Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.8.2017.1.TS
z 31 marca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 lutego 2017 r. (data wpływu 1 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka powinna, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności na rzecz kontrahenta, z tytułu ww. usługijest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2017 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka powinna, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności na rzecz kontrahenta, z tytułu ww. usługi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dostawca produktów, dalej również: „Spółka”) zajmuje się produkcją oraz sprzedażą specjalistycznych mąk z zastosowaniem naturalnych procesów fizycznych. W związku z prowadzoną działalnością, Spółka zwróciła się do potencjalnego odbiorcy produktów (podmiotu A, podmiotu kwalifikującego, dalej: „podmiot A”) z ofertą sprzedaży swoich produktów. Podmiot A poinformował Spółkę, że aby stać się ich dostawcą, Spółka musi spełniać określone wymagania w procesie produkcji oraz wymagania jakościowe produktów. Wobec tego, w celu nawiązania współpracy handlowej, podmiot A podjął działania zmierzające do weryfikacji, czy Spółka spełnia określone przez podmiot A wymagania. Działania podjęte przez podmiot A zostały nazwane przez ten podmiot – kwalifikacja Spółki jako dostawcy produktów (dalej: „usługa kwalifikacji”). Usługa kwalifikacji polegała na zbadaniu oraz poddaniu ocenie zarówno Spółki (zdolności wytwórcze) jak i jej produktu, który w przyszłości może stać się przedmiotem dostawy do podmiotu A (właściwości fizykochemiczne, jakościowe). W szczególności, usługa kwalifikacji obejmowała następujące czynności:

 • przeprowadzenie testów produktu Spółki na linii technologicznej podmiotu A,
 • badanie produktu Spółki w laboratorium,
 • dokonanie oceny produktu Spółki, czy spełnia określone przez podmiot A wymogi fizykochemiczne i jakościowe,
 • audyt przeprowadzony przez podmiot A w siedzibie Spółki,
 • sporządzenie raportu z przeprowadzonych testów oraz audytu.

Podmiot A z tytułu wykonanej usługi kwalifikacji wystawił na Spółkę fakturę. Podmiot A świadczący usługę na rzecz Spółki posiada siedzibę w Niemczech.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy opisana usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Czy Spółka powinna, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, z tytułu usługi kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów?

Zdaniem Wnioskodawcy, do usługi kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów, nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „updop”), wobec czego usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech. Tym samym, na Spółce nie ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat należności na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, z tytułu usługi kwalifikacji Spółki jako dostawcy, bez względu na fakt, czy Spółka posiada certyfikat rezydencji podatkowej tego kontrahenta, czy też nie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 updop, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 2. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 3. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 4. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 5. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 updop, za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się przychody wymienione w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.

Stosownie do art. 21 ust. 1 updop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1.z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2.z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a.z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

-ustala się w wysokości 20% przychodów;

3.z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4.uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

-ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Przy czym, zgodnie z art. 21 ust. 2 updop, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W nawiązaniu do zapisów art. 21 ust. 1 updop, usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów do podmiotu A, nabyta przez Spółkę od podmiotu A z siedzibą w Niemczech, zdaniem Spółki, nie jest ujęta w katalogu usług wymienionych w powołanym artykule. Usługa ta oraz czynności, które w ramach niej zostały wykonane (czyli przeprowadzenie testów produktu Spółki na linii technologicznej podmiotu A, przeprowadzenie badań laboratoryjnych, dokonanie oceny produktu Spółki, przeprowadzenie audytu w siedzibie Spółki przez podmiot A oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonych testów i audytu), nie zostały literalnie wymienione w art. 21 ust. 1 nie są to także świadczenia o podobnym charakterze. Z tego względu, Spółka dokonując wypłaty należności za usługę kwalifikacji na rzecz podmiotu A z siedzibą w Niemczech, nie jest zobowiązana na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2015 r. znak IBPBI/2/423-1397/14/BG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, dotyczącej usługi certyfikacji produktów, polegającej na weryfikacji przez uprawniony podmiot spełnienia określonych parametrów danych produktów oraz w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2011 r. znak ITPB3/423-211b/11/AM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, dotyczącej usługi polegającej na certyfikacji związanej z przeprowadzeniem badań/testów, czy wyprodukowane wyroby spełniają ustalone normy jakościowe. Wprawdzie w przywołanych interpretacjach zapytano o usługę certyfikacji produktów, jednak zdaniem Spółki, usługa kwalifikacji podmiotu jako dostawcy produktów posiada cechy usługi certyfikacji produktów oraz składa się z tych samych czynności faktycznych.

Przez pojęcie certyfikacji rozumie się: „ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia (organizacja) przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia, określone wymagania”. Natomiast, definicja kwalifikacji zawarta w słowniku języka polskiego PWN tłumaczy to pojęcie jako: „zaliczenie kogoś lub czegoś do pewnej kategorii osób, rzeczy lub zjawisk po uprzednim dokonaniu oceny”.

Zdaniem Spółki, w obu przypadkach (zarówno w procesie certyfikacji jak i kwalifikacji) następują czynności badania oraz wydania oceny czy dany podmiot bądź przedmiot spełnia określone wymagania, a następnie na dowód spełnienia określonych wymagań dochodzi do wydania odpowiedniego zaświadczenia (dotyczy usługi certyfikacji) bądź uznania i zaliczenia podmiotu do danej kategorii, w tym przypadku do kategorii dostawcy produktów (dotyczy usługi kwalifikacji).

Jednocześnie, podobne stanowisko odnośnie usługi audytu i kontroli jakości, których wynikiem jest otrzymanie stosownego certyfikatu o spełnianiu norm jakościowych, zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2014 r. znak IBPBI/2/423-1037/14/BG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. W przywołanej interpretacji uznano za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, którego zdaniem należności płacone za świadczenie usług audytu i kontroli jakości na rzecz podmiotu zagranicznego, nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ nie zostały literalnie wymienione jako opodatkowane tym podatkiem w art. 21 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj