Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB5/4510-147/15-2/MW
z 6 maja 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 19 luty 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy A. może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez poszczególne spółki A., które za rok podatkowy, którego odliczenie dotyczy, odnotowały jednostkową stratę oraz wydatki na nabycie nowych technologii w części w jakiej przekraczają one jednostkowy dochód danej spółki, która te wydatki poniosła (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy w przypadku, kiedy A. nie uwzględni wydatków na nabycie nowych technologii w odliczeniach od podstawy opodatkowania w pierwotnej deklaracji CIT-8A to na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej będzie uprawniona do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie wydatków od podstawy opodatkowania (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy A. może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez poszczególne spółki A., które za rok podatkowy, którego odliczenie dotyczy, odnotowały jednostkową stratę oraz wydatki na nabycie nowych technologii w części w jakiej przekraczają one jednostkowy dochód danej spółki, która te wydatki poniosła oraz czy w przypadku, kiedy A. nie uwzględni wydatków na nabycie nowych technologii w odliczeniach od podstawy opodatkowania w pierwotnej deklaracji CIT-8A to na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej będzie uprawniona do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie wydatków od podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


A. (dalej: „A.”), tworzy wraz z poniższymi podmiotami:

 1. O. Sp. z o.o.,
 2. T. SA,
 3. X. Sp. z o.o.,
 4. P. Sp. z o.o.,
 5. Z. SPV 5 sp. z o.o.,
 6. W. SPV 6 sp. z o.o.,
 7. V. SPV 7 sp. z o.o.,

podatkową grupę kapitałową (dalej: „A.” lub „Wnioskodawca” lub „Grupa”) w rozumieniu art. 1 a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397, ze zm., dalej: „Ustawa CIT”). A. w podatkowej grupie kapitałowej jest spółką dominującą, o której mowa w art. 1 a ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT, natomiast pozostałe spółki to podmioty zależne.


A. została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 20 grudnia 2013 r., która została zarejestrowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zgodnie z decyzją z dnia 24 lutego 2014 roku. A. rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2014 r. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importu, magazynowania i obrotu paliw gazowych i płynnych.


Zakres działalności Grupy obejmuje m.in.:

 1. wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju,
 2. zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą,
 3. import gazu ziemnego do Polski,
 4. magazynowanie gazu ziemnego w podziemnych magazynach gazu,
 5. obrót paliwami gazowymi,
 6. dystrybucję paliwa gazowego.

W ramach Grupy, prowadzona jest również działalność związana z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz wytwarzaniem i dystrybucją ciepła.


A. zamierza skorzystać z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b Ustawy CIT tzn. od podstawy opodatkowania zostaną odliczone wydatki poniesione przez poszczególne spółki, które wchodzą w skład A. na nabycie nowych technologii, przy czym w odliczeniu od podstawy opodatkowania Wnioskodawca zamierza również uwzględnić wydatki tych spółek, które zanotują za dany rok podatkowy jednostkową stratę. Wnioskodawca jednak uwzględni takie wydatki (wydatki spółek, które zanotują za rok podatkowy jednostkową stratę) w przypadku otrzymania potwierdzenia swojego stanowiska poprzez otrzymanie pozytywnej interpretacji prawa podatkowego, zgodnie z niniejszym wnioskiem. Oznacza to, że za pierwszy rok podatkowy kończący się w dniu 31.12.2014 roku wydatki spółek objęte niniejszym wnioskiem nie zostaną ujęte w uldze na nowe technologie. Jeśli P. otrzyma pozytywną opinię co do możliwości uwzględnienia tych wydatków w odliczeniach od podstawy opodatkowania to zostaną one ujęte poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8A za pierwszy rok podatkowy (przy założeniu, że P. nie otrzyma interpretacji przed dniem złożenia pierwotnej deklaracji CIT-8A za pierwszy rok podatkowy). Przedmiotowy wniosek dotyczy również możliwości złożenia korekty deklaracji przez P. w takiej sytuacji. Odliczenie zostanie dokonane pod warunkiem, że wydatki te będą spełniały wszystkie wymogi, o których mowa w art. 18b Ustawy CIT oraz wielkość dochodu A. będzie przewyższała kwotę wydatków możliwych do odliczenia od podstawy opodatkowania.


A. uzyskała dwie interpretacje indywidualne z dnia 15 grudnia 2014 roku (IPPB5/423-947/14-6/MW oraz IPPB5/423-948/14-6/MW) zgodnie, z którymi A. przysługuje prawo do odliczenia wydatków na nabycie nowych technologii poniesionych przez poszczególne spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, przy czym prawo do odliczenia przysługuje w zeznaniu za rok, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (rok R) wydatków poniesionych na ich zakup, które:

 • zostały poniesione i zapłacone w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (rok R),
 • zostały poniesione w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (rok R), ale zostały zapłacone w roku następnym (rok R+1).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy A. może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez poszczególne spółki A., które za rok podatkowy, którego odliczenie dotyczy, odnotowały jednostkową stratę oraz wydatki na nabycie nowych technologii w części w jakiej przekraczają one jednostkowy dochód danej spółki, która te wydatki poniosła?
 2. Czy w przypadku, kiedy A. nie uwzględni wydatków na nabycie nowych technologii w odliczeniach od podstawy opodatkowania w pierwotnej deklaracji CIT-8A to na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej będzie uprawniona do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie wydatków od podstawy opodatkowania?

Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 1


Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej


Spółkami tworzącymi podatkową grup kapitałową mogą być tylko spółki z o.o. lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to spółki muszą spełniać następujące warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT:

 1. przeciętny kapitał zakładowy (którego wysokość jest określana w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7 Ustawy CIT), przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1.000.000,00 zł,
 2. jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bezpośredni 95-procentowy udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków, albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
 3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
 4. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Po drugie, między spółką dominującą i spółkami zależnymi musi zostać zawarta umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.


Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej rejestrowana jest przez naczelnika urzędu skarbowego w trybie określonym w art. 1a ust. 4 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę wskazaną w umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej jako reprezentującą całą grupę. Zgłoszenie powinno być złożone do właściwego według siedziby tej spółki naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez grupę. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej, a więc na jego rzecz powinien być uiszczany podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu podatkowej grupy kapitałowej.

Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej podlega rejestracji w urzędzie skarbowym, w którym została zgłoszona. Naczelnik właściwego urzędu skarbowego dokonuje rejestracji umowy w formie decyzji. Z chwilą zarejestrowania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej i spełnieniu określonych w przepisach warunków powstaje nowy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, co skutkuje jednocześnie tym, że spółki tworzące grupę przestają być samodzielnymi podatnikami tego podatku.

Przepisy dotyczące ulgi na nowe technologie


Zgodnie z art . 18 ust. 1 Ustawy CIT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art . 21, art . 22 i art . 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art . 7 albo art . 7a ust. 1.


Natomiast zgodnie z art. 18b Ustawy CIT od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.


Artykuł 18b ust. 6 Ustawy CIT wskazuje, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji, gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe.

Przepisów dotyczących odliczania ulgi na nowe technologie w przypadku osiągnięcia przez podatnika straty lub gdy wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących odliczeń zdaniem Wnioskodawcy nie można odnosić do spółki będącej członkiem podatkowej grupy kapitałowej (dalej także jako „P.” ), gdyż w okresie funkcjonowania P., poszczególne spółki tracą podmiotowość jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. To P. jako podatnik ma prawo do rozliczenia ulgi. Jeśli natomiast dochód P. jest niższy niż wartość ulgi za dany rok podatkowy to pozostałą część ulgi P. odliczy w następnych latach zgodnie z art. 18 ust. 6 Ustawy CIT (przy założeniu osiągnięcia odpowiedniego dochodu oraz istnienia P.). Ze względu na inne specyficzne przepisy odnoszące się do podatkowych grup kapitałowych w przypadku osiągnięcia straty podatkowa grupa kapitałowa ulega rozwiązaniu na dzień złożenia deklaracji CIT-8A, a więc jako podatnik nie będzie miała możliwości rozliczenia tej ulgi w kolejnych następujących po sobie trzech latach podatkowych. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma natomiast żadnych podstaw, aby art. 18b ust. 6 Ustawy CIT odnosić do każdej spółki będącej członkiem P. z osobna. Zgodnie bowiem z art. 1a Ustawy CIT podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”. Zgodnie natomiast z art. 7a ust. 1 Ustawy CIT w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust 1-3 Ustawy CIT. P. jest podatnikiem w rozumieniu Ustawy CIT i to właśnie na poziomie P. należy rozpatrywać możliwość skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii.

Zdaniem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy zsumować wszystkie dochody oraz straty spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej w wyniku czego zostanie ustalony dochód P. jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Następnie należy ustalić wartość wydatków na nabycie nowych technologii, które przy spełnieniu innych warunków wskazanych w Ustawie CIT zostaną odliczone od podstawy opodatkowania, przy czym należy tutaj uwzględnić również wydatki na nabycie nowych technologii przez spółki, które osiągnęły za dany rok podatkowy stratę. Fakt osiągnięcia straty przez daną spółkę nie może mieć tutaj znaczenia, gdyż spółka nie jest podatnikiem. Jak wspomniano wyżej podatnikiem jest P. i jeśli suma dochodów oraz strat wszystkich podmiotów wchodzących w skład P. (dochód P.), przewyższa sumę wydatków na nabycie nowych technologii, z uwzględnieniem wydatków poniesionych przez spółki, które zanotowały jednostkową stratę, P. ma prawo do skorzystania z ulgi na nowe technologie, w której uwzględni także wydatki poniesione przez podmioty wykazujące jednostkową stratę. Wskazuje na to również konstrukcja deklaracji CIT-8A, gdzie w pozycji nr 27 wskazuje się dochód podatkowej grupy kapitałowej rozumiany jako suma dochodów oraz strat poszczególnych jej członków. Następnie w deklaracji należy wykazać odliczenia od dochodu i w pozycji nr 36 wskazać podstawę opodatkowania. W dalszej części deklaracji (pozycja nr 37) wskazuje się wydatki na nabycie nowych technologii i zdaniem Wnioskodawcy należy tu uwzględnić również te wydatki, które zostały poniesione przez spółki, które jednostkowo wykazały stratę. Zdaniem Grupy jednostkowe straty spółek nie mają znaczenia i jeśli podstawa opodatkowania wykazana w pozycji nr 36 przewyższa wydatki na nowe technologie wykazane w pozycji nr 37 podatkowa grupa kapitałowa ma prawo do zastosowania ulgi, która uwzględnia wydatki wszystkich jej członków, w tym podmiotów, których wynik podatkowy wykazywany jest w pozycji nr 28 deklaracji CIT-8A.

Dodatkowo Wnioskodawca chciałby nadmienić, że jego zdaniem strata, o której mowa w art. 18b ust. 6 Ustawy CIT w okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej nie może być utożsamiana ze stratami jakie ponoszą poszczególni członkowie P.. Co prawda członkowie P. kalkulują dochód (stratę) podatkową w oparciu o przepisy Ustawy CIT, a ich suma jest podstawą opodatkowania P. to niemniej jednak ostateczną stratę lub dochód w rozumieniu Ustawy CIT wykazuje P. jako podatnik. W art. 18b ust. 6 Ustawy CIT jest wprost wskazane, że przepis ten odnosi się do straty poniesionej przez podatnika, a więc w omawianym stanie faktycznym straty podatkowej grupy kapitałowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Poszczególne spółki wchodzące w skład P., nie są podatnikami w myśl przepisów Ustawy CIT, a zatem ten przepis nie odnosi się do tych spółek.

Odrębne przepisy Ustawy CIT regulują także szczególne zasady ustalania roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej. Z art. 8 ust. 7 wynika zasada, iż dla spółek tworzących grupę:

 1. dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek;
 2. dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

W związku z powyższym spółki tworzące A. utraciły status podatnika z dniem 31 marca 2014 roku, a więc art. 18b ust. 6 Ustawy CIT nie znajduje w chwili obecnej zastosowania do tych podmiotów.


W związku z tym zdaniem Wnioskodawcy nie ma przeszkód aby wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez spółkę, która w roku kiedy wydatki te możliwe są do odliczenia poniosła jednostkową stratę ująć w deklaracji A. o ile wysokość dochodu A. umożliwia ujęcie tych wydatków w celu ich odliczenia od podstawy opodatkowania. Analogicznie A. będzie miała prawo odliczyć wydatki na nabycie nowych technologii w części w jakiej przekraczają one jednostkowy dochód danej spółki, która te wydatki poniosła.

Inne rozumienie omawianych przepisów podatkowych godziłoby w instytucję odliczeń od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W sytuacji bowiem, kiedy podstawa opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej przewyższałaby kwotę możliwych odliczeń, grupa jako podatnik podatku dochodowego nie mogłaby uwzględnić w odliczeniach wszystkich wydatków na nabycie nowych technologii.

Ad. 2


Zdaniem wnioskodawcy na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej może on złożyć korektę deklaracji za rok, w którym odliczenie przysługiwało, wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty z zastrzeżeniem, że spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b Ustawy CIT i nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wydatki na nabycie nowych technologii zostaną uwzględnione w latach, w których to odliczenie przysługuje tzn. zgodnie z otrzymanymi przez P. interpretacjami z dnia 15 grudnia 2014 roku (IPPB5/423-947/14-6/MW oraz IPPB5/423-948/14-6/MW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Końcowo wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie treść przepisu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), zgodnie z którym przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł.


Ponadto dodać należy, że zgodnie z art. 18b ust. 7 odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 ww. ustawy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj