Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP2/4512-440/16-2/MAO
z 25 lipca 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 30 maja 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, na których wykazana kwota wynagrodzenia odpowiada wartości nagród wydawanych uczestnikom loterii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 9 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, na których wykazana kwota wynagrodzenia odpowiada wartości nagród wydawanych uczestnikom loterii.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


C. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest właścicielem sieci sklepów z artykułami do majsterkowania, budowy, remontu, urządzania domu, pielęgnowania ogrodu, etc. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów. Działalność prowadzona przez Spółkę podlega opodatkowaniu VAT.

Spółka jest odpowiedzialna za promocję marki C. oraz oferowanych przez nią produktów. W ramach działań promocyjnych na terenie sklepów Spółki przeprowadzane są różnego rodzaju akcje marketingowe, w tym loterie promocyjne, w których biorą udział klienci Spółki. Tego rodzaju loterie mają uatrakcyjnić wizytę w sklepach Spółki i – w konsekwencji - doprowadzić do zwiększenia sprzedaży towarów przez Spółkę.

Z uwagi na skalę prowadzonej działalności Spółki, a w konsekwencji znaczą liczbę uczestników biorących udział w loteriach promocyjnych, C. nawiązała współpracę z podmiotem gospodarczym profesjonalnie zajmującym się organizacją tego rodzaju loterii (dalej „Zleceniobiorca”). W ramach współpracy Spółka zleca Zleceniobiorcy kompleksową usługę marketingową polegającą na organizacji loterii w oparciu o mechanizm loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


Całość świadczeń ze strony Zleceniobiorcy stanowi jedną kompleksową usługę, na którą składa się szereg czynności: począwszy od złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie loterii promocyjnej, przez bieżącą obsługę loterii, po wydawanie nagród uczestnikom loterii promocyjnej. W ramach wykonywanej usługi marketingowej Zleceniobiorca zobowiązany jest między innymi do:

 • uzyskania zezwolenia na zorganizowanie loterii promocyjnej,
 • opracowania regulaminu określającego zasady przeprowadzenia loterii,
 • zakupu nagród dla uczestników loterii (zarówno nagród tzw. natychmiastowych, jak i nagród stanowiących nagrodę główną w loterii),
 • wydawania ww. nagród uczestnikom loterii, przy czym należy podkreślić, że obowiązek wydania nagród wynika z ustawy o grach hazardowych, a więc jest nierozerwalnie związany z usługą uzyskania zezwolenia i przeprowadzenia loterii,
 • zapewnienia odpowiednio przeszkolonego personelu koordynującego przeprowadzenie loterii i przeprowadzającego akcję w sklepach Spółki,
 • obsługi platform IT służących do rejestracji uczestników biorących udział w losowaniu nagrody głównej oraz obsługi logistycznej i magazynowej akcji,
 • rozpatrywania reklamacji w razie ich zgłoszenia przez uczestników loterii.


Zleceniobiorca, zgodnie z zawartą umową, klasyfikuje wszystkie usługi jako kompleksową usługę marketingową. W umowie postanowiono, że niektóre z ww. czynności mogą być wykonywane przez podwykonawcę Zleceniobiorcy.


Spółka pragnie wyjaśnić, że nagrodami w loterii promocyjnej są nagrody rzeczowe oraz bony zakupowe uprawniające do zakupu towarów w sieci sklepów C. (są to tzw. nagrody natychmiastowe). Nagrodami głównymi są samochody. Nagrody są nabywane i wydawane przez Zleceniobiorcę (lub jego podwykonawcę) we własnym imieniu i na własny rachunek. Niektóre z nagród kupowane są bezpośrednio od Spółki (nagrody rzeczowe oraz bony zakupowe). Nagrody główne kupowane są bezpośrednio od dealera samochodów.


Strony przyjęły następujący mechanizm rozliczeń:

 • Nagrody rzeczowe natychmiastowe (np. wiertarki, zestawy narzędzi, itp.). - Zleceniobiorca kupuje nagrody od Spółki. Spółka wystawia fakturę VAT na Zleceniobiorcę na poszczególne nagrody rzeczowe netto + VAT. Zleceniobiorca wystawia na Spółkę fakturę VAT tytułem „usługa marketingowa” na równowartość nagród rzeczowych netto + VAT.
 • Bony zakupowe uprawniające do zakupu towarów w sklepach C. - Zleceniobiorca kupuje bony zakupowe od Spółki. Spółka wystawia na Zleceniobiorcę notę księgową na równowartość bonów zakupowych. Zleceniobiorca wystawia na Spółkę fakturę VAT tytułem „usługa marketingowa” na równowartość bonów zakupowych + VAT.
 • Nagrody główne (samochody) - Zleceniobiorca kupuje samochody od dealerów wskazanych przez Spółkę, a następnie wystawia na Spółkę fakturę tytułem „usługa marketingowa” na równowartość samochodów netto + VAT.


Niniejszy wniosek dotyczy możliwości odliczenia przez Spółkę VAT naliczonego z ww. faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę tytułem „usługi marketingowej”. Spółkę interesuje odpowiedź na pytanie, czy może ona odliczyć VAT naliczony przez Zleceniobiorcę w sytuacji, gdy kwota wskazana na takich fakturach odpowiada wartości nagród wydawanych uczestnikom loterii.


Spółka dodatkowo wyjaśnia, że z uwagi na to, że:

 • nie jest ona organizatorem loterii (co potwierdza regulamin loterii),
 • nie jest właścicielem nagród w momencie ich wydawania uczestnikom loterii (wydanie nagród nie jest poprzedzone dostawą tych nagród na rzecz Spółki),
 • nie dokonuje faktycznego wydawania nagród uczestnikom loterii

- nie wykazuje i nie opodatkowuje VAT czynności nieodpłatnego wydawania nagród uczestnikom loterii.

Zarówno Spółka, jak i Zleceniobiorca są czynnymi podatnikami VAT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach wystawionych przez Zleceniobiorcę tytułem usługi marketingowej w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia wykazanego na tych fakturach odpowiada wartości nagród, które są wydawane uczestnikom loterii?


Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka uważa, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach wystawionych przez Zleceniobiorcę tytułem usługi marketingowej w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia wykazanego na tych fakturach odpowiada wartości nagród, które są wydawane uczestnikom loterii.


Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:


Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 Ustawy VAT - co do zasady - przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a nabyte przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdaniem Spółki wydatki i nakłady ponoszone na organizację akcji promocyjnych pozostają w związku z czynnościami opodatkowanymi Spółki. Bez wątpienia organizowane loterie służą promocji marki C. i zachęcają klientów do odwiedzania sklepów Spółki, a w konsekwencji do nabywania oferowanych w nich towarów. Dlatego też C. stoi na stanowisku, że odliczenie podatku VAT naliczonego na fakturach wystawionych przez Zleceniobiorcę dokumentujących fakt wykonania usługi marketingowej – co do zasady - powinno być możliwe. Należy jednak zastanowić się, czy w przedmiotowej sprawie usługa wykonywana przez Zleceniobiorcę powinna być uznawana za kompleksową usługę marketingową. W szczególności należy rozważyć, czy czynności związane z wydawaniem nagród powinny być traktowane jako element usługi marketingowej wykonanej na rzecz Spółki. Odpowiednie zakwalifikowanie usługi wykonywanej przez Zleceniobiorcę może mieć wpływ na ustalenie, czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przez Zleceniobiorcę.

Zagadnienie „kompleksowości” usług marketingowych było przedmiotem analizy sądów administracyjnych, W wyroku z dnia 4 września 2014 r. o sygn. I FSK 1001/13, NSA stwierdził, że przekazywanie określonego towaru w celu promowania danego produktu, zwiększenia poziomu sprzedaży, rozpoznawalności marki, itp., nie stanowi elementu koniecznego świadczenia usługi marketingu. W konsekwencji NSA orzekł, że przekazywanie nagród przez organizatora danej akcji marketingowej osobom trzecim jest na tyle fizycznie i ekonomicznie rozdzielne od świadczenia usługi marketingowej, że dla celów VAT powinno być traktowane jako świadczenie dające się z niej wyodrębnić.

Podobny pogląd wyrażany jest w literaturze przedmiotu. Argumentuje się, że nabycie i wydanie nagród przez podmiot organizujący loterię lub konkurs nie może być utożsamiane z usługą jaką stanowi sama organizacja loterii lub konkursu. Podkreśla się, że „odrębne traktowanie takich czynności podyktowane jest po pierwsze ich innym charakterem umożliwiającym wyodrębnienie dostawy w stosunku do usługi oraz po drugie służy zapobieganiu nadużycia prawa podatkowego” (tak J. Zubrzycki, „Leksykon VAT. Tom I”, Wrocław 2016).

Za koniecznością wydzielenia z usługi marketingowej odrębnej czynności polegającej na wydawaniu nagród opowiedział się też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 7 października 2010 r. w połączonych sprawach C-53/09 (Loyalty Management UK Ltd.) i C-55/09 (Baxi Group Ltd.) orzekł on, że płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego programem lojalnościowym, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe należy uznać „w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora”.


W związku z powyższym Spółka uważa, że nie można uznawać usługi wykonywanej przez Zleceniobiorcę jako jednej kompleksowej usługi marketingowej obejmującej zarówno czynności związane z samą organizacją i przeprowadzeniem loterii promocyjnej, jak i czynności związane z nabyciem i wydaniem nagród uczestnikom loterii. Innymi słowy Spółka uważa, że należy odrębnie przeanalizować, czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego na fakturach wystawionych przez Zleceniobiorcę w zakresie, w jakim kwota wskazana na fakturze:

 • stanowi wynagrodzenie za zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej,
 • stanowi równowartość nagród wydanych uczestnikom loterii promocyjnej.


Spółka uważa, że ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w przypadku gdy kwota podana na fakturze obejmuje wynagrodzenie za wykonane przez Zleceniobiorcę czynności polegające na organizacji i przeprowadzeniu loterii. Usługa ta jest bowiem wykonywana na rzecz Spółki i Spółka powinna być traktowana jako nabywca (beneficjent) tej usługi. Oczywistym jest też to, że usługa marketingowa jest przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT (akcje marketingowe służą zwiększaniu sprzedaży przez Spółkę).

Zdaniem Spółki nie powinna ona jednak odliczać VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez Zleceniobiorcę w sytuacji, gdy kwota wskazana na fakturach jest równowartością nagród wydawanych uczestnikom loterii. Nie ma przy tym znaczenia to, że faktura wystawiona jest przez Zleceniobiorcę tytułem „usługi marketingowej”.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a Ustawy VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności. Zdaniem Spółki przepis ten może znaleźć zastosowanie w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku.

Należy bowiem zauważyć, że nagrody wydawane uczestnikom loterii są nabywane i wydawane przez organizatora loterii we własnym imieniu i na własny rachunek. Jak była o tym mowa, organizatorem loterii nie jest Spółka. Przed wydaniem nagród uczestnikom loterii na Spółkę nie przechodzi prawo do rozporządzania nagrodami jak właściciel i Spółka nie dokonuje wydawania nagród uczestnikom loterii. Można zatem argumentować, że jeśli Spółka dokonuje płatności należności wykazanej na fakturze wystawionej przez Zleceniobiorcę, obejmującej wartość wydawanych nagród, de facto płaci za dostawę nagród dokonywanych przez Zleceniobiorcę na rzecz uczestników loterii. W tym zakresie Spółka nie dokonuje płatności za usługę wykonaną na jej rzecz. Spółka jest jedynie beneficjentem usługi marketingowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu loterii. Korzyści z wydania nagród odnoszą natomiast uczestnicy loterii i w tym wypadku to oni są beneficjentami tej czynności (klienci Spółki a nie sama Spółka).

W związku z powyższym Spółka uważa, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach wystawionych przez Zleceniobiorcę tytułem usługi marketingowej w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia wykazanego na tych fakturach odpowiada wartości nagród, które są wydawane uczestnikom loterii.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 4 listopada 2015 r., znak IPPP2/4512-752/15-2/IZ, w sprawie o analogicznym stanie faktycznym, stwierdził:

„(...) w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę udokumentowanych fakturą VAT wyłącznie w zakresie nabywanych usług marketingowych z uwagi na pośredni wpływ na wysokość osiąganych przez Spółkę obrotów, które są opodatkowane (tj. mają związek z generowaniem sprzedaży opodatkowanej), gdyż została spełniona przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków udokumentowanych fakturą VAT dotyczących nabywanych przez Podmioty Trzecie towarów, prezentów o małej wartości, przekazywanych następnie uczestnikom Akcji Promocyjnych, bowiem ta część kwoty stanowi w istocie zapłatę przez Wnioskodawcę za dostawę towarów dokonywaną przez Podmioty Trzecie na rzecz uczestników tych Akcji ”.


Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowi art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 88 ust. 3a pkt 4 lit a ustawy o VAT, gdyż w tej części Wnioskodawca nie nabył towarów.


Uwzględniając powyższe okoliczności nie można zgodzić się z poglądem Wnioskodawcy, że przysługuje Mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Podmioty Trzecie za kompleksową usługę organizacji i obsługi Akcji Promocyjnych, tj. również w części, w jakiej uwzględniają one wartości wydanych w tych akcjach nagród i prezentów o małej wartości, ponieważ Wnioskodawca jest jedynie beneficjentem - nabywcą usługi marketingowej świadczonej na jego rzecz przez Podmioty Trzecie, nie jest natomiast na Niego przenoszone prawo do rozporządzania jak właściciel towarami wydawanymi w ramach Akcji Promocyjnych. Prawo do jest przenoszone przez Podmioty Trzecie na uczestników Akcji.”.

Nie jest to stanowisko odosobnione. Analogicznie wnioski płyną m.in. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 r., znak IPPP2/443- 573/13/15-6/S/AO. W interpretacji tej organ podatkowy stwierdził:

„ (...) zgodnie z przesłanką wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jako nabywca usługi marketingowej w zakresie nabywanych usług marketingowych, z uwagi na związek z generowaniem sprzedaży opodatkowanej ma prawo do odliczenia podatku VAT od udokumentowanych fakturą VAT wydatków poniesionych przez Spółkę. Natomiast Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od udokumentowanych fakturą VAT wydatków dotyczących wartości nabywanych przez Organizatora na swoją rzecz nagród przekazywanych uczestnikom, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Część kwoty wynikająca z faktury za usługi marketingowe stanowi zapłatę przez Wnioskodawcę (jako podmiot trzeci) za nabyte przez Organizatora nagrody wydawane na rzecz uczestników konkursu. Tak więc wobec przekazywanej nagrody Wnioskodawca nie występuje w roli nabywcy. Fakt ten pozbawia Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku VAT z tego tytułu.

Zatem Wnioskodawca powinien znać szczegółowe kalkulacje części składowych usługi marketingowej dla wyodrębnienia poszczególnych elementów składowych usługi marketingowej, w szczególności: (i) rzeczy (innych niż Towary), (ii) gier komputerowych, (iii) kuponów pieniężnych / bonów Sodexho / przedpłaconych kart płatniczych bonus, (iv) wartości podatku dochodowego od Nagród. Przy czym bez znaczenia w analizowanej sprawie jest kwalifikacja przedmiotowa nagrody, gdyż zarówno wydanie nagrody w postaci rzeczy spełniające definicję dostawy towarów jak i przekazanie nagrody w postaci kuponów pieniężnych/bonów Sodexho/ przedpłaconych kart płatniczych oraz wartości podatku dochodowego od Nagród niespełniające definicji dostawy towarów i świadczenia usług stanowi odrębne od usługi marketingowej świadczenie dokonywane na rzecz konsumenta - uczestnika konkursu”.


Analogiczny pogląd Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyraził w interpretacji z dnia 1 października 2015 r., wydanej w wyniku uwzględnienia wyroku sądowego. W interpretacji tej czytamy:


„ O ile zorganizowanie akcji promocyjnej i reklamowej odbywało się na rzecz Wnioskodawcy to już wydanie towarów, które Agencja nabyła w imieniu własnym, nie miało nastąpić na rzecz Wnioskodawcy, lecz w stosunku do osób trzecich, które występowały w roli konsumentów. Wnioskodawca natomiast w odniesieniu do przekazywanych przez Agencję towarów występuje jedynie jako podmiot trzeci, dokonujący zapłaty za towary przekazywane przez Agencję na rzecz uczestników akcji reklamowych.

Jak wskazano wyżej świadczenia te są świadczeniami odrębnymi a wydanie upominków, nagród itp. nie jest elementem koniecznym usługi marketingowej. Usługa taka może być wykonywana oddzielnie, tj. bez wydawania nagród. W konsekwencji, wynagrodzenie wypłacone przez Wnioskodawcę Agencji obejmuje dwa elementy. Pierwszym elementem tej kwoty jest wynagrodzenie za usługi marketingowe świadczone przez Agencję na rzecz Wnioskodawcy. Natomiast drugim elementem kwoty jest wynagrodzenie płacone przez Wnioskodawcę za towary przekazywane przez Agencję na rzecz uczestników akcji promocyjnych reklamujących firmę Wnioskodawcy. Zatem niezbędne jest wyodrębnienie poszczególnych elementów składowych przedmiotowej usługi marketingowej. Podzielenie płatności na dwa elementy, z których każdy odpowiadałby odrębnemu świadczeniu nie jest niewykonalne. Ustalenie płatności w części obejmującej wartość nagród wydawanych osobom trzecim było możliwe, skoro to Agencja nabywała i przekazywała osobom trzecim nagrody.

W konsekwencji Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych przez Spółkę udokumentowanych fakturą VAT wyłącznie w zakresie nabywanych usług marketingowych z uwagi na pośredni wpływ na wysokość osiąganych przez Spółkę obrotów, które mają związek z generowaniem sprzedaży opodatkowanej, zgodnie z przesłanką wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, od wydatków udokumentowanych fakturą VAT dotyczącą nabywanych przez agencję towarów, przekazywanych następnie osobom trzecim, bowiem Spółka nie nabywa prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, natomiast ta część kwoty stanowi zapłatę przez Spółkę (jako podmiot trzeci) za dostawę towarów dokonywanych przez Agencję na rzecz beneficjentów”.


Pogląd Spółki o braku prawa do odliczenia VAT potwierdzany jest też w orzecznictwie sądowym. W wyroku z dnia 4 września 2014 r. o sygn. I FSK 1001/13, NSA stwierdził, że:


„Nieodpłatne przekazanie nagrody rzeczowej klientowi przez organizatora konkursu realizowane na zlecenie podmiotu trzeciego w ramach działań marketingowych tego podmiotu, stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (...), odrębną od części usługowej i na podstawie art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy nie daje zleceniodawcy tych działań prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez organizatora konkursu w części obejmującej taką dostawę towaru, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przekazanie towarów klientom poprzedzone jest dostawą towarów na rzecz zleceniodawcy, który czynność nieodpłatnego przekazania opodatkuje na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ww. ustawy lub gdy przedmiotem przekazania są towary o małej wartości w rozumieniu tych przepisów”.


Takie stanowisko zostało też wyrażone w innych wyrokach NSA np. w wyroku z dnia 9 stycznia 2014 roku, sygn. I FSK 271/13, z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. I FSK 474/13, z dnia 15 lipca 2014 roku, sygn. I FSK 1249/13.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosowanie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj