Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP2/4512-1117/15-3/IZ
z 11 lutego 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony  przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania preferencyjną stawką podatku opłaty za przyłączenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania preferencyjną stawką podatku opłaty za przyłączenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


 1. Wnioskodawca jest: (i) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”) oraz (ii) czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług („podatek VAT”).
 2. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy odpłatnie usługi („Usługi”) w zakresie (i) zbiorowego zaopatrzenia w wodę („Usługi Zaopatrzenia w Wodę”) i (ii) zbiorowego odprowadzania ścieków („Usługi Odprowadzania Ścieków”). W zakres świadczonych przez Wnioskodawcę Usług wchodzi m.in. także:
  1. przyłączenie urządzeń wodociągowych do sieci gminnej w celu świadczenia Usług Zaopatrzenia w Wodę („Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych”), oraz
  2. przyłączenie urządzeń kanalizacyjnych do sieci gminnej w celu świadczenia Usług Odprowadzania Ścieków („Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych”).
 3. Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych i Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych polega wyłącznie na umożliwieniu Klientom korzystania z Usług świadczonych przez Wnioskodawcę za co pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą taryfą.
 4. Świadczenie Usług przez Wnioskodawcę odbywa się na podstawie podpisywanych z indywidualnymi klientami (dalej łącznie jako „Klienci”) umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca z tytułu świadczonych Usług wystawia na rzecz Klientów faktury VAT.
 5. Opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych oraz za Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych nie zawiera opłaty za usługę budowlaną Urządzeń Wodociągowych czy Urządzeń Kanalizacyjnych.
 6. Wnioskodawca uważa, iż Usługi Zaopatrzenia w Wodę należy klasyfikować zgodnie z grupowaniem 36.00.20.0 załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług |(PKWiU) („Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług”), tj. jako „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.
 7. Wnioskodawca uważa, iż Usługi Odprowadzania Ścieków należy klasyfikować zgodnie z grupowaniem 37.00.11 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, tj. jako „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca poinformował, że w dniu 17 listopada 2015 r, Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur w Łodzi („Urząd Statystyczny”) o wydanie opinii interpretacyjnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji przez Wnioskodawcę wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

 1. opłaty za przyłączenia urządzeń wodociągowych do sieci gminnej, oraz
 2. opłaty za przyłączenia urządzeń kanalizacyjnych do sieci gminnej.

W dniu 2 grudnia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2015 r. (znak: LDZ-OKN.4221.3788.2015.KU.1), w którym Dyrektor Urzędu Statystycznego wskazał, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wymienione we wniosku Wnioskodawcy usługi, tj.:

 1. przyłączenie odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej w celu świadczenia dostawy wody, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią wodociągową mieści się w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”;
 2. przyłączenie odbiorcy do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w celu świadczenia odprowadzania ścieków, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg. obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2) ustawy o VAT, tj. wg stawki 7% podatku VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8% podatku VAT)?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg. obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2) w zw. z art. 146a pkt 2) ustawy o VAT, tj. wg stawki 7% podatku VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8% podatku VAT)?

Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. I. Zdaniem Wnioskodawcy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2) ustawy VAT, tj. wg stawki 7% podatku VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8% podatku VAT).


I.1. [Ustawa o VAT] Zgodnie z ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT). Przez dostawę towarów na gruncie ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ab initio ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (art. 8 ust. 1 ab initio ustawy o VAT).


I.2. Jak wynika z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% podatku VAT.


I.3. Niemniej jednak dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, a więc m.in. do usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych i usług związanych z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych stosuje się obniżoną stawkę podatku VAT, tj. stawkę 7% podatku VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8% podatku VAT).


I.4. Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT „towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Natomiast w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody zostały sklasyfikowane w sekcji E, dział 36 Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług.


I.5. Jak wynika natomiast z § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 127, poz. 886 ze zm.), taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług: do stawki opłaty dolicza się podatek VAT.


II.1. [Stawka podatku VAT] Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz Klientów Usługi Zaopatrzenia w Wodę. Do wykonywania przez Wnioskodawcę Usług Zaopatrzenia w Wodę niezbędne jest Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki podatku VAT.

II.2. Zbieżny z powyższym pogląd został przedstawiony przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2014 r. (nr IPPP1/443-1099/14-2/JL), w której Minister Finansów za prawidłowy uznał pogląd wnioskodawcy, iż „podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wykonywania usług dostawy wody lub odbioru ścieków czyli usług ujętych odpowiednio pod pozycją 140 oraz 142 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, a tym samym usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 7%. Jednocześnie na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku wynosi 8%”.

II.3. W interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2015 r. (nr IPPP3/4512-61/15-2/KT) w analogicznym stanie faktycznym Minister Finansów również wskazał, iż prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, iż w zakresie stawki opodatkowania usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub do sieci wodociągowej zastosowanie powinna znaleźć stawka obniżona podatku VAT, tj. 7% (lub odpowiednio 8%).

II.4. Taki pogląd został również zaprezentowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości, dalej jako „TSUE”) w orzeczeniu w sprawie Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasscrbeseitigung Torgau-Westelibien z dnia 3 kwietnia 2008 r. (sygn. C-442/05). W tym orzeczeniu TSUE wskazał, iż: „ art. 12 ust. 3 lit. a) szóstej dyrektywy i załącznik H kategoria 2 do tej dyrektywy należy interpretować w taki sposób, że czynność podłączenia indywidualnego, która polega, tak jak w sprawie przed sadem krajowym na ułożeniu kanalizacji umożliwiającej przyłączenie instalacji wodociągowej nieruchomości do stałej sieci dostawy wody, należy do zakresu dostawy wody.” Z wyroku tego wynika wprost, że usługi przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinny być traktowane tak samo, jak i inne usługi związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, a wiec także w ten sam sposób opodatkowane.

11.5. Ponadto, z § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf wynika wprost, iż opłata za przyłączenie urządzeń wodociągowych do sieci stanowi integralną część taryfy określanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W myśl tego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych jest niewątpliwie związana z usługami związanymi z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, a zatem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki podatku VAT.


Ad. II. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2) ustawy o VAT, tj. wg stawki 7% podatku VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8% podatku VAT).


I.1. [Ustawa o VAT] Zgodnie z ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów na gruncie ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ab initio ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (art. 8 ust. 1 ab initio ustawy o VAT).


I.2. Jak wynika z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23 % podatku VAT.


I.3. Niemniej jednak dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, a więc m.in.: do usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków stosuje się obniżoną stawkę podatku, tj. stawkę 7% podatku VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8% podatku VAT).


I.4. Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT „towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Natomiast w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług usługi związane z odprowadzaniem ścieków zostały sklasyfikowane w sekcji E, dział 37 Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług.


II.1. [Stawka podatku VAT] Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz Klientów Usługi Odprowadzania Ścieków. Do wykonywania przez Wnioskodawcę Usług Odprowadzania Ścieków niezbędne jest Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki podatku VAT.

II.2. Zbieżny z powyższym pogląd został przedstawiony przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2014 r. (nr IPPP1/443-1099/14-2/JL), w której Minister Finansów za prawidłowy uznał pogląd wnioskodawcy, iż „podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wykonywania usług dostawy wody lub odbioru ścieków czyli usług ujętych odpowiednio pod pozycją 140 oraz 142 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, a tym samym usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 7%. Jednocześnie na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku wynosi 8%”.

II.3. W interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2015 r. (nr IPPP3/4512-61/15-2/KT) w analogicznym stanie faktycznym Minister Finansów również wskazał, iż prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, iż w zakresie stawki opodatkowania usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub do sieci wodociągowej zastosowanie powinna znaleźć stawka obniżona podatku VAT. tj. 7% (lub odpowiednio 8%).

II.4. Takie też stanowisko zostało zaprezentowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości, dalej jako „TSUE”) w orzeczeniu w sprawie Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasscrbeseitigung Torgau-Westelibien z dnia 3 kwietnia 2008 r. (sygn. C-442/05). W tym orzeczeniu TSUE wskazał, iż: „ art. 12 ust. 3 lit. a) szóstej dyrektywy i załącznik H kategoria 2 do tej dyrektywy należy interpretować w taki sposób, że czynność podłączenia indywidualnego, która polega, tak jak w sprawie przed sadem krajowym, na ułożeniu kanalizacji umożliwiającej przyłączenie instalacji wodociągowej nieruchomości do stałej sieci dostawy wody, należy do zakresu dostawy wody”. Z wyroku tego wynika wprost, że usługi przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinny być traktowane tak samo, jak i inne usługi związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, a wiec także w ten sam sposób opodatkowane.

II.5. Ponadto, z § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf wynika wprost, iż opłata za przyłączenie urządzeń kanalizacyjnych do sieci stanowi integralną część taryfy określanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W myśl tego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych jest niewątpliwie związana z usługami związanymi z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, a zatem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).


W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).


Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).


Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.


Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.


Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.


Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono:

 1. w poz. 140 – sklasyfikowane w PKWiU 36.00.20.0 – Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych;
 2. w poz. 142 – sklasyfikowane w PKWiU ex 37 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.


Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy odpłatnie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W zakres świadczonych przez Wnioskodawcę Usług wchodzi m.in. także: przyłączenie urządzeń wodociągowych do sieci gminnej w celu świadczenia Usług Zaopatrzenia w Wodę („Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych”) oraz przyłączenie urządzeń kanalizacyjnych do sieci gminnej w celu świadczenia Usług Odprowadzania Ścieków („Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych”).

Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych i Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych polega wyłącznie na umożliwieniu Klientom korzystania z Usług świadczonych przez Wnioskodawcę za co pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą taryfą. Świadczenie Usług przez Wnioskodawcę odbywa się na podstawie podpisywanych z indywidualnymi klientami umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca z tytułu świadczonych Usług wystawia na rzecz klientów faktury VAT. Opłata pobierana przez Wnioskodawcę od klientów za Przyłączenie Urządzeń Wodociągowych oraz za Przyłączenie Urządzeń Kanalizacyjnych nie zawiera opłaty za usługę budowlaną Urządzeń Wodociągowych czy Urządzeń Kanalizacyjnych.

W dniu 2 grudnia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w którym Dyrektor Urzędu Statystycznego wskazał, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wymienione we wniosku Wnioskodawcy usługi, tj.: przyłączenie odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej w celu świadczenia dostawy wody, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią wodociągową mieści się w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, natomiast przyłączenie odbiorcy do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w celu świadczenia odprowadzania ścieków, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za usługi Przyłączenia Urządzeń Wodociągowych, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0 oraz opłata pobierana przez Wnioskodawcę od Klientów za usługi Przyłączenia Urządzeń Kanalizacyjnych, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 podlegają opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 140 i poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


W tym miejscu podkreślić jednak należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku usług według PKWiU. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. usług według PKWiU.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj