Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB4/4511-1324/15-4/MS1
z 18 stycznia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2015 r. (data nadania 31 grudnia 2015 r., data wpływu 4 stycznia 2016 r.) na wezwanie nr IPPB4/4511-1324/15-2/MS1 z dnia 21 grudnia 2015 r. (data nadania 22 grudnia 2015 r., data doręczenia 28 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.


Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. nr IPPB4/4511/1324/15-2/MS1 (data nadania 22 grudnia 2015 r., data doręczenia 28 grudnia 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia danych identyfikacyjnych, doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego, oraz dokonania stosownej opłaty.


Pismem z dnia 30 grudnia 2015 r. (data nadania 31 grudnia 2015 r., data wpływu 4 stycznia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki w terminie.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


W 2015 roku Wnioskodawca osiągnie przychód z art. 13 punkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako Prezes Zarządu Komisarycznego do dnia 18 kwietnia 2015 r. w kwocie 500 zł. I od tego samego dnia jako Prezes Zarządu R. w kwocie 700 zł. Płatnik, czyli R. jako jednostka organizacyjna X. – osoba prawna, wypłaca Wnioskodawcy ten ekwiwalent w różnych wysokościach i różnym czasookresie, np. 500 zł za pierwsze półrocze, stosuje tylko koszty miesiąca, w którym wypłaca, tj. 111,25 zł, a od nadwyżki, tj. dochodu pobiera zaliczkę na podatek i przekazuje do urzędu skarbowego.


W piśmie z dnia 30 grudnia 2015 r., Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.


Funkcję Prezesa Zarządu Komisarycznego Wnioskodawca pełnił w R. w P, a następnie pełnił i pełni nadal funkcję Prezesa Zarządu w tym samym R. w P. Ogród ten podlega jako struktura wewnętrzna pod X., posiadający osobowość prawną i jako płatnik jest osobą prawną. Jest też organizacją pożytku publicznego mającą zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
o następujące informacje.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
o następujące informacje.


Czy rozliczając przychód z tego źródła za 2015 rok, Wnioskodawca może odliczyć roczną kwotę kosztów, tj. 1335 zł, czy też tylko kwotę kosztów wykazaną przez Płatnika w PIT-11? Wnioskodawca nadmienia, że jest to ekwiwalent pieniężny z tytułu pełnienia funkcji przez cały 2015 r.
o następujące informacje.


Zdaniem Wnioskodawcy, przysługują mu roczne koszty uzyskania przychodu, gdyż w R. wypłaty ekwiwalentu pieniężnego mogą nastąpić dopiero po 30 czerwca danego roku, tj. po uzyskaniu środków finansowych od działkowców. R. jest organizacją pożytku publicznego.
o następujące informacje.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.


Jak stanowi art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z działalności wykonywanej osobiście, są przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W myśl natomiast art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W świetle powyższych przepisów – przychody otrzymywane przez osoby należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych stanowią odrębną – od przychodów osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich – kategorię przychodów.

Zgodnie z ukształtowanym przez doktrynę poglądem, za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.

Jak wynika z powyższego, obowiązkami społecznymi i obywatelskimi w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Do pojęcia „pełnienia obowiązków społecznych” zaliczono zatem również prace w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca jako Prezes Zarządu Komisarycznego w R. w P. do dnia 18 kwietnia 2015 r. osiągnął przychód w kwocie 500 zł. Następnie od tego samego dnia jako Prezes Zarządu w R. w P. osiągnął przychód w kwocie 700 zł. Płatnik, czyli R. wypłaca Wnioskodawcy ten ekwiwalent w różnych wysokościach i różnym czasookresie, np. 500 zł za pierwsze półrocze, stosuje tylko koszty miesiąca, w którym wypłaca, tj. 111,25 zł, a od nadwyżki, tj. dochodu pobiera zaliczkę na podatek i przekazuje do urzędu skarbowego.

W celu prawidłowej kwalifikacji świadczeń jakie Wnioskodawca otrzymał w 2015 r. z tytułu działalności społecznej w Zarządzie R. do odpowiedniego źródła przychodów należy odnieść się do ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.), która została uchylona z dniem 19 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 27 ust. 1ww. ustawy X. (PZD) posiada osobowość prawną. Stosownie do art. 27 ust. 2 tej ustawy, PZD działa poprzez swoje organy ustanowione ustawą oraz statutem. Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonej statutem (art. 27 ust. 3).

Stosownie do art. 28 ust. 1 ww. ustawy, jednostkami organizacyjnymi PZD są:

  1. R. jako podstawowa jednostka organizacyjna;
  2. jednostki terenowe;
  3. jednostka krajowa.

Natomiast w myśl art. 28 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, organami samorządu PZD są:

  1. w rodzinnych ogrodach działkowych - walne zebranie (konferencja delegatów), zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza;
  2. w jednostkach terenowych - zjazd delegatów, zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza;
  3. w jednostce krajowej - Krajowy Zjazd Delegatów, Krajowa Rada, Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowa Komisja Rozjemcza.

Z zacytowanych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wynika jednoznacznie, że tylko X. posiada osobowość prawną, natomiast jego jednostki organizacyjne, w tym R. korzystają jedynie z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonej statutem.


Zatem osobą prawną w przedstawionym stanie faktycznym jest X. (PZD), a jego jednostkami organizacyjnymi są m.in. R, które jednak nie są osobami prawnymi.


Wypłacanych Wnioskodawcy świadczeń – wbrew jego twierdzeniu - nie sposób zatem zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem, pomimo tego, że Wnioskodawca pełnił funkcję Prezesa Zarządu Komisarycznego a następnie Prezesa Zarządu, to jednak świadczenia te nie zostały wypłacone osobie wchodzącej w skład organu stanowiącego osoby prawnej.


Mając na uwadze powyższe, wypłacone Wnioskodawcy przez R. świadczenia z tytułu działalności społecznej w organie (zarządzie) tego Ogrodu stanowią przychód wymieniony w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Odnosząc się zatem do wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymywania ww. świadczeń należy odwołać się do art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że koszty uzyskania niektórych przychodów - w tym: z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 określa się wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2.


W myśl art. 22 ust. 2 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

  1. wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 02 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że do świadczeń wypłacanych Wnioskodawcy w związku z działalnością społeczną w Zarządzie R., otrzymywanego od jednego podmiotu w różnych wysokościach i różnym czasookresie należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 111 zł 25 gr miesięcznie. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca uzyskał ww. świadczenie w ramach np. dwóch wypłat, każda w innym miesiącu może zastosować do ww. świadczeń koszty w łącznej kwocie 222 zł 50 gr. Zatem płatnik słusznie zastosował koszty miesięczne 111 zł 25 gr tylko dla miesiąca, w którym wypłacił Wnioskodawcy ekwiwalent za pierwsze półrocze w kwocie 500 zł jednorazowo.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1a ustawy podatkowej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w przypadku dwóch kolejnych wypłat ( 500 zł i 700 zł) należy zastosować do każdej z wypłat miesięczne koszty uzyskania przychodu (111 zł 25 gr) za miesiące, w których dokonano wypłaty przedmiotowego świadczenia. Po pomniejszeniu o miesięczne koszty uzyskania przychodu w kwocie 111 zł 25 gr po stronie Wnioskodawcy powstał dochód podlegający opodatkowaniu, od którego płatnik słusznie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Sumę przychodów z danego źródła, sumę kosztów oraz dochód lub stratę z tego źródła oraz sumę zaliczek pobranych w roku podatkowym płatnik był zatem zobowiązany wykazać w rocznej deklaracji. Wnioskodawca natomiast w zeznaniu rocznym – oprócz przychodu, kosztów uzyskania przychodów, dochodu/straty ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien również uwzględnić kwotę pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy.

Zatem przy rozliczaniu przedmiotowych świadczeń, nie będą przysługiwały Wnioskodawcy roczne koszty uzyskania przychodu, a jedynie koszty za miesiące, w których Wnioskodawcy zostały wypłacone świadczenia.


W wyniku powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj