Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/4511-411/16-2/ES
z 10 czerwca 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego- jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie do odpowiedniego źródła przychodu wynagrodzenia z tytułu czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego oraz świadczenia usług konsultingowych, kosztów uzyskania przychodu oraz możliwości opodatkowania usług konsultingowych podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca zawarł ze spółką dwie umowy: kontrakt menedżerski oraz umowę o świadczenie usług konsultingowych. Wnioskodawca planuje wykonywać czynności wynikające z tych umów w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEiDG”). W związku ze świadczeniem usług na podstawie umów, o których mowa, Wnioskodawca zarejestrował się jako czynny podatnik VAT.

Spółka prowadzi działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii oraz w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych, zwłaszcza w obszarze produktów przeciwnowotworowych. Może się zdarzyć, że wykonywanie obydwu umów i/lub otrzymywanie przez Wnioskodawcę przychodów z tych umów rozpocznie się przed wydaniem interpretacji.


Kontrakt menedżerski.


Zgodnie z kontraktem, celem jego zawarcia jest zapewnienie wysokiego poziomu kierowania spółką, stworzenie odpowiednich mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, przeprowadzenie zmian i usprawnień w przedsiębiorstwie spółki oraz zapewnienie wzrostu zysków i rentowności spółki w związku z potrzebą zapewnienia rozwoju produktów kandydatów na leki i budowanie wartości spółki.


Na podstawie kontraktu Wnioskodawca jest zobowiązany w szczególności do:

 • współpracy ze spółką w opracowaniu planu biznesowego,
 • prowadzenia spraw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • zarządzania majątkiem i zasobami ludzkimi spółki,
 • w przypadku zarządu wieloosobowego - organizowania (koordynowania) pracy zarządu zgodnie z celami i planami działalności spółki oraz uczestniczenia w jego posiedzeniach,
 • realizowania strategii rozwoju spółki zatwierdzonej przez zgromadzenie wspólników.

Wnioskodawca jest zobowiązany przy wykonywaniu swoich obowiązków współdziałać z pozostałymi członkami zarządu spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) i organami spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy spółki, regulaminu zarządu spółki oraz uchwałami jej organów, zmierzając do zachowania harmonijnej współpracy i ochrony interesów spółki.

Wnioskodawca jest zobowiązany także do pozostawania w stałym kontakcie z przewodniczącym rady nadzorczej spółki, przez co rozumie się w szczególności składanie pisemnych raportów przewodniczącemu ze swojej działalności - zarówno planowanej jak i realizowanej - oraz do przekazywania ich przewodniczącemu, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę rady nadzorczej przed wykonaniem któregokolwiek z działań należących do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej, określonych w umowie spółki (przykładowo: zbycie przedsiębiorstwa spółki, powołanie prokurenta, udzielenie darowizny - lub serii powiązanych darowizn - powyżej określonej kwoty, udzielenie przez spółkę jakichkolwiek gwarancji) oraz powstrzymać się od wykonywania tych działań bez uprzedniego podjęcia wymaganej § 10 ust. 6 umowy spółki uchwały zgromadzenia wspólników (np. zmiana aktu założycielskiego spółki, połączenie i podział spółki, podział zysku, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy) lub w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa, uchwały wspólników bez odbycia zgromadzenia.

Zgodnie z kontraktem przy wykonywaniu swoich obowiązków Wnioskodawca powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, umowy spółki, regulaminu zarządu spółki oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Z tytułu kontraktu Wnioskodawcy przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie jak również zwrot /pokrycie przez spółkę wydatków ponoszonych w związku z pełnioną funkcją. Kontrakt przewiduje prawo Wnioskodawcy do przerwy w wykonywaniu czynności w wymiarze 26 dni roboczych w roku.


Umowa o świadczenie usług konsultingowych.


W myśl umowy konsultingowej Wnioskodawca odpowiada za rozwój technologiczny, finansowy i wizerunkowy spółki, w szczególności za rozwój technologiczny produktów spółki i pozyskanie kapitału na jej działalność spółki, w szczególności na badania prowadzone przez spółkę.


Usługi, do których wykonywania Wnioskodawca jest zobowiązany, na podstawie tej umowy to:

 1. rozwój technologii X. oraz technologii Y. poprzez planowanie, organizowanie i nadzór nad pracami badawczymi oraz pracami rozwojowymi prowadzącymi do rejestracji nowych leków,
 2. ochrona własności intelektualnej wypracowanej przez spółkę poprzez identyfikację wynalazków podlegających ochronie patentowej, budowanie strategii patentowej we współpracy z wybraną kancelarią patentową oraz wsparcie merytoryczne w procesie ubiegania się o ochronę patentową,
 3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami strategicznymi, w tym z podmiotami będącymi potencjalnymi licencjobiorcami opracowywanych przez spółkę technologii
 4. koordynację prac zespołów projektowych i podwykonawców,
 5. pozyskiwanie źródeł finansowania projektów badawczych poprzez poszukiwanie możliwości dofinansowania z funduszy publicznych, w tym grantów, programów dofinansowania itp.,
 6. przygotowywanie wszelkiej dokumentacji (w tym umów, i wniosków) niezbędnej do realizacji zadań opisanych w pkt . 1-5, we współpracy z wybranymi podmiotami gospodarczymi, w tym kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi, specjalizującymi się w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy publicznych,
 7. udział w negocjacjach oraz zawieraniu umów dotyczących zadań opisanych w pkt . 1-5,
 8. zapewnienie strategicznego doradztwa w negocjacjach i innych czynnościach związanych z realizacją zadań opisanych w pkt . 1-5, będących przedmiotem działalności spółki,
 9. świadczenie innych usług zleconych przez spółkę i zaakceptowanych przez Wnioskodawcę w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dotyczących realizacji zadań wskazanych w punktach 1-5 powyżej.

Wnioskodawca może świadczyć usługi na rzecz spółki w siedzibie spółki lub innym dowolnie wybranym miejscu, w tym również w miejscu wykonywania przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia przez Wnioskodawcę należytej realizacji usług.


Z uwagi na charakter wykonywanych usług i konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii oraz sprzedaży produktów farmaceutycznych, zwłaszcza w obszarze produktów przeciwnowotworowych, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania usług osobiście. Wnioskodawca może jednak powierzyć wykonanie usług osobom trzecim, przez które rozumie się również innych współpracowników spółki, za uprzednią zgodą rady nadzorczej spółki wyrażoną na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody przez spółkę na powierzenie usług osobie trzeciej, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za jej działanie oraz za zaniechanie w wykonaniu usług jak za własne działanie lub zaniechanie. W takiej sytuacji odpowiedzialność Wnioskodawca i osoby trzeciej jest solidarna względem spółki.


Wnioskodawca jest zobowiązany do:

 • przekazywania spółce lub upoważnionym przez nią osobom, na każde żądanie, pełnych i prawdziwych informacji na temat wykonywania przedmiotu umowy,
 • umożliwienia spółce bieżącej kontroli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
 • należytego współdziałania przy wykonywaniu umowy ze spółką i osobami zatrudnionymi przez spółkę,
 • składania pisemnych raportów przewodniczącemu rady nadzorczej spółki ze swojej działalności - zarówno planowanej jak i realizowanej - oraz do przekazywania ich przewodniczącemu, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonywania umowy z należytą starannością właściwą dla zawodowego charakteru swojej działalności, z zachowaniem wymagań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w spółce, z którymi Wnioskodawca został zapoznany oraz zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od spółki.

Wnioskodawca samodzielnie decyduje o podziale swojego czasu pomiędzy świadczeniem usług, o których mowa w niniejszej umowie oraz wykonywaniem innych swoich obowiązków względem spółki, wynikających z odrębnych czynności prawnych, w tym związanych z funkcją prezesa zarządu spółki. W przypadku przeszkód w pogodzeniu tych funkcji Wnioskodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym spółkę.


Przedstawiciele spółki oraz jej pracownicy, w tym zarząd, nie mogą wydawać Wnioskodawcy poleceń.


Wnioskodawca może wykonywać usługi w miejscu i w czasie przez siebie określonym, stosując się do ewentualnych wskazówek spółki oraz mając na uwadze czas pracy spółki (nie utrudniając prowadzenia jej normalnej działalności), a także czas pracy klientów i kontrahentów spółki.


Miesięczny wymiar wykonywania przedmiotu umowy zależy od dyspozycyjności Wnioskodawcy, przy czym miesięczny wymiar wykonywania przedmiotu umowy powinien wynosić nie mniej niż 100 godzin.


Z tytułu umowy Wnioskodawcy przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie jak również zwrot/ pokrycie przez spółkę wydatków ponoszonych w związku z pełnioną funkcją. Kontrakt przewiduje prawo Wnioskodawcy do przerwy w wykonywaniu czynności w wymiarze 26 dni roboczych w roku.


W umowie Wnioskodawca oświadcza, że ma świadomość, że naruszenie postanowień zawartych w niniejszej umowie spowoduje, iż spółka będzie uprawniona do żądania stosownego odszkodowania za poniesioną szkodę. Odszkodowanie należne spółce będzie obejmować wartość wyrządzonej szkody oraz utraconych korzyści.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody ze źródła „działalność wykonywana osobiście”? W jaki sposób ustalić koszty uzyskania tych przychodów?
 2. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług konsultingowych będą stanowić przychody ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”? Czy Wnioskodawca będzie mógł wybrać sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 30c ustawy o PIT?

Zdaniem Wnioskodawcy


 1. Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskiwane z tytułu czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody ze źródła „działalność wykonywana osobiście”. Koszty uzyskania tych przychodów powinny być ustalane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskiwane z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług konsultingowych będą stanowić przychody ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Wnioskodawca będzie mógł wybrać sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 30c ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ustawy o PIT źródłami przychodów są m.in. działalność wykonywana osobiście (pkt 2) oraz pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3). W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o PIT przez (pozarolniczą) działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jednakże za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Kontrakt menedżerski.


Biorąc pod uwagę przepisy mające zastosowanie w sprawie przychody uzyskiwane z tytułu czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody ze źródła „działalność wykonywana osobiście”, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Przychody te nie powinny być kwalifikowane jako przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania należące do składu zarządów osób prawnych (pkt 7 tego samego artykułu). Przychodami, o jakich mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, byłoby wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę na podstawie uchwały o powołaniu na stanowisko prezesa zarządu, a takie wynagrodzenie nie zostało ustalone.

Koszty uzyskania przychodów z art. 13 pkt 9 ustawa o PIT powinny być ustalane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.


Umowa o świadczenie usług konsultingowych.


Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi konsultingowe we własnym imieniu i na własne ryzyko na podstawie wpisu do CEiDG. Świadczenie tych usług zamierza dokumentować fakturami VAT jako czynny podatnik VAT.

W szczególności, w sprawie nie występują okoliczności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, wykluczające uznanie czynności Wnioskodawcy za działalność gospodarczą. Spółka nie ponosi bowiem odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat/wykonywanie czynności przez Wnioskodawcę (odpowiedzialność tę ponosi sam Wnioskodawca), czynności Wnioskodawcy nie są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez spółkę (Wnioskodawca ma swobodę w wyborze czasu i miejsca świadczenia usług), Wnioskodawca ponosi również ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Wynagrodzenie za świadczenie usług konsultingowych nie będzie także żadnym z przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT. W sprawie nie występują również okoliczności opisane w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT uniemożliwiające Wnioskodawcy wybór sposobu opodatkowania z art. 30c tej samej ustawy.


W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonywanie czynności na podstawie umowy konsultingowej nie ma żadnych wątpliwości, że będzie ono przychodem z działalności gospodarczej dla celów PIT.


W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego- jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.


Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić zatem należy, iż przychody uzyskane przez Pana z tytułu usług zarządczych świadczonych na rzecz spółki stosownie do zawartej umowy, zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Konsekwencją traktowania przychodów z tytułu świadczenia usług zarządzania jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest opodatkowanie za pośrednictwem płatnika, na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustala się w wysokości przewidzianej w ust. 2 pkt 1 ustawy, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2.

W myśl natomiast art. 22 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, miesięczne koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej są określone kwotowo i wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Natomiast w przypadku usług konsultingowych stosownie do art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca został powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca zawarł ze spółką dwie umowy: kontrakt menedżerski oraz umowę o świadczenie usług konsultingowych. Wnioskodawca planuje wykonywać czynności wynikające z tych umów w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEiDG”).

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody ze źródła „działalność wykonywana osobiście”. Koszty uzyskania tych przychodów powinny być ustalane na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a nie jak mylnie wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Natomiast przychody uzyskiwane z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług konsultingowych będą stanowić przychody ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Wnioskodawca będzie mógł wybrać sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 30c ustawy o PIT.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj