Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.13.2017.1.TS
z 11 maja 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 marca 2017 r. (data wpływu 14 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2017 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka X oraz spółki od niej zależne zawarły i zarejestrowały Umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”, „Grupa” lub „Wnioskodawca”) w rozumieniu przepisów UPDOP. Zgodnie z tą umową, Spółka X została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z UPDOP oraz Ordynacji podatkowej. Umowa PGK została zawarta na okres 3 lat, a jej pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2016 r. Wraz z utworzeniem PGK, Wnioskodawca dopełnił również obowiązku identyfikacyjnego przewidzianego dla PGK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 1314 ze zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 476 ze zm., dalej: „Ustawa o NIP”), otrzymując numer identyfikacji podatkowej (NIP) dla podatkowej grupy kapitałowej. Obecnie Wnioskodawca rozważa przedłużenie funkcjonowania PGK na okres kolejnych co najmniej 3 lat. W ramach spełnienia wymogów UPDOP dotyczących przedłużenia, Grupa zamierza zawrzeć w formie aktu notarialnego, nową Umowę PGK (dalej: „nowa Umowa”), zawierającą wszystkie niezbędne elementy określone przepisami UPDOP. Wnioskodawca nie wyklucza, że w ramach przedłużenia PGK, nowa Umowa może zostać również podpisana przez podmioty, które nie były stroną poprzedniej Umowy oraz, że niektóre z podmiotów, które są stroną obecnej Umowy o PGK, nie będą stroną nowej Umowy.

Co jednak najistotniejsze, wszystkie podmioty, które wejdą w skład PGK po jej przedłużeniu będą spełniać warunki wymagane dla przedłużenia PGK, w szczególności:

 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą spółkę będzie wyższy niż 1 mln zł,
 • spółka dominująca będzie posiadała bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym (lub jego określonej prawem części) spółek zależnych,
 • spółki zależne nie będą posiadały udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
 • żadna ze spółek nie będzie zalegać z wpłatami podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Zwierając nową Umowę, Wnioskodawca będzie również uwzględniać wymogi UPDOP warunkujące zachowanie przez PGK statusu podatnika przez cały okres jej trwania, obejmujące:

 • utrzymywanie rentowności na poziomie co najmniej 3%,
 • spółki wchodzące w skład PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 UPDOP, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład PGK,
 • spółki wchodzące w skład PGK nie będą korzystać ze zwolnień podatkowych na podstawie odrębnych ustaw.

Ponadto Wnioskodawca zaznacza, że Spółka X będzie w dalszym ciągu spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z UPDOP oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Spółka X będzie również reprezentować PGK w procedurze zgłoszenia oraz rejestracji nowej Umowy przed właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego.

W ciągu roku podatkowego 2018, PGK będzie dokonywać rozliczeń podatku w oparciu o art. 25 ust. 6 UPDOP, wpłacając zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (po spełnieniu wymogów określonych w art. 25 ust. 7 UPDOP).

W okresie swojego funkcjonowania, PGK zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 14b Ordynacji podatkowej, wielokrotnie występowała do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnych, odnośnie stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych w zakresie których posiadała wątpliwości, a rodzących po stronie PGK określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. W rezultacie, Wnioskodawca jest w posiadaniu licznych interpretacji indywidulanych organów podatkowych, które zostały wydane na jego rzecz.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca (już od pierwszego roku obowiązywania nowej Umowy tj. od stycznia 2019 r.) będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – o ile nowa Umowa będzie zawarta z tymi samymi spółkami, które weszły w skład pierwszej Umowy.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 UPDOP, podatnikami mogą być grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”. W związku z art. 1a ust. 2 pkt 2 UPDOP, jednym z wymagań warunkujących powstanie PGK jest zawarcie, przez spółkę dominującą oraz spółki zależne w formie aktu notarialnego umowy o utworzeniu podatkowej grup kapitałowej, na okres co najmniej 3 lat podatkowych. Umowa podlega zgłoszeniu, na co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który następnie dokonuje jej rejestracji. W myśl natomiast art. 1a ust. 9 UPDOP, dla przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej wymagane jest zawarcie nowej umowy, podlegającej również odpowiednio zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W opinii Wnioskodawcy, instytucja przedłużenia PGK (w składzie podmiotowym obejmującym te same spółki kapitałowe, jak w Umowie pierwotnej) nie skutkuje powstaniem nowego podatnika, jak również nie powoduje zakończenia bytu podatkowego istniejącej PGK. Wyraźnie stanowi o tym art. 1a ust. 9 UPDOP przewidujący możliwość „przedłużenia” okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. W konsekwencji, przedłużenie funkcjonowania PGK należy interpretować, jako zachowanie ciągłości istnienia dotychczasowej grupy (w tym samym składzie podmiotowym), przy jednoczesnej niezmienności tożsamości podatnika na gruncie przepisów ustawy o NIP.

Jednocześnie, w myśl art. 25 ust. 6 UPDOP, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Dodatkowo podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na powyższych zasadach są obowiązani m.in. do zawiadomienia w formie pisemnej o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7 UPDOP). Zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. W obecnej sytuacji Wnioskodawca planuje w ramach nowo zawartej Umowy przedłużyć funkcjonowanie PGK na kolejne lata. W opinii Wnioskodawcy, instytucja przedłużenia PGK nie skutkuje powstaniem nowego podatnika (jeśli nowa Umowa obejmować będzie te same spółki kapitałowe), jak również nie powoduje zakończenia funkcjonowania już istniejącej PGK. Stąd, skoro po przedłużeniu okresu funkcjonowania PGK zostaje zachowana tożsamość podatnika względem obecnie funkcjonującej podatkowej grupy kapitałowej, to Wnioskodawca już w pierwszym roku funkcjonowania PGK w ramach nowej Umowy będzie uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez obecną PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

W myśl art. 1a ust. 2 updop, podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  1. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
  2. jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bezpośredni 95 % udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  4. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
 2. spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego,
 3. po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto:
  1. nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
  2. nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej,
 4. podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Ponadto, w myśl art. 1a ust. 3 updop, umowa musi zawierać co najmniej:

 1. wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego,
 2. informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek,
 3. określenie czasu trwania umowy,
 4. wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej,
 5. określenie przyjętego roku podatkowego.

Art. 1a ust. 4 updop stanowi, że umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę, wskazaną zgodnie z ust. 3 pkt 4, do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 1a ust. 5 updop, naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.

W myśl art. 1a ust. 8 updop, spółka, o której mowa wyżej, obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Podatkowa grupa kapitałowa ma prawo do przedłużenia okresu funkcjonowania grupy na podstawie art. 1a ust. 9 updop, przy czym wymagane jest zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 25 ust. 6 updop, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka X oraz spółki od niej zależne zawarły i zarejestrowały Umowę o utworzeniu PGK na okres 3 lat, a jej pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca rozważa przedłużenie funkcjonowania PGK na okres kolejnych co najmniej 3 lat. W ramach spełnienia wymogów UPDOP dotyczących przedłużenia, Grupa zamierza zawrzeć w formie aktu notarialnego, nową Umowę PGK, zawierającą wszystkie niezbędne elementy określone przepisami UPDOP. W związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, powzięto wątpliwość, czy Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, o ile nowa Umowa będzie zawarta z tymi samymi spółkami, które weszły w skład pierwszej Umowy.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że przedłużenie umowy PGK może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy nowa Umowa zostanie zawarta tylko przez podmioty tworzące już istniejącą PGK. Zatem, w sytuacji kontynuacji działalności PGK w składzie niezmienionym (po przedłużeniu okresu funkcjonowania PGK), Wnioskodawca będzie uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na zasadach obecnie obowiązujących.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj