Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
1462-IPPB2.4511.33.2017.1.MG
z 17 marca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 26 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją akcji promocyjnej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 26 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją akcji promocyjnej.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca prowadzi działalność jako zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych.


W celu zwiększenia atrakcyjności oferty sprzedażowej i zwiększenia poziomu sprzedaży Spółka planuje wprowadzenie akcji promocyjnej w zakresie ubezpieczenia pojazdów (dalej: Promocja). Promocja będzie adresowana do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (dalej: Klient/Klienci). W Promocji nie będą brać udziału pracownicy i współpracownicy Spółki.


Warunkiem przystąpienia do Promocji będzie zawarcie przez Klienta z Wnioskodawcą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wymienionych w regulaminie Promocji lub ubezpieczenia auto casco tych pojazdów, jak również akceptacja warunków regulaminu Promocji.


W ramach Promocji Klienci mogą otrzymać dwie odrębne nagrody:

 1. dostęp do aplikacji na telefon komórkowy (dalej: Nagroda I), oraz
 2. premia pieniężna (dalej: Nagroda II)

W momencie przystąpienia do Promocji Spółka przekaże Klientowi Nagrodę I. W ramach uzyskanego dostępu Klient będzie mógł bezpłatnie korzystać z nawigacji samochodowej w okresie trwania Promocji. Nawigacja umożliwi rejestrację stylu jazdy oraz ilość przejechanych kilometrów. Jednostkowa wartość Nagrody I nie przekroczy 760 zł.

Nagroda II zostanie przekazana tym Klientom, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki szczegółowo określone w regulaminie, w tym dokonają terminowej wpłaty składki na ubezpieczenie, nie spowodują szkody komunikacyjnej oraz będą prowadzili pojazd mechaniczny w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Wysokość Nagrody II będzie uzależniona od kwoty składki zapłaconej przez Klienta z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego objętego Promocją, jak również od stylu jazdy Klienta. Nagroda II, po potrąceniu należnych zobowiązań podatkowych zostanie wypłacona Klientowi przelewem lub, na wniosek Klienta, zostanie przeznaczona na pokrycie jego zobowiązania wobec Wnioskodawcy z tytułu kolejnej umowy ubezpieczenia. Przekazanie Nagrody II zostanie dokonane po upływie 11 miesięcy trwania ubezpieczenia pojazdu. Jednostkowa wartość Nagrody II może przekroczyć 760 zł.

Poza Promocją Spółka organizuje lub będzie organizować także inne akcje promocyjne, których celem jest zwiększanie atrakcyjności oferty sprzedażowej i zwiększenia poziomu sprzedaży, w ramach których będą przyznawane nagrody związane ze sprzedażą premiową. Nagrody związane z tymi akcjami promocyjnymi będą miały formę drobnych Upominków promocyjnych (np. bonów lub gadżetów) o jednostkowej wartości poniżej 760 zł. Potencjalnie mogą wystąpić przypadki gdy Klient otrzyma od Wnioskodawcy Nagrodę I, Nagrodę II oraz Upominek promocyjny z innej akcji promocyjnej niż Promocja w związku z nabyciem tej samej polisy ubezpieczeniowej.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy Nagrody I i Nagrody II, przekazywane przez Spółkę w ramach Nowej Promocji, stanowią nagrody związane ze sprzedaż premiową, których wartość podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT?
 2. Czy w przypadku, gdy jednorazowa wartość Nagrody II przekroczy kwotę 760 zł, Spółka będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
 3. Czy dla celów ustalenia kwotowego limitu wartości nagrody zwolnionej z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT należy odrębnie traktować wartość Nagrody I i Nagrody II?
 4. Czy dla celów ustalenia kwotowego limitu wartości nagrody zwolnionej z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wartość Nagrody I i Nagrody II należy traktować odrębnie od wartości Upominku promocyjnego będącego nagrodą związaną ze sprzedażą premiową przyznanego Klientowi na podstawie innej niż Promocja akcji promocyjnej?

Zdaniem Wnioskodawcy,


W zakresie pytania nr 1


Zdaniem Wnioskodawcy, Nagrody I i Nagrody II, przekazywane przez Spółkę w ramach Promocji, stanowią nagrody związane ze sprzedaż premiową, których wartość podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.


W zakresie pytania nr 2


Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy jednorazowa wartość Nagrody II przekroczy kwotę 760 zł, Spółka będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.


W zakresie pytania nr 3


Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów ustalenia kwotowego limitu wartości nagrody zwolnionej z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT należy odrębnie traktować wartość Nagrody I i Nagrody II.


W zakresie pytania nr 4


Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów ustalenia kwotowego limitu wartości nagrody zwolnionej z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT należy odrębnie traktować wartość każdego ze świadczeń, tj. Upominku promocyjnego, Nagrody I i Nagrody II.


W zakresie pytania nr 1


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W konsekwencji, wartość nagród otrzymywanych przez uczestników programów lojalnościowych, organizowanych w formie sprzedaży premiowej, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

 • nagroda związana jest ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez nabywców w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Status podmiotu wypłacającego nagrody związane ze sprzedażą premiową pozostaje bez znaczenia dla możliwości zastosowania omawianego zwolnienia podatkowego. W szczególności, do opodatkowania tych nagród nie znajduje zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT, który stanowi, iż od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia. Przepis ten dotyczy bowiem materii innej niż opodatkowanie wartości nagród związanych ze sprzedażą premiowa.

Przepisy podatkowe nie definiują co należy rozumieć pod pojęciem „sprzedaży premiowej”. W konsekwencji, właściwym jest odwołanie do definicji słownikowych pojęć „sprzedaż” i „premia” oraz rozumienia tych pojęć na gruncie innych gałęzi prawa.


Umowa sprzedaży została zdefiniowana w ustawie z 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. Z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 535 przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Termin premia nie został zdefiniowany ani w przepisach podatkowych, ani przepisach kodeksu cywilnego. Stosownie do znaczenia wskazanego w Słowniku Języka Polskiego PWN premia to nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną.


Na tej podstawie można sformułować wniosek, że do sprzedaży premiowej dochodzi, gdy dokonywanie zakupu jest dodatkowo premiowane przez sprzedającego. Tym samym, istotą sprzedaży premiowej jest przyznanie kupującemu towaru lub usługi dodatkowej, gwarantowanej premii, która:

 • ma na celu zmotywowanie klienta do zakupu towarów lub korzystania z usług oferowanych przez organizatora akcji promocyjnej oraz
 • jest przyznawana niezależne od czynników losowych i gwarantowana wszystkim klientom, którzy spełnią określone warunki.

Powyższe rozumienie terminu „sprzedaży premiowej” znajduje potwierdzenie w pismach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Przykładowo, w interpretacji z 1 kwietnia 2016 r., nr ILPB1/4511-1-79/16-2/AMN, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż:

„Oferowane klientom promocje mają na celu uatrakcyjnienie oferowanych przez Bank usług oraz zwiększenie poziomu ich sprzedaży. Otrzymanie świadczenia pieniężnego uzależnione jest od spełnienia przez klienta określonych warunków wskazanych w regulaminie danej promocji lub produktu objętego promocją. W przypadku spełnienia warunków danej promocji klient ma gwarancję uzyskania nagrody w postaci świadczenia pieniężnego. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że świadczenia pieniężne dokonywane przez Bank na rzecz klientów w związku z opisanymi akcjami i programami promocyjnymi, stanowią nagrody uzyskane w ramach sprzedaży premiowej towarów lub usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.


Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Nagroda I oraz Nagroda II będą spełniały wszystkie przesłanki niezbędne do uznania ich za nagrody związane ze sprzedażą premiową, gdyż:

 • istnieje ścisły związek pomiędzy nabyciem usług oferowanych przez Spółkę, a uzyskaniem przez Klienta Nagrody I oraz Nagrody II, a zatem Nagrody stanowią premię za zakup usług Spółki,
 • otrzymanie Nagród jest gwarantowane wszystkim Klientom, którzy spełnią warunki określone w regulaminie,
 • decyzja Spółki o zaoferowaniu Nagród w ramach Promocji ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty Spółki wśród szerokiego kręgu aktualnych, jak i potencjalnych Klientów.

W konsekwencji, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody I bądź Nagrody II nie przekroczy kwoty 760 zł, zostaną spełnione wszystkie warunki zwolnienia wartości Nagrody I i Nagrody II z opodatkowania, tj.:

 • Nagroda I oraz Nagroda II zostaną przekazane Klientowi w związku z Promocją, która ma formę sprzedaży premiowej,
 • jednorazowa wartość Nagrody I bądź Nagrody II nie przekroczy kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie będzie skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą, a zatem nie będzie dotyczyła nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W zakresie pytania nr 2


Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Należy wskazać, iż status podmiotu wypłacającego nagrody związane ze sprzedażą premiową pozostaje bez znaczenia dla zasad opodatkowania tych nagród. W szczególności, z przyczyn wskazanych w uzasadnienie do pytania nr 1 do opodatkowania tych nagród nie znajduje zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT.

W konsekwencji, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody II przekroczy kwotę 760 zł, wówczas na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o PIT Spółka będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od całej wartości Nagrody. Na Spółce będzie ciążył również obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8AR zgodnie z art. 42 ust. la ustawy o PIT


W zakresie pytania nr 3


Limit, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, dotyczy jednorazowej wartości nagrody związanej ze sprzedażą premiową.


Nagroda I i Nagroda II stanowią odrębne od siebie świadczenia, gdyż warunki uzyskania każdej z nagród są inne. Odrębność ta powoduje, że dla celów ustalenia limitu zwolnienia podatkowego wartość Nagrody I i Nagrody II nie podlega zsumowaniu.


Powyższe stanowisko Spółki zostało potwierdzone w indywidualnych interpretacjach wydanych przez Ministra Finansów. Przykładowo, w interpretacji IPPB2/415-803/11-2/MK1 wydanej 9 grudnia 2011 r. Minister Finansów stwierdził, że „poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w danym konkursie nagród. Wartości nagród wygranych w różnych konkursach w ramach tych samych zawodów oraz nagród wygranych za zajęcie dwóch czy trzech miejsc w jednym konkursie nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody”.


W zakresie pytania nr 4


Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3, Limit, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, dotyczy jednorazowej wartości nagrody związanej ze sprzedażą premiową.


Argumentacja Spółki w zakresie pytania nr 3 ma zastosowanie także do pytania nr 4, tym bardziej, że Upominek promocyjny przyznawany jest na podstawie innej akcji promocyjnej niż Promocja, z której Klient może otrzymać Nagrodę I i/lub Nagrodę II.


Upominek promocyjny, Nagroda I i Nagroda II stanowią odrębne od siebie świadczenia, warunki uzyskania poszczególnych nagród są zupełnie inne. Odrębność ta powoduje, że dla celów ustalenia limitu zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wartość Upominku promocyjnego, Nagrody I i Nagrody II nie podleją sumowaniu.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w celu zwiększenia atrakcyjności oferty sprzedażowej i zwiększenia poziomu sprzedaży Spółka planuje wprowadzenie akcji promocyjnej w zakresie ubezpieczenia pojazdów. Promocja będzie adresowana do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (Klient/Klienci). W Promocji nie będą brać udziału pracownicy i współpracownicy Spółki. Warunkiem przystąpienia do Promocji będzie zawarcie przez Klienta z Wnioskodawcą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wymienionych w regulaminie Promocji lub ubezpieczenia auto casco tych pojazdów, jak również akceptacja warunków regulaminu Promocji. W ramach Promocji Klienci mogą otrzymać dwie odrębne nagrody, tj. dostęp do aplikacji na telefon komórkowy (Nagroda I), oraz premia pieniężna (Nagroda II). W momencie przystąpienia do Promocji Spółka przekaże Klientowi Nagrodę I. W ramach uzyskanego dostępu Klient będzie mógł bezpłatnie korzystać z nawigacji samochodowej w okresie trwania Promocji. Nawigacja umożliwi rejestrację stylu jazdy oraz ilość przejechanych kilometrów. Jednostkowa wartość Nagrody I nie przekroczy 760 zł. Nagroda II zostanie przekazana tym Klientom, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki szczegółowo określone w regulaminie, w tym dokonają terminowej wpłaty składki na ubezpieczenie, nie spowodują szkody komunikacyjnej oraz będą prowadzili pojazd mechaniczny w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Wysokość Nagrody II będzie uzależniona od kwoty składki zapłaconej przez Klienta z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego objętego Promocją, jak również od stylu jazdy Klienta. Przekazanie Nagrody II zostanie dokonane po upływie 11 miesięcy trwania ubezpieczenia pojazdu. Jednostkowa wartość Nagrody II może przekroczyć 760 zł. Poza Promocją Spółka organizuje lub będzie organizować także inne akcje promocyjne, których celem jest zwiększanie atrakcyjności oferty sprzedażowej i zwiększenia poziomu sprzedaży, w ramach których będą przyznawane nagrody związane ze sprzedażą premiową. Nagrody związane z tymi akcjami promocyjnymi będą miały formę drobnych Upominków promocyjnych (np. bonów lub gadżetów) o jednostkowej wartości poniżej 760 zł. Potencjalnie mogą wystąpić przypadki gdy Klient otrzyma od Wnioskodawcy Nagrodę I, Nagrodę II oraz Upominek promocyjny z innej akcji promocyjnej niż Promocja w związku z nabyciem tej samej polisy ubezpieczeniowej.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.


W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Przy czym, wskazać należy, że dodany od dnia 1 stycznia 2015 r. art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zastępuje żadnego dotychczasowego przepisu, a wprowadza dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy i ma zastosowanie do świadczeń otrzymanych m.in. od instytucji finansowych w związku z oferowaną promocją.

Tym samym do dochodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową będzie miał zastosowanie przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także - jeżeli zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia - przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.


Zatem z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, w przypadku wypłaty nagród w ramach sprzedaży premiowej znaczenie ma fakt, czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Opodatkowanie nagród związanych ze sprzedażą premiową, musi odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści powołanego powyżej art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i ust. 7 pkt 1 tego artykułu.


Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając jednocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).


Biorąc pod uwagę przywołane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe stwierdzić należy, że:

 • Nagrody I i Nagrody II, przekazywane przez Spółkę w ramach Nowej Promocji, stanowią nagrody związane ze sprzedaż premiową, których wartość podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekroczy kwoty 760 zł.
 • W przypadku, gdy jednorazowa wartość Nagrody II przekroczy kwotę 760 zł, Spółka będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
 • Dla celów ustalenia kwotowego limitu wartości nagrody zwolnionej z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy należy odrębnie traktować wartość Nagrody I i Nagrody II.
 • Dla celów ustalenia kwotowego limitu wartości nagrody zwolnionej z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wartość Nagrody I i Nagrody II należy traktować odrębnie od wartości Upominku promocyjnego będącego nagrodą związaną ze sprzedażą premiową przyznanego Klientowi na podstawie innej niż przedmiotowa Promocja akcji promocyjnej. <

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj