Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/4511-848/16-2/EC
z 17 sierpnia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2016 r. (data wpływu 22 lipca 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 22 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


T. sp. z o.o. (dalej: „Spółka" lub „Wnioskodawca") jest działającą na terytorium Polski spółką należącą do międzynarodowego koncernu produkującego między innymi paliwa i środki smarne, jak oleje i smary dla motoryzacji i przemysłu. Wnioskodawca jest dystrybutorem ww. produktów na rynku polskim. W celu intensyfikacji sprzedaży powyższych produktów, Spółka podejmuje różnego rodzaju działania o charakterze promocyjnym. Takimi działaniami jest m.in. organizacja konkursów dla kontrahentów Spółki, przeprowadzanie akcji sprzedaży premiowych oraz innych działań, które mają przyczynić się do zwiększenia obrotu pomiędzy Spółką a jej kontrahentami, co bezpośrednio przekłada się na wyższe przychody Spółki z prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie Spółka planuje m.in. przeprowadzanie akcji promocyjnej skierowanej do swoich kontrahentów, będących nabywcami towarów oferowanych przez Spółkę. Akcja ta przybierze formę sprzedaży premiowej, w ramach której kontrahenci Spółki, w zamian za:

  1. realizację w określonym terminie przyjętego planu sprzedażowego,
  2. dokonanie w danym okresie, w ramach i na warunkach z obowiązujących umów inwestycyjnych i kontraktów finansowych, obrotu powyżej pewnego poziomu wartościowego lub ilościowego oraz
  3. udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które zostanie przesłane jedynie uczestnikom spełniającym obie powyższe przesłanki

- uprawnieni będą do otrzymania nagrody w postaci zagranicznej wycieczki dla z góry określonej liczby osób.

Klientami, którzy kupują od Spółki oferowane przez nią towary, są wyłącznie podmioty gospodarcze. Są to zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe). Uczestnikami planowanej akcji promocyjnej i, tym samym, potencjalnymi beneficjentami nagród otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej mogą więc być m. in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że w przyszłości zamierza zorganizować inne akcje promocyjno-marketingowe podobne do tej opisanej powyżej. Wnioskodawca przewiduje, że nagrodami w takich akcjach mogą być zarówno wycieczki jak i nagrody rzeczowe. Uczestnikami takich akcji również mogą być m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wydawanych w ramach akcji premiowej kontrahentom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą?


Zdaniem Wnioskodawcy, nie ciąży na niej obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wydawanych w ramach akcji premiowej kontrahentom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.


Poniżej Spółka przedstawia szczegółowe uzasadnienie ww. stanowiska.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6,6a i 68 — w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa", to jednak nie zdefiniował tego pojęcia w tej ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, konieczne jest posłużenie się rozumieniem tego zwrotu stosowanym przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

Przyjmuje się, że sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, nagroda (będąca premią) zostanie przyznana kupującemu (kontrahentowi), który spełni określone przesłanki dot. wysokości obrotu oraz udzielenia poprawnej odpowiedzi na przesłane pytanie.

Na skutek zawarcia umowy sprzedaży premiowej, po stronie sprzedawcy (Spółki) powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego (kontrahenta Spółki) własności towaru i jego wydania, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii (nagrody), której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru, w związku z dokonanym przez niego zakupem oraz spełnieniem dodatkowych warunków wymaganych regulaminem akcji promocyjnej.

Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian m.in. za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny za zakupione towary oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Należy zauważyć, że w przypadku przedmiotowej sprzedaży premiowej, nagrodę w postaci wycieczki otrzyma każdy kontrahent Spółki której spełni opisane przesłanki. Spółka, w tej konkretnej akcji promocyjnej, nie przewiduje zróżnicowania nagród przekazywanym kontrahentom.

W świetle art. 41 ust. 4 updof, płatnicy, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2,4-5a i 13 oraz art, 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Tym samym na podstawie art. 41 updof, podmiot wydający nagrody jako płatnik zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, tj. m. in. z nagród otrzymywanych w ramach sprzedaży premiowej, w wysokości 10 % tej nagrody.


Jednocześnie, Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, źródłem przychodów jest m. in. pozarolnicza działalność gospodarcza.


Natomiast art. 14 ust. 2 pkt 8 updof stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody otrzymywane przez kontrahentów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, nie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof i Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest obowiązany do poboru tego podatku.

Przytoczone przepisy, w opinii Wnioskodawcy, wskazują, że jeżeli nagroda uzyskana w sprzedaży premiowej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zostanie uzyskana w związku z tą działalnością — to u tej osoby powstaje przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym, przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 updof nie ma w takim przypadku zastosowania, a wspomniana osoba fizyczna wartość nagrody uzyskanej w ramach sprzedaży premiowej powinna zaliczyć do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, tj. z prowadzonej działalności gospodarczej, a nie do przychodu z tzw. innych źródeł.

Konsekwentnie, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, w przypadku nagród przekazywanych kontrahentom Spółki (osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą), w sytuacji, gdy udział w sprzedaży premiowej pozostaje w związku z wykonywaną przez tych kontrahentów działalnością gospodarczą i jednocześnie nagroda jest konsekwencją czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - na Wnioskodawcy jako na podmiocie wydającym nagrody, nie ciążą obowiązki płatnika.

Kontrahenci (osoby fizyczne) - w związku z faktem prowadzenia działalności gospodarczej - zobowiązani są do doliczenia wartości otrzymanych nagród do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania wraz z innymi uzyskanymi z tej działalności przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania.

Powyższe wynika z faktu, iż udział kontrahentów w sprzedaży premiowej planowanej przez Spółkę pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i wszelkie przysporzenia jakie osiągają z tego tytułu stanowią dla nich przychód z tej działalności, zgodnie z art. 14 updof, który powinien zostać opodatkowany według zasad właściwych dla opodatkowania działalności gospodarczej.

W szczególności, nie ma podstaw aby opodatkowanie to dokonane było w sposób ryczałtowy, poprzez pobranie podatku przez płatnika, skoro kontrahent ma obowiązek, na mocy art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 2 pkt 8 updof, wykazać wartość otrzymanej nagrody jako swój przychód do opodatkowania. Pobranie zryczałtowanego 10% podatku przez płatnika, z jednoczesnym obowiązkiem kontrahenta wykazania nagrody uzyskanej w ramach sprzedaży premiowej jako przychodu podatkowego, mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.


Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w poniższych interpretacjach organów podatkowych:

  1. Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2016 r., znak: DD9.8220.2.150.2015.JOP, w której stwierdzono: „na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana nagroda rzeczowa w loterii promocyjnej (samochód), w której Wnioskodawca wziął udział jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, kwalifikowana jest do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochód (przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidujący 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową".
  2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2016 r., znak: IPTPB3/4511-214/15-6/RR, w której stwierdzono: „Natomiast w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca nie jest/nie będzie obowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności prowadzonej przez uczestnika konkursu. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie pełni/nie będzie pełnił funkcji płatnika".
  3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 maja 2016 r., znak: IPPB4/4511-297/16-6/JK2, w której stwierdzono: „wartość nagród przyznanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, stanowi dla tych osób na gruncie przepisów ustawy przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien być opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zauważyć bowiem należy że osoby prowadzące działalność gospodarczą nagrodę otrzymają za czynności, które podejmą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celem tych czynności będzie nie tylko uzyskanie nagrody, ale również zwiększenie przychodu z tego źródła przychodów. Nagrody mieć będą związek z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. Brak jest zatem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza dodatkowej gratyfikacji w postaci nagrody konkursowej za najlepsze osiągnięcia w danej dziedzinie, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach prowadzonej działalności, czyli istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy między prowadzoną działalnością gospodarczą a uzyskanym przychodem. Zatem wartość tych nagród, przyznanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy".
  4. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r., znak: IPPB1/4511-447/16-2/EC, w której stwierdzono: „(...) do opodatkowania nagrody uzyskanej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody uzyskanej w ramach konkursu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe oznacza to, że jeżeli nagroda lub wygrana została uzyskana przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - wówczas na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT”.
  5. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2015 r, znak: ITPB1/4511-962/15/DP, w której stwierdzono: „Przedsiębiorcy - osoby fizyczne uzyskujące dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza, którzy jako Przedsiębiorcy otrzymają Nagrodę w ramach Programu, sami dokonują opodatkowania tych dochodów. Konsekwentnie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych dochodów".
  6. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2015 r., znak: ILPB2/4511-1-1166/15-2/JK, w której stwierdzono: „(,..)skoro Uczestnicy Akcji w związku z otrzymaniem Nagród uzyskują przychód ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, to będą oni zobowiązani do doliczenia wartości takiej Nagrody otrzymanej od Spółki do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami, stosownie do wybranej formy opodatkowania".
  7. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 września 2015 r., znak: IBPB-1-1/4511-342/15/BK, w której stwierdzono: „(...) jeżeli beneficjentem świadczenia (nagrody) w ramach sprzedaży premiowej będzie osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna, to Wnioskodawca będący organizatorem tej sprzedaży nie będzie zobowiązany na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 updof do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Podsumowując, do opodatkowania nagród uzyskanych w ramach sprzedaży premiowej przez kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą nie ma zastosowania art. 30 ust. 1 pkt updof, a w konsekwencji, na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika, wynikające z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.


Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj