Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB3/4510-1-257/16-6/AK
z 19 sierpnia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 30 maja 2016 r. (data wpływu 1 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.), pismem z 12 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.) oraz pismem z 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 18 sierpnia 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku od osób prawnych i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zajmuje się szeroko rozumianym marketingiem i organizowaniem konkursów, loterii promocyjnych, sprzedaży premiowych i innych akcji promocyjnych na zlecenie swoich klientów.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności zamierza realizować akcje promocyjne na zlecenie klienta (dalej: Klient) polegające na tym, że uczestnicy danej akcji promocyjnej, którzy nabędą produkty lub usługi Klienta o określonej wartości w okresie trwania akcji będą uprawnieni do zakupu dodatkowych towarów lub usług za symboliczną złotówkę (powiększoną o należny podatek VAT). Akcja promocyjna ma więc na celu promocję produktów lub usług Klienta i zwiększenie jego obrotu oraz przychodu z tytułu sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną. Promocyjne towary lub usługi, które uczestnicy promocji będą mogli nabyć za „złotówkę” będą towarami lub usługami z katalogu handlowego Klienta, ale mogą to być również towary lub usługi o charakterze promocyjnym (np. sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny, udział w wydarzeniu, udział w wycieczce itp.). Celem jest bowiem premiowanie kupujących za dokonywanie zakupów u Klienta.

Planowana akcja promocyjna będzie skierowana tylko i wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) lub spółek osobowych lub kapitałowych prowadzących działalność gospodarczą. Tym samym promocja skierowana jest bezpośrednio do podmiotów ponoszących ekonomiczny ciężar zakupów towarów lub usług od Klienta.

Organizatorem promocji jest Wnioskodawca, który organizuje akcję promocyjną we własnym imieniu i na własne ryzyko. Wnioskodawca, jako organizator akcji promocyjnej będzie nabywał towary lub usługi przeznaczone do zbycia w realizowanej akcji we własnym imieniu i na własną rzecz. Wnioskodawca również we własnym imieniu będzie sprzedawał zakupione towary na rzecz osób, które będą uprawnione do zakupu towaru za symboliczną złotówkę, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie akcji promocyjnej. Transakcje sprzedaży na rzecz uczestników akcji promocyjnej będą potwierdzane przez Wnioskodawcę poprzez wystawienie na rzecz tych osób stosownych faktur VAT (Wnioskodawca nie będzie wystawiał paragonów, ponieważ uczestnikami akcji mogą być tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, które biorą udział w akcji właśnie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą).

Dla uniknięcia wątpliwości Wnioskodawca wskazuje, że w ramach realizowanej akcji promocyjnej Wnioskodawca nie będzie realizował sprzedaży towarów lub usług do podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W piśmie uzupełniającym z 12 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że aby wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między nim a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Tym samym, aby wydatki poczynione przez Wnioskodawcę można uznać za koszty uzyskania przychodu, muszą być one poniesione w sposób celowy. W przypadku Wnioskodawcy, zajmującym się profesjonalnie realizowaniem akcji promocyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawiera on umowę z Klientem na realizację akcji promocyjnej za którą dostanie stosowne wynagrodzenie. W związku z czym, wszystkie wydatki związane z realizacją przedmiotu, odpłatnej umowy z Klientem służą osiągnięciu przychodów. W związku z czym, zostaje spełniony warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za realizację przedmiotowej umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od jego Klienta z tytułu organizacji akcji promocyjnej zostanie określona ryczałtowo, za realizację całej akcji promocyjnej.

Koszty nabycia towarów lub usług przeznaczonych do zbycia w realizowanej akcji promocyjnej zostaną odpowiednio udokumentowane przez Wnioskodawcę stosownymi fakturami VAT lub notami księgowymi z tytułu ich zakupu przez Wnioskodawcę. Przy czym, koszty realizacji akcji promocyjnej pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem, zostaną określone ryczałtowo i nie zostaną wyodrębnione na poszczególne elementy składające się na akcję promocyjną tylko zostaną ujęte jako całość w szczególności pozycja „nagrody” lub tym podobna nie będzie stanowiła odrębnej pozycji w kosztorysie.

Intencją Wnioskodawcy, który chce osiągnąć zysk w związku z realizacją akcji promocyjnej jest to że, finalnie łączna wartość wynagrodzenia należnego od Klienta oraz wynagrodzenia należnego od uczestników promocji w zamian za zbywane na ich rzecz towary i usługi powinna przekraczać koszty organizacji tej akcji (w skład których to kosztów wchodzą generalnie koszty nabycia towarów lub usług przeznaczanych do sprzedaży na rzecz uczestników promocji po promocyjnej cenie (za „złotówkę”)).

W dniu 18 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że koszty nabycia towarów lub usług przeznaczonych do zbycia w realizowanej akcji promocyjnej są wliczone do wynagrodzenia wypłaconego Wnioskodawcy przez Klienta i będą odpowiednio udokumentowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszt zakupu przez Wnioskodawcę towarów przeznaczonych do odprzedaży za symboliczną złotówkę na podstawie regulaminu akcji promocyjnej na rzecz uczestników akcji promocyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt zakupu przez Wnioskodawcę towarów przeznaczonych do odprzedaży za symboliczną złotówkę na podstawie regulaminu akcji promocyjnej na rzecz uczestników akcji promocyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), kosztami uzyskania przychodu osoby prawnej są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Mając na uwadze powyższe, kosztem uzyskania przychodu osoby prawnej jest każdy koszt (wydatek), o ile jest on niezbędny w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu.

Wnioskodawca w związku z akcją promocyjną realizowaną na zlecenie swojego Klienta nabędzie towary lub usługi, które będą stanowiły towary lub usługi do nabycia za złotówkę + VAT w tejże akcji promocyjnej. Towary i usługi w akcji promocyjnej organizowanej przez Wnioskodawcę sprzedawane będą uczestnikom po spełnieniu określonych w regulaminie warunków. Świadczenie w ramach akcji promocyjnej rabatu kwotowego skutkującego ustaleniem ceny sprzedaży w wysokości symbolicznej złotówki uzasadnione jest złożonymi warunkami całokształtu transakcji. Możliwość nabycia przez uczestników promocji uprawnienia do nabycia atrakcyjnego towaru lub usługi po znacznie obniżonej cenie ma na celu zachęcenie tych uczestników – nabywców towarów lub usług Klienta do zakupu towarów i usług od Klienta. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost osiąganych przez Klienta przychodów. Z kolei Klient na podstawie odrębnej umowy z Wnioskodawcą będzie odpowiednio wynagradzał Wnioskodawcę za realizację przedmiotowej promocji. W związku z czym, zdaniem Wnioskodawcy zakupienie towarów do realizowanej akcji promocyjnej stanowi jego koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), dalej ustawa, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, wynika zatem, że aby wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą być poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o jego racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy.

W większości przypadków związek z przychodem nie nasuwa żadnych wątpliwości. Są jednak sytuacje, w których ów związek przyczynowy nie jest tak jednoznaczny. Wszystkie te sytuacje należy zatem rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
  • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
  • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • musi zostać właściwie udokumentowany,
  • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 stawy.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Można więc przyjąć, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to takie koszty, które są poniesione w trakcie dążenia do uzyskania przychodów. Określony cel musi być widoczny w momencie ponoszenia kosztu. Ponadto poniesione koszty winny omawiany cel realizować lub co najmniej zakładać jego realność. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronienie istniejącego źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób.

Podsumowując, wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu zaistnieje związek przyczynowy i koszt nie będzie objęty dyspozycją art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z opisu sprawy wynika, Wnioskodawca w ramach swojej działalności zamierza realizować akcje promocyjne na zlecenie klienta polegające na tym, że uczestnicy danej akcji promocyjnej, którzy nabędą produkty lub usługi Klienta o określonej wartości w okresie trwania akcji będą uprawnieni do zakupu dodatkowych towarów lub usług za symboliczną złotówkę (powiększoną o należny podatek VAT). Akcja promocyjna ma więc na celu promocję produktów lub usług Klienta i zwiększenie jego obrotu oraz przychodu z tytułu sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną. Promocyjne towary lub usługi, które uczestnicy promocji będą mogli nabyć za „złotówkę” będą towarami lub usługami z katalogu handlowego Klienta, ale mogą to być również towary lub usługi o charakterze promocyjnym (np. sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny, udział w wydarzeniu, udział w wycieczce itp.). Celem jest bowiem premiowanie kupujących za dokonywanie zakupów u Klienta. Planowana akcja promocyjna skierowana jest bezpośrednio do podmiotów ponoszących ekonomiczny ciężar zakupów towarów lub usług od Klienta.

Organizatorem promocji jest Wnioskodawca, który organizuje akcję promocyjną we własnym imieniu i na własne ryzyko. Wnioskodawca, jako organizator akcji promocyjnej będzie nabywał towary lub usługi przeznaczone do zbycia w realizowanej akcji we własnym imieniu i na własną rzecz. Wnioskodawca również we własnym imieniu będzie sprzedawał zakupione towary na rzecz osób, które będą uprawnione do zakupu towaru za symboliczną złotówkę, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie akcji promocyjnej. Transakcje sprzedaży na rzecz uczestników akcji promocyjnej będą potwierdzane przez Wnioskodawcę poprzez wystawienie na rzecz tych osób stosownych faktur VAT (Wnioskodawca nie będzie wystawiał paragonów, ponieważ uczestnikami akcji mogą być tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, które biorą udział w akcji właśnie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarcza).

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że zajmując się profesjonalnie realizowaniem akcji promocyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawiera on umowę z Klientem na realizację akcji promocyjnej za którą dostanie stosowne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od jego Klienta z tytułu organizacji akcji promocyjnej zostanie określona ryczałtowo, za realizację całej akcji promocyjnej. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że koszty nabycia towarów lub usług przeznaczonych do zbycia w realizowanej akcji promocyjnej są wliczone do wynagrodzenia wypłaconego Wnioskodawcy przez Klienta i będą odpowiednio udokumentowane.

Tym samym, wydatki poniesione przez Spółkę, na zakup towarów i usług w analizowanej sprawie stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Spełnione bowiem są przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przedstawione wydatki pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami Spółki. Ponadto, wydatki te nie mieszczą się w katalogu wydatków niestanowiących koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, koszt zakupu towarów i usług przeznaczonych do odprzedaży za symboliczną złotówkę na podstawie regulaminu akcji promocyjnej na rzecz uczestników akcji promocyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które to w przedmiotowej sprawie, umożliwiłoby jednoznaczne potwierdzenie, że Spółka będzie miała/nie będzie miała prawa zaliczyć wydatków poniesionych na zakup towarów i usług przeznaczonych do zbycia w realizowanej akcji promocyjnej do kosztów uzyskania przychodów. Ustalenie tych okoliczności możliwe jest tylko w postępowaniu podatkowym, po dokładnym zbadaniu i ocenie wskazanych okoliczności.

Ponadto należy dodać, że wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj