Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPB-2-1/4514-424/16-2/MD
z 28 października 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lipca 2016 r. (data wpływu do Biura – 25 lipca 2016 r.), uzupełnionym 18 i 19 października 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem wierzytelności do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem wierzytelności do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym, w piśmie z 12 października 2016 r., znak: IBPB-1-3/4510-711/16-1/WLK, IBPP2/4512-571/16/WN, IBPB-2-1/4514-424/16/MD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 18 października 2016 r. (poprzez uiszczenie opłaty) oraz 19 października 2016 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym i w Polsce posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Udziałowcem tej Sp. z o.o. jest osoba fizyczna, która jest hiszpańskim rezydentem podatkowym. Osoba fizyczna jest wspólnikiem w Spółce Jawnej (dalej Spółka Jawna A), posiadającej siedzibę w Polsce i z tego tytułu w Polsce osoba ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Osoba fizyczna była też wspólnikiem w innej Spółce Jawnej (dalej Spółka Jawna B), ale sprzedała swój ogół praw i obowiązków w Spółce Jawnej B. Osoba fizyczna nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sp. z o.o. w momencie składania wniosku o interpretację prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną z podatku od towarów i usług (art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług), w związku z czym nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Osoba fizyczna planuje wnieść do Sp. z o.o. aportem niepieniężnym swoje wierzytelności. Planowane jest podniesienie kapitału zakładowego Sp. z o.o., a osoba fizyczna obejmie nowo utworzone udziały w Sp. z o.o., wnosząc na pokrycie wkładu wierzytelności. Nastąpi podniesienie kapitału zakładowego poprzez konwersję wierzytelności na udziały w Sp. z o.o. (aport niepieniężny).

Osoba fizyczna (Udziałowiec Sp. z o.o.) planuje wnieść aportem do Sp. z o.o. następujące wierzytelności:

  1. wierzytelność z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej B (dalej Wierzytelność 1) oraz odsetki należne od Wierzytelności 1 (Wierzytelność 2),
  2. niewypłacone zyski z lat ubiegłych ze Spółki Jawnej B (Wierzytelność 3).

Przedmiotowe wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, w stosunku do tych wierzytelności nie było do tej pory prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wierzytelności te mogą być wymagalne na dzień ich wniesienia aportem przez osobę fizyczną do Sp. z o.o., ale nie muszą, jeśli wniesienie to nastąpi przed upływem terminu ich wymagalności. Powyższe uzależnione będzie od daty dokonania przedmiotowego aportu, która na dzień dzisiejszy nie została jeszcze ustalona.

W przypadku Wierzytelności 1, wartość przedmiotu aportu zostanie ustalona w wysokości wartości nominalnej wierzytelności. Posługując się przykładem matematycznym (podane wielkości są przykładowe) osoba fizyczna wnosi do Sp. z o.o. wierzytelności o wartości nominalnej w wysokości 100 zł, w zamian za ten aport niepieniężny obejmuje nowo utworzone udziały w Sp. z o.o. o wartości 100 zł (2 udziały po 50 zł jeden).

W przypadku Wierzytelności 2 oraz Wierzytelności 3, zamiarem jest, aby wartość przedmiotu aportu również została ustalona w wysokości wartości nominalnej wierzytelności. Jednak Kodeks spółek handlowych mówi – art. 154 § 2 – wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Z uwagi na nierówną wartość Wierzytelności 2 i 3, istnieje konieczność dopłaty gotówką przez osobę fizyczną, aby objęty udział miał wartość nominalną 50 zł. Dla ilustracji (podane wartości są przykładowe), Wierzytelności przysługujące osobie fizycznej wynoszą 130 zł. Osoba fizyczna wnosi aportem niepieniężnym do Sp. z o.o. wierzytelności o wartości 130 zł, a także wnosi aport pieniężny (dopłaca gotówką) kwotę 20 zł. W ten sposób osoba fizyczna obejmuje nowo utworzone udziały w Sp. z o.o. o wartości 150 zł (3 udziały po 50 zł).

Umowa dotycząca wniesienia aportem wierzytelności nie będzie ustanawiała dla Sp. z o.o. upoważnienia do występowania wobec dłużnika i egzekwowania na rachunek wnoszącego aport wierzytelności (osoby fizycznej). Innymi słowy, umowa przeniesienia aportu nie będzie ustanawiała upoważnienia dla Sp. z o.o. do występowania wobec dłużnika, po to by egzekwować na rachunek osoby fizycznej wierzytelności. Sp. z o.o. nabywa wierzytelności we własnym imieniu i na własne ryzyko. Nabywane przez Sp. z o.o. wierzytelności nie będą skalkulowane w taki sposób, aby zawierały wynagrodzenie dla Spółki z o.o.

Sp. z o.o. nie prowadzi działalności w zakresie obrotu nieruchomościami – PKD 64.99.Z. W przedmiotowej transakcji nie będzie występowała cena sprzedaży. W zamian za wniesione wierzytelności, osoba fizyczna otrzyma nowo utworzone udziały, o wartości nominalnej odpowiadającej całej wniesionej wierzytelności (wierzytelność numer 1, numer 2 i numer 3). Sp. z o.o. wyda osobie fizycznej udziały o wartości nominalnej, odpowiadającej wartości nominalnej wszystkich wniesionych wierzytelności.

Po przeprowadzeniu transakcji wniesienia aportem niepieniężnym wierzytelności numer 1, numer 2 i numer 3, Sp. z o.o. będzie miała podwyższony kapitał zakładowy, będzie miała większą liczbę udziałów które obejmie osoba fizyczna (Udziałowiec) w zamian za wniesione aportem wierzytelności.

Sp. z o.o. będzie egzekwować od dłużników wniesione aportem wierzytelności. Jeśli dłużnicy będą mieli problem aby spłacić wierzytelności w gotówce, Sp. z o.o. dopuszcza możliwość wyegzekwowania wierzytelności w inny sposób np. w postaci przejęcia nieruchomości będących własnością dłużników.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że cała wartość wnoszonego aportu zostanie przekazana na kapitał zakładowy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy postanie obowiązek podatkowy dla Sp. z o.o. w podatku od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu przez osobę fizyczną aportem niepieniężnym wierzytelności w zamian za nowo utworzone udziały w Sp. z o.o.?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki i ich zmiany. Zmianę umowy spółki opodatkowuje się podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie spółki mającej osobowość prawną i jej zmianie powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki i ciąży na spółce, która ma 14 dni (od dnia powstania obowiązku podatkowego) na złożenie deklaracji podatkowej i zapłacenie podatku, według stawki 0,5% podstawy opodatkowania (art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 pkt 9, art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Według Wnioskodawcy, Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości nowo utworzonych udziałów, tj. wartości kwoty podniesionego kapitału czyli wartości wniesionych aportem wierzytelności.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, powyżej przywołano jedynie tę część stanowiska, która odnosi się do podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Za spółkę kapitałową w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje się: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską (art. 1a pkt 2 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy za zmianę umowy spółki uważa się – przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy, powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki mającej osobowość prawną. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce (art. 4 pkt 9 omawianej ustawy).

Przy umowie spółki podstawę opodatkowania stanowi – przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy).

Art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że osoba fizyczna planuje wnieść do Sp. z o.o. aportem niepieniężnym swoje wierzytelności. Planowane jest podniesienie kapitału zakładowego Sp. z o.o., a osoba fizyczna obejmie nowo utworzone udziały w Sp. z o.o., wnosząc na pokrycie wkładu wierzytelności. W zamian za wniesione wierzytelności, osoba fizyczna otrzyma nowo utworzone udziały, o wartości nominalnej odpowiadającej całej wniesionej wierzytelności. Sp. z o.o. wyda osobie fizycznej udziały o wartości nominalnej, odpowiadającej wartości nominalnej wszystkich wniesionych wierzytelności. Cała wartość wnoszonego aportu zostanie przekazana na kapitał zakładowy.

Wnioskodawca wskazał, iż cała wartość wnoszonego aportu zostanie przekazana na kapitał zakładowy. W związku z wniesieniem tegoż aportu dojdzie zatem do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, ponieważ dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy będzie ciążył na spółce, w wysokości stawki 0,5% od wartości, o którą został podniesiony kapitał zakładowy.

Spółka będzie zobowiązana do złożenia deklaracji PCC-3 oraz uiszczenia podatku w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta będzie dokonana za pośrednictwem notariusza.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj