Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP1/443-175/12-7/JL
z 30 maja 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP1/443-175/12-7/JL
Data
2012.05.30Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa towarów i świadczenie usług --> Dostawa towarów


Słowa kluczowe
akcja promocyjna
nagrody
przekazanie nieodpłatne
usługi marketingowe


Istota interpretacji
Wnioskodawca nie jest obowiązany do opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wydań towarów w Wariancie II, otrzymanych uprzednio od klienta, których wartość nie stanowi elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia przysługującego Spółce od klienta.Wniosek ORD-IN 348 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.02.2012 r. (data wpływu 23.02.2012 r.) – uzupełnionym w dniu 23.05.2012r. na wezwanie Organu z dnia 11.05.2012r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom akcji promocyjnych w Wariancie II – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom akcji promocyjnych w Wariancie II.

Wniosek uzupełniony został poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty w dniu 23.05.2012r. na wezwanie Organu z dnia 11.05.2012r. (doręczenie 17.05.2012r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W (dalej: „Spółka”/„Agencja”) planuje w niedalekiej przyszłości przeprowadzić dla swoich klientów szereg akcji o charakterze promocyjnym/reklamowym. Klientami Spółki będą podmioty gospodarcze zainteresowane zleceniem tego rodzaju usług firmom zewnętrznym zajmującym się profesjonalnie świadczeniem tego rodzaju usług. W efekcie na podstawie negocjowanych umów to Spółka zobowiązana będzie przygotowywać na zlecenie klienta kompleksowe pod względem organizacyjnym kampanie marketingowo-reklamowe. Ich częścią będą niejednokrotnie różnego rodzaju konkursy, loterie promocyjne, sprzedaż premiowa oraz inne nienazwane w przepisach prawa podatkowego akcje marketingowe (dalej: „Akcje promocyjne”). Zgodnie z przyjętymi założeniami w większości przypadków to Agencja dokona we własnym imieniu lecz na ostateczny rachunek klienta zakupu upominków, a następnie przekaże je laureatom poszczególnych Akcji promocyjnych. Wartość zakupionych i wydanych uczestnikom nagród stanowić będzie wówczas element kalkulacyjny wynagrodzenia należnego Spółce od klienta za kompleksową usługę reklamową (dalej: „Wariant I”). Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że to klient Spółki przekaże nieodpłatnie nagrody Spółce (najczęściej własne produkty), po to, by Spółka wręczyła je następnie uczestnikowi. W tym przypadku wartość nagrody nie stanowi elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia przysługującego Spółce od klienta (dalej: „Wariant II”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka zobowiązana jest opodatkować należnym podatkiem VAT nagrody wydawane uczestnikom Akcji promocyjnych w trybie art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT w Wariancie II...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wydanie nagród uczestnikom Akcji promocyjnych nie podlega opodatkowaniu należnym podatkiem VAT.

W Wariancie II Spółka nie uwzględnia wartości upominków w rozliczeniu z klientem za przeprowadzenie kompleksowej usługi reklamowej, co w efekcie uprawnia do twierdzenia, że czynność ta może być uznana za nieodpłatną dostawę towarów na rzecz uczestnika Akcji promocyjnej. Należy jednak zauważyć, że stosownie do treści art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT warunkiem obciążenia nieodpłatnego wydania towarów należnym podatkiem VAT jest okoliczność, iż „podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów”. Spółka nabywając nieodpłatnie nagrody od klienta nie ma zaś prawa do odliczenia takiego podatku, z tej przyczyny, iż czynność ta nie podlega dokumentowaniu w postaci faktury VAT (innej niż faktura wewnętrzna). Wobec niespełnienia tego warunku także i takie wydanie nagród na rzecz uczestników Akcji promocyjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki. Do ew. opodatkowania może zaś dojść na poziomie klienta Agencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom akcji promocyjnych w Wariancie II uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Ponadto, w myśl ust. 2 powołanego artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Spółka planuje przeprowadzić dla swoich klientów szereg akcji o charakterze promocyjnym/reklamowym. Klientami tymi będą podmioty gospodarcze zainteresowane zleceniem tego rodzaju usług firmom zewnętrznym zajmującym się profesjonalnie świadczeniem tego rodzaju usług. Zatem, na podstawie umów, to Spółka zobowiązana będzie przygotowywać na zlecenie klienta kompleksowe pod względem organizacyjnym kampanie marketingowo–reklamowe. Ich częścią będą niejednokrotnie różnego rodzaju konkursy, loterie promocyjne, sprzedaż premiowa oraz inne nienazwane w przepisach prawa podatkowego akcje marketingowe. Nie można wykluczyć sytuacji, że to klient Spółki przekaże nieodpłatnie nagrody Spółce (najczęściej własne produkty), po to, by Spółka wręczyła je następnie uczestnikowi. W tym przypadku wartość nagrody nie stanowi elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia przysługującego Spółce od klienta.

W związku z powyższym, wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w związku z nieodpłatnymi wydaniami uczestnikom akcji promocyjnych ww. nagród w Wariancie II, Spółka będzie obowiązana opodatkować te wydania na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Brzmienie cyt. art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że ustawa zrównuje nieodpłatne przekazanie towarów z dostawą towarów w przypadku, gdy następuje wydanie towarów, towary będące przedmiotem tego nieodpłatnego wydania należą do przedsiębiorstwa podatnika oraz jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

W przedmiotowej sprawie, towary przekazywane Wnioskodawcy przez klienta w celu wydania w ramach prowadzonych akcji promocyjnych nie są własnością Spółki. Towary te należą do przedsiębiorstwa danego klienta, który następnie dokonuje ich przekazania Spółce.

W konsekwencji nie można uznać, że Wnioskodawca dokonuje przekazania towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Tym samym nie można też uznać, że spełniona jest podstawowa przesłanka warunkująca konieczność naliczenia podatku VAT przez Spółkę zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest obowiązany do opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wydań towarów w Wariancie II, otrzymanych uprzednio od klienta, których wartość nie stanowi elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia przysługującego Spółce od klienta.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało zatem uznać za prawidłowe.

Zaznaczyć jednak należy, iż tut. Organ dokonując niniejszego rozstrzygnięcia skupił się ściśle na odpowiedzi na sformułowane we wniosku pytanie, w którym Wnioskodawca poddawał w wątpliwość konieczność opodatkowania przez Wnioskodawcę przedmiotowych wydań towarów w kontekście konkretnej normy prawnej tj. art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i w przypadku otrzymania ww. towarów od klienta. Tym samym przedmiotowa interpretacja zawęża się jedynie do udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie, nie wychodząc poza jego ramy, poprzez dokonanie oceny sytuacji prawnopodatkowej Wnioskodawcy w oparciu o inne niż wskazane przez niego w zapytaniu regulacje prawne. Jednocześnie zauważyć należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie opodatkowania wydań towarów przez Wnioskodawcę w sytuacji przedstawionej we wniosku. Interpretacja ta nie dotyczy natomiast opodatkowania wydań towarów przez klienta Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa, dla klienta Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego jedynie w zakresie opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom akcji promocyjnych w Wariancie II. W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nagród wydawanych uczestnikom akcji promocyjnych w Wariancie I wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj