Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPP3.4512.71.2017.1.ALN
z 21 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2017 r. (data wpływu 19 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% z faktur dotyczących inwestycji pn.: „….” w części dotyczącej:

 • budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości …. – jest prawidłowe;
 • przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości … – jest nieprawidłowe;
 • budowy sieci wodociągowej …. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% z faktur dotyczących inwestycji pn.: „….”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina …. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i ubiega się o środki unijne w ramach poddziałania 7.2 ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energią w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł projektu ,,….”. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy beneficjentom podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien wystąpić do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT. W ramach projektu planowane są następujące zadania inwestycyjne:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości …..

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej odprowadzającej ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w miejscowości …. z odprowadzeniem ścieków przez istniejący system kanalizacji do oczyszczalni ścieków …. Skala przedsięwzięcia sieci kanalizacyjnej w miejscowości …. - 3047mb.

Efekty wyżej wymienionej inwestycji (Nr 1) będą służyły do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina samodzielnie zajmuje się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków od mieszkańców na podstawie umów cywilno-prawnych, nie posługuje się jednostkami podległymi, ani też podmiotami zewnętrznymi. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług na realizację zadania pt. ,,….”, będą wystawiane na Gminę …., …, NIP: ….. Wydatki w całości będą przyporządkowane do celów działalności gospodarczej Gminy …., w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości ….

Przedsięwzięcie polega na przebudowie oczyszczalni ścieków prowadzącej do zwiększenia efektywności i wydajności oczyszczalni.

Prace budowlano-montażowe będą polegać na:

 • przygotowaniu terenu pod budynek sitopiaskownika,
 • wykonaniu wanny żelbetonowej sitopiaskownika,
 • wykonaniu budynku sitopiaskownika wraz z instalacjami wewnętrznymi,
 • wykonaniu zasilania energetycznego budynku sitopiaskownika z istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej oczyszczalni,
 • wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 • demontaż istniejącej kraty pionowej z pompowni ścieków,
 • przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy budynku sitopiaskownika,
 • zagospodarowaniu terenu przy budynku sitopiaskownika.

Efekty realizacji inwestycji pt. ,,…” (inwestycja Nr 2) będą służyły do dwóch rodzajów czynności:

 • czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług takimi jak sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków od mieszkańców Gminy ….. Gmina …. samodzielnie zajmuje się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków od mieszkańców na podstawie umów cywilno-prawnych, nie posługuje się jednostkami podległymi, ani też podmiotami zewnętrznymi;
 • czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług takimi jak obciążanie notami księgowymi jednostek organizacyjnych Gminy tj.: Szkoły Podstawowej …, Szkoły Podstawowej im. … oraz Gimnazjum … w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454).

Faktury dokumentujące zakup towarów i usług na realizację zadania pt. „….”, będą wystawiane na Gminę …., NIP: ….. Jednostki organizacyjne będą korzystały z wymienionego zadania inwestycyjnego wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty (uczniów, nauczycieli, personelu), nie będą one prowadziły żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W zaistniałej sytuacji wydatków związanych z realizacją zadania Nr 2 Gmina nie jest w stanie w całości przyporządkować do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Budowa sieci wodociągowej …..

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej przesyłowej z rur PE Dz 110mm o długości L= 2855 m, łączące istniejący wodociąg w miejscowości … gm. …. z istniejącym wodociągiem w miejscowości …..

Efekty realizacji wyżej wymienionej inwestycji Nr 3 będą służyły wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponieważ Gmina …. samodzielnie zajmuje się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków od mieszkańców Gminy, nie posługuje się jednostkami podległymi ani też podmiotami zewnętrznymi. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług na realizację zadania ,,….” będą wystawiane na Gminę …., NIP: ….. Wydatki w całości będą przyporządkowane do celów działalności gospodarczej Gminy …., w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Głównym celem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości …., przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości …., budowa sieci wodociągowej …. (łącznik), dla poprawy warunków życia i ochrony środowiska, jak rozwoju gospodarczego gminy …. Cel zostanie osiągnięty poprzez wykonanie zakresu rzeczowego operacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Gmina …. zwraca się z pytaniem, czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100 % od wydatków związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: ,,….” w ramach poddziałania 7.2. ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energią” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, opisanych we wniosku jako zdarzenie Nr 1-3?

Wymienione inwestycje będą realizowane w latach 2018-2019.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Analizując przedstawiony stan faktyczny Gmina jako zarejestrowany i czynny podatnik VAT pobiera opodatkowane podatkiem VAT opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne z odbiorcami usług. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego istnieje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W opisanych we wniosku zdarzeniach 1-3 warunek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego został spełniony.

Gmina …. stoi na stanowisku, że od zadania inwestycyjnego pt. ,,….”, opisanego we wniosku jako zdarzenie nr 1 spełnia warunek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zatem Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% od wydatków poniesionych na realizację zadania.

Zadanie inwestycyjne pt. ,,….” opisane we wniosku jako zdarzenie nr 2, spełnia warunek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Efekty inwestycji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie efekty tej samej inwestycji będą wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług takimi jak obciążanie jednostek organizacyjnych Gminy, czyli szkół notami księgowymi za dostarczenie wody i odbiór ścieków, realizowane zadanie inwestycyjne nie będzie służyło jednak jednostkom organizacyjnym do celów działalności gospodarczej, a jedynie dla zaspokajania potrzeb wspólnoty.

Gmina …. stoi na stanowisku, że po zrealizowaniu inwestycji, będzie prowadziła głównie czynności opodatkowane podatkiem VAT, dlatego będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

Gmina …. stoi na stanowisku, że od zadania inwestycyjnego pt. „…. opisanego we wniosku jako zdarzenie Nr 3, spełnia warunki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zatem Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% z faktur dotyczących inwestycji pn.: „….” w części dotyczącej:

 • budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości …. – jest prawidłowe;
 • przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości …. – jest nieprawidłowe;
 • budowy sieci wodociągowej …. – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Stwierdzić należy, że każde nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy – w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy będzie mieć zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 ustawy (są nimi m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju).

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast przez świadczenie usług, stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Z powyższych unormowań wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym).

W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Realizacja tych zadań następować może także w drodze dostawy towarów i świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy (w zakresie dostaw i usług co do zasady odpłatnych). Gmina w celu wypełnienia nałożonych na nią zadań organizuje warunki dla innych podmiotów bądź bezpośrednio uczestniczy w obrocie gospodarczym.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług na realizację poniższych zadań będą wystawione na Wnioskodawcę.

Przedsięwzięcia polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości …. i budowie sieci wodociągowej …., będą służyły do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał, że wydatki w całości będą przyporządkowane do celów działalności gospodarczej Gminy …, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w częściach dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości …. oraz budowy sieci wodociągowej …., Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% z faktur dotyczących inwestycji. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. zadania, jaka wskazał Wnioskodawca, będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% z faktur dotyczących inwestycji w części dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości …. oraz budowy sieci wodociągowej …. należało uznać za prawidłowe.

Natomiast analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego, w części polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości …., w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że po dokonaniu centralizacji rozliczeń, wydatki związane z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości …., będą dotyczyły działalności gospodarczej jak również innej działalności, tj. realizacji zadań publicznych niebędących działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. To, że Gmina i jej jednostki po dokonaniu centralizacji będą działały w ramach jednego podatnika, nie zmienia faktu, że działania w ramach reżimu publicznoprawnego (świadczenia nieodpłatnych usług w ramach zadań statutowych poprzez jednostki organizacyjne) nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Trzeba przy tym zauważyć, że o kwalifikacji wydatków na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości …. (czy związane są z działalnością gospodarczą Gminy, czy też z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą a jej jednostkami z tytułu odbioru ścieków. Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy infrastruktura.

Jak wyżej wskazano wydatki związane z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości …. nie będą dotyczyły wyłącznie działalności gospodarczej, ale również innej działalności, tj. wykonywanej poza zakresem podatku od towarów i usług. Działalność Gminy, jako jednego podatnika, obejmuje bowiem również zadania publiczne niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.

Jak już wyżej wskazano, art. 86 ust. 2a ustawy ma zastosowanie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Zatem podstawową przesłanką warunkującą stosowanie przepisu art. 86 ust. 2a ustawy jest wykonywanie przez podatnika czynności „innych niż działalność gospodarcza” (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy).

Mając na uwadze ww. okoliczności sprawy oraz powołane przepisy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości w związku z wydatkami dotyczącymi przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości …..

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu, obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do wykonywanych w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca jest w stanie przyporządkować kwoty podatku VAT naliczonego do działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 86 ust. 1, będzie miał prawo do odliczenia podatku w części w jakiej wydatki związane z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości …. będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie będzie zaś przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego do działalności innej niż działalność gospodarcza.

Natomiast w sytuacji, gdy jak wskazał Wnioskodawca, nie będzie miał możliwości przyporządkowania w całości do działalności gospodarczej podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług na realizację projektu w części dotyczącej przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości …., to Wnioskodawca winien dokonać wyliczenia kwoty podatku naliczonego przypisanego do działalności gospodarczej zgodnie z art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. poz. 2193).

Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca przedmiotowa inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności zwolnionych z opodatkowania, wobec tego wyliczony na podstawie ww. przepisu art. 86 ust. 2a ustawy i ww. rozporządzenia, podatek naliczony przypisany do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT będzie podlegał odliczeniu w całości.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ nie uwzględniono w nim, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości …..

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Z okoliczności sprawy nie wynika, że kanalizacja sanitarna w miejscowości …. oraz sieć wodociągowa … będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności innej niż działalność gospodarcza. W przypadku niewykorzystywania ww. efektów realizowanej inwestycji przez Wnioskodawcę w całości do działalności gospodarczej wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego …., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj