Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP4/4513-213/15/EK
z 22 lutego 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

„X” sp. z o.o. w … - dalej Spółka - jest przedsiębiorcą, którego główną działalnością jest sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. W ramach tej działalności Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 91 w celu ich dalszej odsprzedaży do podmiotów zużywających, czyli do podmiotów które wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywają na cele uprawniające do zwolnienia tj. na cele inne niż opałowe lub napędowe. W związku z taką działalnością

Spółka uzyskała status zarejestrowanego odbiorcy i prowadzi stosowne ewidencje tj.:

 • ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;
 • ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie;
 • ewidencje dokumentów dostawy;
 • ewidencje na potrzeby zarządcze w ramach posiadanego programu księgowego i na potrzeby księgowe.

Nabywane przez Spółkę oleje smarowe nie podlegają w państwie członkowskim nabycia akcyzie, w związku z tym ich przemieszczanie na terenie państwa członkowskiego nie podlega żadnym przewidzianym dla wyrobów objętych akcyzą procedurom w tym w szczególności procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Spółka nabywa oleje smarowe od unijnego dostawcy na podstawie dokumentu handlowego jakim jest faktura. Spółka, jako zarejestrowany odbiorca w celu zabezpieczenia wysokości zobowiązań w podatku akcyzowym mogących powstać w związku z taką działalnością złożyła wniosek do Naczelnika Urzędu Celnego w „Y” o przyjęcie zabezpieczenia generalnego w wysokości ustalonej w oparciu o oświadczenie Spółki o przewidywanej maksymalnie kwocie mogących powstać zobowiązań podatkowych z tytułu nabywania wyrobów akcyzowych. Skutkiem wniosku Naczelnik Urzędu Celnego w „Y” wydał Spółce potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego wskazując w nim rodzaj objętych zabezpieczeniem akcyzowym zobowiązań podatkowych jako: „nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego”. Spółka następnie wystąpiła do naczelnika Urzędu Celnego w „Y” z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, po rozpatrzeniu którego taką zgodę od tegoż Organu otrzymała.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy złożone przez Spółkę, jako zarejestrowanego odbiorcę, zabezpieczenie akcyzowe generalne obejmuje wszystkie zobowiązania podatkowe w akcyzie jakie mogą powstać i jakie byłyby należne w związku z jej działalnością polegającą na nabywaniu wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 91 w celu ich dalszej odsprzedaży do podmiotu zużywającego na cele zwolnione od akcyzy, którego przyjęcie zostało potwierdzone przez Naczelnika Urzędu Celnego w „Y”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka stoi na stanowisku, że złożone przez nią zabezpieczenie akcyzowe generalne obejmuje wszelkie mogące powstać zobowiązania podatkowe w akcyzie jakie mogą powstać i jakie byłyby należne od niej jako zarejestrowanego odbiorcy w związku z jej działalnością polegającą na nabywaniu wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 91 w celu ich dalszej odsprzedaży do podmiotu zużywającego na cele zwolnione od akcyzy, którego przyjęcie zostało potwierdzone przez Naczelnika Urzędu Celnego w „Y”.

Na powyższe stanowisko Spółka przedstawia następująca argumentację prawną:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 u.p.a. przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

Art. 10 ust. 1 u.p.a. stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innego podmiotu (art. 13 ust. 1 pkt 5 u.p.a). Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 5 i ust. 5 pkt 1 u.p.a. w zw. z par. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy, zwolnienie od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, stosuje się wyłącznie w przypadku ich nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 u.p.a. właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki wymienione w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2-6 u.p.a. - wydaje, zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Jednym z warunków, od którego spełnienia uzależnione jest uzyskanie statusu zarejestrowanego odbiorcy jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

Kwestię zabezpieczeń akcyzowych normuje zaś rozdział 6 u.p.a. oraz wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 66 ust. 1 u.p.a. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Zgodnie z nimi do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać, jest obowiązany m.in. zarejestrowany odbiorca (art. 63 ust. 1 pkt 2 u.p.a.).

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 u.p.a. zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, składa zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz wielu opłat paliwowych. Ponadto zgodnie z ust. 5 tego artykułu, w przypadku, gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o których mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych.

Na podstawie art. 65 ust. 8 u.p.a. po spełnieniu wymienionych w nich warunków, przywołane wyżej zabezpieczenie generalne może zostać zredukowane do formy zabezpieczenia ryczałtowego. Zgodnie z art. 65 ust. 9 u.p.a. wysokość zabezpieczenia ryczałtowego wynosi 30% wysokości zabezpieczenia generalnego.

Szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego a także szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 u.p.a., określa przywołane wyżej rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w przypadku określonym w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy - jako równowartość największej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę kwot: akcyzy obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz opłaty paliwowej obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w informacji o opłacie paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zwanej dalej „informacją o opłacie paliwowej”, oraz akcyzy oraz opłaty paliwowej odpowiadających największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie znajdujących się u zarejestrowanego odbiorcy lub dostarczanych w tym dniu do podmiotu zużywającego, a w przypadku określonym w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy - jako równowartość kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę: przewidywanej największej kwoty akcyzy za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz przewidywanej największej kwoty opłaty paliwowej za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w informacji o opłacie paliwowej, oraz kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej odpowiadających przewidywanej największej w tym okresie rozliczeniowym kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować u zarejestrowanego odbiorcy lub być dostarczane w tym dniu do podmiotu zużywającego; (par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Ustalona w ten sposób wysokość zabezpieczenia generalnego stanowi podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego (par. 3 pkt 3 rozporządzenia).

W świetle przywołanego wyżej stanu prawnego należy stwierdzić, że Spółka nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe, dokonuje czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą na terenie Polski. Jednakże przedmiotowe oleje nabywane są wyłącznie na cele inne niż opałowe lub napędowe, w związku z czym, ich nabywanie może być objęte jednolitym systemem zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie, którego warunki określone są w ustawie o akcyzie oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. Spółka zatem prowadząc działalność polegającą na nabywaniu wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych, chcąc korzystać z sytemu zwolnień wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, zobowiązana jest m.in do posiadania statusu zarejestrowanego odbiorcy oraz objęcia, będących przedmiotem zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem akcyzowym (art. 32 ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1 u.p.a.). Jednocześnie warunkiem posiadania statusu zarejestrowanego odbiorcy jest złożenie zabezpieczenia (art. 48 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 1 u.p.a.). Konsekwentnie, potwierdzając jednolity charakter obejmowania zwolnieniem od akcyzy określonych wyrobów, art. 63 ust. 1 u.p.a. wymienia podmioty zobowiązane do złożenia zabezpieczenia, wśród których określony jest zarejestrowany odbiorca. Przepis ten wskazuje również w jakiej wysokości ma zostać złożone przez te podmioty zabezpieczenie a mianowicie w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe. Dopełnieniem tego przepisu jest art. 65 ust. 1 u.p.a., który wskazuje na formę w jakiej wymienione podmioty mają obowiązek złożenia zabezpieczenia. W przypadku Spółki, zobowiązanie podatkowe jakie mogłoby powstać w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele uprawniające do zwolnienia, to zobowiązanie jakie mogło by powstać w związku z użyciem tych wyrobów niezgodnie z tym przeznaczeniem, lub bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy a także dostarczenie ich bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy (art. 8 ust. 2 u.p.a.). Zobowiązanie to może powstać do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający. Żaden z wyżej wymienionych przepisów ustawy o akcyzie, w szczególności jej rozdział 6, oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze odnoszące się do zabezpieczeń akcyzowych, nie wskazują na odrębne złożenie zabezpieczenia akcyzowego dla czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę i odrębne zabezpieczenie dla czynności dostarczania wyrobów akcyzowych do podmiotu zużywającego. Wynika z to z faktu objęcia na terenie kraju jednolitym systemem zwolnień nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie, które może być stosowane wyłącznie w warunkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 u.p.a. Zatem objęcie zwolnieniem wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie nabywanych wewnątrzwspólnotowo, może być stosowane wyłącznie, gdy jest dokonywane przez zarejestrowanego odbiorcę i tylko, gdy nabycie tych wyrobów dokonywane jest w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający lub dostarczenia do podmiotu zużywającego.

Co więcej, samo wprowadzenie wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru wskazanego w zezwoleniu na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, nie powoduje obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego dotyczy bowiem, jak to już wyżej zostało przedstawione, zobowiązania podatkowego jakie mogło by powstać w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele uprawniające do zwolnienia. Na etapie wprowadzenia przez zarejestrowanego odbiorcę wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru powstaje jedynie obowiązek podatkowy. Obowiązek ten przekształca się w zobowiązanie podatkowe dopiero z chwilą użycia tych wyrobów objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie, w sposób niezgodny z tym przeznaczeniem lub z chwilą, kiedy zostaną naruszone warunki uprawniające do zwolnienia. Zabezpieczeniu więc, podlegają powstałe albo mogące powstać na skutek tych naruszeń zobowiązania podatkowe a nie samo wewnątrzwspólnotowe nabycie, na co mogłoby wskazywać, zawarte w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia akcyzowego, przyjętego przez Naczelnika Urzędu Celnego w „Y” określenie rodzaju zobowiązań podatkowych objętych tym zabezpieczeniem. Powyższy jednolity system zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie, implikuje złożenie zabezpieczenia przez podmiot chcący dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych z przeznaczeniem na ich dostarczenie do podmiotu zużywającego na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy. Zabezpieczenie to, jak już wykazywano w niniejszym wniosku, ma gwarantować pokrycie mogącego powstać po stronie podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, zobowiązania podatkowego w związku z użyciem wyrobów akcyzowych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem warunków uprawniających do zwolnienia. Aby móc wykonywać w/w działalność podmiot ją wykonujący musi złożyć zabezpieczenie jako zarejestrowany odbiorca - wypełniając tym samym warunek, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 1 u.p.a. - w wysokości powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego (art. 63 ust. 1 u.p.a.) i w formie, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 u.p.a. - zarejestrowany odbiorca składa zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych, a na wniosek również po spełnieniu określonych warunków w formie zabezpieczenia ryczałtowego. Szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego a także szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Zgodnie z par. 3 pkt 3 tegoż, w przypadku zabezpieczenia generalnego składanego przez zarejestrowanego odbiorcę, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala go w wysokości stanowiącej równowartość największej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę kwot:

 • akcyzy obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz
 • opłaty paliwowej obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w informacji o opłacie paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zwanej dalej „informacją o opłacie paliwowej”, oraz
 • akcyzy oraz opłaty paliwowej odpowiadających największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie znajdujących się u zarejestrowanego odbiorcy lub dostarczanych w tym dniu do podmiotu zużywającego,

albo jako równowartość kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę:

 • przewidywanej największej kwoty akcyzy za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz
 • przewidywanej największej kwoty opłaty paliwowej za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w informacji o opłacie paliwowej, oraz
 • kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej odpowiadających przewidywanej największej w tym okresie rozliczeniowym kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować u zarejestrowanego odbiorcy lub być dostarczane w tym dniu do podmiotu zużywającego; Powyższe różnicowanie ustalania wysokości zabezpieczenia jest uzależnione od tego, czy kwota zabezpieczanych zobowiązań podatkowych w akcyzie może zostać dokładnie wskazana, czy też podlega szacunkowi.

Tak ustalona wysokość zabezpieczenia generalnego stanowi podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, o którym mowa w art. 65 ust. 8 u.p.a.

Spółka we wniosku o przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego generalnego wskazała jego wysokość w oparciu o przywołane wyżej przepisy rozporządzenia, przyjmując przewidywaną maksymalną kwotę mogących powstać zobowiązań z tytułu nabywania wyrobów akcyzowych, na podstawie wystąpienia w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wniosek, największego jednomiesięcznego nabycia oraz największego dziennego nabycia w tym okresie.

Mając powyższe na względzie należy przyjąć, że prowadzona przez Spółkę działalność polegająca na nabywaniu wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych w celu ich dostarczenia do podmiotów zużywających na cele uprawniające do zwolnienia, objęta jest jednolitym systemem zwolnień, dla którego wymagane jest złożenie zabezpieczenia zapewniającego pokrycie mogących powstać w związku z taką działalnością zobowiązań podatkowych w akcyzie od momentu ich wprowadzenia do wskazanego przez Spółkę miejsca odbioru olejów smarowych do momentu potwierdzenia ich odbioru przez podmiot zużywający.

Dlatego też, stanowisko Spółki zawarte w niniejszym wniosku poparte przywołanymi przepisami prawa, że:

 1. Złożone przez nią jako zarejestrowanego odbiorcę, zabezpieczenie akcyzowe obejmuje wszystkie zobowiązania podatkowe w akcyzie jakie mogą powstać i jakie byłyby należne w związku z jej działalnością polegającą na nabywaniu wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych o kodzie: CN 2710 19 91 w celu ich dalszej odsprzedaży do podmiotu zużywającego na cele zwolnione od akcyzy, którego przyjęcie zostało potwierdzone przez Naczelnika Urzędu Celnego w „Y” - należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014r., poz. 752, z późn. zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy, będącym wykazem wyrobów akcyzowych, pod pozycją 27 wskazano: oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe – o kodzie CN 2710.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Z ww. przepisów wynika, że wyrób wskazany przez Wnioskodawcę, tj. olej smarowy o kodzie CN 2710 19 91 jest wyrobem akcyzowym, należącym do grupy wyrobów energetycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Przemieszczenie wyrobów akcyzowych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia przez zarejestrowanego odbiorcę jest objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy do momentu odbioru tych wyrobów w miejscu określonym w zezwoleniu, a zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy, zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca”.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innego podmiotu (art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Z kolei, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki wymienione w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2015, poz. 195) zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–13 ustawy.

Stosownie art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8 (art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy, do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe są obowiązane następujące podmioty:

 1. podmiot prowadzący skład podatkowy;
 2. zarejestrowany odbiorca;
 3. zarejestrowany wysyłający;
 4. podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 5. podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
 6. podmiot pośredniczący;
 7. przedstawiciel podatkowy.

Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla zagwarantowania pokrycia jednego albo wielu zobowiązań podatkowych (art. 62 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 65 ust. 1 ustawy, podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

 1. podmiot prowadzący skład podatkowy,
 2. zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
 3. zarejestrowany wysyłający,
 4. podmiot pośredniczący,
 5. podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3
  • składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 8.


Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, z uwzględnieniem ust. 3 lub 3a, na poziomie równym:

 1. wysokości zobowiązań podatkowych, gdy kwota ta może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu zabezpieczenia;
 2. szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań podatkowych.

W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne zobowiązań podatkowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o których mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań podatkowych − art. 65 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy jeżeli określona lub zadeklarowana kwota akcyzy nie została zapłacona w terminie, organ podatkowy pokrywa ją ze złożonego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Na podstawie powyższych przepisów należy stwierdzić, że do złożenia zabezpieczenia akcyzowego generalnego zobowiązani są m.in. zarejestrowani odbiorcy. Zabezpieczenie akcyzowe jest uruchamiane gdy podatnik nie uiścił w obowiązujących terminach kwoty zobowiązania w podatku akcyzowym lub uiścił zapłatę w kwocie niższej od należnej.

Zabezpieczenie akcyzowe służy zatem zagwarantowaniu pokrycia zobowiązań podatkowych, w sytuacji gdyby podatnik ich nie zapłacił. Znajduje to potwierdzenie w art. 74 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym zabezpieczenie akcyzowe nie może zostać zwrócone, dopóki zobowiązanie podatkowe nie wygaśnie lub nie będzie mogło już powstać, co gwarantuje skuteczną realizację powyższego celu.

W celu umożliwienia stosowania zabezpieczenia akcyzowego dla wielu kolejnych zobowiązań podatkowych, bez konieczności każdorazowego jego zwracania i ponownego składania, stosuje się to zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego. Jednak w celu uniknięcia sytuacji, w której bieżące zobowiązania podatkowe podatnika mogłyby przekroczyć kwotę złożonego zabezpieczenia, ustawa o podatku akcyzowym w art. 65 ust. 7 nakłada na naczelnika urzędu celnego obowiązek ustalenia stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego przed jego zastosowaniem.

Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3-5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio (art. 65 ust. 8 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 65 ust. 9 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego.

Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowiązania podatkowego, jest obowiązany zażądać przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego – art. 72 ust. 1 ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1857) określono m.in. szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w przypadku określonym w:

 1. art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę kwot:
  • akcyzy obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz
  • opłaty paliwowej obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w informacji o opłacie paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zwanej dalej „informacją o opłacie paliwowej”, oraz
  • akcyzy oraz opłaty paliwowej odpowiadających największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie znajdujących się u zarejestrowanego odbiorcy lub dostarczanych w tym dniu do podmiotu zużywającego,
 2. art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę:
  • przewidywanej największej kwoty akcyzy za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz
  • przewidywanej największej kwoty opłaty paliwowej za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w informacji o opłacie paliwowej, oraz
  • kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej odpowiadających przewidywanej największej w tym okresie rozliczeniowym kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować u zarejestrowanego odbiorcy lub być dostarczane w tym dniu do podmiotu zużywającego.

Zatem naczelnik urzędu celnego ustala wysokości zabezpieczenia generalnego w jeden ze wskazanych powyżej sposobów, które są de facto uzależnione od wysokości zobowiązań podatkowych (ustalanych w różny sposób).

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, wysokość zabezpieczenia generalnego ustalona zgodnie z ust. 1 albo 2 stanowi odpowiednio podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, o którym mowa w art. 65 ust. 8 ustawy.

Obciążenie zabezpieczenia odnotowuje się po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe powstało lub powstał obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, lub mogą one powstać, po przedłożeniu przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

 1. oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje się ustalenia stanu wykorzystania tego zabezpieczenia;
 2. dokumentów określających rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych objętych tym zabezpieczeniem, w sposób umożliwiający obliczenie lub oszacowanie powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Stosownie zaś do § 7 ust. 9 rozporządzenia, w przypadku zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, następuje niezwłocznie po wprowadzeniu wyrobu akcyzowego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po ich wprowadzeniu.

Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego złożonego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, dotyczące wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, po przedstawieniu dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy przez podmiot zużywający albo po zużyciu tych wyrobów przez zarejestrowanego odbiorcę, występującego jako podmiot zużywający, na cele uprawniające do zwolnienia (§ 7 ust. 16 rozporządzenia).

Zgodnie z opisem zawartym we wniosku, Wnioskodawca w ramach swojej działalności nabywa wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 91 w celu ich dalszej odsprzedaży do podmiotów zużywających, czyli do podmiotów które wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywają na cele uprawniające do zwolnienia tj. na cele inne niż opałowe lub napędowe. W związku z taką działalnością Wnioskodawca uzyskał status zarejestrowanego odbiorcy i prowadzi stosowne ewidencje.

Spółka nabywa oleje smarowe od unijnego dostawcy na podstawie dokumentu handlowego jakim jest faktura. Spółka, jako zarejestrowany odbiorca w celu zabezpieczenia wysokości zobowiązań w podatku akcyzowym mogących powstać w związku z taką działalnością złożyła wniosek do Naczelnika Urzędu Celnego o przyjęcie zabezpieczenia generalnego w wysokości ustalonej w oparciu o oświadczenie Spółki o przewidywanej maksymalnie kwocie mogących powstać zobowiązań podatkowych z tytułu nabywania wyrobów akcyzowych. Naczelnik Urzędu Celnego wydał Spółce potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego wskazując w nim rodzaj objętych zabezpieczeniem akcyzowym zobowiązań podatkowych jako: „nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego”.

Stosownie do powyższych przepisów odnotowanie obciążenia zabezpieczenia, następuje niezwłocznie po wprowadzeniu wyrobu akcyzowego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia generalnego odnotowuje naczelnik urzędu celnego po przedstawieniu dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis zawarty we wniosku, stwierdzić należy, że złożone przez Wnioskodawcę zabezpieczenie akcyzowe generalne obejmuje wszystkie zobowiązania podatkowe w akcyzie jakie mogą powstać i jakie byłyby należne w związku z jego działalnością polegającą na nabywaniu wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 91 w celu ich dalszej odsprzedaży do podmiotu zużywającego na cele zwolnione od akcyzy, tj. od momentu ich wprowadzenia do wskazanego przez Spółkę miejsca odbioru olejów smarowych do momentu potwierdzenia ich odbioru przez podmiot zużywający.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto Organ pragnie również wskazać, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2176), w którym zgodnie z § 1 pkt 3 lit. a wprowadzono zmianę brzmienia przepisu § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.).

Zgodnie z nowym brzmieniem § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień: zwalnia się od podatku akcyzowego oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Jednocześnie zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia zmieniającego z 23 grudnia 2015 r. przepis § 6 pkt 2 w nowym brzmieniu wchodzi w życie 1 lipca 2016 r.

Powyższe zatem oznacza, że od 1 lipca 2016 r. zwolnienie, o którym mowa w § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień nie będzie obejmowało przypadków, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy odnoszących się do nabycia olejów smarowych przez zarejestrowanego odbiorcę.

Ponadto informuje się, że w części dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie pytania drugiego wniosku ORD-IN zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj