główny i Oddział działalności.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Zakład główny oraz Oddział stanowią odrębne, zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu, składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania z punktu widzenia rodzajów działalności, których wykonywaniu mają służyć.

Oczywistym potwierdzeniem wyodrębnienia organizacyjnego obu jednostek jest to, iż Oddział stanowi de facto osobny zakład Spółki dzielonej, z siedzibą w innej miejscowości niż miejscowość siedziby Spółki dzielonej, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i sporządza samodzielne sprawozdane finansowe.

Ponadto, poza elementami formalnymi, wyodrębnienie organizacyjne obu jednostek wynika również z aspektów natury faktycznej, przede wszystkim z faktu, iż Zakład Główny i Oddział prowadzą inne (odrębne) rodzaje działalności. Istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym jest także czynnik ludzki. Zakład główny i Oddział mają przyporządkowanych pracowników, dedykowanych do realizacji zadań każdej z jednostek, ze wskazanym pracownikom w umowach o pracę miejscem świadczenia pracy. Ponadto w Oddziale jest powołana osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw Oddziału, która w Oddziale pełni obowiązki analogiczne do obowiązków zarządu Wnioskodawcy w zakresie Działalności podstawowej. Osoba ta nie wchodzi w skład zarządu Wnioskodawcy.

Faktyczne wyodrębnienie organizacyjne ma miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, do Zakładu głównego oraz Oddziału przypisane zostały odrębne składniki majątku, służące realizacji zadań każdej z tych jednostek.

Należy zatem uznać, że składniki Zakładu głównego oraz Oddziału tworzą w ramach Spółki dzielonej wyodrębnione struktury, zorganizowane tak, aby umożliwić prowadzenie tego rodzaju działalności, do której zostały przypisane.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy Zakład główny oraz Oddział stanowią zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe

Ustawa nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego. W szczególności ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie samodzielnego sprawozdania finansowego nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Oddział funkcjonuje jako wyodrębniony zakład Spółki dzielonej z siedzibą w innej miejscowości niż Zakład główny, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe (odrębne od Zakładu Głównego), Zakład główny i Oddział dysponują odrębnymi rachunkami bankowymi, szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że Oddział oraz Zakład główny charakteryzują się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie należności i zobowiązań, aktywów płynnych oraz przychodów i kosztów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe umożliwia więc oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od pozostałej części przedsiębiorstwa (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązania zostały wyodrębnione i przyporządkowane finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć i realizować określone funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-25la/l4/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, iż „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r. ILPB3/423-840/10-4/EK).

Należy wskazać, że Spółka dzielona posiada i wykorzystuje narzędzia rachunkowe pozwalające na sporządzanie samodzielnych sprawozdań finansowych Zakładu głównego i Oddziału. W związku z wydzieleniem Oddziału sporządzającego samodzielne sprawozdanie finansowe Zakładowi głównemu i Oddziałowi zostały przypisane aktywa i pasywa i od tego momentu aktywa i pasywa są prezentowane w księgach rachunkowych z podziałem na każdą z tych jednostek. Ponadto w księgach rachunkowych są ewidencjonowane przychody i koszty (w tym amortyzacja) Zakładu głównego i Oddziału, co pozwala na określenie wyniku finansowego każdej z tych jednostek.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż Zakład główny i Oddział stanowią zespoły składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż przedmiot działalności Zakładu głównego oraz Oddziału stanowią odrębne obszary działalności Spółki dzielonej, a każda z tych jednostek generuje przychody z innych rodzajów działalności.

Przypisane do tych jednostek zespoły składników majątkowych i zespoły pracowników, ich wyodrębnienie finansowe oraz ich struktura organizacyjna pozwalają na samodzielną realizację zadań, z zakresu Działalności podstawowej Spółki dzielonej przez Zakład główny i Działalności dodatkowej przez Oddział.

Należy więc uznać każdą z tych jednostek za prowadzącą de facto odrębną i niezależną działalność gospodarczą.

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Zakład główny oraz Oddział, jako odrębne podmioty (po podziale przez wydzielenie), będą mogły kontynuować realizacje swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku, bowiem Zakład główny oraz Oddział już obecnie posiadają zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jak samodzielne podmioty gospodarcze.

Tym samym, podmiot otrzymujący Zakład główny, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do niego oraz zespół ludzki i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w zakresie właściwym dla Zakładu głównego jako niezależne przedsiębiorstwo. Podobnie w przypadku Spółki dzielonej Oddział pozostający w strukturach Spółki dzielonej, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do niego oraz zespół ludzki i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w zakresie właściwym dla Oddziału jako niezależne przedsiębiorstwo.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Zakład główny, jak również Oddział stanowią zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Zakład główny, jak również Oddział są wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań (tj. do prowadzenia przez Zakład główny działalności polegającej w szczególności na produkcji wyrobów z papieru i tektury, w tym na projektowaniu i produkcji opakowań kartonowych oraz do prowadzenia przez Oddział działalności obejmującej przede wszystkim dzierżawę gruntów rolnych oraz prowadzenie inwestycji polegającej na urządzeniu parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego) a także, po zakończeniu umowy dzierżawy, do planowanej działalności rolniczej oraz po zakończeniu inwestycji do prowadzenia parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego) i do organizacji imprez), które zarazem mogą stanowić niezależne, funkcjonujące na rynku, przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Zakład główny oraz Oddział stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Z uwagi na fakt, iż zdaniem Wnioskodawcy część majątku podlegająca przejęciu przez Udziałowca stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w związku z nią po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek podatkowy w zakresie VAT.

Wnioskodawca chciałby wskazać, że analogiczne stanowisko zajmuje Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych np.:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. IPPP2/443-1253/12-2/KOM: „Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa „N” wyodrębnione z majątku Spółki związane ze świadczeniem przez ten podmiot pozostałych usługami, innych niż usługi przechowywania dokumentacji, posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy i tym samym spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, transakcja przeniesienia tego majątku do nowej Spółki „N” w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy”;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r., sygn. IPPP2/443-42/13-2/DG: „Zatem w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego oraz powołanego przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i mieszczą się w pojęciu „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż transakcja przeniesienia Oddziału w postaci Działalności farmaceutycznej do Spółki zależnej /spółki z o.o./ w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, będzie podlegać wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.”;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. IBPP3/443-1041/11/PH: „Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że skoro będąca przedmiotem wydzielenia część Spółki wydzielona jest w ramach Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny, stanowiąc zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) jak również należności i zobowiązań, przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych, to w przypadku gdy w momencie jego przekazania posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy - stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.”

Ad. 2)

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy o VAT.

Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy o VAT: „Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.”

Przepis art. 91 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, iż „w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.”

Ponadto, w świetle art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, „w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.”

Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 7 ustawy o VAT „Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżeniu kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.”

Przy czym zgodnie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT „w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego VAT w związku planowanym podziałem przez wydzielenie. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (tj. Zakład główny), czyli w analizowanym przypadku na Udziałowca.

Mając na uwadze argumenty przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że część majątku przejmowana przez Udziałowca stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do dokonania korekty wcześniej odliczonego VAT.

Wnioskodawca chciałby wskazać, że stanowisko, zgodnie z którym w przypadku podziału przez wydzielenie nie wystąpi u Spółki dzielonej obowiązek korekty podatku odliczonego znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. ILPP1/443-177/13-4/MD: „Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem Oddziału C. i Oddziału B. w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanych spółek. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowane części przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na nowo zawiązane spółki.”
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2013 r., sygn. IBPP4/443-30/13/EK: „Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, iż jeżeli przedmiotem zbycia będzie - jak wynika z treści wniosku - wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w Spółce ww. zespół składników, to będzie on stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego, bowiem zgodnie z art. 91 ust. 9 ww. ustawy obowiązek ten ciąży na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. ILPP1/443-1033/12-8/AI: „Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na Spółkę Przejmującą.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Z kolei wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj