Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPP2.4512.907.2016.2.IK
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 27 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe w zakresie rozpoznania i rozliczenia w deklaracji VAT-7 importu usług,
 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia kwoty nabycia pojazdu oraz ustalenia daty w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na złote.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kwoty nabycia pojazdu, importu usług oraz ustalenia daty w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na złote.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 27 stycznia 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 stycznia 2017 r. znak: 2461-IBPP2.4512.907.2016.2.IK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca dokonuje zakupu samochodu na zagranicznym, należącym do Wspólnoty UE, portalu aukcyjnym. Warunkiem zakupu jest udział w licytacji danego pojazdu. W momencie wygranej aukcji, Wnioskodawca otrzymuje dokument potwierdzający zakup samochodu wraz z dodatkowymi kosztami (zał. 1):

 • pojazd, marka, model, nr VIN, nr rejestracyjny
 • dokument pojazdu nr rejestracyjny
 • opłata za aukcję nr rejestracyjny.

Dokument określany jest jako „potwierdzenie zakupu” i zawiera różne stawki podatkowe i tak kolejno: pojazd zawiera określenie podatkowe sygnowane literką „M”, co oznacza opodatkowanie różnicowe czyli zgodnie z polskim prawem podatkowym jest opodatkowane tzw. marżą. Reszta pozycji sygnowane literką „J” i stanowi wewnątrzwspólnotową usługę, która w polskim prawie podatkowym rozliczana jest jako procedura odwrotnego obciążenia”. Ponieważ Wnioskodawca dokonał już kilku takich transakcji, zauważył, że cena pozycji „dokument pojazdu” i „odbiór” jest zawsze stała i wynosi kolejno 25 € i 39 €, natomiast cena za samochód i opłaty za aukcję uzależniona jest od marki, modelu i wartości samochodu. Tak więc niejednokrotnie cena „opłaty za aukcję” znacznie wpływa na ogólną wartość zakupu.

Data wystawienia dokumentu jest zbieżna z momentem zakończenia aukcji. Na dokumencie jest wskazane konto, na które należy dokonać wpłaty łącznej zakupu pojazdu i innych kosztów dodatkowych. Warunkiem dostarczenia towaru jest uiszczenie zapłaty zgodnie z wartością dokumentu zwanego „potwierdzenie zakupu” (zał. 1). Po wpłacie zostają wystawione dwa kolejne dokumenty zwane „rachunkami” o numerach DEA dotyczący korzystania z aukcji oraz DER dotyczący zakupu pojazdu oraz dokumentów i odbioru (kolejno zał. Nr 2 i nr 3). Na dokumencie „potwierdzenie zakupu” (zał. 1) widoczna jest stopka z danymi firmowymi i nr NIP DE. Na dokumentach zwanych rachunkami” (zał. 2 i 3) również istnieją stopki z danymi firmowymi, ale są to dwa różne podmioty. Na rachunku nr DEA dotyczącym korzystania z platformy aukcyjnej znajduje się nr NIP DE, a na rachunku DER dotyczącym zakupu pojazdy widnieje nr NIP DE czyli zbieżny z nr NIP na dokumencie „potwierdzenie zakupu”. Kwota sumaryczna z obu rachunków jest równa kwocie z dokumentu „potwierdzenie zakupu”. Sposoby opodatkowania dotyczące poszczególnych elementów rachunków, nie ulegają zmianie i są identyczne z określeniami podatkowymi widniejącymi na dokumencie „potwierdzenie zakupu”. Daty rachunków są natomiast inne niż data na dokumencie „potwierdzenie zakupu” i nie odpowiadają ani dacie odbycia się aukcji, ani dacie wpłaty dokonanej przez Wnioskodawcę żądanej kwoty na konto sprzedawcy pojazdu.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że

 1. Samochód opisany we wniosku stanowi towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. 2016 r. poz. 710 ze zm.). Świadczy o tym również dołączone do wniosku tłumaczenie załącznika nr 1 w którego nagłówku widnieje zapis : „RACHUNEK ZA POJAZD UŻYWANY”
 2. Wnioskodawca nabył samochód od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 5 w/w ustawy o VAT.
 3. Właścicielem pojazdu jest aktywny podatnik, podatku VAT prowadzący działalność gospodarczą na terenie Niemiec w „formie internetowej hurtowni skutecznego kupna i sprzedaży sprawdzonych samochodów używanych z własnym asortymentem" zatem wnioskodawca dokonuje zakupu w hurtowni za pośrednictwem aukcji internetowej.
 4. Wnioskodawca dołączył do wniosku oryginały faktur zakupu wraz z tłumaczeniami dokumentów na język polski, z których jednoznacznie wynika:

Załącznik nr 1 – stanowi dokument „POTWIERDZENIE ZAKUPU” wystawiony dnia 21.09.2016 wystawca A.1 GROUP, pozycje dokumentu:

 1. Pojazd – OPEL/CORSA WOLOSDL - cena 3367,00 euro
 2. Dokument pojazdu – cena 25,00 euro
 3. Odbiór - cena 39,00 euro
 4. Opłata za aukcję – cena 268,00 euro

Załącznik nr 2 - stanowi dokument zwany „RACHUNEK ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY AUKCYJNEJ” wystawiony dnia 26.09.2016 r. wystawca A1 EUROPEAN, pozycje dokumentu:

 1. opłata aukcyjna WOLOSDL8 (01 usługa wewnątrz wspólnotowa - odwrotne obciążenie) - cena 268,00 euro

Łączna wartość dokumentu 268,00 euro

Załącznik nr 3 – stanowi dokument zwany „RACHUNEK ZA POJAZD UŻYWANY-NABYCIE PRZEZ PODMIOT GOSPODARCZY Z WYKLUCZENIEM GWARANCJI” wystawiony dnia 26.09.2016 r. wystawca A.1 GROUP pozycje dokumentów:

1.Pojazd – OPEL/CORSA WOLOSDL - cena 3367,00 euro

2.Dokument pojazdu – cena 25,00 euro

3.Odbiór – cena 39,00 euro

01 opodatkowanie różnicowe - 3367,00 euro

02 usługa wewnątrzwspólnotowa – odwrotne obciążenie - 25,00 euro

03 usługa wewnątrzwspólnotowa – odwrotne obciążenie - 39,00 euro

Łączna wartość dokumentu - 3431,00 euro

5.Opłata jest dokonywana przez wnioskodawcę na podstawie załącznika nr 1 tj. „POTWIERDZENIE ZAKUPU” na konto U. dla A1 GROUP w kwocie łącznej 3699,00 euro dotyczącej pozycji:

Pojazd – OPEL/CORSA - cena 3367,00 euro

Dokumenty pojazdu – cena 25,00 euro

Odbiór – cena 39,00 euro

Opłata za aukcję – cena 268,00 euro

Bezpośredniemu dostawcy pojazdu Wnioskodawca przekazuje łączną kwotę zawartą na dokumencie „POTWIERDZENIE ZAKUPU” (załącznik nr 1), którą stanowią składowe pozycji z „RACHUNKU ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY AUKCYJNEJ” (załącznik nr 2) oraz „RACHUNKU ZA POJAZD UŻYWANY - NABYCIE PRZEZ PODMIOT GOSPODARCZY Z WYKLUCZENIEM GWARANCJI” (załącznik nr 3)

6.Koszty dodatkowe to wszystkie koszty, które są związane z zakupem samochodu w postaci opłaty aukcyjnej, przygotowania dokumentów pojazdu oraz przygotowanie pojazdu do odbioru własnym transportem (stanowiące pozycje wszystkich w/w dokumentów załączniki 1,2 i 3).

7.Usługa udziału w aukcji jest ściśle powiązana z przedmiotem którego zakupu chce dokonać Wnioskodawca i to on bezpośrednio pokrywa jej koszty, zatem jest świadczona na jego rzecz ale tylko w momencie dokonywania transakcji. Nie stanowi ona jednak żadnej stałej kwoty płaconej na jakiś określony czas za dostęp do portalu aukcyjnego. Kwota ta zależy od zainteresowania danym przedmiotem wystawionym do licytacji. Zwiększając po przez licytację wartość zakupu danego przedmiotu automatycznie wzrasta kwota kosztu dodatkowego zawartego pod nazwą „aukcja internetowa” Wnioskodawca wygrywając aukcję płaci łączną kwotę za przedmiot i udział w aukcji.

8.Podmioty wykonujące i usługę sprzedaży i usługi internetowe posługują się niemieckimi numerami identyfikacyjnymi z przedrostkami DE zarejestrowanymi jako czynni podatnicy więc Wnioskodawca uważa, iż stałym miejscem prowadzenia ich działalności jest terytorium Niemiec.

9.Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług.

10.Wnioskodawca jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Jaką datę zakupu należy przyjąć do uzyskania stosownego kursu waluty potrzebnego do przeliczania wartości zakupionego towaru na złotówki?
 2. Czy wartość zakupu samochodu stosowana do wyliczenia marży i co za tym idzie, podatku VAT, stanowi kwota łączna poniesiona za udział w aukcji udokumentowana dwoma rachunkami, wystawionymi przez różne podmioty?
 3. Czy koszty „dodatkowe” – poza samym zakupem pojazdu, to import usług, który należy wykazać tylko w deklaracji VAT bez wykazywania w deklaracji VAT-UE?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Datę zakupu stanowi data umieszczona na rachunkach, które zostają wystawione po dokonaniu przez Wnioskodawcę wpłaty na wskazany nr konta zbywcy co finalizuje transakcję (zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT).

Ad. 2.

Wartość zakupionego towaru stanowi łączna kwota widniejąca na obu dokumentach zwanych rachunkami, ponieważ udział w aukcji i związane z nią opłaty dotyczą ściśle nabywanego samochodu i na dokumentach są potwierdzane unikalnym nr VIN nabywanego pojazdu. Fakt ten potwierdza również stosowana wycena w urzędzie celnym dla potrzeb opłacenia podatku akcyzowego, gdzie do wyceny stosuje się kwotę łączną zakupu samochodu (z obu rachunków), od której naliczana zostaje wpłata zobowiązania akcyzowego dla konkretnego pojazdu. (zgodnie z art. 29 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, § 29 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 29 maja 1994 r. o rachunkowości, art. 104 pkt 1 ust. 2, pkt 4 i 6 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).

Ad. 3.

Koszty dodatkowe dotyczące korzystania z platformy aukcyjnej są importem usług, ponieważ zgodnie z przypisanym do nich sposobem opodatkowania będącym „zasadą odwrotnego obciążenia” zakup usług od zagranicznych kontrahentów zobowiązuje nabywcę do rozliczenia podatku VAT. (zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:

 • prawidłowe w zakresie rozpoznania i rozliczenia w deklaracji VAT-7 importu usług,
 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia kwoty nabycia pojazdu oraz ustalenia daty w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na złote.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii.

Natomiast zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży – w myśl art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy – rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7.

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika – art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Towarami używanymi są zatem te dobra ruchome, które wcześniej zostały choć raz użyte, lecz nadają się do wielokrotnego wykorzystania (nie ulegają zużyciu po jednokrotnym użytku).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy – przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Powyższe regulacje wskazują, że dla potrzeb zastosowania procedury marży, przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od podatnika (nabywcy).

Należy zauważyć, iż formułując w art. 120 ustawy szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, ustawodawca, określając w ust. 4 tego artykułu podstawę opodatkowania, posłużył się sformułowaniem „kwota nabycia”.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towaru i usług, zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonuje zakupu samochodu (towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, na zagranicznym, należącym do Wspólnoty UE, portalu aukcyjnym. Wnioskodawca nabył samochód od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy o VAT. Właścicielem pojazdu jest aktywny podatnik, podatku VAT prowadzący działalność gospodarczą na terenie Niemiec w „formie internetowej hurtowni skutecznego kupna i sprzedaży sprawdzonych samochodów używanych z własnym asortymentem" zatem Wnioskodawca dokonuje zakupu w hurtowni za pośrednictwem aukcji internetowej.

Wnioskodawca otrzymuje 3 dokumenty:

Załącznik nr 1 – stanowi dokument „POTWIERDZENIE ZAKUPU” wystawiony dnia 21.09.2016 wystawca A1 GROUP, pozycje dokumentu:

5.Pojazd – OPEL/CORSA WOLOSDL - cena 3367,00 euro

6.Dokument pojazdu – cena 25,00 euro

7.Odbiór – cena 39,00 euro

8.Opłata za aukcję - cena 268,00 euro

Załącznik nr 2 - stanowi dokument zwany „RACHUNEK ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY AUKCYJNEJ” wystawiony dnia 26.09.2016 r. wystawca AUTO1 EUROPEAN, pozycje dokumentu:

4.opłata aukcyjna WOLOSDL (01 usługa wewnątrz wspólnotowa - odwrotne obciążenie) - cena 268,00 euro

Łączna wartość dokumentu 268,00 euro

Załącznik nr 3 – stanowi dokument zwany „RACHUNEK ZA POJAZD UŻYWANY-NABYCIE PRZEZ PODMIOT GOSPODARCZY Z WYKLUCZENIEM GWARANCJI” wystawiony dnia 26.09.2016 r. wystawca A1 GROUP pozycje dokumentów:

1.Pojazd – OPEL/CORSA WOLOSDL – cena 3367,00 euro

5.Dokument pojazdu - cena 25,00 euro

6.Odbiór - cena 39,00 euro

01 opodatkowanie różnicowe - 3367,00 euro

02 usługa wewnątrzwspólnotowa – odwrotne obciążenie - 25,00 euro

03 usługa wewnątrzwspólnotowa – odwrotne obciążenie- 39,00 euro

Łączna wartość dokumentu - 3431,00 euro

Natomiast opłata jest dokonywana przez Wnioskodawcę na podstawie załącznika nr 1 na konto U. dla A1 GROUP w kwocie łącznej 3699,00 euro dotyczącej pozycji:

Pojazd – OPEL/CORSA – cena 3367,00 euro

Dokumenty pojazdu – cena 25,00 euro

Odbiór – cena 39,00 euro

Opłata za aukcję - cena 268,00 euro

Bezpośredniemu dostawcy pojazdu Wnioskodawca przekazuje łączną kwotę zawartą na dokumencie „POTWIERDZENIE ZAKUPU” (załącznik nr 1), którą stanowią składowe pozycji z „RACHUNKU ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY AUKCYJNEJ” (załącznik nr 2) oraz „RACHUNKU ZA POJAZD UŻYWANY - NABYCIE PRZEZ PODMIOT GOSPODARCZY Z WYKLUCZENIEM GWARANCJI” (załącznik nr 3)

Koszty dodatkowe to wszystkie koszty, które są związane z zakupem samochodu w postaci opłaty aukcyjnej, przygotowania dokumentów pojazdu oraz przygotowanie pojazdu do odbioru własnym transportem (stanowiące pozycje wszystkich w/w dokumentów załączniki 1,2 i 3).

Jak wskazano powyżej, przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru otrzymał od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty związane z transakcją, jeżeli nabywca towaru (kupujący) ponosi ciężar tych opłat płacąc za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyżej, nie mogą zostać zaliczone koszty, które nie zostały zapłacone i nie są należne dostawcy towaru.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca otrzymuje osobny rachunek za aukcję od innego podatnika, niż rachunek za samochód oraz opłaty za odbiór samochodu i przygotowanie dokumentów. Fakt, że Wnioskodawca należność z tytułu opłaty za aukcję przekazał bezpośrednio dostawcy samochodu nie zmienia podmiotu, wobec którego Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić tą należność. Z okoliczności wskazanych we wniosku jednoznacznie wynika, że opłata za aukcje nie jest należna dostawcy samochodu, lecz innemu podmiotowi, który wyświadczył usługę i udokumentował tą usługę odrębnym rachunkiem.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca ustalając wartość nabycia przedmiotowego samochodu winien uwzględnić kwotę nabycia samochodu oraz koszty związane z transakcją zakupu samochodu należne dostawy pojazdu, które Wnioskodawca (nabywca towaru - kupujący) zapłacił dostawcy samochodu, tj. opłatę za odbiór samochodu i przygotowanie dokumentów. Natomiast opłata za aukcję została wyświadczona przez inny podmiot, jest fakturowana przez firmę inną niż ww. i należność z tytułu tej opłaty przysługuje tej firmie, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu, zatem nie może ona zwiększać kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zatem Wnioskodawca przy określeniu kwoty nabycia przedmiotowego samochodu winien uwzględnić wynagrodzenie dla dostawcy za samochód, tj. kwotę nabycia samochodu oraz koszty związane z transakcją zakupu samochodu, które Wnioskodawca (nabywca towaru - kupujący) zapłacił dostawcy samochodu, tj. opłatę za odbiór samochodu i przygotowanie dokumentów. Natomiast opłata za aukcję związana z zakupem ww. samochodu, nie stanowi kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kwoty nabycia pojazdu należało uznać za nieprawidłowe.

Przechodząc do kwestii rozpoznania importu usług, wskazać należy, że:

Art. 28a ustawy o VAT, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, nabywa od niemieckiego podatnika podatku VAT samochód. Oprócz kosztów nabycia samochodu, Wnioskodawca ponosi koszty dodatkowe związane z zakupem samochodu m.in. w postaci opłaty aukcyjnej. Podmiot świadczący tą usługę, jest zarejestrowanym podatnikami podatku VAT i posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Niemiec.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usługi związanej z aukcją, świadczonej przez kontrahenta z Niemiec na rzecz Wnioskodawcy – stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy – jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę, a zatem Polska.

W myśl art. 2 pkt 9 ww. ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Podatnikami są również – stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy – osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wprowadza mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia, który polega na opodatkowaniu usług przez usługobiorcę. Powiązanie tego mechanizmu z regulacjami w zakresie określenia miejsca świadczenia usług ma na celu, z jednej strony opodatkowanie usług w miejscu ich konsumpcji, a z drugiej strony, zaoszczędzenie usługodawcy obowiązków związanych z rejestracją oraz rozliczeniem podatku.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku, na pytanie organu czy podmiot, który wykonuje czynności określone przez Wnioskodawcę jako koszty „dodatkowe” posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju poinformował, że stałym miejscem prowadzenia ich działalności jest terytorium Niemiec. Miejscem świadczenia nabywanej usługi – zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy – jest terytorium kraju. Zatem w przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia tej działalności na terytorium kraju spełnione są wszystkie warunki do zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy co oznacza, że na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek rozliczenia usługi związanej z aukcją – opłata aukcyjna.

Stosownie do art. 99 ust. l ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 14 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

W załączniku nr 1 do mającego zastosowanie w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 1136) został zawarty wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, natomiast w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia, zawarto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT -7K i VAT-7D).

Deklaracje VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne zgodnie z art. 99 ust. 1. Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy wykazuje się na druku VAT-7.

W poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7 należy wykazać łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

Zatem Wnioskodawca jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT zobowiązany jest składać deklaracje VAT-7. W deklaracji VAT-7 w poz. 29 i 30 Wnioskodawca powinien wykazać nabytą usługę aukcyjną.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

-zwane dalej "informacjami podsumowującymi.

Z powyższego przepisu wynika, że w informacji podsumowującej nie wykazuje się nabywanych usług, do których stosuje się art. 17 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego Wnioskodawca zobowiązany jest import usługi aukcyjnej uwzględnić w deklaracji VAT-7 w poz. 29 i 30, bez uwzględniania nabywanej usługi w informacji podsumowującej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie importu usług jest prawidłowe.

Kwestia przeliczania kwot w walutach obcych reguluje art. 31a ustawy.

W myśl art. 31a ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż podatnicy dokonujący przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wyrażonych w walutach obcych nie mają dowolności co do wyboru sposobu przeliczania waluty, gdyż zasady przeliczania tych kwot zostały wyraźnie określone w przywołanych przepisach.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz - art. 9 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
  -z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy stwierdza, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

W myśl art. 20 ust. 5 ustawy, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

Z przytoczonym przepisów wynika, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje w sytuacji, gdy towar, który jest przedmiotem tej transakcji, jest przemieszczany z jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, a stronami tej transakcji są podmioty będące podatnikami w myśl art. 15 ustawy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem tej transakcji lub z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, jeżeli jest ona wystawiona przed dniem wskazanym w art. 20 ust. 5 ustawy.

Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w sytuacji gdy towar będący przedmiotem tej transakcji podlega opodatkowaniu na zasadzie marży w państwie członkowskim rozpoczęcia jego wysyłki lub transportu - zgodnie z powołanym art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że samochód opisany we wniosku stanowi towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT oraz że pojazd został nabyty od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy. Dostawca pojazdu stosuje opodatkowanie różnicowe, odpowiadające w prawie polskim – marży.

Zatem transakcja ta nie spełnia warunków dla uznania jej i potraktowania oraz rozliczenia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Czyli z tytułu tej transakcji, po stronie Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 31a ustawy. W celu obliczenia marży, Wnioskodawca winien przeliczyć wartość nabytego samochodu, określonego w walucie obcej, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Natomiast w myśl art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Reasumując, kurs waluty, który Wnioskodawca ma przyjąć w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na rachunku z tytułu zakupu samochodu na polskie złote wynika z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli jest to kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. W niniejszym przypadku art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia daty w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na złote jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Jednocześnie nadmienia się, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z dołączonych do niego dokumentów. W związku z tym załączone przez Zainteresowanego do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj