Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPB-2-2.4511.1075.2016.1.MZA
z 24 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2016 r. (data otrzymania 7 grudnia 2016 r.), uzupełnionym 10 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendium naukowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendium naukowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest instytutem naukowym działającym w oparciu o przepisy ustawy o Polskiej Akademii Nauk, wpisanym do rejestru instytutów naukowych. Wnioskodawca jest jednostką naukową o klasie naukowej A+ nadawanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wnioskodawca posiada osobowość prawną.

Do zadań Wnioskodawcy należy:


- działalność podstawowa:

1. prowadzenie badań naukowych w zakresie:

 1. fizyki i astrofizyki cząstek,
 2. fizyki jądrowej i oddziaływań silnych,
 3. fizyki fazy skondensowanej materii,
 4. badanie zastosowania fizyki w geofizyce, radiochemii, medycynie, ochronie środowiska i badaniach materiałowych, biologii radiacyjnej i środowiskowej, biofizyki, fizyki medycznej, dozymetrii, radiochemii i innych badań;


2. kształcenie kadry naukowej oraz prowadzenie Międzynarodowego Studium Doktoranckiego;


3. angażowanie się we wspólne badania z ośrodkami prowadzącymi podobną działalność naukową w Polsce i za granicą w oparciu o umowy i porozumienia międzynarodowe.


- działalność towarzysząca zadaniom badawczym:


 1. organizowanie konferencji, zebrań naukowych, szkoleń oraz sympozjów,
 2. współpraca z instytucjami i służbami rządowymi oraz samorządowymi w zakresie prowadzonych badań, a przede wszystkim z ochroną radiologiczną, szkolenia z zakresu ochrony przed promieniowaniem,
 3. opracowywanie badań, analiz, ocen i ekspertyz,
 4. prowadzenie badań i prac wdrożeniowych, usługi w tym zakresie,
 5. udostępnianie pracowni do odbywania stażów naukowych, przeprowadzania badań do prac magisterskich, odbywania praktyk studenckich i innych prac.

Na prowadzoną działalność Wnioskodawca otrzymuje dotacje, subwencje, granty lub inne należności o podobnym charakterze. Z otrzymanych dotacji, subwencji oraz grantów finansowane są prowadzone badania/prace naukowe.

Decyzją z 11 maja 2015 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki przyznał Wnioskodawcy środki finansowe na realizację projektu w ramach konkursu OPUS-8. W dniu 13 maja 2015 r. Wnioskodawca w ramach projektu badawczego OPUS-8 ogłosił konkurs na stypendium naukowe zgodnie z regulaminem projektu. W ramach konkursu wyłoniono doktoranta, któremu przyznano stypendium. W dniu 11 sierpnia 2015 r. pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Wnioskodawcą została podpisana umowa, określająca warunki realizacji projektu badawczego. W dniu 29 lutego 2016 r. Wnioskodawca podpisał umowę z doktorantem Politechniki o realizację i finansowanie przyznanego stypendium. Doktorant nie ma ukończonych 35 lat i prowadzi badania naukowe. Stypendium przyznano zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ... finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z 3 czerwca 2013 r. i zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z 25 lipca 2013 r.

Stypendium jest wypłacane co miesiąc w równych kwotach, określonych w umowie na rachunek bankowy stypendysty. Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych obliczał i pobierał od doktoranta z wypłacanego mu stypendium podatek i odprowadzał go na konto właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy stypendium doktoranckie podlega opodatkowaniu i czy Wnioskodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zobowiązany jest pobrać i odprowadzić podatek od środków finansowych przekazywanych doktorantowi (podatnikowi) w ramach stypendium naukowego OPUS-8?

Zdaniem Wnioskodawcy, środki, które otrzymał, a następnie przekazał doktorantowi powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zasadą opodatkowania wyrażoną art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., ost. zm w Dz.U. z 2015 r. poz. 2299) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 21 ust. 1 pkt 39 wskazuje, że wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2013 r. odnosi się do zasad przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ..., pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stanowisko z 13 czerwca 2013 r.). Ogłoszenie konkursu OPUS-8 z 15 września 2014 r. w art. 5 przywołuje do stosowania regulamin przyznawania stypendiów, tj. „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ... finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. Ww. regulamin składa się z 2 regulaminów, tj. jeden dotyczy stypendium dla młodych naukowców w projektach badawczych (bez określania nazw poszczególnych konkursów na realizację projektów), a drugi dotyczy stypendiów doktorskich ... .

W związku z tym, że dla stypendiów przyznawanych młodym naukowcom w projektach badawczych w ramach konkursu OPUS-8 nie ma odrębnej decyzji zatwierdzającej zasady przyznawania tego stypendium, a jest jedynie decyzja zatwierdzająca regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, zdaniem Wnioskodawcy, przepisy prawa podatkowego należy stosować literalnie i uznać, że zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy objąć tylko takie stypendia, dla których została wydana indywidualna Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z powyższym wyjaśnieniem Wnioskodawca uważa, że jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązany jest do poboru zaliczek miesięcznych od wypłaconego stypendium. W przypadku gdyby uznano, że taka zaliczka nie powinna zostać pobrana, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wówczas powinien wystawić PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów.

Stosownie do art. 35 ust. 2 ww. ustawy – za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 zdanie pierwsze ww. ustawy – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.

Z opisu wniosku wynika, że 11 maja 2015 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki przyznał Wnioskodawcy środki finansowe na realizację projektu w ramach konkursu OPUS-8. Następnie Wnioskodawca w ramach ww. projektu badawczego ogłosił konkurs na stypendium naukowe zgodnie z regulaminem projektu. W dniu 11 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Wnioskodawcą, określająca warunki realizacji projektu badawczego. W dniu 29 lutego 2016 r. Wnioskodawca podpisał z doktorantem umowę o realizację i finasowanie przyznanego stypendium. Stypendium przyznano zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ... finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. i zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją z 25 lipca 2013 r. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w równych kwotach określonych w umowie na rachunek bankowy stypendysty.

Należy zauważyć, że brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu.


Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy:

 • stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 882) oraz
 • stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.).


Druga grupa dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności. W przypadku drugiej grupy stypendiów, aby zachowany został charakter stypendiów (naukowych i za wyniki w nauce), ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek zastosowania omawianego zwolnienia, tj. konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, bowiem wyłącznie te organy są kompetentne do potwierdzenia charakteru przyznawanych stypendiów.

Należy przy tym podkreślić, że użyte w analizowanym przepisie pojęcie „zatwierdzone” w odniesieniu do zasad przyznawania omawianych stypendiów oznacza, że dopiero zakończenie procesu zatwierdzania umożliwia zastosowanie powyższego zwolnienia podatkowego. Jeżeli zatem procedurę zatwierdzania kończy decyzja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo do spraw szkolnictwa wyższego, to możliwość zwolnienia od podatku stypendiów, których dotyczy, istnieje dopiero od dnia jej wydania.

Skoro zatem stypendium wypłacane doktorantowi w ramach projektu badawczego OPUS-8 przyznano zgodnie z zatwierdzonym 25 lipca 2013 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ... finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, to został spełniony warunek do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko – ww. regulamin składa się z dwóch regulaminów, tj. jeden dotyczy stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych (bez określania nazw poszczególnych konkursów na realizację projektów), a drugi dotyczy stypendiów doktorskich ... . Skoro więc zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ww. regulamin nie określa nazw poszczególnych konkursów na realizację projektów badawczych, to będące przedmiotem niniejszego wniosku stypendium naukowe w projekcie badawczym OPUS-8 przyznane na podstawie tego regulaminu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciążą ani obowiązki płatnika, ani obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj