Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB3/4510-355/15/PW
z 2 października 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie skutkować będzie utratą statusu podatnika przez Podatkową Grupę Kapitałową – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie skutkować będzie utratą statusu podatnika przez Podatkową Grupę Kapitałową.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


W dniu 27 stycznia 2015 r. S1 oraz S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17. zwane wszystkie razem dalej: Spółkami Zależnymi, zawarły umowę (dalej: Umowa) o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK lub Wnioskodawca) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółką dominująca w ramach PGK jest S1. Zgodnie z Umową:


 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej jest S1,
 • podstawa opodatkowania PGK jest wyliczana zgodnie z art. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Wnioskodawca pragnie wskazać, że w okresie funkcjonowania PGK mogą zostać przeprowadzone działania restrukturyzacyjne, w których uczestniczyć będą podmioty tworzące PGK.

Reorganizacja PGK może polegać na podziale spółek kapitałowych przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: K.s.h.). Wskazane transakcje podziału mogą odbywać się w następujących wariantach, tj.:


 • podział przez wydzielenie, gdzie zarówno spółka przejmująca jak i spółka dzielona będą spółkami tworzącymi PGK,
 • podział przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK,
 • podział przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną będzie spółka tworząca PGK.


Biorąc pod uwagę powyższe, opisane powyżej transakcje podziału (dalej: Podział) mogą prowadzić do podwyższenia kapitału zakładowego spółki należącej do PGK w związku z wydaniem nowych udziałów lub podwyższeniem wartości nominalnej istniejących udziałów na rzecz wspólników spółki dzielonej lub do obniżenia kapitału zakładowego w przypadku, w którym spółka dzielona będzie należała do PGK lub do zmian w strukturze własnościowej w ramach PGK.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że planowane procesy restrukturyzacyjne nie będą naruszały warunków, niezbędnych do spełnienia, w celu utworzenia i utrzymania statusu PGK, o których mowa w art. 1 a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj.:


 1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek należących do PGK będzie wyższy bądź równy 1 000 000 zł,
 2. Spółka dominująca będzie w bezpośrednim posiadaniu przynajmniej 95% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek wchodzących w skład PGK,
 3. Spółki Zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek z PGK,
 4. spółki tworzące PGK nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 5. spółki tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK,
 6. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy swojego istnienia, dochodowość na poziomie co najmniej 3%.


Mając na uwadze, że przedmiotowe pytanie odnosi się do ustalenia dochodu/straty PGK jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje S1, jako podmiot dominujący w PGK.

Wskutek bowiem przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Podziałów tj.: (i) podziału przez wydzielenie, gdzie zarówno spółka przejmująca jak i spółka dzielona będą spółkami tworzącymi PGK, (ii) podziału przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK, (iii) podziału przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną będzie spółka tworząca PGK, PGK nadal będzie spełniać wszystkie wymagane przesłanki do utrzymania statusu podatnika, tj. w szczególności:


 1. w skład PGK wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, pozostające w związkach kapitałowych,
 2. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek PGK, ustalony zgodnie z art. 1 a ust. 2 pkt 1 lit a ww. ustawy, nie będzie niższy niż 1 000 000 zł,
 3. spółka dominująca będzie nadal posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład PGK,
 4. spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK. Jednocześnie, tak jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wskutek Podziałów może dojść do: zwiększenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki należącej do PGK lub do zmian w strukturze własnościowej w ramach PGK. W takim przypadku zmianie ulegną postanowienia umowy PGK, które zgodnie z art. 1 a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegać będą zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 30 dni od ich wystąpienia.


Podsumowując, w świetle powyższego, (i) podział przez wydzielenie, gdzie zarówno spółka przejmująca jak i spółka dzielona będą spółkami tworzącymi PGK, (ii) podział przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK oraz (iii) podział przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną będzie spółka tworząca PGK, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego PGK.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której obie ze stron będą spółkami tworzącymi PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?
 2. Czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką dzieloną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?
 3. Czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną spółka tworząca PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?


Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 1) Przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której obie ze stron będą spółkami tworzącymi PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.


Ad. 2) Przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką dzieloną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.


Ad. 3) Przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną spółka tworząca PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.


Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy


Podział spółek w świetle Kodeksu spółek handlowych oraz Ordynacji podatkowej

Zgodnie z brzmieniem art. 528 K.s.h. spółki kapitałowe mogą dzielić się na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Z kolei w świetle art. 529 § 1 K.s.h. podział spółek może zostać dokonany między innymi poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). W konsekwencji podziału wspólnicy spółki dzielonej otrzymują udziały bądź akcje spółki przejmującej, której kapitał zakładowy ulegnie w takim wypadku podwyższeniu (za wyjątkiem sytuacji, w której 100% wspólnikiem spółki dzielonej jest spółka przejmująca), zaś kapitał zakładowy spółki dzielonej może ulec obniżeniu. W przypadku podziału przez wydzielenie nie dochodzi do utraty bytu prawnego spółki dzielonej, bowiem część jej majątku zostaje wydzielona do spółek istniejących lub nowo zawiązanych.

Tym samym Spółka przejmująca będzie kontynuować działalność spółki dzielonej w ramach przydzielonego jej majątku spółki dzielonej. Spółka dzielona, w efekcie transakcji podziału, nie zostanie wykreślona z rejestru i będzie mogła kontynuować działalność w ramach majątku pozostałego w spółce.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, iż zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższe zasady określające częściową sukcesję podatkową mającą miejsce w ramach podziału przez wydzielenie stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. PGK jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m.in. spółki kapitałowe (art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednocześnie, podatkowa grupa kapitałowa w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych traktowana jest jako odrębny podatnik. Podatkowa grupa kapitałowa w świetle ustawy to grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną (tj. spółek akcyjnych bądź spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym. W rezultacie, po utworzeniu PGK, spółki wchodzące w jej skład tracą swój status podatnika podatku dochodowym od osób prawnych na czas jej istnienia.


Warunki zawiązania oraz utrzymania statusu podatnika przez PGK

Zgodnie z art. 1 a i 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby PGK mogła uzyskać oraz utrzymać status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, muszą zostać spełnione następujące warunki:


 1. Uczestnicy PGK/forma prawna


W skład PGK muszą wchodzić co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne), których siedziba znajduje się na terytorium Polski (art. 1a ust. 1 w zw. z art. 1a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).


 1. Wymogi kapitałowe


Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK, nie może być niższy niż 1 000 000 PLN, bez uwzględnienia tej części kapitału, jaka nie została na kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek/kredytów, przysługującymi udziałowcom/akcjonariuszom wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.


 1. Struktura własnościowa


Zgodnie z art. 1 a ust 2 pkt 1 lit b i c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedna ze spółek, zwana spółką dominującą posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym spółek zależnych, natomiast spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK (brak powiązań skośnych). W przypadku, gdy spółką zależną jest spółka, wobec której stosowano przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, powyższa proporcja udziałów spółki dominującej odnosi się do tej części kapitału zakładowego spółki zależnej, która nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo nie stanowi rezerwy reprywatyzacyjnej mienia Skarbu Państwa.


 1. Brak zaległości podatkowych


Zgodnie z art. 1 a ust 2 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w spółkach tworzących PGK nie mogą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego). Z literalnego brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że warunek ten dotyczy jedynie okresu przed utworzeniem PGK. Dodatkowo, powyższy warunek uznaje się za spełniony także wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania (co wynika z art. la ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).


 1. Brak możliwości przystąpienia kolejnych podmiotów do PGK


PGK nie może zostać założona przez spółki, które uprzednio wchodziły w skład innej podatkowej grupy kapitałowej, a grupa ze względu na naruszenie warunków ustawowych utraciła status podatnika. W takiej sytuacji ponowne przystąpienie do PGK ww. spółek możliwe jest po upływie roku podatkowego tych spółek, następującego po roku podatkowym, w którym uprzednio funkcjonująca podatkowa grupa kapitałowa utraciła swój status.


 1. Brak istnienia związków powodujących powstanie okoliczności, wynikających z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po utworzeniu PGK, podmioty ją tworzące nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami powiązanymi spoza PGK, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.


 1. Zwolnienia z podatku dochodowym od osób prawnych


Podmioty tworzące PGK, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw.


 1. Dochodowość PGK


Jak wynika z art. 1 a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PGK uznawana jest za podatnika, jeśli osiąga za każdy rok podatkowy dochodowość określoną zgonie z art. 7a ust. 1 na poziomie co najmniej 3%.


W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej opisanych warunków, PGK utraci status podatnika podatku dochodowym od osób prawnych z dniem naruszenia danego warunku. Jednocześnie, w przypadku nieosiągnięcia poziomu dochodowości w wysokości przynajmniej 3%, dniem utraty statusu podatnika przez PGK będzie ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano złożenia zeznania podatkowego, nie później jednak niż w dzień, w którym zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy złożyć przedmiotowe zeznanie.


Istnienie PGK a planowane Podziały


W ocenie Wnioskodawcy – biorąc pod uwagę powyższe – planowane Podziały, tj.:


 1. podział przez wydzielenie, gdzie zarówno spółka przejmująca jak i spółka dzielona będą spółkami tworzącymi PGK,
 2. podział przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK,
 3. podział przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną będzie spółka tworząca PGK,


 • nie będą skutkowały naruszeniem warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, które szczegółowo opisano powyżej.


Jak wskazano powyżej, przyczyny jakie mogą spowodować utratę statusu podatnika przez PGK są enumeratywnie wymienione w art. 1a ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, nie zostaną one naruszone w przypadku przeprowadzenia Podziału.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Kwestie dotyczące podatkowej grupy kapitałowej reguluje art. 1a ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Zgodnie z art. 1a ust. 2 ww. ustawy podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie warunki:


 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne mające siedzibę na terytorium Polski;
 2. przeciętny kapitał zakładowy, przypadający na każdą z tych spółek, nie może być niższy niż 1 000 000 zł;
 3. spółka dominująca musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym, lub w tej części kapitału zakładowego spółek zależnych, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków, albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji;
 4. spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę;
 5. w spółkach tworzących grupę nie występują zaległości we wpłatach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa
 6. sporządzenie umowy, w formie aktu notarialnego, o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (min. 3 lata podatkowe);
 7. zarejestrowanie umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej przez naczelnika urzędu skarbowego.


Natomiast utrzymanie statusu podatkowej grupy kapitałowej po zarejestrowaniu grupy kapitałowej uzależnione jest od spełnienia warunków wymienionych w art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:


 • uczestnikiem grupy nie może zostać spółka osobowa, np. w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową,
 • spółka uczestnicząca w podatkowej grupie kapitałowej nie może przenieść siedziby za granicę,
 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową nie może zostać obniżony poniżej 1 000 000 zł,
 • spółka dominująca nie może zmniejszyć swojego bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym spółek zależnych poniżej 95%,
 • spółki zależne nie mogą nabyć lub objąć udziałów (akcji) w kapitale zakładowym innych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową,
 • niekorzystania ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 • niepozostawania w związkach powodujących transfer dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • osiągnięcia przez grupę za każdy rok podatkowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.


Zgodnie z art. 1a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po zarejestrowaniu grupy kapitałowej w razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

Należy wskazać, że po rejestracji umowy przez naczelnika, właściwego według siedziby spółki reprezentującej Podatkową Grupę Kapitałową, umowa nie może zostać rozszerzona na inne spółki (art. 1a ust. 6 ww. ustawy).

Umowa, na podstawie której utworzona została podatkowa grupa kapitałowa, może jednak ulegać zmianom, które to dokonywane powinny być również w formie aktu notarialnego.

O każdej jednak zmianie umowy, jaki i zmianie wysokości kapitału zakładowego każdej ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, obowiązana jest zgłosić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności do naczelnika urzędu skarbowego (art. 1a ust. 8 ww. ustawy). Mimo że umowę tę zawiera się na czas oznaczony, w trakcie jej trwania mogą wystąpić zmiany zależne od spółek, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego (art. 1a ust. 10 ww. ustawy). W takim przypadku dzień, w którym nastąpiło naruszenie któregoś z tych warunków, jest jednoznaczny z utratą przez grupę statusu podatnika i oznacza koniec roku podatkowego grupy.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planowane jest dokonanie transakcji podziału przez wydzielenie, gdzie:


 1. zarówno spółka przejmująca jak i spółka dzielona będą spółkami tworzącymi PGK,
 2. spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK,
 3. spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną będzie spółka tworząca PGK.


Zgodnie z art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Podział może być dokonany m.in. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) – art. 529 § 1 pkt 4 ww. ustawy.

Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w sprawie po kolei zaprezentował i przeanalizował warunki, jakie musi spełniać Podatkowa Grupa Kapitałowa, aby nie stracić statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dokonując wyczerpującej analizy tych warunków, Spółka przedstawiła do każdego z nich uzasadnienie wskazujące, iż zmiany właścicielskie dokonane w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej nie spowodują w jej przypadku utraty statusu PGK.

Zdaniem tutejszego organu samo dokonanie transakcji podziału przez wydzielenie w konfiguracjach wskazanych we wniosku, nie powoduje utraty przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym należy uznać, że:


 1. Podział przez wydzielenie spółki należącej do Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką dzieloną) do innej spółki z Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego,
 2. Podział przez wydzielenie spółki spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką dzieloną) do spółki z Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego,
 3. Podział przez wydzielenie spółki należącej do Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką dzieloną) do spółki spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego,


 • o ile Podatkowa Grupa Kapitałowa przez cały okres jej funkcjonowania będzie łącznie spełniać warunki zawarte w art. 1a ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Natomiast naruszenie któregokolwiek z warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez którąkolwiek ze spółek wchodzących w skład grupy oznacza utratę przez Podatkowa Grupę Kapitałową statusu podatnika.

Nie mniej jednak w przypadku, gdy wskutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez wydzielenie dojdzie do zmiany wysokości kapitału zakładowego spółek wchodzących w skład Grupy oraz zmian w strukturze własnościowej tych spółek, zmianie ulegną postanowienia umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej, które zgodnie z art. 1a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegać będą zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 30 dni od ich wystąpienia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj