Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP2/443-697/13/16-S/RS
z 10 lutego 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2015 r. sygn. akt I FSK 1104/14 (data wpływu 22 grudnia 2015 r.) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 206/14 (data wpływu prawomocnego wyroku 19 stycznia 2016 r.) - stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2013 r. (data wpływu 16 lipca 2013 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie:


 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizacją festynu dla pracowników i ich rodzin - jest prawidłowe,
 • uznania organizacji ww. festynu za czynność niepodlegającą opodatkowaniu - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 16 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizacją festynu dla pracowników i ich rodzin oraz uznania organizacji ww. festynu za czynność niepodlegającą opodatkowaniu.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi podstawową działalność gospodarczą w zakresie produkcji nawozów azotowych oraz polichlorku winylu. Jako pracodawca dokłada wszelkich starań by pracownicy poczuli, że są ważną częścią firmy. W tym celu zorganizowała z okazji „…" festyn, tj. imprezę artystyczno-rozrywkową. Celem festynu była integracja pracowników, umocnienie ich więzi z pracodawcą, polepszenie komunikacji w firmie i wzrost motywacji, a w efekcie zwiększenie wydajności pracy. Impreza miała charakter zamknięty, była skierowana do pracowników i ich rodzin. Udział w festynie dla pracownika i jego osób towarzyszących był nieodpłatny. Pracownik miał prawo wprowadzić na festyn jedną osobę dorosłą (powyżej 18 roku życia) oraz dzieci poniżej 18-stego roku życia. Zaproszenie do udziału w festynie otrzymali również byli pracownicy Spółki, odznaczeni tytułem: „Zasłużony dla (…)" wraz z osobą towarzyszącą. Na teren festynu wchodzić i wychodzić można było wyłącznie przez wyznaczone i oznakowane bramki kontrolne. Dokumentami uprawniającymi pracownika do wejścia na teren festynu była przepustka osobowa oraz imienne zaproszenie, a w przypadku byłych pracowników imienne zaproszenie i dowód tożsamości. Udział w spotkaniu nie był obowiązkowy. Każdy uczestnik festynu mógł bezpłatne korzystać z cateringu oraz atrakcji sportowo-rekreacyjnych. Podczas trwania spotkania dania serwowane były bez ograniczeń przez cały okres trwania festynu. Każdy pracownik otrzymał talon na 4 sztuki napojów do wyboru (piwo, napoje kolorowe lub wodę) plus jedno piwo jako dodatkowe. Na terenie festynu możliwy był również zakup wszystkich rodzajów napojów. Kawa i herbata były natomiast bez żadnego limitu dostępne nieodpłatnie podczas imprezy. Spółka nie ewidencjonowała ilości produktów spożytych przez danego pracownika lub jego osoby towarzyszące. Spółce nie zwrócono niewykorzystanych talonów na napoje. Organizację imprezy zlecono podmiotowi zewnętrznemu, który w ramach kompleksowej usługi zapewnił organizację części artystyczno-rozrywkowej (gry, konkursy i drobne nagrody, występy artystów, atrakcje sportowo-rekreacyjne, wesołe miasteczko) oraz catering. Spółka nie prowadziła ewidencji pozwalającej na ustalenie, który z pracowników z jakich „atrakcji" skorzystał. Spółka zapewniła bezpłatny transport na imprezę (autobus). Autobus kursował według ustalonej trasy i zainteresowani pracownicy mogli skorzystać z tego transportu. Spółka nie prowadziła jednak ewidencji pozwalającej na ustalenie, którzy konkretnie pracownicy przyjechali na imprezę autobusem, a którzy skorzystali z innych środków transportu (np. z własnego samochodu). Spółka była odpowiedzialna za wynajem obiektu i jego ochronę. Zakup usług został sfinansowany ze środków obrotowych i udokumentowany fakturami VAT.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:


 • Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach dotyczących organizacji festynu w zakresie wynajmu obiektu, ochrony oraz zapewnienia części artystyczno-rozrywkowej i cateringu?
 • Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług organizacja przez Spółkę festynu winna być rozpoznana jako nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem?


Zdaniem Wnioskodawcy, organizacja festynu związana jest z działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu. Jak stanowi zasada wyrażona w art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dla odliczenia podatku niezbędne jest wykazanie związku nabytych towarów i usług z działalnością opodatkowaną. Związek ten może mieć charakter bezpośredni i pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Natomiast o pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z funkcjonowaniem Spółki jako całości, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą a tym samym osiąganymi obrotami. Organizacja imprezy, pomimo charakteru rozrywkowego, przyczynia się przede wszystkim do zwiększenia efektywności działań pracowników. Integracja pracowników, zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy dbającego o swoich podwładnych i ich rodziny oraz dającego poczucie stabilności i gwarancji zatrudnienia przekłada się na uzyskiwanie coraz lepszych wyników w działalności. Poza tym organizacja festynu kształtuje pozytywny wizerunek Spółki na zewnątrz, wpływa na Jej renomę. Społeczność lokalna rozpoznaje Spółkę, jako przedsiębiorcę solidnego, rzetelnego i wiarygodnego, dla których ważna jest pojedyncza jednostka i jej dobro. Wydatki poniesione na pracowników w związku z organizacją festynu wpływają pośrednio na wyniki Spółki i mają związek z działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu. W przedstawionym stanie faktycznym, nie ulega wątpliwości, że kwoty podatku wykazane na fakturach dokumentujących organizację imprezy, na którą składają się wydatki m.in. na:


 • usługi wynajmu obiektu w celu odbycia imprezy,
 • ochrona obiektu i imprezy,
 • transport,
 • zaproszenia,
 • plakaty informacyjne,
 • zakup usługi związanej z zapewnieniem części artystyczno-rozrywkowej i cateringu,


podlegają w całości odliczeniu na podstawie z art. 86 ust. 1 ustawy.


Zdaniem Spółki, odnoszącej się do drugiego pytania, umożliwienie uczestnictwa w imprezie pracownikom wraz z osobami towarzyszącymi jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po powołaniu treści art. 8 ust 2 pkt 2 ustawy wskazała, że organizacja zamkniętego festynu nie ma na celu zaspokajania osobistych potrzeb uczestników, tylko ma na celu umacnianie relacji między pracownikami i ich rodzinami, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki. Wstęp na festyn możliwy był tylko na podstawie zaproszeń. Osoby niebędące pracownikami mogły uczestniczyć w imprezie wyłącznie z osobami posiadającymi zaproszenie. Dało to gwarancję, że na festynie były tylko osoby, które miały wpływ na funkcjonowanie i rozwój Spółki. Zapewniając w ramach imprezy korzystanie z cateringu i atrakcji sportowo-rekreacyjnych działa w celu realizacji potrzeb przedsiębiorstwa a nie celów konsumpcyjnych uczestników. W konsekwencji, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatna.

W dniu 11 października 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną nr ITPP2/443-637/13/RS stwierdzając, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2013 r. jest nieprawidłowe.

Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, po uprzednim złożeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa, Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który wyrokiem z dnia 19 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 206/14, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, stwierdzając, że „W pierwszej kolejności należy odnieść się do zagadnienia dotyczącego opodatkowania usług przeznaczonych dla byłych pracowników, członków rodzin i osób towarzyszących. W tej części stanowisko organu zaprezentowane w interpretacji zasługuje w pełni na aprobatę jako zgodne z prawem.” Jednocześnie wskazał, że „Za niezgodne natomiast z prawem należy ocenić stanowisko organu w przedmiocie braku podstaw do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących organizacji festynu (wynajem obiektu, ochrony, zapewnienia części artystyczno-rozrywkowej i cateringu), a przeznaczonych dla osób niebędących pracownikami Spółki. (…) Skoro z art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. wynika wprost, że w niektórych sytuacjach prawodawca poprzez fikcję prawną zrównał nieodpłatne świadczenie usług z odpłatnym ich świadczeniem, a tym samym uczynił je przedmiotem opodatkowania mieszczącym się w zakresie dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., to w pełni uzasadnione jest stanowisko strony skarżącej o przysługującym jej prawie do odliczenia podatku naliczonego także związanego z usługą organizacji festynu w tej części, w której jest ona przeznaczona dla osób niebędących pracownikami.”

Spółka kwestionując stanowisko sądu pierwszej instancji, pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. złożyła skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 23 października 2015 r. sygn. akt I FSK 1104/14, oddalił skargę kasacyjną.

W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynęło do tut. organu wskazane orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, opatrzone klauzulą prawomocności.


W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 206/14 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:


 • prawidłowe – w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizacją festynu dla pracowników i ich rodzin,
 • nieprawidłowe – w zakresie uznania organizacji ww. festynu za czynność niepodlegającą opodatkowaniu.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi tego podatku i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek dokonywanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Bezpośredni związek dokonywanych zakupów z działalnością występuje wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub gdy towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów będących przedmiotem dostawy lub do wyświadczenia usług. Bezpośrednio więc wiążą się z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Natomiast pośredni związek nabywanych towarów i usług z działalnością ma miejsce, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością gospodarczą, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami a powstaniem obrotu.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się - w myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).


W świetle art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:


 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.


Z powołanych wyżej regulacji zawartych w art. 7 i 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że pojęcie świadczenia usług ma charakter dopełniający pojęcie dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Powołany przepis art. 8 ust. 1 ustawy wskazuje, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności, bądź sytuacji. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie na rzecz innego podmiotu nie będące dostawą.

Aby uznać dane świadczenie usług za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, przy czym w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Zatem powinien wystąpić związek pomiędzy świadczoną usługą a przekazanym wynagrodzeniem.


Stosownie do zapisu art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:


 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.


Dokonując analizy powołanego art. 8 ust. 2 ustawy należy stwierdzić, że uregulowanie to ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, kiedy za świadczone usługi podmiot nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia a usługi te wykonywane są na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów pozwala stwierdzić, że w związku z faktem, że nieodpłatna usługa polegająca na organizacji festynu świadczona przez Spółkę na rzecz pracowników, związana była z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą – w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług – nie stanowiła odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w ww. przepisie i tym samym nie podlegała opodatkowaniu. Natomiast w części, w jakiej usługa ta była świadczona na rzecz pozostałych uczestników festynu (tj. byłych pracowników i osób im towarzyszących oraz członków rodzin pracowników) należy stwierdzić, że ich uczestnictwo – jako osób nie będących pracownikami Spółki - w żaden sposób nie miało przełożenia na umocnienie więzi z pracodawcą, na polepszenie komunikacji w Spółce, czy na wzrost motywacji do pracy i tym samym nie miało wpływu na zwiększenie wydajności pracy, a więc i na wynik firmy. W efekcie usługa ta nie stanowiła usługi świadczonej na cele związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w związku z czym zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy i w konsekwencji czynność ta – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby organizacji tego festynu, pod warunkiem że nie zachodziły ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. , poz. 270, z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj