Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-3.4011.13.2017.2.GF
z 6 czerwca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2017 r. (data wpływu 2 marca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2017 r. (data nadania 16 maja 2017 r., data wpływu 23 maja 2017 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 4 maja 2017 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.13.2017.1.GF (data nadania 4 maja 2017 r., data doręczenia 10 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego i obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 2 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego i obowiązków płatnika.


Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 4 maja 2017 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.13.2017.1.GF (data nadania 4 maja 2017 r., data doręczenia 10 maja 2017 r.) tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.


Pismem z dnia 16 maja 2017 r. (data nadania 16 maja 2017 r., data wpływu 23 maja 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka S.A. (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) zajmuje się obrotem paliwem gazowym. Spółka zawiera z klientami głównie umowy na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego (tzw. umowy kompleksowe - dalej „Umowa"). Spółka działa w oparciu o Koncesję na Obrót Paliwami Gazowymi - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) z dnia 19 sierpnia 2014 r., Koncesję na Obrót Gazem Ziemnym z zagranicą - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 listopada 2014 roku oraz Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego Nr 2/2015 - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2015 roku.

W przypadku zawarcia Umowy, Spółka dostarcza klientowi paliwo gazowe i działając na rzecz klienta zawiera z dystrybutorem umowę na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, tj. na dostarczanie paliw gazowych do klienta. Spółka obciąża klienta opłatą za zużycie gazu (uzależniona od ilości zużytego przez klienta w danym okresie rozliczeniowym paliwa gazowego oraz ceny paliwa gazowego), opłatą abonamentową oraz opłatą za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych według stawek z obowiązującej taryfy dystrybutora (tj. opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna). Opłata abonamentowa stanowi opłatę za obsługę klienta i obejmuje takie koszty jak: koszty wystawiania i dostarczania faktur, obliczania i pobierania należności, a także czynności związanych z kontrolą wskazań układów pomiarowych, z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowości rozliczeń. Zatem na podstawie Umowy, Spółka dokonuje na rzecz klienta dostawy towaru, jakim jest paliwo gazowe, świadczy usługę obsługi klienta oraz pośredniczy w świadczeniu usługi dystrybucji paliwa gazowego świadczonej przez dystrybutora.

W związku z powyższym, Wnioskodawca w ramach swojej działalności zajmuje się sprzedażą towarów i świadczeniem usług na rzecz swoich klientów. Dzięki temu, Spółka generuje przychody.


Wnioskodawca chcąc zwiększyć liczbę klientów, a tym samym, wielkość osiąganych przychodów ze sprzedaży, planuje zorganizować akcję promocyjną (dalej „Akcja" lub „Akcja Promocyjna"). Akcja będzie polegała na przekazywaniu nagród za skuteczne polecenie Wnioskodawcy jako dostawcy paliwa gazowego, tj. za polecenie Spółki, które zakończy się podpisaniem przez Spółkę Umowy z nowym klientem.

Przystąpić do Akcji Promocyjnej będą mogli zarówno klienci Spółki (tj. osoby, które mają podpisaną Umowę z Wnioskodawcą), jak również osoby, które nie są klientami Spółki (tj. osoby, które nie mają podpisanej Umowy z Wnioskodawcą. Warunkiem otrzymania nagrody w ramach Akcji Promocyjnej będzie skuteczne polecenie, tj. polecenie w wyniku którego dojdzie do sprzedaży towarów i usług Spółki. Innymi słowy, premiowane będzie polecenie, które zakończy się zawarciem przez Spółkę Umowy z nowym klientem.

Akcja Promocyjna będzie skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W tym drugim przypadku, uczestnik będzie brać udział w Akcji Promocyjnej poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Każda osoba chcąca przystąpić do Akcji Promocyjnej będzie obowiązana zaakceptować regulamin Akcji oraz złożyć oświadczenie, że nie uczestniczy w Akcji Promocyjnej w ramach działalności gospodarczej.


W ramach Akcji Promocyjnej możliwe są następujące sytuacje:

 1. Spółka podpisze Umowę w wyniku polecenia przez osobę będącą klientem Spółki (tj. osobę, która ma podpisaną ze Spółką Umowę);
 2. Spółka podpisze Umowę w wyniku polecenia przez osobę, która nie jest klientem Spółki (tj. osobę, która nie ma podpisanej ze Spółką Umowy).

Spółka w zakresie przygotowania i organizacji Akcji Promocyjnej będzie korzystać z usług profesjonalnej agencji (dalej „Agencja”) specjalizującej się w działaniach wspierających sprzedaż. Organizatorem Akcji Promocyjnej będzie Spółka, ale za obsługę całej Akcji odpowiedzialność będzie ponosić Agencja. Fundatorem nagród przekazywanych w ramach Akcji Promocyjnej będzie Spółka.

Jednorazowa wartość nagrody, tj. za polecenie w wyniku którego Spółka podpisze jedną Umowę będzie uzależniona od grupy taryfowej, do której zostanie zakwalifikowany nowy klient. Niemniej jednak, nagroda przysługująca za polecenie, w wyniku którego Spółka podpisze jedną Umowę nie przekroczy 760 zł. Zróżnicowanie wartości nagród wynika z faktu, że kwalifikacja do odpowiedniej grupy taryfowej odbywa się między innymi na podstawie wielkości zużycia paliwa gazowego. Ponadto, ceny paliwa gazowego i opłat abonamentowych różnią się między poszczególnymi grupami taryfowymi. W związku z tym, Spółka będzie wyżej premiować pozyskanie klienta z grupy taryfowej, w której zużycie paliwa gazowego i opłaty abonamentowe są wyższe. Dzięki pozyskaniu takiego klienta, Spółka będzie bowiem generować wyższe przychody ze sprzedaży paliwa gazowego oraz z opłat abonamentowych.

Technicznie przekazanie nagrody będzie następować w ten sposób, że w pierwszej kolejności, uczestnik Akcji otrzyma za pośrednictwem Agencji kartę przedpłaconą. Karta przedpłacona w momencie przekazania będzie wykazywać saldo zerowe. W następnej kolejności, po zawarciu Umowy z nowym klientem i rozpoczęciu przez Spółkę dostaw paliwa gazowego do nowego klienta, karta przedpłacona uczestnika zostanie zasilona kwotą odpowiadającą wartości nagrody należnej uczestnikowi Akcji za skuteczne polecenie.

Nagrody będą wypłacane uczestnikom za miesięczne okresy rozliczeniowe. W związku z tym, karta przedpłacona danego uczestnika zostanie po zakończeniu miesiąca zasilona kwotą odpowiadającą iloczynowi liczby klientów skutecznie poleconych w danym miesiącu przez tego uczestnika (tj. liczby nowych klientów, z którymi Spółka zawrze Umowy w wyniku polecenia przez tego uczestnika) i jednorazowej wartości nagrody. W zależności od liczby klientów poleconych w danym miesiącu, kwota zasilenia za dany okres rozliczeniowy może być niższa lub wyższa niż 760 zł. Podobnie, suma nagród przekazanych na rzecz danego uczestnika w roku kalendarzowym może być niższa lub wyższa niż 760 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że nagroda przysługująca uczestnikowi za jedno skuteczne polecenie będzie niższa niż 760 zł.

Uczestnicy Akcji nie będą pracownikami Spółki, nie będą oni również działać na rzecz Spółki na podstawie umowy agencyjnej, komisu czy jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług. Żaden z uczestników Akcji nie będzie też obowiązany do polecania klientów, czy wykonywania jakichkolwiek innych działań na rzecz Spółki. Przystąpienie do Akcji nie będzie też warunkiem korzystania z usług Spółki, tj. udział w Akcji będzie całkowicie dobrowolny i uzależniony od chęci danej osoby.


Przyznanie nagrody w ramach Akcji nie będzie miało charakteru konkursowego i nie będzie związane z elementem rywalizacji, losowości czy wynikiem przypadku. Każdy uczestnik, który spełni warunki określone w regulaminie Akcji Promocyjnej, otrzyma nagrodę.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej będącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. - dalej „ustawa o pdof”) korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i 1a ustawy o pdof, pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł?
 2. Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej niebędącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o pdof pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł?
 3. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach Akcji Promocyjnej jednorazową wartością nagrody, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, do wysokości której na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i la ustawy o pdof będzie wartość nagrody za polecenie jednego klienta, a nie suma wartości nagród przekazywanych uczestnikowi Akcji za dany okres rozliczeniowy.

Zdaniem Wnioskodawcy,


Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1


Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej będącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o pdof pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pdof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Art. 10 ust. 1 ustawy o pdof, określa źródła przychodów, wśród których wymienia między innymi przychody ze stosunku służbowego i stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z innych źródeł.


W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przychodami z innych źródeł są wszelkie przychody, które nie mieszczą się w innych źródłach przychodów (np. w przychodach ze stosunku pracy, przychodach z działalności gospodarczej, itp.). Ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof wskazuje jedynie przykładowo na różnego rodzaju przychody pochodzące z innych źródeł. O przykładowym charakterze tego katalogu świadczy użycie w tym przepisie sformułowania „w szczególności”. Przychodami z innych źródeł będą także inne przychody nie wymienione wyraźnie w ustawie o pdof.

Ponadto, w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof jako przykład przychodów z innych źródeł wymieniono między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Konsekwentnie, wszelkiego rodzaju nagrody, wygrane czy premie przyznawane w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju akcjach czy konkursach traktowane są jak przychody z innych źródeł.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z kolei stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mimo że ustawodawca posłużył się w powołanych wyżej przepisach wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował definicji tego pojęcia ani w ustawie o pdof ani w żadnej innej ustawie podatkowej. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia językowa. Zgodnie z Wielkim Słownikiem Języka Polskiego (www.wsjp.pl), pojęcie „sprzedaż” oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z kolei „premia" oznacza m.in. nagrodę. Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda.


Opisana Akcja Promocyjna spełnia wskazane powyżej cechy sprzedaży premiowej. Podstawowym warunkiem przyznania premii jest bowiem zakup towarów i usług oferowanych przez Wnioskodawcę (tj. podpisanie Umowy, na podstawie której Wnioskodawca będzie dostarczać paliwo gazowe i świadczyć usługi). Nagroda w ramach Akcji będzie przyznawana w zamian za skuteczne polecenie zakończone podpisaniem Umowy, która stanowi umowę sprzedaży towarów i świadczenia usług. Przyznawana uczestnikom nagroda (premia) będzie ściśle powiązana ze sprzedażą bowiem wystąpienie sprzedaży będzie warunkiem przyznania nagrody (premii).

Zauważyć należy, że „umowa sprzedaży uregulowana została w art. 535 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Na tej podstawie należałoby uznać, że sprzedaż premiowa występowałaby tylko w przypadku, gdy nabywca byłby równocześnie podmiotem otrzymującym nagrodę (premię). Tym samym, zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof miałoby zastosowanie wyłącznie do nagród (premii) wypłacanych osobom, które zawarły umowę sprzedaży z podmiotem przyznającym premię.

Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, odwoływanie się do definicji pojęcia sprzedaży zawartej w Kodeksie cywilnym jest niezasadne. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, prawo podatkowe jest autonomiczną gałęzią prawa, do której nie można automatycznie przenosić pojęć zdefiniowanych dla potrzeb innych gałęzi prawa, o ile nie wynika to wyraźnie z ustawy. Mając natomiast na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, brak jest podstaw do zawężania zakresu pojęcia sprzedaży premiowej.

Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. III SA/Wa 381/13) wskazał, że: „Sąd podziela stanowisko Strony skarżącej, iż do celów zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż kontrahent nie prowadzi bezpośrednio (we własnym imieniu) punktów handlowych mogących prowadzić sprzedaż detaliczną jego towarów, a Strona w ramach świadczonych usług marketingowo-reklamowych na rzecz swoich klientów, koordynuje akcję sprzedaży premiowaną nagrodą zgodnie z regulaminem opisanym we wniosku. To, że akcje sprzedaży premiowej realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych, klientów Wnioskodawcy (podstawą ich realizacji jest każdorazowo zlecenie zawarte między Spółką a Kontrahentem oraz przygotowany przez Spółkę regulamin) nie zmienia istoty sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., którego treść wskazuje, iż jest pojęciem szerszym niż sprzedaż w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który ponadto, jak trafnie wskazała Strona, nie zna pojęcia „sprzedaży premiowej".

Również w innych orzeczeniach sądy administracyjne wskazywały na konieczność szerokiego rozumienia pojęcia sprzedaży premiowej. Przykładowo wskazać można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2248/12), w którym podkreślono, że: „W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawodawcy chodziło o objęcie zwolnieniem każdej nagrody otrzymywanej przez podatników - konsumentów w ramach wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych, motywacyjnych organizowanych przez profesjonalnych przedsiębiorców, o ile oczywiście zachodzą dalsze warunki zwolnienia”.

Dodatkowo wskazać należy, że zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Ustawodawca w treści powyższego przepisu, jak i w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof. posługuje się pojęciem „nagród związanych ze sprzedażą premiową”, a nie premią z tytułu sprzedaży. Zatem istotne z punktu widzenia zastosowania zwolnienia dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie są cechy podmiotu wydającego i otrzymującego nagrodę, a jedynie to, czy istnieje związek pomiędzy przyznaną nagrodą a sprzedażą.

W analizowanym przypadku taki związek niewątpliwie istnieje. Nagroda będzie bowiem przyznawana pod warunkiem podpisania przez Spółkę Umowy, tj. pod warunkiem wystąpienia sprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedaż wystąpi między Spółką i uczestnikiem Akcji otrzymującym nagrodę za skuteczne polecenie, czy między Spółką i inną osobą (nowym klientem). Istotne z punktu widzenia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof jest wystąpienie sprzedaży i związku między sprzedażą i nagrodą. Oba te elementy w analizowanej Akcji Promocyjnej bezsprzecznie istnieją. Ponadto nadmienić należy, że w analizowanym wariancie sprzedaż wystąpi również między Spółką i nagradzanym uczestnikiem. Analizowany wariant dotyczy bowiem nagród wręczanych klientom Spółki (tj. osobom, z którymi Spółka będzie miała podpisaną Umowę), będącym uczestnikami Akcji i skutecznie polecającym ofertę Spółki.

Analizując zakres stosowania zwolnienia z opodatkowania dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie sposób nie odnieść się do celu jaki ma realizować to zwolnienie. Rolą sprzedaży premiowej jest motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami. Te cele realizuje Akcja Promocyjna, która zmierza do zachęcania uczestników do polecania oferty Spółki, a tym samym do zwiększania przychodów Spółki ze sprzedaży.

Należy wskazać, że treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof wprowadza wyjątek od przewidzianego tą regulacją zwolnienia z opodatkowania, tj. wyłącza ze stosowania zwolnienia z opodatkowania nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Regulacja ta nie wyłącza jednak ze zwolnienia z opodatkowania wszelkich nagród przekazywanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, a jedynie tych, które podatnik otrzymał w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (takie nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej i jako takie powinny być opodatkowane). W ocenie Wnioskodawcy, powyższe wyłączenie ze stosowania zwolnienia z opodatkowania dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie będzie miało zastosowania do Akcji Promocyjnej. Wynika to z faktu, że udział w Akcji Promocyjnej osób fizycznych prowadzących działalność będzie pozostawać bez związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. Oznacza to, że niezależnie, czy dany uczestnik będzie prowadzić działalność gospodarczą, czy nie, uczestnictwo w Akcji Promocyjnej będzie odbywać się poza działalnością gospodarczą. Konsekwentnie, nagrody otrzymywane przez uczestników Akcji prowadzących działalność gospodarczą nie będą związane z ich działalnością gospodarczą.

Na zastosowanie analizowanego zwolnienia nie będzie mieć również wpływu to, czy nowy klient (klient z polecenia) podpisze Umowę ze Spółką w ramach swojej działalności gospodarczej (tj. będzie nabywać gaz na cele prowadzonej działalności gospodarczej; nie będzie występować jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego), czy poza nią (tj. będzie nabywać paliwo gazowe na cele osobiste niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą; będzie występować jako konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego). Wynika to z faktu, że odbiorcą nagrody będzie uczestnik, który skutecznie polecił ofertę Spółki i to on ewentualnie może być podatnikiem z tytułu otrzymanej dzięki temu nagrody. W związku z tym, status nowego klienta nie powinien mieć wpływu na zastosowanie zwolnienia dla sprzedaży premiowej.


Podsumowując, należy stwierdzić, że nagrody przyznawane przez Spółkę w ramach Akcji Promocyjnej uczestnikom będącym klientami Spółki za skuteczne polecenie oferty Spółki:

 1. będą ściśle związane ze sprzedażą Spółki (wystąpienie sprzedaży będzie stanowić warunek przyznania nagrody);
 2. nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez uczestników działalnością gospodarczą i nie będą stanowić przychodu z takiej działalności.

W związku z powyższym, nagrody przyznawane w ramach Akcji uczestnikom będącym klientami Spółki za skuteczne polecenie oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof. Oznacza to, że nagrody wręczane uczestnikom Akcji będą zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość nie przekroczy 760 zł. W sytuacji natomiast, gdy warunek jednorazowej wartości nagrody nie zostanie spełniony, zastosowanie będzie mieć art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, zgodnie z którym, nagroda związana ze sprzedażą premiową, której jednorazowa wartość przekracza 760 zł podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 10%.

Obowiązek pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród związanych ze sprzedażą premiową ciąży na płatniku i wynika z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o pdof. Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 4 ustawy o pdof, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2. 4-5a. 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o pdof, płatnicy, o których mowa w art. 41. przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Oprócz obowiązku pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród związanych ze sprzedażą premiową, na płatniku ciążą również obowiązki informacyjne, które wynikają z art. 42 ust. la ustawy o pdof. W myśl tego przepisu, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Spółka będzie podmiotem odpowiedzialnym za Akcję Promocyjną, będzie ponosić jej koszty (koszt nagród i organizacji Akcji) i czerpać z niej korzyści (wyższe przychody ze sprzedaży). W związku z tym, mimo że Spółka nie będzie przekazywać nagród bezpośrednio uczestnikom Akcji (za zapewnienie technicznej obsługi kart przedpłaconych i ich doładowania będzie odpowiedzialna Agencja), to Spółka będzie podmiotem faktycznie przekazującym nagrody i ponoszącym ich ekonomiczny ciężar. Konsekwentnie, to na Spółce będą spoczywać ewentualne obowiązki płatnika.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej będącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o pdof pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł.


Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2.


Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej niebędącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowy m od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o pdof.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pdof. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Art. 10 ust. 1 ustawy o pdof, określa źródła przychodów, wśród których wymienia między innymi przychody ze stosunku służbowego i stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z innych źródeł.


W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14. dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przychodami z innych źródeł są wszelkie przychody, które nie mieszczą się w innych źródłach przychodów (np. w przychodach ze stosunku pracy, przychodach z działalności gospodarczej, itp.). Ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof wskazuje jedynie przykładowo na różnego rodzaju przychody pochodzące z innych źródeł. O przykładowym charakterze tego katalogu świadczy użycie w przepisie sformułowania „w szczególności”. Przychodami z innych źródeł będą także inne przychody niewymienione wyraźnie w ustawie.

Ponadto, w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof jako przykład przychodów z innych źródeł wymieniono między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Konsekwentnie, wszelkiego rodzaju nagrody, wygrane czy premie przyznawane w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju akcjach czy konkursach traktowane są jak przychody z innych źródeł.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68. pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z kolei stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mimo że ustawodawca posłużył się w powołanych wyżej przepisach wyrażeniem „sprzedaż premiowa", to jednak nie sformułował definicji tego pojęcia ani w ustawie o pdof ani w żadnej innej ustawie podatkowej. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia językowa. Zgodnie z Wielkim Słownikiem Języka Polskiego (www.wsjp.pl), pojęcie „sprzedaż” oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z kolei „premia" oznacza m.in. nagrodę. Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy" należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.


Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda.


Opisana Akcja Promocyjna spełnia wskazane powyżej cechy sprzedaży premiowej. Podstawowym warunkiem przyznania premii jest bowiem zakup towarów i usług oferowanych przez Wnioskodawcę (tj. podpisanie Umowy, na podstawie której Wnioskodawca będzie dostarczać paliwo gazowe i świadczyć usługi). Nagroda w ramach Akcji będzie przyznawana w zamian za skuteczne polecenie zakończone podpisaniem Umowy, która stanowi umowę sprzedaży towarów i świadczenia usług. Przyznawana uczestnikom nagroda (premia) będzie ściśle powiązana ze sprzedażą bowiem wystąpienie sprzedaży będzie warunkiem przyznania nagrody (premii).

Zauważyć należy, że „umowa sprzedaży" uregulowana została w art. 535 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Na tej podstawie należałoby uznać, że sprzedaż premiowa występowałaby tylko w przypadku, gdy nabywca byłby równocześnie podmiotem otrzymującym nagrodę (premię). Tym samym, zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof miałoby zastosowanie wyłącznie do nagród (premii) wypłacanych osobom, które zawarły umowę sprzedaży z podmiotem przyznającym premię.

Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, odwoływanie się do definicji pojęcia sprzedaży zawartej w Kodeksie cywilnym jest niezasadne. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, prawo podatkowe jest autonomiczną gałęzią prawa, do której nie można automatycznie przenosić pojęć zdefiniowanych dla potrzeb innych gałęzi prawa, o ile nie wynika to wyraźnie z ustawy. Mając natomiast na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, brak jest podstaw do zawężania zakresu pojęcia sprzedaży premiowej.

Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. III SA/Wa 381/13), wskazał, że: „Sąd podziela stanowisko Strony skarżącej, iż do celów zwolnienia podatkowego określonego u1 art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż kontrahent nie prowadzi bezpośrednio (we własnym imieniu) punktów handlowych mogących prowadzić sprzedaż detaliczną jego towarów, a Strona w ramach świadczonych usług marketingowo-reklamowych na rzecz swoich klientów, koordynuje akcję sprzedaży premiowaną nagrodą zgodnie z regulaminem opisanym we wniosku. To, że akcje sprzedaży premiowej realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych, klientów Wnioskodawcy (podstawą ich realizacji jest każdorazowo zlecenie zawarte między Spółką a Kontrahentem oraz przygotowany przez Spółkę regulamin) nie zmienia istoty sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., którego treść wskazuje, iż jest pojęciem szerszym niż sprzedaż w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który ponadto, jak trafnie wskazała Strona, nie zna pojęcia „sprzedaży premiowej".

Również w innych orzeczeniach sądy administracyjne wskazywały na konieczność szerokiego rozumienia pojęcia sprzedaży premiowej. Przykładowo wskazać można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2248/12), w którym podkreślono, że: ”W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawodawcy chodziło o objęcie zwolnieniem każdej nagrody otrzymywanej przez podatników - konsumentów w ramach wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych, motywacyjnych, organizowanych przez profesjonalnych przedsiębiorców, o ile oczywiście zachodzą dalsze warunki zwolnienia”.

Dodatkowo wskazać należy, że zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Ustawodawca w treści powyższego przepisu, jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, posługuje się pojęciem „nagród związanych ze sprzedażą premiową", a nie premią z tytułu sprzedaży. Zatem istotne z punktu widzenia zastosowania zwolnienia dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie są cechy podmiotu wydającego i otrzymującego nagrodę, a jedynie to, czy istnieje związek pomiędzy przyznaną nagrodą a sprzedażą.

W analizowanym przypadku taki związek niewątpliwie istnieje. Nagroda będzie bowiem przyznawana pod warunkiem podpisania przez Spółkę Umowy, tj. pod warunkiem wystąpienia sprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedaż wystąpi między Spółką i uczestnikiem Akcji otrzymującym nagrodę za skuteczne polecenie, czy między Spółką i inną osobą (nowym klientem). Istotne z punktu widzenia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof jest wystąpienie sprzedaży i związku między sprzedażą i nagrodą. Oba te elementy w analizowanej Akcji Promocyjnej bezsprzecznie istnieją.

Analizując zakres stosowania zwolnienia z opodatkowania dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie sposób nie odnieść się do celu jaki ma realizować to zwolnienie. Rolą sprzedaży premiowej jest motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami. Te cele realizuje Akcja Promocyjna, która zmierza do zachęcania uczestników do polecania oferty Spółki, a tym samym do zwiększania przychodów Spółki ze sprzedaży.

Należy wskazać, że treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof wprowadza wyjątek od przewidzianego tą regulacją zwolnienia z opodatkowania, tj. wyłącza ze stosowania zwolnienia z opodatkowania nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Regulacja ta nie wyłącza jednak ze zwolnienia z opodatkowania wszelkich nagród przekazywanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, a jedynie tych, które podatnik otrzymał w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (takie nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej i tak powinny być rozliczane). W ocenie Wnioskodawcy, powyższe wyłączenie ze stosowania zwolnienia z opodatkowania dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie będzie miało zastosowania do Akcji Promocyjnej. Wynika to z faktu, że udział w Akcji Promocyjnej osób fizycznych prowadzących działalność będzie pozostawać bez związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. Oznacza to, że niezależnie, czy dany uczestnik będzie prowadzić działalność gospodarczą, czy nie, uczestnictwo w Akcji Promocyjnej będzie odbywać się poza działalnością gospodarczą. Konsekwentnie, nagrody otrzymywane przez uczestników Akcji prowadzących działalność gospodarczą nie będą związane z ich działalnością gospodarczą.

Na zastosowanie analizowanego zwolnienia nie będzie mieć również wpływu to, czy nowy klient (klient z polecenia) podpisze Umowę ze Spółką w ramach swojej działalności gospodarczej (tj. będzie nabywać gaz na cele prowadzonej działalności gospodarczej; nie będzie występować jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego), czy poza nią (tj. będzie nabywać paliwo gazowe na cele osobiste niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą; będzie występować jako konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego). Wynika to z faktu, że odbiorcą nagrody będzie uczestnik, który skutecznie polecił ofertę Spółki i to on ewentualnie może być podatnikiem z tytułu otrzymanej dzięki temu nagrody. W związku z tym, status nowego klienta nie powinien mieć wpływu na zastosowanie zwolnienia dla sprzedaży premiowej.


Podsumowując, należy stwierdzić, że nagrody przyznawane przez Spółkę w ramach Akcji Promocyjnej uczestnikom niebędącym klientami Spółki za skuteczne polecenie oferty Spółki:

 1. będą ściśle związane ze sprzedażą Spółki (wystąpienie sprzedaży będzie stanowić warunek przyznania nagrody);
 2. nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez uczestników działalnością gospodarczą i nie będą stanowić przychodu z takiej działalności.

W związku z powyższym, nagrody przyznawane uczestnikom Akcji niebędącym klientami Spółki za skuteczne polecenie oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof. Oznacza to, że nagrody wręczane uczestnikom Akcji będą zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość nie przekroczy 760 zł. W sytuacji natomiast, gdy warunek jednorazowej wartości nagrody nie zostanie spełniony, zastosowanie będzie mieć art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, zgodnie z którym, nagroda związana ze sprzedażą premiową, której jednorazowa wartość przekracza 760 zł podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 10%.

Obowiązek pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród związanych ze sprzedażą premiową ciąży na płatniku i wynika z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o pdof. Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 4 ustawy o pdof, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d. 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o pdof, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Oprócz obowiązku pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród związanych ze sprzedażą premiową, na płatniku ciążą również obowiązki informacyjne, które wynikają z art. 42 ust. la ustawy o pdof. W myśl tego przepisu, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Spółka będzie podmiotem odpowiedzialnym za Akcję Promocyjną, będzie ponosić jej koszty (koszt nagród i organizacji Akcji) i czerpać z niej korzyści (wyższe przychody ze sprzedaży). W związku z tym, mimo że Spółka nie będzie przekazywać nagród bezpośrednio uczestnikom Akcji (za zapewnienie technicznej obsługi kart przedpłaconych i ich doładowania będzie odpowiedzialna Agencja), to Spółka będzie podmiotem faktycznie przekazującym nagrody i ponoszącym ich ekonomiczny ciężar. Konsekwentnie, to na Spółce będą spoczywać ewentualne obowiązki płatnika.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej niebędącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o pdof pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł.


Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 3


Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach Akcji Promocyjnej jednorazową wartością nagrody, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, do wysokości której na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i la ustawy o pdof będzie wartość nagrody przyznawanej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do otrzymania nagrody (tj. w odniesieniu do jednego skutecznego polecenia), a nie suma wartości nagród przekazywanych uczestnikowi Akcji za dany okres rozliczeniowy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof. wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


Zatem, aby nagroda mogła korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagroda związana ze sprzedażą premiową konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. związek nagrody ze sprzedażą premiową;
 2. brak związku nagrody z prowadzoną przez jej odbiorcę działalnością gospodarczą;
 3. jednorazowa wartość nagrody nie może przekraczać 760 zł.

Jeżeli którykolwiek z powyżej wskazanych warunków nie zostanie spełniony, zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6. 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Obowiązek pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród związanych ze sprzedażą premiową ciąży na płatniku i wynika z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o pdof. Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 4 ustawy o pdof, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a. 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o pdof, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Oprócz obowiązku pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród związanych ze sprzedażą premiową, na płatniku ciążą również obowiązki informacyjne, które wynikają z art. 42 ust. la ustawy o pdof. W myśl tego przepisu, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Spółka będzie podmiotem odpowiedzialnym za Akcję Promocyjną, będzie ponosić jej koszty (koszt nagród i organizacji Akcji) i czerpać z niej korzyści (wyższe przychody ze sprzedaży). W związku z tym, mimo że Spółka nie będzie przekazywać nagród bezpośrednio uczestnikom Akcji (za zapewnienie technicznej obsługi kart przedpłaconych i ich doładowania będzie odpowiedzialna Agencja), to Spółka będzie podmiotem faktycznie przekazującym nagrody i ponoszącym ich ekonomiczny ciężar. Konsekwentnie, to na Spółce będą spoczywać ewentualne obowiązki płatnika.

Z uwagi na fakt, że spełnienie pierwszego i drugiego z wymienionych powyżej warunków dla zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof (tj. istnienie związku nagród wręczanych w ramach Akcji ze sprzedażą oraz brak powiązania nagród z działalnością gospodarczą uczestników) został wykazany w stanowisku Wnioskodawcy do pytania nr 1 i 2 powyżej, pozostaje ustalenie, co w ramach Akcji Promocyjnej będzie stanowić jednorazową wartość nagrody. Ustalenie co stanowi jednorazową wartość w przypadku nagród wręczanych uczestnikom w ramach Akcji Promocyjnej jest kluczowe z punktu widzenia potencjalnych obowiązków Spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o pdof nie zawiera definicji terminu „jednorazowa wartość", wobec czego zasadne jest odwołanie się do wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), jednorazowy oznacza raz jeden dany lub uczyniony; mogący być użyty jeden raz.

Odnosząc tę definicję do analizowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jednorazową wartością nagrody w planowanej Akcji Promocyjnej będzie wartość nagrody pieniężnej oferowanej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania, tj. nagroda pieniężna należna za jedno skuteczne polecenie. Na określenie jednorazowej wartości nagrody nie może mieć wpływu techniczny sposób przekazywania nagród, tj. czy nagroda przekazywana jest odrębnie w odniesieniu do każdego premiowanego zdarzenia, czy łącznie za wszystkie premiowane zdarzenia jakie miały miejsce w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof nie powinno również budzić wątpliwości, że dla zastosowania zwolnienia dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie ma znaczenia łączna wartość nagród przyznanych przez Spółkę tej samej osobie w roku kalendarzowym. Jedyną wartością jaka ma wpływ na prawo do skorzystania z analizowanego zwolnienia jest jednorazowa wartość nagrody, tj. wartość nagrody, która jest należna uczestnikowi Akcji za jedno skuteczne polecenie.

Takie podejście jest zgodne ze stanowiskiem władz skarbowych prezentowanym w wydawanych indywidualnych interpretacjach. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r. (znak ILPB1/415-540/14-2/AP) uznał, że „Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2016 r. (znak ILPB1/4511-1-1696/15-4/AMN), w której stwierdził, że „Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody ", o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2011 r. (znak IPPB2/415-803/11-2/MK1) stwierdził, że „Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w danym konkursie nagród. Wartości nagród wygranych w różnych konkursach w ramach tych samych zawodów oraz nagród wygranych za zajęcie dwóch czy trzech miejsc w jednym konkursie nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody.”

Również w interpretacji indywidualnej z dnia II maja 2009 r. (znak IPPB1/415-191/09-2/MT) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że „Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody ” należy rozumieć wartość każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz to, że nagrody te zostaną przesłane w jednej paczce. Wartości nagród wysłanych w jednej paczce nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody.”

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że jednorazową wartością nagrody związanej ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof będzie nagroda pieniężna należna uczestnikowi Akcji Promocyjnej za jedno zdarzenie uprawniające do otrzymania nagrody, tj. za jedno skuteczne polecenie. Zatem tak długo jak wartość nagrody przyznawanej w ramach Akcji Promocyjnej za jedno zdarzenie uprawniające do otrzymania nagrody (tj. jedno skuteczne polecenie oferty Spółki) nie będzie przekraczać 760 zł, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust.1 i la ustawy o pdof.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organów podatkowych dotyczą konkretnej spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcie w nich zawarte jest wiążące.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj