Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
3063-ILPB1-3.4511.241.2016.1.DS
z 20 stycznia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 21 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym podlega w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem (komandytariuszem) w spółce komandytowej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny (dalej zwanej Spółką).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowego i detalicznego handlu kosmetykami i akcesoriami kosmetycznymi, w dominującej części kosmetykami fryzjerskimi i akcesoriami fryzjerskimi (dalej łącznie zwanymi w skrócie „Kosmetykami”). Działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej (aktualnie 23%). W zakresie sprzedaży hurtowej Spółka kieruje swoją ofertę m.in. do przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek), którzy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej prowadzą salony fryzjerskie i kosmetyczne na terytorium Rzeczypospolitej, w ramach których świadczą usługi fryzjerskie lub kosmetyczne oraz sprzedają kosmetyki i akcesoria kosmetyczne, w tym fryzjerskie (dalej łącznie zwanych w skrócie „Salonami”). Salony należą do bardzo ważnych kontrahentów Spółki, ponieważ łącznie generują ok. 5-6 mln złotych obrotów w skali roku.

Na rynku Kosmetyków daje się zauważyć stale rosnącą konkurencję, a w szczególności coraz aktywniejsze działania marketingowe podmiotów konkurencyjnych wobec Spółki kierowane do Salonów. W związku z tym Spółka postanowiła zorganizować program lojalnościowy dla Salonów (dalej zwany w skrócie „Programem”). Jego celem jest biznesowe związanie Salonów ze Spółką oraz zwiększenie przez Spółkę wartości przychodów ze sprzedaży do Salonów towarów, których Spółka jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim (co ma nastąpić poprzez zwiększenie częstotliwości i wartości zakupów tych towarów przez Salony). Spółka jest organizatorem Programu, natomiast czynności techniczno-organizacyjne dotyczące Programu, w szczególności komunikacja z uczestnikami, wydania i wysyłki towarów nabywanych przez uczestników w ramach Programu od Spółki, jak również rozpatrywanie reklamacji, wykonywane są przez koordynatora Programu działającego w imieniu i na rzecz Spółki (dalej zwanego w skrócie „Koordynatorem”). Koordynatorem Programu jest podmiot trzeci (profesjonalna agencja marketingowa), niepowiązany kapitałowo, osobowo ani majątkowo ze Spółką.

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy (osoby fizyczne i spółki) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pozostający w stosunkach handlowych ze Spółką, którzy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej prowadzą salony fryzjerskie i kosmetyczne na terytorium Rzeczypospolitej, w ramach których świadczą usługi fryzjerskie lub kosmetyczne oraz sprzedają kosmetyki i akcesoria kosmetyczne, w tym fryzjerskie. Osoba fizyczna może być uczestnikiem Programu, działając wyłącznie w charakterze przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a nie może nim być w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

Uczestnikiem Programu zasadniczo może być każdy klient Spółki będący Salonem. W tym zakresie Spółka nie przewiduje żadnych ograniczeń podmiotowych, a krąg podmiotów do udziału w Programie jest potencjalnie nieograniczony.

Jedynie na zasadzie wyjątku uczestnikami Programu nie mogą być podmioty powiązane ze Spółką, tzn.: (i) osoby fizyczne będące wspólnikami, pracownikami lub współpracownikami Spółki ani (ii) osoby fizyczne będące członkami zarządu komplementariusza Spółki, ani (iii) osoby fizyczne będące członkami najbliższej rodziny osób wskazanych w pkt (i) lub (ii), czyli wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Uczestnikami Programu nie mogą być również jednostki organizacyjne (spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), w których wspólnikami lub członkami organów zarządzających lub nadzorczych są: (i) osoby fizyczne będące wspólnikami, pracownikami lub współpracownikami Spółki lub (ii) osoby fizyczne będące członkami zarządu komplementariusza Spółki lub (iii) osoby fizyczne będące członkami najbliższej rodziny osób wskazanych w pkt (i) lub (ii), wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Między Wnioskodawcą i/lub Spółką a uczestnikami Programu nie będą zachodziły powiązania, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony za pomocą serwisu internetowego Programu dostępnego na stronie internetowej Spółki. Program uruchomiony został w dniu 17 października 2016 r. na czas nieokreślony – do odwołania.

Istotą Programu jest to, że w jego ramach Salony będą mogły nabywać od Spółki określone towary i usługi (dalej zwane w skrócie „Bonusami”) po promocyjnej cenie uwzględniającej specjalny rabat i wynoszącej po tym rabacie 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) netto + VAT, czyli 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze) brutto (sprzedaż Bonusów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej, czyli aktualnie 23%). Nabywanie Bonusów przez Salony po tej promocyjnej cenie będzie jednak możliwe pod warunkiem zgromadzenia w Programie odpowiedniej liczby punktów przyznawanych za nabycie od Spółki towarów objętych Programem. Przykładowo: w przypadku zgromadzenia 1.340 punktów uczestnik będzie mógł za cenę 1,23 zł brutto kupić wagę fryzjerską z wyświetlaczem oraz funkcją tarowania, w przypadku zgromadzenia 5.570 punktów uczestnik będzie mógł za cenę 1,23 zł brutto kupić roczną prenumeratę czasopisma „Kurier Fryzjerski”, a w przypadku zgromadzenia 26.000 punktów uczestnik będzie mógł za cenę 1,23 zł brutto kupić specjalny odkurzacz fryzjerski. Bonusami są towary i usługi, które mogą być wykorzystane przez Salony w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, m.in. wyposażenie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, w szczególności sprzęt i akcesoria fryzjerskie (np. sterylizatory), sprzęt i akcesoria kosmetyczne (np. frezarki, lampy UV), sprzęt i akcesoria komputerowe i RTV (np. tablety), małe meble salonowe (np. wieszaki na ubrania, stojaki na parasole), sprzęt do utrzymania czystości w salonie (np. mopy, parownice), prenumeraty czasopism oraz szkolenia z zakresu fryzjerstwa.

Wartość Bonusów, bez uwzględnienia specjalnego rabatu przyznanego w ramach Programu, przekracza 1,23 zł brutto, a w przypadku części z Bonusów – przekracza także kwotę 760 zł brutto (tj. z VAT). Przeważającą część Bonusów stanowią towary i usługi, które nie znajdują się w stałej ofercie handlowej Spółki, i które będą nabywane dla celów programu lojalnościowego od podmiotów trzecich niepowiązanych ze Spółką, w tym od Koordynatora. Sprzedaż Bonusów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej (aktualnie 23%) i będzie dokumentowana fakturą VAT.

Towarami objętymi Programem, za których nabycie przyznawane są punkty uprawniające później uczestników do nabywania Bonusów po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto każdy, są znajdujące się w aktualnej ofercie Spółki towary, których Spółka jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim (dalej zwane w skrócie „Towarami Premiowanymi”). Towary Premiowane sprzedawane są Salonom po cenach standardowych, tj. takich, jakie zostały ustalone z poszczególnymi Salonami w wyniku standardowego procesu ofertowania i ewentualnych rozmów negocjacyjnych. Sprzedaż Towarów Premiowanych na rzecz Salonów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej (aktualnie 23%) i jest dokumentowana fakturami VAT.

Punkty uprawniające uczestnika do nabywania Bonusów po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto są zapisywane na jego koncie. Punkty te nie są żadnym środkiem płatniczym i nie podlegają wymianie na pieniądze, towary, usługi lub inne świadczenia.

Co do zasady każdy uczestnik otrzymuje 100 Punktów na start, a kolejne Punkty przyznawane są wyłącznie za zakupy Towarów Premiowanych dokonane bezpośrednio od Spółki w okresie udziału uczestnika w Programie, tj. od dnia przystąpienia do Programu do dnia ustania uczestnictwa w Programie. Jednakże Salon, który dokona rejestracji w Programie do dnia 30.11.2016 r., nie otrzymuje 100 punktów na start, lecz otrzymuje punkty za zakupy Towarów Premiowanych dokonane bezpośrednio od Spółki począwszy od dnia 01.09.2016 r. (czyli w okresie przed rozpoczęciem Programu).

Punkty przyznawane są wyłącznie za te zakupy Towarów Premiowanych, które zostały w pełni zapłacone przez Salon zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi między Spółką a Salonem. Punkty nie są jednak przyznawane za zakupy Towarów Premiowanych dokonane w sklepie internetowym prowadzonym przez Spółkę.

Co do zasady liczba punktów przyznawanych przez Spółkę za zakup Towarów Premiowanych obliczana jest według wartości netto (bez VAT) dokonanych zakupów przy zastosowaniu zasady, że za każdy 1 (jeden) zł netto (bez VAT) zakupów uczestnik otrzymuje 1 (jeden) punkt, natomiast grosze są pomijane przy obliczaniu ilości punktów. Czyli żeby zdobyć 1.340 punktów, które uprawniają uczestnika do nabycia za cenę 1,23 zł brutto wagi fryzjerskiej z wyświetlaczem oraz funkcją tarowania, uczestnik musi co do zasady kupić Towary Premiowane za łączną kwotę 1.340 zł netto + VAT.

Regulamin Programu przewiduje jednak możliwość organizowania w jego ramach akcji specjalnych, podczas trwania których będą obowiązywały zmodyfikowane zasady przyznawania punktów za zakupy Towarów Premiowanych lub nabywania Bonusów, w szczególności możliwe będzie uzyskanie dodatkowych punktów za zakup określonych przez Spółkę Towarów Premiowanych. Przykładowo: za zakup w czasie trwania akcji specjalnej Towarów Premiowanych określonej przez Spółkę marki uczestnik otrzyma punkty w ilości podwójnej, czyli za każdy 1 (jeden) zł netto (bez VAT) zakupów Salon otrzyma 2 (dwa) punkty.

W przypadku zakupu przez uczestnika Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto, niezwłocznie po takim zakupie (przyjęciu zamówienia), z konta uczestnika odejmowane są Punkty w liczbie wymaganej do nabycia tego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto. Punkty są odejmowane z konta uczestnika także w przypadku zwrotu Towaru Premiowanego (wówczas z konta uczestnika odejmowane są punkty uprzednio przyznane za zakup zwróconego Towaru Premiowanego).

Uczestnik nie może sprzedawać ani w inny sposób zbywać innym osobom uzyskanych punktów pod żadnym tytułem – ani odpłatnym ani darmym. W razie śmierci lub likwidacji uczestnika Programu przyznane punkty tracą ważność (przepadają) i nie przechodzą na spadkobierców lub następców prawnych.

Poszczególne Bonusy, wraz z liczbą punktów uprawniających do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto, określone są w katalogu Bonusów zamieszczonym w Serwisie Internetowym Programu.

Uczestnik uprawniony jest do nabycia od Spółki Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto każdy pod warunkiem zgromadzenia na swoim koncie określonej dla danego Bonusu liczby punktów uprawniającej do nabycia tego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto. Jeżeli liczba Punktów widocznych na koncie uczestnika jest niższa niż liczba punktów, które uprawniają do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto, zamówienie Bonusu jest niemożliwe, w szczególności nie jest możliwa jakakolwiek pieniężna dopłata do Bonusu.

Bonusy nie podlegają zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne Bonusy. Uczestnik nie może przenieść prawa do zakupu Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto na osobę trzecią ani na innego uczestnika.

Bonusy mogą być kupowane po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Programu, od daty rezygnacji przez Salon z udziału w Programie lub od daty wykluczenia Salonu z Programu przez Spółkę.

Salon może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie. Z ważnych powodów Spółka może w każdym czasie wykluczyć Salon z Programu ze skutkiem natychmiastowym. Ustanie uczestnictwa w Programie następuje również na skutek zakończenia Programu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu sprzedaży towarów i usług po promocyjnej cenie uwzględniającej specjalny rabat i wynoszącej 1,23 zł brutto (opisanych wcześniej jako Bonusy), których Wnioskodawca będzie dokonywał w ramach organizowanego przez siebie programu lojalnościowego na rzecz swoich klientów uczestniczących w tym programie (opisanych wcześniej jako Salony), przychodem będzie dla Wnioskodawcy każdorazowo (tzn. przy każdej sprzedaży) kwota należna z tytułu sprzedaży (choćby nie została faktycznie otrzymana), po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont i pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, czyli kwota 1,00 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży towarów i usług po promocyjnej cenie uwzględniającej specjalny rabat i wynoszącej 1,23 zł brutto (opisanych wcześniej jako Bonusy), których Wnioskodawca będzie dokonywał w ramach organizowanego przez siebie programu lojalnościowego na rzecz swoich klientów uczestniczących w tym programie (opisanych wcześniej jako Salony), przychodem będzie dla Wnioskodawcy każdorazowo (tzn. przy każdej sprzedaży) kwota należna z tytułu sprzedaży (choćby nie została faktycznie otrzymana), po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont i pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, czyli kwota 1,00 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji bonifikaty i skonta. W efekcie należy odwołać się do definicji słownikowej tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego bonifikata to „zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi”, natomiast skonto to „zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową lub ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką przed ustalonym terminem”.

W świetle tego rabat, z którego mogą skorzystać uczestnicy Programu, jest niewątpliwie „bonifikatą” w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która jest udzielana przez Wnioskodawcę na rzecz uczestnika w momencie dokonywanej sprzedaży Bonusu. Tym samym przychód z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę Bonusu będzie stanowiła wyłącznie wykazana przez Wnioskodawcę na fakturze kwota uwzględniająca przyznany uczestnikowi rabat (pomniejszona oczywiście o podatek należny). Jest to bowiem kwota, którą uczestnik programu (Salon) ma zapłacić za zakupiony Bonus i która jest należna Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy brak jest jednocześnie ograniczeń prawnych odnośnie kwoty udzielonego rabatu, a więc udzielenie rabatu należy uznać za prawnie dopuszczalne. W granicach prawa podatnik ma prawo swobodnie kształtować swoje operacje gospodarcze, w tym również stosować duże upusty cenowe lub rabaty w celu osiągnięcia zaplanowanych przez niego korzyści ekonomicznych.

Należy również podkreślić, że w przedstawionej sytuacji sprzedaż towarów i usług w ramach programu lojalnościowego po promocyjnej cenie uwzględniającej rabat i wynoszącej 1,23 zł brutto jest w pełni uzasadniona i jako taka nie może zostać uznana za odbiegającą od warunków rynkowych.

W powyższym zakresie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że pojęcie wartości rynkowej może być interpretowane różnie w zależności od stanu faktycznego i dlatego należy je rozpatrywać każdorazowo w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, tj. z uwzględnieniem kontekstu, charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych.

Zorganizowanie opisywanego programu lojalnościowego przez Wnioskodawcę, którego istotą jest umożliwienie nabywania jego klientom (Salonom) określonych towarów i usług po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto (Bonusów), ma na celu zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze sprzedaży towarów, których Wnioskodawca jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim. Wprowadzenie programu lojalnościowego w założeniu Wnioskodawcy doprowadzi do wzrostu wielkości, a przede wszystkim wartości jego obrotów towarami, których Wnioskodawca jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim.

Ponadto udzielany poszczególnym klientom (Salonom) znaczny rabat cenowy pozwalający na nabycie towarów i usług za promocyjną cenę 1,23 zł brutto ściśle wiąże się z określonym zachowaniem tych klientów. Żeby zyskać możliwość nabycia towaru i usług po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto muszą oni wcześniej nabyć od Wnioskodawcy określoną wartość towarów, których Wnioskodawca jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim. Tym samym prowadzony program lojalnościowy jest niewątpliwie uzasadniony ekonomicznie, skoro rabat cenowy udzielony nabywcy przy zakupie towaru lub usługi (Bonusu) za 1,23 zł brutto znajdzie pokrycie w wartości zakupionych bezpośrednio od Wnioskodawcy towarów, których Wnioskodawca jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim.

Takie działania, zdaniem Wnioskodawcy, posiadają uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru transakcji (w tym ceny).

Należy także zauważyć, że organizowany przez Wnioskodawcę program lojalnościowy nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa, gdyż potencjalnie mogą w nim uczestniczyć wszyscy przedsiębiorcy z branży, do której adresowany jest program (czyli branży salonów fryzjerskich i kosmetycznych) pozostający w stosunkach handlowych z Wnioskodawcą, tj. nabywający od Wnioskodawcy towary (z wyłączeniem jedynie określonych podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą). Powoduje to, że wszyscy oni na jednakowych warunkach mogą korzystać z możliwości, jakie stwarza program, i nabywać od Wnioskodawcy określone towary i usługi po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto. W konsekwencji nie ma wśród klientów Wnioskodawcy rozróżnienia na takich, którzy mogą przystąpić do programu lojalnościowego i korzystać z możliwości nabywania określonych towarów i usług po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto, oraz na takich, którzy nie mogą przystąpić do programu, przystąpić i korzystać z możliwości nabywania określonych towarów i usług po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto.

Natomiast wyłączenie z programu lojalnościowego podmiotów powiązanych w określony sposób ze Spółką służy wyeliminowaniu możliwości nierynkowego kształtowania transakcji wynikających z powiązań pomiędzy Spółką a uczestnikami programu.

Istotne również jest to, że akcje promocyjne takiego rodzaju (których istotą jest umożliwienie nabywania klientom określonych towarów i usług po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto) są często stosowane przez przedsiębiorców różnych branż, w związku z czym nie można ich uznawać za takie, które odbiegają od warunków rynkowych.

Tym samym w analizowanej sytuacji nie jest możliwe określanie podstawy opodatkowania na podstawie przepisów art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w wydanej na gruncie podobnej sytuacji interpretacji indywidualnej z dnia 30.12.2015 r. nr ILPB3/4510-1-466/15-5/AO.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży towarów i usług po promocyjnej cenie uwzględniającej specjalny rabat i wynoszącej 1,23 zł brutto (opisanych wcześniej jako Bonusy), których Wnioskodawca będzie dokonywał w ramach organizowanego przez siebie programu lojalnościowego na rzecz swoich klientów uczestniczących w tym programie (opisanych wcześniej jako Salony), przychodem będzie dla Wnioskodawcy każdorazowo (tzn. przy każdej sprzedaży) kwota należna z tytułu sprzedaży (choćby nie została faktycznie otrzymana), po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont i pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, czyli kwota 1,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj