Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB3/4510-1-466/15-5/AO
z 30 grudnia 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej (pytanie nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową (pytanie nr 1),
  • określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej (pytanie nr 2),
  • powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika (pytanie nr 3).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest producentem i sprzedawcą wyrobów (…). W warunkach gospodarki rynkowej, którą cechuje stale rosnąca konkurencja Spółka podejmuje ustawiczne działania marketingowe zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności Spółki oraz sprzedawanych przez nią wyrobów i towarów, co w efekcie ma prowadzić do zwiększenia obrotów lub przynajmniej podtrzymania popytu na dotychczasowym poziomie. Działania marketingowe (w tym sprzedaż premiowa) dodatkowo wpływają pozytywnie na budowanie relacji z kontrahentami, na ich lojalność a co za tym idzie na wygenerowanie większego zysku.

W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Spółka co roku organizuje akcje promocyjne, w ramach których uczestnicy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie akcji, mogą zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę.

Dla każdej akcji przygotowany jest szczegółowy regulamin określający w szczególności:

  • do kogo jest skierowana akcja promocyjna,
  • czas trwania akcji promocyjnej,
  • zakupy jakich towarów są objęte promocją,
  • pułap zakupu wyrobów i towarów Spółki, po osiągnięciu którego uczestnicy akcji promocyjnej mają możliwość zakupu gwarantowanych nagród w cenie promocyjnej 1 PLN za sztukę (wg katalogu dla danej promocji).

Spółka dokonuje sprzedaży swoich wyrobów i towarów bezpośrednio do hurtowni będących dystrybutorami wyrobów i towarów Spółki, natomiast akcję promocyjną Spółka kieruje do sklepów i warsztatów. Pod pojęciem „sklep” lub „warsztat” Spółka rozumie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług, który nabywa i wykorzystuje w swojej działalności wyroby i towary pochodzące od Spółki.

Uczestnictwo w akcji promocyjnej polega na kupowaniu określonych wyrobów i towarów Spółki, a następnie na rejestracji tegoż zakupu na portalu internetowym stworzonym na potrzeby promocji wg instrukcji zawartej w regulaminie promocji. W trakcie trwania promocji rejestrowane zakupy uczestników promocji podlegają weryfikacji pod względem poprawności i rzetelności wprowadzonych danych. Za osiągnięcie określonego poziomu zakupów wyrobów i towarów Spółki, uczestnicy nabywają prawo do nabycia określonych przedmiotów sprzedaży premiowej, tj.: rzeczowych art. przemysłowych, bonów towarowych, wycieczek (zgodnie z katalogiem nagród sprzedaży premiowej) za symboliczną złotówkę.

Reasumując, możliwość zakupu nagród rzeczowych w cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach sprzedaży premiowej niewątpliwie jest uatrakcyjnieniem oferowanej sprzedaży, umacnia więzi handlowe Spółki z jej klientami a co za tym idzie powoduje wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę wyrobów i towarów i tym samym wzrost osiąganych przez Spółkę przychodów. Powyższe założenia znajdują potwierdzenie we wcześniej przeprowadzonych akcjach i porównaniach przychodów ze sprzedaży w efekcie podobnych akcji. Działania te podejmowane są tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, pozyskania nowych klientów (nabywców wyrobów i towarów Spółki) oraz utrzymania określonej pozycji na rynku. Opisane działania marketingowe pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę.

Wnioskodawca zaznaczył, że pomiędzy Spółką a nabywcami nagród nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, tj. powiązania rodzinne lub kapitałowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej), Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży, jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
  2. Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?
  3. Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki, w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 i nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych został w dniu 30 grudnia 2015 r. rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi nr ILPB3/4510-1-466/15-4/AO oraz nr ILPB3/4510-1-466/15-6/AO.

Natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 (...) ww. ustawy.

Stosownie do artykułu 7 ust. 1 i 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zatem w przedstawionej sytuacji podstawą opodatkowania będzie wartość zrealizowanej przez Spółkę w danym miesiącu sprzedaży, tj. 0,82 PLN za sztukę.

W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest ich wartość, wyrażona w cenie określonej w umowie. Zgodnie z uzgodnieniami dokonywanymi pomiędzy Spółką i jej kontrahentami, sprzedaż towarów promocyjnych będących przedmiotem sprzedaży premiowej następuje po cenie 1 PLN brutto. Zatem cenę promocyjną należy uznać za cenę określoną w umowie, która zgodnie z przytoczonym przepisem odpowiada wysokości przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy. W konsekwencji, w opinii Spółki, przychód podatkowy powinien zostać rozpoznany w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze sprzedaży.

Ponadto niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 12 ust. 3, za przychody uważa się „należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawiera definicji bonifikaty i skonta. W efekcie, należy odwołać się do definicji użytkowej tych pojęć. Stosowane akcje promocyjne, w ocenie Spółki, spełniają definicję bonifikaty. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera ograniczeń co do możliwości stosowania bonifikat oraz ich wielkości.

Prawidłowość takiego podejścia znajduje potwierdzenie w stanowisku organów podatkowych. Taki sposób ustalania wysokości przychodu, w związku ze sprzedażą promocyjną, uznaje za prawidłowy przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, iż w związku ze sprzedażą premiową rzeczy „przychód podatkowy powinien zostać rozpoznany w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze sprzedaży” (interpretacja indywidualna z 4 lutego 2013 r. nr IPPB5/423-1172/12-2/KS).

Tożsame stanowisko zajmuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z 6 maja 2011 r. nr IPPB3/423-165/11-4/AG) uznając za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż: „spółka postępuje prawidłowo rozpoznając przychód podatkowy w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze”.

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 3a wskazanej ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zdaniem Spółki, przychód wystąpi na dzień wydania rzeczy w kwocie 0,82 PLN za sztukę. Przychód ten należy doliczyć do pozostałych przychodów podlegających opodatkowaniu.

Pismem uzupełniającym z dnia 21 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w opinii Spółki, podstawą opodatkowania w przedstawionej sprawie będzie wartość zrealizowanej przez Spółkę, w danym miesiącu, sprzedaży, tj. 0,82 PLN za sztukę. Kwota odpowiada faktycznie kwocie należnej od nabywcy pomniejszonej o podatek VAT, tj. cenie promocyjnej netto wskazanej na fakturze sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej (pytanie nr 2) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że w związku z tym, iż to pytanie podatkowe określone przez podatnika wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się ściśle do kwestii w nim zawartej, tj. określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej. Nie odniesiono się natomiast do kwestii dotyczącej momentu powstania przedmiotowego przychodu.

Na marginesie podkreślić należy, że w ramach postępowania interpretacyjnego tut. Organ nie jest władny rozstrzygać, czy w analizowanej sprawie zaistniały przesłanki spełniające hipotezę normy art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ kompetencje takie posiadają jedynie właściwe organy podatkowe upoważnione do prowadzenia postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej, które w toku prowadzonego postępowania mogą w sposób kategoryczny przesądzić wystąpienie (lub też brak) pewnych okoliczności faktycznych istotnych z punktu widzenia przepisu art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj