Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
2461-IBPB-1-3.4510.98.2017.1.JKT
z 24 kwietnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z 24 stycznia 2017 r., (data wpływu 31 stycznia 2017 r.), uzupełnionym 6 lutego 2017 r., 31 marca 2017 r. oraz 5 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przez Spółkę S.A. wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału oraz obowiązku kontynuowania polityki amortyzacyjnej stosowanej przez Wnioskodawcę (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2017 r., wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przez Spółkę S.A. wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału oraz obowiązku kontynuowania polityki amortyzacyjnej stosowanej przez Wnioskodawcę. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 marca 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.46.2017.1.JKT, oraz 2461-IBPB-2-1.4514.31.2017.1.PM wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 31 marca 2017 r. oraz 5 kwietnia 2017 r.

We wniosku złożonym przez:
- Zainteresowanego będącym stroną postepowania
- Zainteresowanego niebędącego stroną postepowania
przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. („ZZO” lub „Wnioskodawca” lub „Spółka”) należy do grupy kapitałowej, która specjalizuje się w gospodarowaniu odpadami. ZZO został nabyty przez Spółkę S.A. w ramach polityki ekspansji grupy i rozwijania działalności na dodatkowych obszarach kraju.

W ramach struktury organizacyjnej Spółki funkcjonują obecnie dwie działalności, tj.:

 • działalność podstawowa Spółki polegająca na gospodarowaniu odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne („Odpady komunalne”), w tym odzyskiwaniu surowców wtórnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii gospodarki odpadami - „Działalność odpadowa”, oraz
 • działalność w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodach 17 06 01*, tj. materiały izolacyjne zawierające azbest i kodach 17 06 05*, tj. materiały budowlane zawierające azbest („Odpady azbestowe”) - „Działalność azbestowa”.

Działalność odpadowa oraz Działalność azbestowa mogą być dalej łącznie zwane „Działalnościami”.

W zakresie Działalności odpadowej ZZO, dokonuje odbioru stałych Odpadów komunalnych, przeprowadza selekcję tych odpadów, dokonuje odbioru odpadów do odzysku i recyclingu jak również odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ramach gospodarowania Odpadami komunalnymi Wnioskodawca stale doskonali system odzysku surowców wtórnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii w tym zakresie. W tym celu ZZO dokonał, między innymi, rozbudowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów.

Działalność azbestowa jest działalnością Wnioskodawcy w początkowej fazie, tj. Wnioskodawca uzyskał wymagane prawem pozwolenia oraz zawarł pierwsze umowy o współpracę w zakresie dostaw azbestu. Działalność ta polega na prowadzeniu eksploatacji instalacji do składowania Odpadów azbestowych. W zakresie prowadzenia instalacji do składowania Odpadów azbestowych, do obowiązków ZZO - jako zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - należy m.in.:

 • składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,
 • zapewnienie deponowania odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,
 • racjonalne wykorzystanie pojemności eksploatacyjnej składowiska,
 • szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

ZZO jest właścicielem następujących nieruchomości położonych w gminie X:

 1. Nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym A w X stanowiącej działki o powierzchni 4,5762 ha oraz 358/2 o powierzchni 6,6392 ha, („Nieruchomość 1”);
 2. Nieruchomości położonej w obszarze II w X stanowiącej działkę o powierzchni 1,0311 ha, („Nieruchomość 2”);
 3. Nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym II oraz A w X stanowiącej działki o łącznej powierzchni 0,6468 ha, („Nieruchomość 3”).

ZZO jest również najemcą części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym A oraz II w X stanowiącej o łącznej powierzchni 16,2232 ha, stanowiącej własność Związku Międzygminnego „Strefa Usług Komunalnych”(„Związek Międzygminny”), („Nieruchomość 4”).

Na Nieruchomości 1 Wnioskodawca, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, realizuje inwestycję polegającą na budowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne (Odpadów komunalnych) z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* (Odpadów azbestowych). Składowisko odpadów docelowo ma składać się z 3 kwater na Odpady komunalne z wydzielonymi sektorami oraz z 7 kwater na Odpady azbestowe wraz z niezbędną infrastrukturą.

ZZO uzyskał odrębne pozwolenia zintegrowane dla kwater na Odpady komunalne oraz dla kwater na Odpady azbestowe t.j.:

i) pozwolenie zintegrowane z 23 maja 2016 r. na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton z wyjątkiem składowisk obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zlokalizowanych na działce w obrębie A, gmina X oraz

ii) pozwolenie zintegrowane z 24 maja 2016 r. na eksploatację instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton z wyjątkiem składowisk obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zlokalizowanych na obrębie A, gmina X.

ZZO uzyskał również Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego na działce w obrębie A gm. X.

Obecnie, w ramach inwestycji budowy składowiska odpadów, wybudowana została i oddana do użytkowania 1 kwatera na Odpady komunalne, wraz z niezbędną infrastrukturą (tj. brodzikiem dezynfekcyjnym, bezodpływowym zbiornikiem wód odciekowych drenażem wód ociekowych, placem manewrowym oraz drogami wewnętrznymi, wewnętrzną siecią elektroenergetyczną, wewnętrzną siecią wodociągową, tymczasowym kontenerem socjalnym wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne). Zgodnie z założeniami biznesowymi Spółki oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę, budowa kolejnych kwater na Odpady komunalne będzie następowała sukcesywnie w miarę jak zapełniać się będzie dotychczasowa kwatera.

Na dzień dzisiejszy została również wybudowana oraz oddana do użytkowania 1 kwatera na Odpady azbestowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na Nieruchomości 2 znajduje się stanowisko rozbioru gabarytów, instalacje sortowania odpadów zbieranych selektywnie oraz budynki, budowle i urządzenia wchodzące w skład instalacji przetwarzania odpadów, w tym między innymi budynek socjalno-biurowy, elektroniczna waga samochodowa, myjnia samochodowa.

Na Nieruchomości 3 mieści się instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania („MBP”) zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacje sortowania odpadów zbieranych selektywnie.

Część Nieruchomości 4, która wynajmowana jest przez ZZO od Związku Międzygminnego na podstawie umowy najmu, wykorzystywana jest obecnie przez Spółkę w celu wykonywania umowy na składowanie odpadów zawartej ze Związkiem Międzygminnym. W tym celu, na wynajmowanej części Nieruchomości 4 ZZO, wybudował 5 bioreaktorów nowej kompostowni wraz z infrastrukturą. Na nieruchomości tej znajduje się również zasilanie energetyczne, oświetlenie drogi, wodociąg oraz droga dojazdowa do Nieruchomości 1 - Związek Międzygminny ustanowił w tym zakresie służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości 1 polegającą na prawie przejazdu pasem szerokości 6 metrów.

Celem zwiększenia efektywności zarządzania wskazanymi powyżej działalnościami oraz zwiększenia nadzoru nad ich efektywnością ekonomiczną oraz osiąganymi wynikami, mocą uchwały Zarządu Spółki („Uchwała”), odrębność Działalności odpadowej oraz Działalności azbestowej w ramach Spółki została wewnętrznie sformalizowana poprzez przyporządkowanie poszczególnym działalnościom składników majątkowych, a także zadań oraz celów biznesowych.

Wyodrębnienie Organizacyjne

W związku z odmiennym charakterem Działalności odpadowej oraz Działalności azbestowej, w ramach struktury wewnętrznej Wnioskodawcy - na podstawie Uchwały - odrębność Działalności odpadowej oraz Działalności azbestowej w ramach Spółki została wewnętrznie sformalizowana poprzez utworzenie dwóch jednostek organizacyjnych („Działy”):

 • Dział odpadowy - którego przedmiotem działalności jest, w szczególności, prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania Odpadami komunalnymi i zarządzania składowiskiem Odpadów komunalnych, oraz
 • Dział azbestowy - którego przedmiotem działalności jest działalność polegająca na składowaniu Odpadów azbestowych.

Zgodnie z Uchwałą, dla Działalności azbestowej określone zostały następujące zadania:

 • ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli gospodarowania odpadami zawierającymi azbest,
 • uruchomienie i oddanie do użytkowania pozostałych sześciu kwater na odpady azbestowe,
 • przyjmowanie i składowanie odpadów zawierających azbest, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad ochrony środowiska

oraz cele biznesowe:

 • umożliwienie stabilnego rozwoju Działalności azbestowej poprzez doprowadzenie do zawierania umów w zakresie utylizacji odpadów azbestowych,
 • współpraca z podmiotami specjalizującymi się w transporcie i demontażu pokryć dachowych zawierających azbest,
 • prowadzenie proekologicznych działań oraz udział w promowaniu programów mających na celu eliminacje pokryć dachowych i systemów wodociągowych zawierających azbest na terenie województwa i województw sąsiednich,
 • poszukiwanie i wdrażanie nowatorskich metod utylizacji azbestu, w tym unieszkodliwiania składników niebezpiecznych.

Dla Działalności odpadowej wskazano następujące zadania:

 • ochrona środowiska naturalnego w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obsługiwanych gmin poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi,
 • segregacja i odzyskiwanie surowców wtórnych oraz produkcja paliw alternatywnych z odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowisku odpadów poprzez zwiększenie efektywności w zakresie odzysku i recyklingu,
 • rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów w celu zwiększenia wydajności w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji selektywnych

oraz cele biznesowe:

 • realizowanie polityki ekspansji poprzez rozwijanie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów w innych regionach kraju,
 • pozyskanie środków unijnych na inwestycje oraz proekologiczne działania,
 • współpraca z gminami w ramach regionu gospodarki odpadami, oraz z podmiotami specjalizującymi się w transporcie odpadów komunalnych,
 • promowanie selektywnej zbiórki odpadów w celu zwiększenia poziomów odzysku i recyklingu,
 • prowadzanie działań w zakresie badań i rozwoju mających na celu poszukiwanie nowoczesnych technologii z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Do każdego z Działów (tj. do Działalności odpadowej oraz do Działalności azbestowej) zostały alokowane składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez dany Dział, w tym majątek trwały i inne aktywa służące działalności prowadzonej w ramach danego Działu, prawa i obowiązki z umów gospodarczych związanych z działalnością Działów, wierzytelności (należności) i zobowiązania wynikające z poszczególnych działalności, środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych Wnioskodawcy, przypisane do każdego z Działów.

W szczególności, do każdego z Działów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej ZZO przyporządkowany został odrębny zespół zasobów ludzkich, który wykonuje swoje zadania w pomieszczeniach/nieruchomościach przydzielonych do danej działalności.

Zarówno Dział odpadowy, jak i Dział azbestowy dysponują własną kadrą kierowniczą, która odpowiedzialna jest za organizację, nadzór i koordynację prac podległych pracowników/ współpracowników, przy czym należy również dodać, że ZZO oraz Spółka S.A. zawarły umowę o zarządzanie spółką, na podstawie której Spółka S.A. (jako zarządzający) zobowiązała się do świadczenia na rzecz Spółki usług polegających na kompleksowym prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą (przedsiębiorstwem) Spółki, w tym zapewnienie odpowiedniej reprezentacji, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich osób, które zostaną należycie powołane do organów ZZO lub zostaną ustanowione jej pełnomocnikami lub też w inny sposób zostaną zatrudnione przez Spółkę.

Do Działalności odpadowej przypisany został zespół pracowników niezbędnych do prowadzenia tej działalności, w tym, między innymi: dyrektor ds. Gospodarki odpadami, specjaliści ds. ochrony środowiska, sortowacze, pracownik techniczny, operatorzy-kierowcy, operatorzy, kierowcy, spawacze, dozorcy, sortowacze, sprzątaczka.

Do Działalności azbestowej przypisany został zespół pracowników niezbędnych do prowadzenia tej działalności, w tym, między innymi: kierownik odpowiedzialny za zawieranie umów na składowanie odpadów azbestowych i nadzorujący Działalność azbestową, operatorzy koparko-ładowarki, dozorcy i wagowy.

W budynku socjalno-biurowym, który mieści się na Nieruchomości nr 2 wydzielone zostało odrębne pomieszczenie dedykowane wyłącznie Działalności azbestowej wraz z wyposażeniem, tj. meble, oświetlenie. Funkcjonowanie Działu odpadów oraz Działu azbestu odbywa się w oparciu o odrębne wewnętrzne procedury dotyczące prac prowadzonych przez Działalność odpadową oraz Działalność azbestową.


Wyodrębnienie Finansowe

W związku z formalnym wyodrębnieniem Działu odpadów oraz Działu azbestu możliwe jest sporządzanie odrębnej sprawozdawczości dla każdego z Działów ZZO przez odpowiednią alokację pozycji bilansowych i wynikowych do poszczególnych Działów. Dzięki temu dla każdej z działalności ZZO możliwe jest przygotowanie właściwych raportów finansowych, w tym w szczególności w zakresie identyfikacji przypisanych do poszczególnych Działów przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań.

Dział odpadów oraz Dział azbestu mają przypisane własne (osobne) rachunki bankowe. Do Działów zostały ponadto alokowane, w odpowiedniej proporcji, środki znajdujące się na rachunkach bankowych Spółki.

W systemie Wnioskodawcy wyodrębnione zostały ponadto tzw. centra kosztów, które pozwolą na przyporządkowanie, według odpowiedniej, określonej na podstawie wcześniejszych analiz, proporcji, kosztów operacyjnych i związanych z nimi zobowiązań wspólnych dla oby Działalności. Jeżeli nie będzie można ich przypisać bezpośrednio do danego Działu, koszty wspólne dla obu Działów zostaną podzielone według klucza alokacji ustalonej przez Zarząd Spółki.

Wyodrębnienie Funkcjonalne

Specyfika działalności prowadzonej w ramach Spółki i przypisanej następnie do Działów pozwala na ich wyodrębnienie o charakterze funkcjonalnym.

Tak jak wskazano powyżej, w zakresie Działalności odpadowej ZZO dokonuje odbioru stałych Odpadów komunalnych, przeprowadza selekcję tych odpadów, dokonuje odbioru odpadów do odzysku i recyclingu jak również odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ramach gospodarowania Odpadami komunalnymi Wnioskodawca stale doskonali system odzysku surowców wtórnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii w tym zakresie. W tym celu ZZO dokonał, między innymi, rozbudowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów.

Działalność azbestowa Wnioskodawcy polega natomiast na prowadzeniu eksploatacji instalacji do składowania Odpadów azbestowych. W zakresie prowadzenia instalacji do składowania Odpadów azbestowych, kluczowym jest zapewnienie bezpieczeństwa przewozu i składowania odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska.

Dyrektor Działu odpadowego jak i Kierownik Działu azbestowego są w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze, przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników/współpracowników, przyporządkowanych do tych działalności.

Działalność odpadowa - prowadzona w ramach Działu odpadów - jest funkcjonalnie spójna w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do tej działalności wykorzystywany przez zespół pracowników/współpracowników, realizujących zadania przypisane tej działalności, odpowiadająca za podstawową działalność Spółki, stanowi w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość. Działalność odpadowa jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Działalność odpadowa jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą Działalność odpadowa nie jest jedynie sumą składników, lecz zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Powyższe cechy charakteryzują również prowadzoną w ramach Spółki Działalność azbestową. Działalność azbestowa jest funkcjonalnie spójna w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do tej działalności wykorzystywany przez zespół pracowników realizujących zadania dotyczące Działalności azbestowej stanowi w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość. Działalność azbestowa jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Działalność azbestowa nie jest przy tym jedynie sumą składników, lecz zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań.

Planowane działania

Ponieważ odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych, gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia oraz szczególnej kontroli w trakcie przewozu, składowania oraz samego unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, a to wiąże się z dodatkowym ryzykiem prowadzenia tej działalności.

Dlatego też, celem ograniczenia ryzyka gospodarczego związanego z prowadzeniem Działalności azbestowej, postanowiono o wyodrębnieniu jednego z segmentów działalności Wnioskodawcy do innego podmiotu. Od strony prawnej, planowany jest podział ZZO, w ramach którego nastąpi przeniesienie części majątku na spółkę dominującą (tj. Spółkę S.A.).

Podział przez wydzielenie nastąpi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.).

W ramach planowanego podziału, Działalność odpadowa wraz z przyporządkowanymi do tej działalności składnikami majątkowymi, zasobami ludzkimi, środkami pieniężnych oraz należnościami i zobowiązaniami a także decyzjami administracyjnymi zostanie wydzielona do Spółki S.A., która stanie się jednocześnie współwłaścicielem Nieruchomości 1, na której zlokalizowane jest składowisko Odpadów komunalnych.

W wyniku podziału, przedmiotem działalności ZZO pozostanie prowadzenie i rozwijanie Działalności azbestowej. W ZZO pozostaną składniki majątkowe, zasoby ludzkie, środki pieniężne oraz należności i zobowiązania przyporządkowane do tej działalności.

W celu umożliwienia niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej na składowisku odpadów oraz rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów w najszybszym możliwym terminie - do czasu dokonania podziału ZZO - pomiędzy ZZO oraz Spółką S.A. została zawarta umowa dzierżawy Nieruchomości 1 wraz z instalacjami i urządzeniami w celu eksploatacji i zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych („Umowa dzierżawy”). Umowa ta ma na celu zapewnienie zminimalizowania ryzyka związanego z potencjalnym brakiem przejścia na Spółkę S.A., z mocy prawa, praw i obowiązków z poszczególnych decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia i zarządzania składowiskiem odpadów, co mogłoby prowadzić do wstrzymania działalności związanej z eksploatacją składowiska odpadów.

Strony Umowy dzierżawy postanowiły, że na podstawie tej umowy Spółka S.A. uzyskała tytuł prawny w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm., dalej: „Ustawa o odpadach”) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 dalej: „POŚ”) w postaci dzierżawy uprawniającej Spółkę S.A. do prowadzenia i zarządzania instalacją do prowadzenia składowiska odpadów oraz do dysponowania Nieruchomością 1 w części, na której zlokalizowane jest to składowisko na cele budowlane, w szczególności w celu wybudowania kwatery nr 2 oraz kwatery nr 3 na odpady balastowe.

W ramach Umowy dzierżawy, Spółka S.A., uzyskała również prawo, między innymi, do korzystania z dróg dojazdowych oraz działek sąsiednich na podstawie służebności, korzystania z budynku socjalno-biurowego oraz wagi znajdującej się na Nieruchomości 2 a także pobierania pożytków z części Nieruchomości 1, na której zlokalizowane jest składowisko odpadów. Prawo dzierżawy obejmuje nieograniczone prawo dostępu, wstępu i przebywania przez osoby wskazane przez Spółkę S.A. oraz wjazdu, przejazdu i pozostawiania maszyn i urządzeń (w szczególności koparek, dźwigów, samochodów osobowych, ciężarowych) w celu dalszej realizacji inwestycji polegającej na budowie składowiska odpadów na Nieruchomości 1 i jego eksploatacji.

Zgodnie z postanowieniami Umowy dzierżawy, zarządzanie przez Spółkę S.A., składowiskiem odpadów obejmuje wypełnianie przez zarządzającego, tj. Spółkę S.A., wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o odpadach, POŚ, przepisów wykonawczych do w/w ustaw oraz wskazanych w tej umowie decyzji (w tym - pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów, pozwolenia na budowę, decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów w części dot. kwatery nr 1 na odpady balastowe).

W ramach Umowy dzierżawy Spółka S.A. zobowiązała się, między innymi, do:

 1. uzyskania wszelkich zezwoleń oraz decyzji niezbędnych do prowadzenia składowiska odpadów i wymaganych Ustawą o odpadach,
 2. odpowiedniego przyjmowania odpadów, ich formowania oraz ugniatania,
 3. utrzymania we właściwym stanie technicznym i w stanie przejezdności tymczasowych dróg dojazdowych do kwater zlokalizowanych na terenie składowiska odpadów,
 4. utrzymywania we właściwym stanie technicznym ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz pielęgnowania pasa zieleni wzdłuż terenu, na którym zlokalizowane jest składowisko odpadów,
 5. prowadzenia ewidencji ilościowych i jakościowych przyjmowanych odpadów oraz wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
 6. prowadzenie całodobowego, osobowego dozoru terenu składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 7. sporządzanie comiesięcznych sprawozdań obejmujących ilość i rodzaj dostarczanych odpadów oraz miejsce ich pochodzenia, sporządzanie i przesyłanie do odpowiednich instytucji rocznych sprawozdań wymaganych przepisami wynikających z Ustawy o odpadach, POŚ oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
 8. zachowania wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska, w tym przeciwdziałaniu powstawania zagrożeń i szkód w środowisku,
 9. ponoszenia kosztów związanych z zagospodarowaniem ścieków, zużyciem energii elektrycznej, wody, wykonywanych badań monitoringowych na zasadach określonych w Umowie.

Umowy i kontrakty związane z Działalnością odpadową, w tym również związane z prowadzeniem instalacji MBP, w wyniku podziału Wnioskodawcy, zostaną przeniesione na Spółkę S.A.

Wskutek podziału, Nieruchomość 2 i Nieruchomość 3, będące składnikami majątku Wnioskodawcy związanymi ściśle z Działalnością odpadową, zostaną przeniesione w całości na Spółkę S.A. Na Spółkę S.A. przeniesiona zostanie również część Nieruchomości 1, związana z Działalnością odpadową i będąca obecnie przedmiotem opisanej powyżej Umowy dzierżawy. W ZZO pozostanie natomiast ta część Nieruchomości 1, która wykorzystywana jest w Działalności azbestowej.

Wskutek podziału, Spółka S.A. wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu części Nieruchomości 4, którą ZZO zawarła ze Związkiem Międzygminnym i która wykorzystywana jest w celu wykonywania umowy na składowanie odpadów zawartej ze Związkiem Międzygminnym (tj. związana jest z Działalnością odpadową). Tym samym, również służebność drogi koniecznej - jako, że ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości 1 - przysługiwać będzie zarówno ZZO, jak i Spółce S.A.

W odniesieniu do części Nieruchomości 2 i Nieruchomości 3 (w tym znajdującej się na nich infrastruktury, tj. budynków, budowli, urządzeń etc.), do których tytuł prawny zostanie przeniesiony wskutek podziału na Spółkę S.A., a które wykorzystywane są obecnie lub będą wykorzystywane również w Działalności azbestowej (np. budynek socjalno-biurowy, elektroniczna waga samochodowa) pomiędzy Spółką S.A. oraz ZZO zostanie zawarta stosowna umowa najmu.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki S.A., zgodnie z którym Działalność odpadowa, która na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiona zostanie do Spółki S.A., jak również zespół składników majątkowych przyporządkowanych do Działalności azbestowej, który pozostanie w ZZO, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawy o CIT”) w związku z czym, zgodnie z art. 16g ust. 9, ust. 18 i ust. 19 oraz art. 16h ust. 3 i ust. 5 Ustawy o CIT, Spółka S.A. będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg ZZO oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez ZZO? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Zainteresowanych:

Działalność odpadowa, która na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiona zostanie do Spółki S.A., jak również zespół składników majątkowych przyporządkowanych do Działalności azbestowej, która pozostanie w ZZO, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”), w związku z czym, zgodnie z art. 16g ust. 9, ust. 18 i ust. 19 oraz art. 16h ust. 3 i ust. 5 Ustawy o CIT, Spółka S.A. będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg Spółki oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez Spółkę.

Jak była o tym mowa powyżej, zarówno zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w ZZO (przyporządkowany do Działalności azbestowej), jak i zespół składników majątkowych, który przeniesiony zostanie na Spółkę S.A. (przyporządkowany do Działalności odpadowej) powinny być klasyfikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 Ustawy o CIT, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Regulacja art. 16g ust. 18 tej ustawy stanowi, że przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego.

Co istotne - przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje się odpowiednio (art. 16g ust. 19 omawianej ustawy).

Ponadto, należy wskazać, że zgodnie z art. 16h ust. 3 Ustawy o CIT podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.

Na podstawie art. 16h ust. 5 ww. ustawy, przepisu ust. 3 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątkowych dokonuje się na zasadach określonych w art. 16i - 16m.

Treść powołanych powyżej przepisów statuuje zasadę kontynuacji amortyzacji, z której wynika obowiązek podmiotu nabywającego część innego podmiotu na skutek m.in. podziału przez wydzielenie (ale tylko wówczas, gdy majątek pozostających w podmiocie dzielonym oraz majątek przejmowany na skutek podziału, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa) do:

 • uwzględnienia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych określonej w stosownej ewidencji podmiotu dzielonego,
 • uwzględnienia dotychczasowej wysokości dokonanych przez podmiot dzielony odpisów amortyzacyjnych,
 • stosowania tej samej metody amortyzacji.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy na skutek podziału przez wydzielenie Spółki dojdzie do wydzielenia Działalności odpadowej, która zostanie przeniesiona na rzecz Spółki S.A. oraz pozostawienia w Spółce Działalności azbestowej, to Spółka S.A. będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg Spółki oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez Spółkę.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę treść art. 16g ust. 9, ust. 18 i ust. 19 oraz 16h ust. 3 i ust. 5 Ustawy o CIT, Spółka S.A. będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg ZZO oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez ZZO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

W myśl art. 16g ust. 18 updop, przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje się odpowiednio (art. 16g ust. 19 updop).

Zgodnie z art. 16h ust. 3 updop, który na mocy art. 16h ust. 3a stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.

W myśl art. 16h ust. 5 updop, przepisu ust. 3 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątkowych dokonuje się na zasadach określonych w art. 16i-16m.

W niniejszej sprawie, odrębnym przepisem, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 16g ust. 18 updop jest art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 701 ze zm.), zgodnie z którym osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

W interpretacji indywidualnej z 24 kwietnia 2017 r., Znak 2461-IBPB-1-3.4510.46.2017.2.JKT, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych przyporządkowany do Działalności odpadowej, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie na Spółkę S.A., jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności azbestowej, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 4a pkt 4 updop.

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 93c Ordynacji podatkowej, przedmiotem sukcesji podatkowej są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego. Zatem, w przypadku przeniesienia na spółkę prawa handlowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby prawnej podlegającej podziałowi, spółka nabywająca wstępuje we wszystkie prawnopodatkowe prawa i obowiązki związane z prowadzeniem wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższą zasadę sukcesji podatkowej należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa) przejętych od Spółki Dzielonej, Spółka S.A. będzie zobowiązana ustalić w wysokości ich wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 16g ust. 9 updop oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez ZZO na podstawie art. 16h ust. 3 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1, 2, 3, 5, 6 oraz w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie/zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C.Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj