Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPB-1-3.4510.1168.2016.1.IZ
z 31 stycznia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 21 listopada 2016 r., uzupełnionym 24 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy strata, która powstaje na działalności opodatkowanej będzie mogła zostać rozliczona na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodami uzyskiwanymi przez Spółkę podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy strata, która powstaje na działalności opodatkowanej będzie mogła zostać rozliczona na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodami uzyskiwanymi przez Spółkę podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 stycznia 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.985.2016.1.IZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 24 stycznia 2017 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. (zwana dalej: „Spółką”, „Wnioskodawcą”, „Podatnikiem”) została powołana aktem notarialnym 22 października 2013 r. i wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 11 grudnia 2013 r.

Spółka jest beneficjentem zezwolenia z 19 grudnia 2013 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (…) specjalnej strefy ekonomicznej.

W zezwoleniu tym określono, że działalność gospodarcza będąca jego przedmiotem obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU):

  1. szkło gospodarcze (kategoria 23.13.1),
  2. świece i podobne wyroby (podkategoria 32.99.54),
  3. opakowania z tworzyw sztucznych (klasa 22.22),
  4. pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych (pozycja 22.29.29.0),
  5. wazelina, parafina, woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski (pozycja 19.20.41.0),
  6. papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury (klasa 17.21),
  7. pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe (pozycja 22.21.42.0),
  8. odpady szklane (podkategoria 38.11.51),
  9. odpady z papieru i tektury (podkategoria 38.11.52),
  10. odpady z tworzyw sztucznych (podkategoria 38.11.55).

Po uzyskaniu zezwolenia, Spółka rozpoczęła proces inwestycyjny na terenie strefy, polegający na budowie nowego zakładu (huty szkła). Aktualnie Spółka jest w fazie realizacji inwestycji. Termin na poniesienie wydatków kwalifikowanych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych w kwocie określonej w zezwoleniu oraz zatrudnienia pracowników w ilości określonej w zezwoleniu upływa 31 grudnia 2017 r. Zakończenie inwestycji zgodnie z zezwoleniem ma nastąpić do końca 2020 r. Do tej daty także, zgodnie z warunkami, Spółka musi utrzymać zatrudnienie określone w zezwoleniu.

Podstawowa działalność Spółki będzie polegać na produkcji słoików w szerokim asortymencie pod względem kształtu i objętości z przeznaczeniem dla branży spożywczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, a także zniczy oraz szklanych naczyń ozdobnych. Produkcją uzupełniającą będzie wytwarzanie elementów stanowiących uzupełnienie do produkcji wyrobów ze szkła, np. nakrętek, podstawków itp. z tworzyw sztucznych oraz opakowań z papieru i tektury.

Do chwili obecnej Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności produkcyjnej na terenie strefy. Zakłada się, że rozruch produkcji szklarskiej nastąpi do końca 2017 r. i od początku 2018 r. lub końca 2017 r. Spółka zacznie osiągać przychody zwolnione na podstawie posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”).

Na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej oprócz działalności zwolnionej z opodatkowania, określonej w zezwoleniu Spółka planuje świadczenie usług nieobjętych zezwoleniem, m.in. usług wykonania prac projektowych dla nowego wzoru, które podlegać będą opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy ewentualnej działalności handlowej. Ponadto, będzie osiągać przychody finansowe, czy operacyjne (np. sprzedaże nieużytecznych środków trwałych itp.), które nie mogą być objęte zakresem przedmiotowym zezwolenia strefowego i podlegają także opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto, po wyczerpaniu maksymalnego limitu przysługującej pomocy publicznej przychody także z działalności określonej w przedmiotowym zezwoleniu opodatkowane będą na zasadach ogólnych.

Dotychczas, Spółka nie prowadziła jeszcze działalności produkcyjnej, w związku z tym nie uzyskała żadnych przychodów ze źródeł, które mogłyby zostać zwolnione od opodatkowania. Równocześnie, Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności usługowej, czy handlowej. Jedynymi przychodami Spółki w latach 2014-2016 były przychody o charakterze finansowym (odsetki od lokat terminowych) oraz przychód ze sprzedaży środka trwałego niewykorzystanego w inwestycji, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Oprócz kosztów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowego zakładu, Spółka dotychczas ponosiła i będzie nadal ponosić koszty bieżące o charakterze ogólnym, związane z całokształtem jej działalności, w szczególności podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, koszty prowadzenia księgowości, koszty najmu, koszty abonamentu za serwer, opłaty za domeny i itp.

Spółka przewiduje, że działalność prowadzona przez nią w przyszłości będzie generowała zarówno przychody zwolnione od opodatkowania (generowane przez działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej objętą zezwoleniem), jak i opodatkowane (nie objęte zezwoleniem). Koszty ponoszone przez Spółkę związane z jej bieżącą działalnością stanowią koszty wspólne działalności Spółki - odnoszą się one do całokształtu jej przyszłych przychodów, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych, a Spółka w chwili obecnej nie jest w stanie wykazać, w jakiej części wymienione wyżej wydatki odnoszą się do przychodów, z których dochód jest zwolniony od opodatkowania, a w jakiej do przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy strata, która powstaje na działalności opodatkowanej będzie mogła zostać rozliczona na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodami uzyskiwanymi przez Spółkę podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku osiągania przez podatnika straty na działalności podlegającej opodatkowaniu na zasadach ogólnych ma on prawo do rozliczenia ww. straty zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z art. 7 ust. 5 updop, z dochodem, który będzie uzyskiwany na działalności podlegającej opodatkowaniu.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego oraz planowanych zdarzeń przyszłych Spółka prowadząc działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej osiągać będzie przychody zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop w związku z posiadanym zezwoleniem oraz przychody opodatkowane - takie które nie są objęte zakresem przedmiotowym ww. zezwolenia, w tym m.in. przychody finansowe i operacyjne, stanowiące działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Obowiązana jest więc, stosując art. 12 updop, podzielić przychody na te pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia (korzystające ze zwolnienia podatkowego) oraz na pozostałe przychody (opodatkowane).

Zgodnie z przepisami updop, przedsiębiorca uprawniony jest rozliczyć poniesioną w danym roku podatkowym stratę, z dochodem osiąganym w kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że obniżenie dochodu za dany rok nie może przekroczyć 50% straty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochód powinien być jednocześnie pojmowany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

Stosownie natomiast do art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 updop, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i związanych z nimi kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

W myśl uregulowań zawartych w art. 7 ust. 4 updop, wskazanych przychodów i kosztów nie uwzględnia się również w procesie ustalania straty.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 updop, strata poniesiona w roku podatkowym może obniżać dochód podatnika w najbliższych kolejnych 5 latach podatkowych, przy czym obniżenie w danym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie sse, dochód uzyskany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, winien wyłączyć z podstawy opodatkowania. Elementy odpowiednio kształtujące dochód strefowy (przychody strefowe oraz koszty uzyskania tego przychodu) nie są elementem podstawy opodatkowania. Prowadzona przez niego ewidencja księgowa powinna umożliwić ustalenie tych wartości.

Zatem, jeżeli przychody podatnika na działalności opodatkowanej, będą mniejsze od kosztów ich uzyskania, ujemna różnica między przychodami i kosztami ich uzyskania będzie stanowiła stratę w rozumieniu art. 7 ust. 2 updop i jako taka będzie korzystała z uregulowań określonych w art. 7 ust. 5 updop.

Uwzględniając zasady wykładni językowej oraz systemowej, strata na działalności opodatkowanej może być zatem rozliczona wyłącznie z dochodem osiągniętym z tytułu działalności opodatkowanej, zgodnie z regułami określonymi w art. 7 ust. 5 updop.

W związku z powyższym, uznać należy że dochody generowane przez Wnioskodawcę w ramach działalności nieobjętej zezwoleniem jako dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym powinny być uwzględniane w procesie ustalania podstawy opodatkowania. Jednocześnie, w przypadkach gdy Wnioskodawca poniósł stratę z działalności pozastrefowej (opodatkowanej) - może tę stratę odliczyć od dochodu osiągniętego w latach kolejnych na działalności opodatkowanej.

Potwierdzeniem prawidłowości powyższego jest chociażby stanowisko Dyrektora IS w Warszawie, sygn. IPPB3/4510-1081/15-2/MS z 11 marca 2016 r. (konkluzje odpowiedzi dotyczącej pyt. nr 3 podatnika).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-3 w zakresie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj